پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)
  
موضوع:
مطالعه تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی
 
 استاد راهنما:
دکتر خسرو فغانی ماکرانی
 
 استاد مشاور:
دکترمحمد رمضان احمدی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب  
عنوان صفحه
چکیده ۱
   
فصل اول: کلیات پژوهش  
۱-۱   مقدمه ۳
۱-۲   اظهار مسئله ۴
۱-۳   اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱-۴   اهداف پژوهش ۸
۱-۵   متغیرهای مستقل و وابسته ۸
۱-۶   فرضیات پژوهش ۹
۱-۷   روش پژوهش ۱۰
۱-۸   قلمرو پژوهش ۱۰
۱-۸-۱   قلمرو موضوعی پژوهش ۱۰
۱-۸-۲   قلمرو زمانی پژوهش ۱۰
۱-۸-۳   قلمرو مکانی پژوهش ۱۰
۱-۹   روش گردآوری اطلاعات ۱۱
۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۱
۱-۱۱ محدودیتهای پژوهش ۱۱
۱-۱۲ واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش ۱۲
   
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینـۀ پژوهش  
۲-۱  مقدمه ۱۵
۲-۲  صنایع غذایی در بورس ۱۶
۲-۳  منابع عمده تأمین مالی ۱۸
۲-۳-۱ منابع داخلی ۱۸
۲-۳-۱-۱ کاهش داراییهای جاری ۱۹
۲-۳-۱-۲  فروش داراییهای ثابت ۱۹
فهرست مطالب  
عنوان صفحه
۲-۳-۱-۳  ذخایر استهلاک ۱۹
۲-۳-۱-۴  سود انباشته ۱۹
۲-۳-۱-۵  سود اندوخته ۲۰
۲-۳ -۲ منابع خارجی ۲۱
۲-۳-۲-۱  منابع کم هزینه ۲۱
۲-۳-۲-۲  سهام عادی ۲۱
۲-۳-۲-۳  استقراض ۲۲
۲-۴  ویژگیهای روشهای تأمین مالی ۲۲
۲-۵  تأمین مالی کوتاه مدت ۲۲
۲-۶  تأمین مالی بلندمدت ۲۵
۲-۶-۱ روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت ۲۵
۲-۷  سود انباشته ۲۸
۲-۷-۱ تعریف ۲۸
۲-۷-۲ عوامل موثر بر درصد تقسیم سود سهام ۲۸
۲-۷-۲-۱  سود انباشته بعنوان یکی از منابع تأمین مالی ۲۸
۲-۷-۲-۲  حفظ ساختار سرمایه ۲۹
۲-۷-۲-۳  نیاز سهامداران ۲۹
۲-۷-۲-۴  محدودیتهای توزیع سود سهام ۲۹
۲-۸   سودانباشته بعنوان یکی از روشهای تأمین مالی ۳۰
۲-۹   هزینه خاص سود انباشته ۳۱
۲-۱۰  استقراض ۳۱
۲-۱۰-۱  وامها وتسهیلات ۳۱
۲-۱۰-۲  مزایای بهره گیری از استقراض ۳۲
۲-۱۰-۳  معایب بهره گیری از استقراض ۳۳
۲-۱۰-۴  وامهای بانکی بلندمدت ۳۳
۲-۱۰-۵  ویژگیهای وام میان مدت و بلندمدت ۳۴
فهرست مطالب  
عنوان صفحه
۲-۱۰-۶ مزایا و معایب تأمین مالی از طریق بدهیهای بلند مدت ۳۵
۲-۱۰-۷  زمان مناسب بهره گیری از وام ۳۶
۲-۱۰-۸  هزینه تأمین مالی بدهی ۳۶
۲-۱۰-۹  تأثیر وام بر سود دهی شرکت ۳۷
۲-۱۱  قیمت سهام ۳۷
۲-۱۲  تأثیر افزایش سرمایه بر  بازده سهام ۳۸
۲-۱۳  پیشینه نظری پژوهش ۳۹
۲-۱۳ -۱ تئوری توازن ثابت یا پایدار ۳۹
۲-۱۳-۲  فرضیه عدم تقارن اطلاعات ۳۹
۲-۱۳-۳  تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی ۴۰
۲-۱۳-۴ تئوری هزینه های نمایندگی ۴۱
۲-۱۳-۵  الگوی میلر-مودیلیانی با اثر مالیات شرکتها ۴۳
۲-۱۳-۶  تئوری ترجیحی ۴۳
۲-۱۳-۷  مدل گوردون و والتر ۴۴
۲-۱۳-۸  نظریه ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات ۴۴
۲-۱۳-۹  تئوری موازنه ایستا ۴۵
۲-۱۴  مرور مختصر مطالعات و تحقیقات ۴۷
۲-۱۴-۱ مروری مختصر بر مطالعات داخلی ۴۸
۲-۱۴-۲ مروری مختصر بر مطالعات خارجی ۵۴
   
فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
۳-۱   مقدمه ۵۹
۳-۲   متغیرهای پژوهش ۵۹
۳-۲-۱ متغیر وابسته ۵۹
۳-۲-۲  متغیر مستقل ۶۰
۳-۳   جامعه آماری ۶۰
فهرست مطالب  
عنوان صفحه
۳-۴   روش پژوهش ۶۰
۳-۵ رگرسیون چندگانه ۶۲
۳-۶   فرضیه اول ۶۲
۳-۷   فرضیه دوم ۶۴
۳-۸   فرضیه سوم ۶۵
   
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها  
۴-۱   مقدمه ۶۷
۴-۲   آزمون فرضیه اول ۶۷
۴-۳   تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۶۸
۴-۴    آزمون فرضیه دوم ۶۸
۴-۵   تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۶۸
۴-۶   آزمون فرضیه سوم ۶۹
۴-۷   تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۶۹
   
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
۵-۱   مقدمه ۷۱
۵-۲   نتایج پژوهش و پیشنهادات ۷۲
۵-۳   فرضیه اول ۷۲
۵-۴   فرضیه دوم ۷۳
۵-۵   فرضیه سوم ۷۳
۵-۶   محدودیت های پژوهش ۷۳
۵-۷   بحث و نتیجه گیری ۷۳
۵-۸   پیشنهادات مدیریتی ۷۵
۵-۹   پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ۷۵
   
فهرست مطالب  
عنوان صفحه
منابع و ماخذ  
منابع فارسی ۷۷
منابع غیر فارسی ۸۰
پیوست ۸۲
چکیده انگلیسی ۹۹
   
   
   
   

 
 

فهرست جداول  
عنوان صفحه
جدول (۲-۱)، شرکتهای صنایع غذایی در بورس ۱۷
جدول (۲-۲)، روشهای تأمین منابع مالی کوتاه مدت ۱۸
جدول (۲-۳)، روشهای تأمین منابع مالی بلند مدت ۲۵
جدول (۲-۴)، نتایج کلی پژوهش ابوالفضل عرب ۵۴
جدول (۴-۱)، تجزیه و تحلیل فرضیه اول ۶۷
جدول (۴-۲)، تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ۶۸
جدول (۴-۳)، تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ۶۹
   
   
   
   
   
   

 

فهرست نمودارها  
عنوان صفحه
نمودار (۱-۱)، ارتباط نظری متغیرهای پژوهش ۹

 

 
فهرست نمودارها
 
عنوان صفحه
شکل (۲-۱)، تئوری موازنه ایستا ساختار سرمایه ۴۶

 
چکیده
استراتژی تامین مالی در شرکت ها ،از موضوعات مهم دانشمندان مالی و حسابداری می باشد .یکی از اهداف مهم تامین مالی ،انجام سرمایه گذاری در شر کت ها برای سود آوری بیشتر می باشد.طرق مختلف تامین مالی ،شامل تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی ویا ترکیبی از دو نوع می باشد. این پژوهش به مقصود اطلاع از چگونگی تاثیر روش های تامین مالی بر روی قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران انجام شده می باشد.به این مقصود شرکتهای صنایع غذایی انتخاب شده می باشد و با بهره گیری از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی و جمع آوری اطلاعات دیگر از نرم افزارهای اطلاعاتی موجود ،تاثیر روشهای تامین مالی(سود انباشته ،استقراض)بر قیمت و بازده سهام آزمون گردیده می باشد.
در این پژوهش برای آزمون کردن سه فرضیه از رگرسیون چندگانه بهره گیری شده می باشد .نتایج فرضیه اول و دوم نشان می دهد که تاثیر روش تامین مالی از طریق سود انباشته بیشتر از استقراض بر قیمت و بازده سهام شرکتها می باشد،در فرضیه سوم هم میانگین بازده سالانه شرکتهایی که از سود انباشته تامین مالی نموده اند بیشتر از میانگین بازده سالانه شرکتهایی می باشد که از طریق استقراض تامین مالی نموده اند. در کل با در نظر داشتن آزمون های آماری ،تامین مالی از طریق سود انباشته تاثیر بیشتری بر قیمت و بازده سهام شرکتها دارد.
 
کلمات کلیدی : تامین مالی ،سود انباشته ،استقراض ،قیمت سهام ،بازده سهام ،صنایع غذایی،بورس
مقدمـه
بازار بورس اوراق بهادار تأثیر مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تامین مالی شرکت ها فراهم می آورد. از آنجاکه این بازار در تخصیص منابع و سرمایه ملی تأثیر سازنده ای دارد، پس مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود، افراد کوشش می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند.
بازار های مالی و سرمایه ای می تواند نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب کند و همچنین قادر می باشد بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تاثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد، این بازار تأثیر واسطه ای را به عهده دارد که در طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل  می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی بنام تامین مالی را به راه می اندازد.
تجهیز منابع و تامین مالی طرح ها یکی از تنگناهای اصلی اقتصاد کشور می باشد، شرکت ها برای بسط و گسترش فعالیت های خود و یا بدلیل جبران کمبود نقدینگی موجود اقدام به تامین مالی از منابع داخلی و خارجی شرکت نموده و وجوه مورد نیاز خود را تامین می نمایند (رحیمیان، نظام الدین، ۱۳۸۱).
پیچیدگی های سازمانی شرایطی را فراهم نموده می باشد تا مدیران به عنوان تصمیم سازان اصلی برای دستیابی به اهداف سازمان شان و اطمینان از هدایت و صرف صحیح منابع تاکید بیشتری داشته باشند. بدین لحاظ مهمترین، کاربردی ترین و موثر ترین بحث در صنعت و اقتصاد، تصمیم گیری های مدیران و چالش آنان در این عرصه می باشد.
شرکت ها اکثراً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند لیکن عوامل مختلفی مانند اندازه شرکت، وضعیت مدیریت، اندازه تولید فروش، منابع کسب مواد اولیه، دسترسی به بازارهای تامین مالی و نیز محیط های اقتصادی و سیاسی آنها را نسبت به اتخاذ تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط نموده می باشد ( مایرز[۱]، ۱۹۸۶)
یکی از مهمترین تصمیمات مالی که در هر سازمانی گرفته می گردد تامین مالی شرکت می باشد.
تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت تأثیر بسیار مهمی اعمال می نماید، توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی اعم از داخلی و خارجی برای تهیه سرمایه به مقصود سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت بحساب می آید (رحمانی، محمود،۱۳۷۴ ).
بعضی منابع مالی را به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرده اند وعده ای هم به منابع داخلی و خارجی تفکیک کردند که معمولا روش دوم متداول تر می باشد منابع داخلی وجوه دردسترس و کم هزینه شرکت را شامل می گردد همچون سود انباشته، ذخایر استهلاک. منابع خارجی شامل سرمایه گذاران و وام دهندگان در قالب بدهی های سرمایه ای وحقوق صاحبان سهام می باشد. مانندانتشارسهام عادی و اوراق قرضه.علت اهمیت منابع مالی خارجی از نظر تاثیر روی ریسک مالی و کنترل شرکت می باشد. منابع متداول در میان شرکت های سهامی در بورس، دریافت وام های بلندمدت بانکی و انتشار سهام عادی می باشد. هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (صنایع غذایی) می باشد.
در فصل اول، پس از اظهار کلیات پژوهش بطور مختصر، به اظهار مسئله، اهمیت موضوع، فرضیات، روش انجام پژوهش و قلمرو پژوهش تصریح گردید.
در فصل دوم، در آغاز شیوه های تامین مالی، سپس موضوعات مبسوطی راجع به متغیرهای مستقل پژوهش اظهار گردیده، در ادامه نیز نظرات و تئوری های مطرح شده در ارتباط با تامین مالی، تحقیقات قبلی صورت گرفته پیرامون موضوع پژوهش (داخلی و خارجی) اظهار شده می باشد.
در فصل سوم، پژوهش که روش پژوهش می باشد، مبحث فرضیه های پژوهش، متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی جمع آوری داده ها را با تبیین و بسط بیشتری نسبت به فصل اول اظهار داشته و به اظهار روش آزمون فرضیه ها پرداخته خواهد گردید.
در فصل چهارم، داده ها و اطلاعات بدست آمده با بهره گیری از روش ها و مدل های آماری مناسب تجزیه و تحلیل می گردد.
فصل پنجم، شامل نتایج پژوهش و همچنین پیشنهاداتی راجع به انجام تحقیقات آتی مرتبط با موضوع می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :۱۱۳
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***