پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
 واحدگرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان

مطالعه تاثیر ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل 

استاد راهنما

دکتر عظیم اصلانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
چکیده ۱
 
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- اظهار مساله ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش. ۳
۱-۴-اهداف پژوهش. ۴
۱-۵-سؤالات و فرضیه‏های پژوهش. ۴
۱-۶-فرضیه های پژوهش. ۴
۱-۷- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش. ۴
۱-۷-۱) تعریف واژگان و اصطلاحات متغیرهای پژوهش. ۶
۱-۸- قلمرو موضوعی پژوهش. ۷
۱-۸-۱- قلمرو زمانی پژوهش. ۷
۱-۸-۲-  قلمرو مکانی پژوهش. ۷
۱-۹-ساختار کلی پژوهش. ۷
 
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه: ۸
۲-۲- کمیته نظارت جهانی بال ۹
۲-۳- ریسک و مفاهیم مربوط به آن. ۱۲
۲-۳-۱- ظهور بحث ریسکهای بانکی. ۱۳
۲-۳-۲- انواع ریسک در صنعت بانکداری. ۱۳
۲-۳-۲-۱- ریسک های برون سازمانی. ۱۳
۲-۳-۲-۲- ریسک های درون سازمانی. ۱۵
۲-۲-۳- ویژگی های داریی های نقد شونده در بانک ها ۲۳
۲-۲-۴- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل. ۲۴
۲-۲-۵- ابزار های مدیریت نقدینگی در بانکداری سنّتی. ۲۶
۲-۳- درماندگی. ۲۸
۲-۳-۱- تعریف ورشکستگی و مفاهیم مرتبط با آن. ۲۸
۲-۳-۲- مطالعه قانون ورشکستگی ایران. ۲۹
۲-۳-۳- مطالعه قانون ورشکستگی در بعضی کشورها ۳۲
۲-۳-۴- علت های ورشکستگی. ۳۳
۲-۳-۴-۱- علت های ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. ۳۳
۲-۳-۴-۲- علت های ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. ۳۶
۲-۳-۵- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی. ۳۶
۲-۳-۵-۱- مراحل ورشکستگی. ۳۶
۲-۳-۵-۲- روش های پیش بینی ورشکستگی. ۳۷
۲-۳-۵-۲- انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی. ۴۳
۲-۳-۵-۲-أ-مدل ویلیام بیور. ۴۴
۲-۳-۵-۲-ب-مدل آلتمن. ۴۴
۲-۳-۵-۲-ج- مدل اسپرینگیت.. ۴۵
۲-۳-۵-۲-د-  مدل اوهلسون. ۴۵
۲-۳-۵-۲-ه- مدل فولمر. ۴۶
۲-۳-۵-۲-و-مدل زمیجوسکی. ۴۶
۲-۳-۵-۲-ز-مدل سی اسکوار. ۴۷
۲-۳-۶- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها ۴۷
۲-۴- پیشینه پژوهش. ۴۹
۲-۴-۱- مطالعات  خارجی. ۴۹
۲-۴-۲-  تحقیقات داخلی. ۵۲
 
فصل سوم:روش شناسی
۳-۱- مقدمه ۵۵
۳-۲- فرضیه های پژوهش. ۵۶
۳-۳- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری. ۵۶
۳-۴-روش پژوهش.. ۵۷
۳-۴-۱ قلمرو موضوعی پژوهش. ۵۷
۳-۴-۱-۱ قلمرو زمانی پژوهش. ۵۷
۳-۴-۱-۲- قلمرو مکانی پژوهش. ۵۷
۳-۵- گردآوری داده ها ۵۷
۳-۶- جامعه آماری. ۵۷
۳-۷- چگونگی ی انتخاب نمونه آماری. ۵۸
۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها ۵۹
۳-۸-۱- آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون. ۶۱
۳-۹- اختصار فصل. ۶۱
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۶۳
۴-۲- توصیف نمونه های آماری. ۶۴
۴-۳- پیش فرض های رگرسیون. ۶۴
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن دادها ۶۴
۴-۳-۲- همسانی واریانس ها ۶۷
۴-۳-۳-استقلال مشاهدات.. ۶۷
۴-۳-۴- آزمون معنی دار بودن کل رگرسیون. ۶۷
۴-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۶۷
۴-۵- اختصار فصل. ۷۰
 
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۷۲
۵-۲- اختصار پژوهش و مقایسه آن با سایر تحقیقات مشابه ۷۲
۵-۲-۱- اختصار ادبیات نظری پژوهش. ۷۲
۵-۲-۲- اختصار آزمون فرضیات پژوهش. ۷۳
۵-۳- نتایج پژوهش. ۷۴
۵-۴- محدودیت های پژوهش. ۷۶
۵-۵- پیشنهادات.. ۷۷
۵-۵-۱- پیشنهادات مبتنی بر پژوهش. ۷۷
۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۷۷
منابع و ماخذ ۷۸
پیوست ها ۸۰
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….. ۷۹
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                         صفحه
جدول ۲-۱- ضرایب شاخص Z آلتمن. ۴۵
جدول ۴- ۱- آمار توصیفی داده های پژوهش. ۶۴
جدول۴-۲- آزمون نرمال بودن دادها ۶۵
جدول۴-۳- آزمون نرمال بودن دادها ۶۶
جدول ۴-۴- نتایج برآورد رگرسیون تجمعی سالانه مدل. ۶۸
جدول ۴-۵- جمع بندی فرضیه های فرعی. ۷۱
جدول ۵-۱- جمع بندی فرضیه های فرعی. ۷۴
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار۴-۱- هیستوگرام توزیع نرمال باقیمانده ها ۶۶
نمودار ۴-۲- نمودار مقادیر باقی مانده پیش روی مقادیر پیش بینی شده ۶۷
نمودار ۴-۳- نمودار باقیمانده مدل رگرسیون. ۷۰

چکیده

این پژوهش در صدد بود تا به چند سئوال مهم در موضوع استانداردهای جدید بین المللی نقدینگی پاسخ هایی را ارائه دهد. اولاً در حالی که نسبت های ریسک نقدینگی جدید روش شناسی های اضافی نسبت پوششی و خالص دارایی های نقدی را می سازد، اجزا و مفروضاتی را فراهم می آورد که آنها بطور کلی مورد آزمون قرار نگرفته اند. ثانیاً، از آنجا که پژوهش های نظری اخیر دیدگاه های مهمی را در چگونگی علت های ریسک نقدینگی و یا تشدید بحران مالی مطرح می کنند مطالعات تجربی، پیوند بین درماندگی های بانکی و ریسک نقدینگی را مورد آزمون قرار داده اند. پس این پژوهش ارتباط بین درماندگی های بانک ها و معیارهای جدید و نوع سوم ریسک نقدینگی را مورد آزمون قرار داد. برای این کار از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و سایر بانک ها ۳۰بانک طی ۱۰سال (۳۰۰مشاهده) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که، ضریب متغیر توضیحی نسبت پوششی نقدینگی مثبت و ارتباط آن با درماندگی های مالی بانکی معنی‎دار می باشد. پس فرضیه اول مبنی بر وجود ارتباط معنی‎دار بین نسبت پوششی نقدینگی مثبت و درماندگی های مالی بانکی پذیرفته می‎گردد. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح نقدینگی بانک ها احتمال ورشگستگی نیز افزایش می یابد. در آزمون فرضیه فرعی دوم ضریب متغیر توضیحی وجوه پایدار منفی و ارتباط آن با درماندگی های مالی بانکی معنی‎دار می باشد. پس فرضیه دوم مبنی بر وجود ارتباط معنی‎دار بین وجوه پایدار و درماندگی های مالی بانکی پذیرفته می‎گردد. به عبارت ساده تر یعنی اینکه با افزایش سطح وجوه پایدار بانک ها احتمال ورشگستگی کاهش می یابد.
 
کلید واژه ها: نسبت پوشش نقدینگی، درماندگی بانکی، ریسک نقدینگی،  اوراق بهادار.

۱-۱- مقدمه

در دنیای معاصر، بانک ها تأثیر قابل ملاحظه ای را در رشد توسعه نظام های اقتصادی و همچنین در مبادلات اقتصادی بر عهده دارند. زیرا که امروزه رشد اقتصادی،افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در هر کشوری به اندازه سرمایه­گذاری­ها که در حقیقت از طریق جمع­آوری سپرده­ها و پس اندازهای مردم از طریق شبکه بانکی صورت می­گیرد،انجام می گردد.
عواملی زیرا صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه، پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده­اند اما توسعه و پیشرفتهای اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها به شمار می طریقه، در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته­اند.(ریموندپی، ۱۹۸۶،ص ۷).
پس از انقلاب اسلامی با حذف بانک­های خصوصی، همه گروه­های بانکی زیر نظر دولت اداره می شدند، اما کم و بیش در فعالیت­های بانکی با یکدیگر به رقابت پرداخته­اند. امروزه به غیر از رقابت بین گروه­های بانکی دولتی،وجود و ایجاد بانک های خصوصی جدید، مؤسسات مالی و اعتباری جدید و همچنین گسترش دامنه فعالیت مؤسسات قرض الحسنه نیز مزید بر علت شده تا در سیستم بانکی کشور بازار انحصاری سالهای اولیه انقلاب از بین برود و بانک ها در یک فضای رقابتی کامل قرار گیرند.(ریموندپی، ۱۹۸۶،ص ۷).
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع می باشد که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار میشود.
مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان می باشد. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی انجام می شود. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می گردد. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی می باشد، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دو ساله پیش بینی می کند.  سومین نوع مدیریت نقدینگی به مطالعه نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد. ریسک نقدینگی خطرات ناشی از کمبود نقدینگی در یک بازه زمانی پیش  رو  را شامل می گردد.(پناهیان،۱۳۸۲،ص ۵۱).
اگر چه مدیریت ریسک به عنوان یکی از تخصصی ترین حوزه های فعالیت های داخلی نهاد مالی شناخته شده می باشد؛ اما اغلب، تا وقوع بحرانی جدی و یا در بهترین حالت تا نظاره علائم هشدار دهنده پیش از وقوع بحران، به گونه جدی به آن پرداخته نمی گردد. از آنجا که دلیل اصلی گرفتاری بانک های سراسر جهان در بحران اخیر را می توان در مدیریت و رهبری نامحتاطانه و بیش از اندازه بلندپروازانه آنها جستجو نمود؛ بحث مدیریت ریسک طی بحران اخیر، مجدداً از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :۹۲
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***