پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

موضوع

مطالعه ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی

استاد راهنما

دکتر احمد یعقوب نژاد

استاد مشاور

دکتر حمیدرضا وکیلی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول ۲
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) اظهار مسأله ۴
۱-۳) اهمیت موضوع ۶
۱-۴) پیشینه پژوهش ۷
۱-۵) اهداف پژوهش ۸
۱-۶) چارچوب نظری پژوهش ۸
۱-۷) فرضیه های پژوهش ۹
۱-۷-۱) فرضیه های گروه «الف» ۹
۱-۷-۲) فرضیه های گروه «ب» ۱۰
۱-۸) روش پژوهش ۱۰
۱-۹) روش جمع آوری داده ها ۱۲
۱-۱۰) جامعه آماری ۱۲
۱-۱۱) قلمرو زمانی پژوهش ۱۲
۱-۱۲) واژه ها و اصطلاحات پژوهش ۱۳
۱-۱۳) ساختار پژوهش ۱۴
فصل دوم
۲-۱) ماهیت حسابرسی ۱۶
۲-۱-۱) تعریف حسابرسی ۱۶
۲-۲) انواع حسابرسی ۱۷
۲-۲-۱) دلیل ارجاع کار ۱۷
۲-۲-۲) ماهیت رسیدگی ۱۷
۲-۲-۳) زمان انجام کار ۱۸
۲-۲-۴) جایگاه سازمانی ۱۸
۲-۲-۵) هدف رسیدگی ۱۹
۲-۳) مراحل حسابرسی ۲۱
۲-۴) پذیرش کار حسابرسی ۲۲
۲-۵) برنامه ریزی حسابرسی ۲۴
۲-۵-۱) تأثیر برنامه حسابرسی ۲۴
۲-۵-۲) دید کلی برنامه ریزی ۲۵
۲-۵-۳) مراحل برنامه ریزی ۲۶
۲-۵-۳-۱) کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار ۲۶
۲-۵-۳-۲) کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی ۲۷
۲-۵-۳-۳) برآورد خطر عدم کشف ناشی از مطالعه تحلیلی مقدماتی ۲۸
۲-۵-۳-۴) برآورد خطر ذاتی ۳۰
۲-۵-۳-۵) شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی و برآورد اولیه از خطر کنترل ۳۲
۲-۵-۳-۶) برآورد اهمیت ۳۴
۲-۵-۳-۷) تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی ۳۶
۲-۵-۳-۸) برآورد اولیه از خطر عدم کشف ۳۷
۲-۵-۳-۹) تهیه بودجه و تنظیم قرارداد ۳۸
۲-۵-۳-۱۰) تعیین اعضای گروه رسیدگی ۳۸
۲-۶) بودجه ۳۹
۲-۶-۱)انواع بودجه ۴۰
۲-۶-۲) تأثیر بودجه ۴۱
۲-۶-۳) مزایای بودجه ۴۲
۲-۶-۴) تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه ۴۲
۲-۶-۵) انگیزش ۴۲
۲-۶-۵-۱) مکاتب فکری در مورد انگیزش ۴۳
۲-۶-۵-۱-۱) تئوری تعیین هدف ۴۳
۲-۶-۵-۱-۲) تئوری استناد ۴۴
۲-۶-۵-۱-۳) تئوری انتظار ۴۵
۲-۶-۵-۱-۴) تئوری عدالت نسبی ۴۵
۲-۶-۶) جنبه های انگیزشی در بودجه بندی ۴۵
۲-۶-۷) جنبه های رفتاری بودجه ۴۶
۲-۶-۸) معیارهای بودجه ای ۴۷
۲-۶-۸-۱) معیارهای بیطرفانه بودن روشهای بودجه ای ۴۷
۲-۶-۸-۲) معیارهای بیطرفانه بودن اجرای روشهای بودجه ای ۴۹
۲-۶-۸-۳) واکنش رفتاری در برابر روشهای بودجه ای ۴۹
۲-۶-۹) مفاهیم طراحی و اجرای روشهای بودجه ای ۵۲
۲-۶-۱۰) بودجه سخت ۵۲
۲-۷) بودجه زمانی ۵۳
۲-۷-۱) مزایای بودجه زمانی ۵۴
۲-۷-۲) عوامل موثر در تعیین بودجه زمانی ۵۵
۲-۷-۲-۱) صاحبکار ۵۵
۲-۷-۲-۲) موسسه حسابرسی ۵۶
۲-۷-۲-۳) محیط ۵۶
۲-۷-۲-۴) شخص حسابرس ۵۶
۲-۸) کنترل بودجه ای و تجزیه و تحلیل انحرافات ۵۶
۲-۸-۱) تأثیر تجزیه و تحلیل انحرافات ۵۹
۲-۹) تئوری وابستگی در کنترل مدیریت ۶۰
۲-۹-۱) کنترل مدیریت در موسسات حسابرسی ۶۱
۲-۹-۲) متغیرهای مورد بهره گیری در مطالعات مبتنی بر تئوری وابستگی ۶۲
۲-۹-۲-۱) فشار بودجه زمانی ۶۳
۲-۹-۲-۱-۱) عوامل موثر بر فشار بودجه زمانی ۶۵
۲-۹-۲-۱-۲) عوامل تعدیل کننده فشار بودجه زمانی ۶۶
۲-۹-۲-۱-۳) اثرات ناشی از فشار بودجه زمانی ۶۷
۲-۹-۲-۱-۴) فشار بودجه زمانی و قضاوت حسابرسی ۶۸
۲-۹-۲-۲) تعیین اهداف به صورت مشارکتی ۶۹
۲-۲-۲-۳) نوع ارزیابی عملکرد ۶۹
۲-۱۰) تئوری تغییرات تدریجی بودجه ۷۰
۲-۱۰-۱) تغییرات تدریجی متقارن ۷۰
۲-۱۰-۲) تغییرات تدریجی نامتقارن ۷۰
۲-۱۱) مفاهیم انحراف بودجه ای و تئوری تغییرات تدریجی بودجه ۷۱
۲-۱۲) مطالعه پیشینه پژوهش ۷۲
۲-۱۲-۱) پژوهش پالرموس ۷۳
۲-۱۲-۲) پژوهش آلدرمن و دیتریک ۷۳
۲-۱۲-۳) پژوهش کلی و مارگیم ۷۴
۲-۱۲-۴) پژوهش ریچارد هاستون ۷۴
۲-۱۲-۵) پژوهش دیوید اوتلی و برنارد پیرز ۷۵
۲-۱۲-۶) پژوهش گیست و دیویدسون ۷۶
۲-۱۲-۷) پژوهش چارلز مالون و رابرتز ۷۶
۲-۱۲-۸) پژوهش دکتر ساسان مهرانی ۷۷
۲-۱۲-۹) پژوهش محمد کاشانی پور و حسین فخاری ۷۸
فصل سوم
۳-۱) مقدمه ۸۱
۳-۲) کلیات پژوهش ۸۱
۳-۳) ساختار پژوهش ۸۴
۳-۴) روش پژوهش ۸۴
۳-۵) جامعه آماری ۸۵
۳-۶) جمع آوری داده ها و روش نمونه گیری ۸۵
۳-۷) مدل آماری و فرضیه های پژوهش ۸۶
۳-۸) تجزیه و تحلیل داده ها ۹۰
فصل چهارم
۴-۱) مقدمه ۹۳
۴-۲) اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه ۹۳
۴-۲-۱) آمار توصیفی ۹۳
۴-۳) آزمون فرضیه ها ۹۸
۴-۳-۱) آزمون فرضیه های گروه «الف» ۹۹
۴-۳-۲) آزمون فرضیه های گروه «ب» ۱۰۲
فصل پنجم
۵-۱) مقدمه ۱۰۸
۵-۲) اختصار پژوهش ۱۰۸
۵-۲-۱) فرضیات پژوهش ۱۰۹
۵-۳) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۱۱۰
۵-۳-۱) فرضیه های گروه «الف» ۱۱۰
۵-۳-۲) فرضیه های گروه «ب» ۱۱۱
۵-۴) نتیجه گیری کلی ۱۱۳
۵-۵) پیشنهادهای پژوهش ۱۱۵
۵-۵-۱) پیشنهادات اصلی پژوهش ۱۱۵
۵-۵-۲) پیشنهادات فرعی پژوهش ۱۱۶
۵-۵-۳) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۱۶
منابع و مأخذ ۱۱۷
پیوست شماره ۱: لیست نمونه انتخابی ۱۲۲
پیوست شماره ۲: جداول آماری ۱۲۶
چکیده به انگلیسی ۱۳۶

چکیده:
بودجه و فرایند بودجه بندی در مرکز ثقل سیستمهای کنترل مدیریت قرار دارد. بودجه در کل و بودجه زمانی به گونه اخص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به گونه مناسب طرح ریزی گردد، منافع متعددی از آن حاصل می گردد. مادامی که بودجه زمانی به گونه مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای شکل گیری اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به گونه نسبی تضمین میگردد. پس لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی امری مهم و اجتناب ناپذیر می باشد تحقیقات انجام شده در زمینه بودجه زمانی بروز رفتارهای غیرحرفه ای در میان حسابرسان و تأثیر فشار بودجه زمانی در بروز این رفتارها را مورد مطالعه قرار داده اند(Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،( (malone et al,1996 ( (Kelley and margheim, 1990. در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی حسابرسی پرداخته شده می باشد. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسی مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
به این مقصود تعداد ۸۹ نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی، طی دوره سه ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ حسابرسی شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. فرضیات پژوهش در دو گروه طرح ریزی شدند. فرضیات گروه «الف» با بهره گیری از روش رگرسیون ساده و آماره t گروههای وابسته و فرضیات گروه «ب»  با روش رگرسیون ساده و چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری بین عوامل صاحبکار متشکل از اندازه داراییها، فروش، تعداد واحدهای فرعی، نسبت حاشیه سود و نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به داراییها هست. وجود ارتباط بین نسبتهای ROA و ROE و بودجه زمانی رد گردید. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین تغییرات در بودجه زمانی و انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط مثبت و معناداری هست. تغییرات در ساعات گزارش شده با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معکوس و معناداری دارد که اندازه این ارتباط در انحرافات مساعد قویتر می باشد.


۱-۱)مقدمه:
هرمؤسسه حسابرسی همانند هر بنگاه اقتصادی برای اداره امور خود بایستی هزینه هایی را متحمل شده ودر نهایت درآمدهایی را کسب نماید. هزینه های یک موسسه حسابرسی متشکل از حق الزحمه کارکنان حسابرسی، ملزومات و نوشت افزار و سایر هزینه ها می باشد . درآمد یک موسسه حسابرسی نیز از ارائه خدمات حرفه ای حسابرسی ( اعتباردهی به صورتهای مالی ) وسایر خدمات جانبی همانند ؛ خدمات مشاوره مدیریت و خدمات حسابداری به شرکتها و موسسات کسب می گردد. بخش اعظم حق الزحمه مربوط به حسابرسی صورتهای مالی می باشد که برمبنای مجموع ساعات کاری می باشد که کارکنان موسسه روی یک پروژه حسابرسی صرف کرده اند. موضوع مهم برای حسابرسان پیش بینی مدت زمانی می باشد که بایستی برای پروژه حسابرسی صاحبکارصرف گردد. بدیهی می باشد که آگاهی از آن می تواند علاوه بر قبول یا رد پروژه حسابرسی، باعث پایداری و ادامه فعالیت یک موسسه حسابرسی گردد.(کاشانی پور و دیگران، ۱۳۸۵)
در حسابرسی همانند سایر حرفه ها، بهره گیری از بودجه زمانی امری متعارف و عادی می باشد. بهره گیری از بودجه زمانی نوعاً سه هدف عمده را دنبال نماید: ۱- عامل انگیزشی ۲- عامل کنترلی ۳- کنترل عملکرد حسابرسان در خصوص کاهش زمان کار. بدیهی می باشد مادامی که بودجه زمانی به گونه مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای شکل گیری اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به گونه نسبی تضمین میگردد. به علاوه بودجه زمانی حسابرسی یکی از روشهای کلیدی مورد بهره گیری مدیران برای کنترل هزینه هاست.(مهرانی، ۱۳۷۹)
در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی می تواند مورد بهره گیری قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار[۱]، موسسه حسابرسی[۲]، عوامل محیطی[۳]، شخص حسابرس[۴] و…تصریح نمود (Gist & Davidson, 1999)
این پژوهش در صدد مطالعه ارتباط عوامل صاحبکار متشکل از صورتهای مالی، تعداد و ویژگیهای واحدهای فرعی شرکت اصلی و…. با بودجه های زمانی برای دستیابی به معیاری برای  پیش بینی بودجه زمانی می باشد. همچنین در این راستا مقایسه ای از ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده حسابرسی به اقدام آمده وانحرافات بودجه زمانی، به عنوان بخشی از پروسه برنامه ریزی و کنترل مدیریت مورد مطالعه قرار میگیرد.
       Client- [1]
    Audit firm- [2]
Environmental factors- [3]
Auditor – [4]
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۴۷
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***