پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی عوامل موثر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت ها در بازارهای سرمایه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه عوامل موثر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت ها در بازارهای سرمایه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

مطالعه عوامل موثر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت ها در بازارهای سرمایه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
این پژوهش نتایج یک پژوهش از به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه ۹۲ شرکت پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران را گزارش می کند . آن همچنین عواملی را که بر گزارشگری به موقع این شرکت ها اثر می گذارد دربردارد . نتایج نشان داد که ۹۹/۹۹ درصد از شرکت های نمونه گزارشاتشان را فورا به عموم مردم ارائه نمودند .پنج عامل اندازه ، سودآوری ، اهرم و عمر شرکت ونزدیکی پایان سال مالی به فصل شلوغ حسابرسی در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند که تنها بین سودآوری شرکت و مدت زمان گزارشگری ارتباط معنی داری نظاره گردید . بدین ترتیب که مدت زمان گردشگری تابعی نزولی از سودآوری شرکت می باشد و بین دیگر عوامل و مدت زمان گزارشگری ارتباط معنی داری نظاره نگردید . البته یافته های پژوهش با محدودیت هایی همراه بوده می باشد .
مقدمه
بموقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن می باشد که اطلاعات مالی زمانی در اختیاراستفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد.به بیانی دیگر اطلاعات مالی بایستی پیش از سپری شدن زمانی که بهره گیری کنندگان می توانند بر مبنای آن اطلاعات داوری و تصمیم گیری نمایند در اختیار آنان گذاشته گردد.
از آنجاکه اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس می باشد و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری هااز دست می دهند پس هرقدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویدادهای مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق این موضوع در گزارشگری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی می باشد.
اعضای هیات تدوین کننده استانداردهای حسابداری در سرتاسر جهان تعیین کنند که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی افشاء شده بوسیله سازمانها می باشد.همواره آن موافقت شده می باشد که اطلاعات حسابداری بایستی ویژگی های کیفی ضروری کامل بود،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به مقصود مفید بودن،دارا باشد.قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات وابسته به بموقع بودنش می باشد.هرقدراطلاعات کامل،قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فتیده می باشد اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشاءشود.با در نظر داشتن اهمیت این موضوع،کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی (lasc ) بموقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال ۱۹۸۹ گنجاند.وبااین واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکاء زمان می برداینجا یک انتخاب بین بموقع بودن وقابلیت اتکاء به وجودمی آید.قوانین اوراق بهادار در بیشتر کشورها باعلم به این مسئله،باتوجه به اینکه آنها بر روی انتشار اطلاعات مالی توسط شرکتهای عمومی محدودیت های زمانی اعمال می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکاء رادر اختیار شرکتها قرار می دهند.علرغم اهمیت قائل شده برای بموقع بودن توسط هم تدوین کنندگان استاندارد وهم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان، اینجا تحقیقات نسبتا کمی برروی این مشخصه صورت گرفته می باشد.
۱-۲)اهمیت موضوع
تنها دردسترس بودن اطلاعات مالی مربوط برای تصمیم گیری بهره گیری کنندگان،کافی نیست، بلکه اطلاعاتی را که بهره گیری کنندگان بکار می برند بایستی از نظر ماهیت جاری بوده و مربوط به دوره های گذشته نباشد یعنی اطلاعاتی که سرمایه گذاران واعتباردهندگان بکار می برند بایستی در زمان تصمیم گیری ایشان جاری باشد البته این ویژگی در مفهوم رمربوط بودن نیز مستتر می باشد.اما به هنگام انتشار صورتهای مالی بایستی به عنوان یک محدودیت مهم برای آن تاکید نمود.جمع آوری و تلخیص اطلاعات حسابداری و انتشار آن بایستی تا حد امکان سریع انجام شده تا اطمینان حاصل گردد که اطلاعات جاری در اختیار بهره گیری کنندگان قرار می گیرد.این موضوع حاوی این نکته می باشد که صورتهای مالی بایستی در دوره های زمانی متناوبی ارائه شده تا تغییرات در وضعیت واحد تجاری که به نوبه خود ممکن می باشد بر تصمیمات بهره گیری کنندگان اثر بگذارد،عیان گردد.
بموقع بودن یک مشخصه مهمی از اطلاعات حسابداری می باشد.اطلاعات کهنه بهره گیری کمی برای شرکای بازار در فرایند تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری دارد.در بعضی موردها بعضی سرمایه گذاران خصوصا سرمایه گذاران بین المللی علاقه مندند که شمایی از گزارشگری بموقع شرکتهای پذیرفته شده در بورس راجهت سرمایه گذاری در این بازارها نظاره نمایند.بموقع بودن انتشار اطلاعات می تواند در سطح عدم اطمینان مرتبط با تصمیمات مبتنی براطلاعات گزارش شده اثر بگذارد.بطور تحلیلی نشان داده شده می باشد که بموقع بودن می تواند بر انتخاب اعمال تصمیم گیرندگان و بازده مورد انتظارشان اثر بگذارد (فتام۱۹۷۲) .اگر چه مطالعات تجربی اخیر پیشنهاد می کند که بموقع بودن با اطلاعات بهره گیری شده بوسیله بازار برای قیمت گذاری اوراق بهادار مرتبط می باشد.برای مثال،پیدا شده که اعلامیه های سود با تاخیر(دیر)با بازرده های غیرنرمال (منفی) بیشتراز اعلامیه های بدون تاخیر (زود) مرتبط هستند. (چمیرز و پن من (۱۹۸۴)،گبولی و پالمن (۱۹۸۲) و کراس و اسچردر (۱۹۸۷)).
۱-۳ )تعریف مساله و اظهار اصلی سوالهای پژوهش
چندین مطالعه،کارایی اطلاعاتی بازارهای سهام نو ظهور را پژوهش و مطالعه کرده اند و در اکثر موردها محققان مجذوب اثر انتشار اطلاعات برروی قیمت اوراق بهادار معامله شده در بازارهای سهام نوظهور شده بودند و نه بموقع بودن اطلاعات و عواملی که بر گزارشگری بموقع اثر می گذارد.جهت توسعه درک و فهم این مطلب که آیا اطلاعات صادر شده در بازارهای سرمایه(بورس اوراق بهادار ) بموقع هستند ویا به تعبیری گزارشات مالی سالانه اعم از صورتهای مالی سالیانه و گزارش حسابرس بموقع به بورس ارائه می شوند و تشخیص اینکه چه عواملی رفتار گزارشگری مالی را تحت تاثیر قرار می دهد،پژوهش مزبور صورت گرفته می باشد.
پژوهش حاضر در پی پاسخ به سوالات زیر می باشد:
۱-آیا بین اندازه شرکت و ارائه بموقع گزارشات به بورس اوراق بهادار ارتباط ای هست؟
۲-آیا بین سودآوری شرکت و ارائه بموقع گزارشات به بورس اوراق بهادار ارتباط ای هست؟
۳-آیا بین نسبت اهرمی شرکت و ارائه بموقع گزارشات به بورس اوراق بهادار ارتباط ای هست؟
۴- آیا بین عمر شرکت وارائه و بموقع گزارشات به بورس اوراق بهادار ارتباط ای هست؟
۵-آیا بین نزدیکی پایان سال مالی شرکت به فصل شلوغ حسابرسی وارائه و بموقع گزارشات به بورس اوراق بهادار ارتباط ای هست.
۱-۴ )سابقه وضرورت انجام پژوهش
ادبیات برروی بموقع گزارشگری مالی سالیانه شرکت دو نوع می باشد.اولین نوع به اثرگزارشگری بموقع برروی تغییر پذیری بازده سهام مربوط می گردد(چمبرزوپن من ۱۹۸۴ ).نوع دوم اساسا الگوی تاخیر گزارشگری و عوامل موثر برگزارشگری بموقع مربوط می گردد(دایر و مچاق ۱۹۷۵ ).
فقط ادبیات مورد دوم اینجا مرور می گردد:زیرا مطالعه متعلق به آن گروه می باشد.از آنجایی که تحقیقی جهت مطالعه عوامل موثر بربموقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت نپذیرفته می باشد انجام این پژوهش ضرروری گویا.
۱-۵ )فرضیه های پژوهش
در این پژوهش برای پاسخ به سوالات مطرح شده در بخش تعریف مسئله پنج فرضیه به تبیین زیر مورد آزمون قرار می گیرند.
۱-فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت و ارائه گزارشات مالی سالیانه به بورس تابعی نزولی از اندازه شرکت می باشد.
۲- فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت شرکت و ارائه گزارشات مالی سالیانه به بورس تابعی نزولی از سودآوری شرکت می باشد.
۳-فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت شرکت و ارائه گزارشات مالی سالیانه به بورس تابعی از نسبت اهرمیش می باشد.
۴- فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت شرکت و ارائه گزارشات مالی سالیانه به بورس تابعی نزولی از عمرش می باشد.
۵- فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت شرکت و ارائه گزارشات مالی سالیانه به بورس تابعی صعودی از نزدیکی پایان سال مالیش به فصل شلوغ حسابرسی در ایران می باشد.
۱-۶ )اهداف پژوهش
در جهت تامین این هدف که با صدور و انتشار فوری اطلاعاتی که ممکن می باشد بطور با اهمیتی برفعالیتها وقیمتهای بازار اثر بگذارد،می توان بازار بورس را به یک بازار کارآمد وکارآ نزدیک نمود(یکی از مهمترین شرایط بازار کارآ این می باشد که درآن بازار،اطلاعات بموقع وبه سهولت در اختیار همه بهره گیری کنندگان قرار گیرد).شناسایی و گزارش عواملی که ارائه بموقع گزارشات مالی سالیانه به بورس اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهند و درک اندازه اثر گذاری این عوامل بربموقع بودن گزارشگری مالی شرکتها،وهمچنین تشخیص نوع ارتباط این عوامل با گزارشگری بموقع ضروری می باشد.
۱-۷ )کاربردهای پژوهش
گزارشگری بموقع به عملکرد موثر وفوری بازارهای بورس در قیمت گذاری اوراق بهادار و ارزیابی وظایفشان کمک می کند.گزارشگری بموقع به کاهش سطح معاملات براساس اطلاعات محرمانه وشایعات وفاش کردن اطلاعات کمک می کند.در نتیجه بیشتر بازارهای بورس دنیا که بازار بورس تهران را نیز شامل می گردد،از شرکتهای پذیرفته شده شان می خواهند که گزارشات مالی حسابرسی شده شان را فورا به این بازارها ارسال دارند.بدین ترتیب عواملی راکه بربموقع بودن گزارشگری تاثیر می گذارد در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند تا به شرکتها در ارزیابی عوامل موفقیت گزارشگری بموقع وهمچنین به قیمت گذاری موثر سهام مورد مبادله دراین بازار کمک نماید.بهره گیری کنندگان از نتیجه این پژوهش شامل گروههای زیر خواهند بود:
-۱ سرمایه گذاران بخش خصوصی،مردمی و دولت
۲- سهامداران شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
۳- مدیران شرکتها
۴- موسسات مالی واعتباری وسرمایه گذاری
۵- متخصصین و تحلیلگران مالی
۶- محققان و دانشجویان مدیریت مالی،حسابداریریالاقتصاد وبازرگانی
تعداد صفحه :۱۶۸
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *