پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تطبیقی الگوریتم­های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی- قسمت ۲

۱٫ متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی مربوط…………………………………………….. ۷۳
جدول ۴-۲٫ ماتریس مقایسات زوجی شاخص­های سنتی…………………………………………….. ۷۵
جدول ۴-۳٫ ماتریس مقایسات زوجی شاخص­های مبتنی بر ارزش…………………………….. ۷۵
جدول ۴-۴٫ ماتریس مقایسات زوجی شاخص­های سنتی و مبتنی بر ارزش……………… ۷۵
جدول ۴-۵٫ ارزش کل AFP برای شرکت­های دارویی……………………………………………….. ۷۷
جدول ۴-۶٫ محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکت­های دارویی……………………. ۷۸
جدول ۴-۷٫ محاسبه کل شاخص اصلی AFP برای شرکت­های گروه فلزات اساسی. ۷۹
جدول ۴-۸٫ محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکت­های گروه فلزات اساسی. ۸۰
جدول ۴-۹٫ محاسبه کل شاخص اصلی AFP برای شرکت­های گروه خودرو و قطعات خودرو      ۸۱
جدول ۴-۱۰٫ محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکت­های گروه خودرو و قطعات خودرو    ۸۲
جدول ۴-۱۱٫ رتبه­بندی شرکت­های گروه دارویی با بهره گیری از تاپسیس ………………….. ۸۳
جدول ۴-۱۲٫ رتبه­بندی شرکت­های گروه فلزات اساسی با بهره گیری از تاپسیس………… ۸۴
جدول ۴-۱۳٫ رتبه­بندی شرکت­های خودرو و قطعات خودرو با بهره گیری از تاپسیس .. ۸۵
جدول ۴-۱۴٫ رتبه­بندی شرکت­های گروه دارویی با بهره گیری از ویکور………………………… ۸۶
جدول ۴-۱۵٫ رتبه­بندی شرکت­های گروه فلزات اساسی با بهره گیری از ویکور…………….. ۸۷
جدول ۴-۱۶٫ رتبه­بندی شرکت­های خودرو و قطعات خودرو با بهره گیری از ویکور……… ۸۸
جدول ۴-۱۷٫ نتایج آزمون دو جمله­ای در سطح اختلاف رتبه­ای ۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۲
جدول ۴-۱۸٫ نتایج آزمون دو جمله­ای در سطح اختلاف رتبه­ای ۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۳
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………  صفحه
جدول ۴-۱۹٫ رتبه­بندی نهایی……………………………………………………………………………………….. ۹۴
 
چکیده:
در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت­ها امری ضروری می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی شرکت­های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات با بهره گیری از روشی جدید می باشد. از فازی AHP برای وزن­دهی به شاخص­های ارزیابی عملکرد و از فازی تاپسیس و فازی ویکور برای رتبه­بندی شرکت­های مورد مطالعه بهره گیری می­گردد. در این پژوهش از ترکیبی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و معیارهای مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد و رتبه­بندی شرکت­های دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات در سال ۱۳۸۸ بهره گیری می­گردد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات می باشد. بهره گیری از رویکرد فازی در رتبه­بندی شرکت­های بورس دقت اطلاعات ورودی به نرم افزار­های رتبه­بندی را به شکل محسوسی بالا می­برد. نتایج این پژوهش که به ارائه دو مدل جدید و با دقت بالا در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها منتج گردید، می­تواند برای گروههای مختلف اعم از سرمایه­گذار، سازمان بورس و دیگر بهره گیری کننده­گان، مفید واقع می­گردد.
 
کلید واژه­ها: ارزیابی عملکرد مالی، تاپسیس، ویکور، فازی AHP، معیارهای مالی.
 
مقدمه
 
پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل­گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی زیرا احداث شبکه های سراسری راه آهن، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز می باشد. فراهم کردن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن وقت فراتر بود. از سوی دیگر، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی- یعنی سازماندهی و همکاری، اولین شرکت های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه گذاری آن ها بود. این ساختار جدید (شرکت های سهامی) راه حل مناسبی برای تامین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود.
رشد و توسعه شرکت های سهامی با گذشت زمان به پدیدار شدن و افزایش قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیات مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می کنند.
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موردها بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده می باشد (جنسن[۱] و مکلینگ[۲]،۱۹۷۶: ۳۱۳)، این موردها بطور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی[۳]» در حسابداری مدیریت اظهار می گردد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ:
ارتباط نمایندگی قراردادی می باشد که براساس آن صاحب کار یا مالک[۴]، نماینده[۵] یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند(جنسن و مک­ لینگ، ۱۹۷۶: ۳۱۴).
اگرچه این فرض هست که هر دو طرف در ارتباط بالا به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، اما ممکن می باشد نماینده همیشه در جهت حداکثر کردن منافع مالک اقدام نکند. مالک (سهامدار) می تواند کاهش و اختلاف منافع خود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای مناسب برای نماینده و قبول هزینه های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیت های نابجای وی، تعدیل کند(نمازی، ۱۳۸۴: ۱۴۹).
وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) گردیده تا جایی که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به مطالعه و ارزیابی عملکرد مدیران می کنند. به مرور زمان مشخص شده می باشد که بعضی از تصمیمات مدیران ممکن می باشد موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان می باشد( نمازی، ۱۳۸۴: ۱۵۶). اگر مالک و مدیر را دو متغیر درگیر درنظر بگیریم می­توان با وارد کردن متغیر سوم این مشکل را برطرف نمود.
پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده می باشد. تصمیم گیری در مسایل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده می باشد. ایجاد ارزش در شرکت­ها یکی از مهم­ترین وظایف مدیران به شمار می رود. جهت نشان دادن اندازه موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیار­های ارزیابی عملکرد بهره گیری می­گردد (یحیی زاده فر و همکاران، ۱۳۸۸). مدیران در دنیای رقابتی امروز، دورانی را در پیش رو دارند که آنها را ملزم می­نماید چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت­های خود مستقر کنند. از این رو یافتن شاخصی که بتوان با بهره گیری از آن عملکرد شرکت را با اطمینان نسبتاً معقولی تشریح نمود یک ضرورت می باشد (نوروش وهمکاران، ۱۳۸۳: ۱۲۲). معیار مناسب عملکرد شرکت، معیاری می باشد که به اندازه ثروت اضافی که شرکت برای سهامدارانش ایجاد می­کند، توجه خاصی داشته باشد و افراد را در تصمیم­گیری­های مربوط به ایجاد ارزش یاری کند (یحیی­زاده فر و همکاران، ۱۳۸۸: ۹۴). عدم بهره گیری از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد باعث می­گردد ارزش یک شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب زیان دیدن یک گروه از خریداران سهام و سود فزاینده برای گروه دیگر می­گردد (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴: ۴۲). بایستی توجه داشت که علاوه بر درنظر گرفتن معیارهای مناسب، روش­های اندازه­گیری عملکرد مالی شرکت­ها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. امروزه، پیشرفت­های سریع در علوم مرتبط، ارائه  روش­هایی با دقت بالا را به مقصود اندازه­گیری عملکرد مالی شرکت­ها ممکن کرده می باشد.
[۱] – Jensen
[۲] – Meckling
[۳] – Agency Theory
[۴] – Principal
[۵] – Agent
 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۳۶
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***