پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تھران مرکزی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
عنوان :
ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
چکیده
براساس مفاھیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید می باشد که دارای خصوصیت کیفی
مرتبط با ماھیت و محتوای اطلاعات باشد که شامل مربوط بودن و قابلیت اتکاست. احتیاط یا
محافظه کاری یکی از ویژگی ھای اصلی قابلیت اتکاست. محافظه کاری حسابداری یک رویکرد
محتاطانه غالب نسبت به قضاوت حرفھای در برآوردھا و روشھای حسابداری می باشد. مدیریت
در مورد چگونگی لحاظ کردن مسئولیت اختیاری خود از طریق به کارگیری معیارھای سخت-
گیرانه تر برای شناسایی سود نسبت به زیان، یک دیدگاه محافظه کارانه اتخاذ میدنک.
تحقیقات باسو (١٩٩٧) و فولتھام و اولسون (١٩٩۵) دو رویکرد برای تعریف و سنجش
محافظھ کاری حسابداری معرفی کرده اند؛ محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری
ترازنامھ ای. این دو رویکرد به دو شیوه کاری مھم در تحقیقات حسابداری در زمینه محافظه
کاری مبدل شده اند. در این پژوھش ما به مطالعه ارتباط بین ٢ معیار ارزیابی محافظه کاری که
یکی از دیدگاه ترازنامه ای و دیگری از دیدگاه سود و زیانی می باشد.
جامعه آماری این پژوھش شامل ٩٠٠ تکرش-سال میباشد، بدین ترتیب که از بین کلیه
تکرشھای پذیرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران تعداد ٩٠ شرکت طی ١٠ سال در قلمرو
زمانی بین سالھای ١٣٧٨ ات ١٣٨٧ بعنوان نمونه برگزیده شدند.
جھت مطالعه و ارتقای دقت در انجام آزمونھای فوق از فرم نرم افزاری آماری Eviews ۶
و Minitab ١۵ بهره گیری میشود. رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج
ا ریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترھا میشود، پس در این پژوھش برای آزمون
فرضیه ھا از مدل پانلی بهره گیری میشود که رگرسیون دادهھای پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و
روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات بهره گیری شده می باشد.
نتایج آزمون فرضیات پژوھش نشان می دھد که ارتباط منفی و معنا داری بین معیار سود و
زیانی و معیار ترازنامه ای محافظه کاری هست و علت وجود این ارتباط منفی ناشی از
اقلام تعھدی تشکیل دھنده سود می باشد و نه اقلام نقدی آن.
مقدمه
در دنیای امروز کشورھا در معرض جھانی شدن اقتصاد، عضو و بخشی از آن شده اند.
یکی از جنبه ھای با اھمیت در جھانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (ھم در سھام و ھم در اوراق
بدھی) ھستند که دیگر نه فقط در بازارھای محلی و بومی سرمایه گذاری نمیکنند بلکه سرمایه
گذاریھای سودآور را در مقیاس جھانی جستجو مینمایند.
در نظر داشتن این تغییرات ما را به سوی رشد نمایی فرصتھای سرمایه گذاری ھدایت مینماید که
نیاز سرمایه گذاران را برای بدست آوردن اطلاعات سودمند دو چندان میدنک. اطلاعات برای
واکاوی (تحلیل) و محک زدن جھت انتخاب جایگزین ھای سرمایه گذاری و برای اتخاذ تصمیمات
اقتصادی و اینکھ چھ شرکتی جھت سرمایھ گذاری انتخاب گردد، مورد بهره گیری قرار میگیرد.
پشتوانه ھر تصمیم آگاھانه، مجموعھای از اطلاعاتی می باشد که در زمینه مورد تصمیمگیری کسب
یمشود. این اطلاعات چنانچه واقعیات را منعکس نسازند، اثرات سویی بر روی تصمیماتی
خواھند داشت که از سوی بهره گیری کنندگان آنھا اتخاذ میشود. پس به مقصود حفظ حقوق این
بهره گیری کنندگان نیاز به وجود مراجعی می باشد که با نظارت بر فعالیتھای تھیه کنندگان اطلاعات و
بکارگیری مکانیزمھای کنترلی مرتبط با موضوع، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست را کاھش
دھند.
سیستمھای اطلاعاتی یکی از ارکان مھم جامعه امروز می باشد. اطلاعات مالی نیز غیر از لاینفک
و بسیار بااھمیت یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در دنیای امروز برخلاف گذشته، با گسترش
واحدھای تجاری از سطح یک واحد اقتصادی تک مالکی به سوی شرکتھای بزرگ سھامی و
تکر یتحھای بین المللی و چند ملیتی، بهره گیری کنندگان از اطلاعات این واحدھا نیز به تناسب
بیشتر از گذشته شده می باشد و طیف گستردهای را دربر میگیرد. ھر یک از بهره گیری کنندگان
متناسب با وضعیت و شرایط موجود خود با دریافت اطلاعات منتشره از سوی شرکتھا تصمیم
گیری میکنند .
پیشروی جوامع به سوی روحیه پاسخگویی و پاسخ خواھی نیز بر اھمیت تھیه و ارائه
اطلاعات مربوط و قابل اعتماد افزوده می باشد. بخشی با اھمیت و عمده ای از اطلاعات مورد
استفادهی بهره گیری کنندگان را اطلاعات مالی تشکیل میدھند.
تعداد صفحه :۱۳۵
قیمت : شش هزار تومان

 
***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *