پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان

 
متن کامل پایان نامه با فرمت ورد
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرودشت

گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حسابداریM.A.

 عنوان :

امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان

  استاد راهنما :

دکتر محمد سیرانی

  استاد مشاور:

دکتر جواد مرادی

 
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل اول : کلیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ۱
۱-۱- مقدمه      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲- اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۳- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۵- فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۶- مبانی نظری فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۷- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۹- ساختار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………… ۸
۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۲- ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۲-۱- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-۲- معضلات معیارهای مالی سنتی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۳- روش ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۴- چهار منظر ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۴-۱- منظر مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۴-۳- منظر فرایندهای درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………. ۱۸۲-۴-۲- منظر مشتری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۴-۴- منظر یادگیری و رشد  ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۱- ضرورت وجود ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۲- ویژگیهای عمده ارزیابی متوازن ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۶-۱- توازن بین عوامل داخلی و خارجی……………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۶-۲- توازن بین شاخص ها و معیارهای پیشرو و کندرو ………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۶-۳- توازن بین معیارهای مالی و غیر مالی……………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۶-۴- توازن بین اهداف بخش های مختلف و اهداف کلی شرکت …………………………………………………… ۲۷
۲-۶-۵- توازن بین اولویت های مالی و عملیاتی …………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۷- معیارهای ارزیابی متوازن …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۷-۱- معیارها در منظر مالی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۷-۲- معیارها در منظر مشتری ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۷-۳- معیارها در منظر فرایندهای داخلی …………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۷-۴- معیارها در منظر یادگیری و رشد …………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۸- استراتژی و ارتباط آن با ارزیابی متوازن ……………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۹- ارتباطات معیارهای چند گانه کارت امتیازی …………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۹-۱- روابط علت و معلولی …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۹-۲- محرک های عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۱۰- سازمانهای موفق در اجرای ارزیابی متوازن………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۱۱- ایجاد ارزش برای شرکت……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۲-۱۲- پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۱۲-۱- پژوهش های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۱۲-۲- پژوهش های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
فصل سوم : روش پژوهش و آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… ۴۸
۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۳-۲- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۳-۳- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۳-۳-۱- فرضیه اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۳-۳-۲- فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۳-۴- شاخص های مورد اندازه گیری و چگونگی اندازه گیری آن………………………………………………………………………… ۵۰
۳-۵- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری  …………………………………………………………………………………………. ۵۰
۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳-۶-۱- قابلیت اطمینان(پایائی) پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۶-۲- اعتبار(روایی)پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۳-۸- اختصار فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۴-۲- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۴-۲-۱- مطالعه خصوصیات فردی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………….. ۵۶
۴-۲-۲- خصوصیات جامعه مورد مطالعه از لحاظ  ویژگیهای شرکتها …………………………………………………. ۶۱
۴-۳- آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۴-۳-۱- آزمون مربوط به فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۴-۳-۲- آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………… ۶۴
۴-۳-۳- آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۴-۳-۴- آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………… ۶۶
۴-۳-۵- آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………… ۶۷
۴-۳-۶-  مقایسه میانگین رتبه بین عوامل با بهره گیری از آزمون فریدمن …………………………………………….. ۶۸
۴-۳-۷- مطالعه تاثیر هر یک از سوال های عمومی پرسشنامه بر فرضیه های پژوهش …………………….. ۶۹
۴-۳-۷-۱- مطالعه وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با ظرفیت های تولید مختلف در فرضیه های پژوهش      ۶۹
۴-۳-۷-۲- مطالعه وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با مدارک مختلف در فرضیه های
پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۴-۳-۷-۳- مطالعه وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با تعداد کارکنان متفاوت در فرضیه های پژوهش          ۷۰
۴-۳-۷-۴- مطالعه وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سابقه کار مختلف در فرضیه های پژوهش          ۷۱
۴-۳-۷-۵- مطالعه وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سنین مختلف در فرضیه های
پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۴-۴- اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………….. ۷۸
۵-۱- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۵-۲- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۵-۲- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
الف – پیشنهادها بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………….. ۸۲
ب  – پیشنهادها برای پژوهش های آتی …………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۵-۳- محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
پیوست         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
الف- پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
ب- اسامی شرکتها ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
ج- نتایج آماری SPSS………………………………………………………………………………………………………………………… 97
 
 


فهرست جداول
عنوان                                                                                                                               صفحه
جدول ۴-۱٫ موقعیت سازمانی جامعه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………. ۵۶
جدول ۴-۲٫ جنسیت جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
جدول ۴-۳٫ وضعیت سنی جامعه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………. ۵۸
جدول ۴-۴٫ وضعیت تحصیلی جامعه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………. ۵۹
جدول ۴-۵٫ وضعیت سابقه کار جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………….. ۶۰
جدول ۴-۶٫ ظرفیت تولید جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………….. ۶۱
جدول ۴-۷٫ وضعیت تعداد نیروی انسانی جامعه مورد مطالعه ………………………………………………………………….. ۶۲
جدول ۴-۸٫ اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. ۶۳
جدول ۴-۹٫ نتایج آزمون مربوط به فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………. ۶۳
جدول ۴-۱۰٫ اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………………………. ۶۴
جدول ۴-۱۱٫ نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………… ۶۴
جدول ۴-۱۲٫ اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………… ۶۵
جدول ۴-۱۳٫ نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………. ۶۵
جدول ۴-۱۴٫ اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………….. ۶۶
جدول ۴-۱۵٫ نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………….. ۶۶
جدول ۴-۱۶٫اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم ………………………………………………………. ۶۷
جدول ۴-۱۷٫ نتایج آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………. ۶۷
جدول ۴-۱۸٫ نتایج آزمون مقایسه میانگین رتبه فرضیات با بهره گیری از آزمون فرید من………………………….. ۶۸
جدول ۴-۱۹٫ آماره  و مقدار سطح معنی داری آزمون فرید من برای مقایسه رتبه فرضیات …………………. ۶۸
جدول ۴-۲۰٫ نتایج آزمون مربوط به تاثیر ظرفیت تولید در هر یک از منظرها ……………………………………….. ۶۹
جدول ۴-۲۱٫ نتایج آزمون مربوط به تاثیر مدرک تحصیلی در هر یک از منظرها ……………………………………. ۷۰
جدول ۴-۲۲٫ نتایج آزمون مربوط به تاثیر تعداد کارکنان در هر یک از منظرها ………………………………………. ۷۱
جدول ۴-۲۳٫ نتایج آزمون مربوط به تاثیر سابقه کار در هر یک از منظرها……………………………………………….. ۷۱
جدول ۴-۲۴٫ نتایج آزمون مربوط به تاثیر سن در هر یک از منظرها ……………………………………………………….. ۷۲
جدول ۴-۲۵٫ اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار مالی ۷۳
جدول ۴-۲۶٫ اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار مشتری.. ۷۴
جدول ۴-۲۷٫ اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار فرایندهای داخلی ۷۵
جدول ۴-۲۸٫ اطلاعات توصیفی مربوط به آزمون مقایسه بین گروههای پاسخ دهنده در مورد معیار رشد و یادگیری          ۷۶
جدول ۵-۱٫ نتایج آزمون فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………… ۸۰
جدول ۵-۲٫ نتایج آزمون مقایسه و میانگین رتبه فرضیات با بهره گیری از آزمون فریدمن………………………….. ۸۱
 
فهرست شکلها
عنوان                                                                                                                                   صفحه
شکل ۲-۱٫ چارچوب ارزیابی متوازن……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
شکل ۴-۱٫ نمودار میله ای موقعیت سازمانی افراد پاسخ دهنده ………………………………………………………………… ۵۶
شکل ۴-۲٫ نمودار میله ای جنسیت افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………………… ۵۷
شکل ۴-۳٫ نمودار میله ای ویژگی سنی افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………….. ۵۸
شکل ۴-۴٫ نمودار میله ای وضعیت تحصیلی  افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………… ۵۹
شکل ۴-۵٫ نمودار میله ای سابقه کاری  افراد پاسخ دهنده ……………………………………………………………………….. ۶۰
شکل ۴-۶٫ نمودار میله ای ظرفیت تولید جامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………….. ۶۱
شکل ۴-۷٫ نمودار میله ای تعداد کارکنان جامعه مورد مطالعه ………………………………………………………………….. ۶۲
شکل ۴-۸٫ نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار مالی …………………………………………………………………………………. ۷۳
شکل ۴-۹٫ نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار مشتری ……………………………………………………………………………. ۷۴
شکل ۴-۱۰٫ نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار فرایندهای داخلی …………………………………………………………. ۷۵
شکل ۴-۱۱٫ نمودار مربوط به آزمون آنوای معیار رشد و یادگیری ……………………………………………………………. ۷۶
 
چکیده
هدف این پژوهش مطالعه امکان سنجی کاربرد « تکنیک ارزیابی متوازن» در سنجش عملکرد می باشد. ارزیابی متوازن یکی از تکنیک های حسابداری مدیریت می باشد، که برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ توسط روبرت کپلن و دیوید نورتون دو استاد برجسته دانشگاه هاروارد معرفی گردید. با در نظر داشتن مطالعاتی که این دو بر روی شرکت های زیادی انجام دادند، مشخص گردید، که معیارها و سنجه های مالی به تنهایی قادر به ارزیابی عملکرد سازمان نیستند و بایستی علاوه بر معیارهای مالی، معیارهای غیر مالی را در ارزیابی عملکرد مد نظر قرار داد. ارزیابی متوازن چشم انداز و استراتژی سازمان را به اهداف و معیارهایی تبدیل می کند، که در چهار منظر  یا سازه مختلف سازماندهی شده اند: مالی، مشتری، فرایندهای درون سازمانی و فراگیری و رشد، در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و با بهره گیری از ۶۰ پرسشنامه، اطلاعات ۲۰ شرکت از شرکتهای تابعه سیمان فارس و خوزستان جمع آوری گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونهای ناپارامتری Qp ( آزمون میانه )، آزمون –U من ویتنی، آزمون –H کروسکال والیس و آزمون ANOVAاستفاده گردید.
نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد، که امکان شاخص سازی در هر چهار منظر ارزیابی متوازن در این شرکتها هست. با مطالعه های بیشتر مشخص گردید، که منظر فرآیندهای داخلی به عنوان مورد توجه ترین منظر و سایر منظر ها به ترتیب منظر مشتری، مالی و یادگیری و رشد در رتبه های بعد قرار گرفتند.

  • مقدمه

در دنیای امروزی، واحدهای کسب و کار در محیطی فعالیت می کنند، که بر اثر پیشرفت های تکنولوژیکی، نوسانات اقتصادی، تغییرات نیروی کار و انتظارات مشتریان مدام در حال تغییر و تحول می باشد. کاملا واضح می باشد، که تنها بهره گیری از معیارها و ارزیابی های مالی نمی تواند، یک سازمان را به گونه صحیح، بازبینی کند و آنرا به جلو سوق دهد. برای اینکه کلیه سازمانها بتوانند در این شرایط، فعالیت هایشان را با موفقیت هدایت کنند، بایستی خود را به تکنیک ها و افزارهای کارآمد و قوی مجهز سازند(Adams,1997:p.2). کپلن و نورتون در سال ۱۹۹۲استفاده از ارزیابی متوازن را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی عملکرد و مدیریت استراتژیک در اینگونه سازمانها پیشنهاد کردند. بر اساس نظریه کپلن و نورتون، ارزیابی متوازن چارچوبی را جهت سازمان دادن به اهداف استراتژیک سازمانی ارائه می کند، که شامل چهار معیار اساسی: مالی، رضایت مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری می باشد(Kaplan and Norton,2001:p.90).امروزه سازمان ها با چندین موضوع اساسی در ارتباط با کسب و کار مواجه هستند. چهار موضوع فراگیر که بدون شک واحدهای کسب و کار را متاثر می سازد عبارتند از(Niven,2005:p.2):

  • اتکا بر معیارهای مالی سنتی
  • افزایش دارایی های نامشهود
  • خطر از دست دادن شهرت
  • اجرای استراتژی

ارزیابی متوازن این موضوعات را برای سازمان ها حل کرده می باشد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)
اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود می باشد
تعداد صفحه :۱۲۱
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰

Bottom of Form
 
***
و به ایمیل شما ارسال می گردد.
پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***