پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
سهامداران به عنوان مالکان واحدهای تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند و با در نظر داشتن اینکه افزایش ثروت ، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری می باشد . ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوان می باشد . برای ارزیابی عملکرد شرکتها معیارهای مختلفی ارائه شده که مانند جدیدترین این معیارها درصد پوشش سود و خطای پیش بینی سود می باشند .
هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده ، درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازدهی غیر عادی انباشته بوده می باشد . برای مطالعه این موضوع نمونه ای متشکل از ۱۱۷ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره و دو متغیره و ضریب همبستگی پیرسون برای مطالعه ارتباط بین متغیرها بهره گیری گردید .
یافته های پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان ۹۵% می توان ادعا نمود که بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده بابازدهی غیرعادی انباشته حول زمان مجمع هیچ گونه ارتباط ای وجود ندارد اما بین خطای پیش بینی سود استاندارد شده با واکنش های متفاوت بازار سهام ارتباط ای معنادار به صورت معکوس هست و در همین سطح از اطمینان می توان ادعا نمود که درصد پوشش سود خالص دارای ارتباط ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته می باشد اما دارایرابطه ای معکوس با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها می باشد ومی توان اظهار داشت که درصد سهام شناور آزاد دارای ارتباط ایمنفییا معکوس با بازده های غیر عادی انباشته قبل از مجمع می باشد و دارای ارتباط ای مثبت و مستقیم با بازده های غیر عادی انباشته بعد از مجمع بوده اما با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها بدون ارتباط می باشد.
واژه های کلیدی: درصد پوشش سود خالص ، درصد سهام شناور آزاد، خطای پیش بینی سود استاندارد شده، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها، بازده های غیر عادی انباشته
مقدمه:
سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورتهای مالی می باشد که در شرکتها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی به شمار می رود. هدف از گزارش سود، تامین و ارایه اطلاعات مفید برای اندازه گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سودسهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، مطالعه قیمت محصولات و… برای ذینفعان می باشد.
سود حسابداری تأثیر عمده ای را در تعیین ارزش یک واحد تجاری اعمال می کند . لیکن بایستی توجه نمود که سود یک واحد تجاری حاصل عملیات آن در گذشته می باشد و پس شرایط و عوامل موثر در ایجاد سود آتی را می توان در وضعیت گذشته واحد تجاری مطالعه نمود . بخش عمده ای از این عوامل در قالب اعداد و ارقام حسابداری در گزارشات حسابداری مالی منعکس می گردد و نشان دهنده آثار تصمیمات مدیریت بر سودهای آتی می باشند و پس دارای قدرت پیش بینی هستند .
۱-۱ مقدمه
سود خالص از مهمترین اقلام اطلاعاتی حسابداری برای تفسیر وضعیت واحد اقتصادی به شمار می رود.
سود یکی ازاساسی ترین عناصر صورتهای مالی می باشد ،که همواره مورد توجه کلیه ذینفعان قرار گرفته می باشد و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت ،عملکرد واحد تجاری ، سنجش توان سودآوری وپیش بینی فعالیت های آتی واحد تجاری بهره گیری می گردد.
مانند اطلاعاتی که بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار می باشد انتشار خبر سود خالص و یا پیش بینی هایی که توسط شرکتها درمورد سود خالص (PEPS)[1] انجام می شود می باشد. از این رو قابل پیش بینی می باشد که سودپیش بینی شده و به گونه خاص اعلام سود سهام موجب واکنش سرمایه گذاران گردد وهمچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن واکنش سرمایه گذاران در برابر تفاوت های موجود بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص شکل گیری یافته شرکتها در دوره های متفاوت می باشد و بازده های غیرعادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند. هدف این پژوهش نیز مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های آتی از آن و ارتباط با بازده های غیر عادی آتی و خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنشهای متفاوت بازار سهام شرکتها خواهد بود.
مانند اطلاعاتی که بهره گیری کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکتها می باشد. در این بین هرگونه اطلاعاتی که بنحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود. به همین مقصود نیز پژوهش های مختلفی در خصوص تغییرات بازده سهام شرکتها صورت گرفته و با روشهای مختلف به مطالعه رفتار بازده سهام در برابر انتشار اطلاعات مرتبط با شرکت پرداخته اند.
انتظار می رود که سود حسابداری بخشی از اطلاعاتی باشد که توسط سرمایه گذاران برای ارزیابی مخاطره و بازده مورد بهره گیری قرار گیرد. از این رو قابل پیش بینی می باشد که سود حسابداری و بطور خاص تفاوت بین سود خالص پیش بینی شده و سود خالص شکل گیری یافته طی دوره مختلف دارای محتوای اطلاعاتی باشد. همچنین انتظار نوسانات قیمت و به تبع آن محتوای اطلاعات مورد هایی همچون درصد پوشش سود پیش بینی شده ویا تغییر در مالکیت (درصد سهام شناور آزاد) دور از انتظار نیست.
وجود ارتباط بین درصد پوشش سود، خطای پیش بینی استاندارد شده ، واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و بازده های غیر عادی انباشته می تواند سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و سایر ذی نفعان را در تصمیماتشان در مورد خرید و فروش و یا نگهداری سهام یاری کند.
پژوهشگر در این پژوهش در صدد می باشد تا مطالعه کند که بین بازده های غیر عادی انباشته ، درصد پوشش سود ، درصد سهام شناور آزاد ، خطای پیش بینی سود استاندارد شده و واکنش متفاوت بازار سهام شرکتها ارتباطی معنی دار هست .
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
۳-۱ اظهار مسئله
تاثیر اطلاعات حسابداری و پیش بینی های صورت گرفته از اینگونه اطلاعات می تواند بر بازده سهام و واکنش های متفاوت قیمت سهام شرکتها تاثیر بگذارد . تاثیر اطلاعات مربوطه بر بازده های غیر عادی سهام ، با ویژگی مربوط بودن این اطلاعات ارتباط منطقی دارد (مربوط بودن اطلاعات حسابداری ، شامل توان تفسیر وضعیت قبلی و پیش بینی وضعیت آتی واحد اقتصادی می باشد).
در بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی آمده می باشد که سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان علاقه مندند که خالص جریان ورود وجوه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند ، اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری ،پیش بینی سودهای آتی، و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام واعتبار به واحد انتفاعی مورد بهره گیری قرار می گیرد (شباهنگ،۱۳۸۷،۱۸۸)۱.
علت های زیر را می توان به عنوان علل و انگیزه پژوهش برای برگزیدن این موضوع که درمورد خطای پیش بینی سود و ارتباط آن با واکنش های متفاوت بازار سهام شرکتها و….می باشد، اظهار نمود:

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد
این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می گردد

تعداد صفحه :۱۷۸
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *