پایان نامه ارشد حسابداری: اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر جواد مرادی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
 
فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………. ۱۴-۲
۱-۱- مقدمه. ۷۸
۱-۲- اظهار مسأله پژوهش… ۷۹
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۸۱
۱-۴- اهداف پژوهش… ۸۲
۱-۵- فرضیه های پژوهش… ۸۳
۱-۶- متغیرهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.
۱-۶-۱- متغیرهای مستقل. Error! Bookmark not defined.
۱-۶-۲- متغیر وابسته. Error! Bookmark not defined.
۱-۷-۳- متغیرهای کنترلی.. Error! Bookmark not defined.
۱-۷- روش پژوهش و گردآوری داده ها Error! Bookmark not defined.
۱-۷-۱- نوع پژوهش… Error! Bookmark not defined.
۱-۷-۲- جامعه و نمونه آماری.. Error! Bookmark not defined.
۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها Error! Bookmark not defined.
۱-۷-۴- ابزار گردآوری داده ها Error! Bookmark not defined.
۱-۸- کاربرد نتایج پژوهش… Error! Bookmark not defined.
۱-۹- تعریف واژه های کلیدی.. Error! Bookmark not defined.
۱-۹-۱- مالی رفتاری.. Error! Bookmark not defined.
۱-۹-۲- اطمینان بیش از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.
۱-۹-۳- سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.
۱-۹-۴- بازده غیرعادی.. Error! Bookmark not defined.
۱-۱۰- ساختار پژوهش… Error! Bookmark not defined.
فصل دوم…………………………………………………………………………………… ۴۰-۱۴
۲-۱- مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۲-۲- مبانی نظری.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۱- مالی رفتاری.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۲- اطمینان بیش از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۲-۱- انواع اطمینان بیش از حد. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۲-۲- اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۳- سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۳-۱- نظریه های تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۳-۲- عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۴- اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۵- اطمینان بیش از حد مدیریت و فرصت های رشد. Error! Bookmark not defined.
۲-۲-۶- اطمینان بیش از حد مدیریت و واکنش بازار به خبر افزایش سود. Error! Bookmark not defined.
۲-۳- پیشینه پژوهش… Error! Bookmark not defined.
۲-۳-۱- پژوهش های داخلی.. Error! Bookmark not defined.
۲-۳-۲- پژوهش های خارجی.. Error! Bookmark not defined.
۲-۴- اختصار فصل. Error! Bookmark not defined.
فصل سوم……………………………………………………………………………………۵۷-۴۳
۳-۱- مقدمه. ۸۳
۳-۲- روش پژوهش… ۸۴
۳-۳- فرضیه های پژوهش… ۸۴
۳-۴- مدل پژوهش… Error! Bookmark not defined.
۳-۵- متغیرهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.
۳-۵-۱- متغیرها و چگونگی محاسبه آن ها Error! Bookmark not defined.
۳-۵-۱-۱- متغیرهای مستقل. Error! Bookmark not defined.
۳-۵-۱-۲- متغیر وابسته. Error! Bookmark not defined.
۳-۵-۱-۳- متغیر تعدیل کننده Error! Bookmark not defined.
۳-۵-۱-۴- متغیرهای کنترلی.. Error! Bookmark not defined.
۳-۵-۲- چگونگی آزمون فرضیه ها Error! Bookmark not defined.
۳-۵-۲-۱-  فرضیه اول. Error! Bookmark not defined.
۳-۵-۲-۲-  فرضیه دوم. Error! Bookmark not defined.
۳-۵-۲-۳- فرضیه سوم. Error! Bookmark not defined.
۳-۶- جامعه و نمونه آماری.. Error! Bookmark not defined.
۳-۶-۱- جامعه آماری.. ۸۵
۳-۶-۲- نمونه آماری.. ۸۵
۳-۷- روش جمع آوری داده ها ۸۶
۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۶
۳-۸- ۱- آمار توصیفی.. ۸۶
۳-۸-۲- آمار استنباطی.. ۸۷
۳-۸-۲-۱- رگرسیون. ۸۷
۳-۸-۲-۱-۱- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده ۸۷
۳-۸-۲-۱-۲- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. ۸۷
۳-۸-۲-۱-۲-۱- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. ۸۸
۳-۸-۲-۱-۲-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب.. ۸۸
۳-۸-۲-۲- نبود خود همبستگی.. ۸۹
۳-۸-۳- روش بهره گیری از داده ها ۹۰
۳-۸-۴- آزمون والد. ۹۰
۳-۹- اختصار فصل. ۹۲
فصل چهارم…………………………………………………………………………………۷۰-۵۹
۴-۱- مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۴-۲- محاسبه اطمینان بیش از حد مدیریت.. Error! Bookmark not defined.
۴-۳- آمار توصیفی.. Error! Bookmark not defined.
۴-۴- آمار استنباطی.. Error! Bookmark not defined.
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول. Error! Bookmark not defined.
۴-۵-۲- آزمون فرضیه دوم. Error! Bookmark not defined.
۴-۵-۳- آزمون فرضیه سوم. Error! Bookmark not defined.
۴-۶- اختصار فصل. Error! Bookmark not defined.
فصل پنجم…………………………………………………………………………………..۷۷-۷۲
۵-۱- مقدمه. Error! Bookmark not defined.
۵-۲- مروری بر نتایج بدست آمده از پژوهش… Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اول. Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه دوم. Error! Bookmark not defined.
۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه سوم. Error! Bookmark not defined.
۵-۳- پیشنهادهای پژوهش… Error! Bookmark not defined.
۵-۳-۱- پیشنهادهای حاصل از یافته های پژوهش… Error! Bookmark not defined.
۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهش های آینده Error! Bookmark not defined.
۵-۴- محدودیت های پژوهش… Error! Bookmark not defined.
۵-۵- اختصار فصل. Error! Bookmark not defined.
منابع و مآخذ. Error! Bookmark not defined.
پیوست شماره۱: شرکت های نمونه. Error! Bookmark not defined.
 

فهرست جدول ها

 
شماره و عنوان                                                                                              صفحه

جدول ۲-۱: اختصار نتایج پژوهش­های داخلی انجام شده در زمینه اطمینان بیش از حد……………..۳۵
جدول ۲-۲: اختصار نتایج پژوهش­های خارجی انجام شده در زمینه اطمینان بیش از حد……………۳۹
جدول ۴-۱: آمار توصیفی شاخص های اندازه گیری اطمینان بیش از حد………………………………………۶۱
جدول ۴-۲: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………۶۱
جدول ۴-۳: نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….۶۲
جدول ۴-۴: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه دوم…………………………………………………………………………….۶۴
جدول ۴-۵: آزمون والد مربوط به ضرایبβ۱  و β۵………………………………………………………………………..۶۵
جدول ۴-۶: آزمون والد مربوط به ضرایبβ۲  و β۶…………………………………………………………………………۶۵
جدول ۴-۷: آزمون والد مربوط به ضرایبβ۴  و β۷………………………………………………………………………..۶۶
جدول ۴-۸: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه سوم……………………………………………………………………………۶۷
جدول ۴-۹: آزمون والد مربوط به ضرایبβ۶  و β۷………………………………………………………………………..۶۸
جدول ۴-۱۰: آزمون والد مربوط به ضرایبβ۸  و β۹……………………………………………………………………..۶۸
جدول ۴-۱۱: اختصار نتایج فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….۶۹

چکیده
مدیران دارای اطمینان بیش از حد، تأمین مالی خارجی را گران می بینند و از این رو، نیازهای سرمایه گذاری آینده را با کاهش سود پرداختی جاری جبران می کنند. هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۱-۱۳۸۲ می باشد. فرضیه اول با بهره گیری از رگرسیون خطی آزمون شده می باشد. در آزمون فرضیه دوم و سوم از رگرسیون و آزمون والد بهره گیری شده می باشد. نتایج نشان می دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود ارتباط منفی هست. اطمینان بیش از حد مدیریت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد، فرصت های رشد و عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود تأثیر دارد. واکنش بازار نسبت به خبر افزایش سود تقسیمی صورت گرفته به وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش از حد، مثبت تر می باشد.
 
کلیدواژه ها: اطمینان بیش از حد مدیریت، سیاست تقسیم سود، خبر افزایش سود تقسیمی، بازده غیرعادی انباشته، فرصت های رشد، عدم تقارن اطلاعاتی و جریان های نقد آزاد
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 

۱-۱- مقدمه

در سال های اخیر، با تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار و افزایش شرکت های پذیرفته شده در آن و هم چنین نوسان های نظاره شده در شاخص های آن، موضوع تقسیم سود برای سرمایه گذاران، به موضوعی مهم برای افزایش ثروت تبدیل شده می باشد (بنی مهد و اصغری، ۱۳۹۰: ۱). تصمیم گیری درمورد پرداخت سود و مبلغ آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی می باشد؛ زیرا در این تصمیم گیری، مقدار پولی که بایستی به سرمایه گذاران پرداخت گردد و هم چنین مقدار پولی که بایستی برای سرمایه گذاری مجدد انباشته گردد، مشخص می گردد. تأمین مالی از محل منابع داخلی (عدم توزیع سود نقدی) از طرفی، برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر، ممکن می باشد برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد (سعیدی و بهنام، ۱۳۸۹: ۶۱).
نظریه مالی رفتاری در پاسخ به محدودیت های موجود در نظریه های مالی مدرن و در نتیجه فرض رفتار منطقی، به وجود آمد و در واقع، جایگزین جدیدی برای مدل های سنتی و مدرن مالی می باشد. این رویکرد از علم روان شناسی، برای درک رفتارهای سرمایه گذاران و بازار بهره گیری می گردد و جنبه های روان شناسی رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی را مطالعه می نماید. در سال های اخیر، بازارهای مالی، شاهد نوسان های شدید در قیمت سهام بوده می باشد که به شدت، تحت تأثیر رفتارهای سرمایه گذاران، دیدگاه ها، بینش و تجربه های آن ها از متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده می باشد؛ در نتیجه لزوم مطالعه الگوهای روان شناسی و تأثیر آن بر بازارهای مالی احساس می گردد (اسلامی بیدگلی و طهرانی، ۱۳۸۹: ۲۳۲).
تعداد صفحه : ۳۵  (فقط فصل اول)
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۳۶۰۰ تومان

 
نکته مهم : ما معمولا متن کامل پایان نامه ها را درج می کنیم اما به صورت  استثناء این پایان نامه فقط فصل اول موجود می باشد
***
و به ایمیل شما ارسال می گردد.
پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
***  **** ***
Bottom of Form