پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی- قسمت ۲

اری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱٫
۳-۵-۱ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .۷۱
۳-۵-۲ نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .۷۲
۳-۶ روش­های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………… .۷۲
۳-۷ روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………….. .۷۳
۳-۷-۱ رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………………………………. .۷۴
۳-۷-۲ آزمون فروض کلاسیک……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۳-۷-۲-۱ نبود خود همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………. .۷۵
۳-۷-۲-۲ واریانس ناهمسانی جملات خطا و اصلاح آن……………………………………………………………………………………… .۷۷
۳-۷-۲-۳ هم­خطی و اصلاح آن………………………………………………………………………………………………………………………….. .۷۸
۳-۷-۲-۴ مطالعه نرمال بودن جملات خطا (باقی­مانده­های رگرسیونی) و داده­های آماری……………………………………… .۷۹
۳-۷-۳ روش­های آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………………………. .۸۰
۳-۷-۳-۱ ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده……………………………………………………………………………………………. ۸۰
۳-۷-۳-۲ آزمون معنی­دار بودن در الگوی رگرسیون…………………………………………………………………………………………… . ۸۱
۳-۷-۳-۳ آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………………………. .۸۱
۳-۷-۳-۴ آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی……………………………………………………………………………………………… .۸۲
۳-۸ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۳-۸-۱ متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۸۳
۳-۸-۱-۱ سود تقسیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۳-۸-۱-۱-۱ تعریف مفهومی سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۳-۸-۱-۱-۲ تعریف عملیاتی سود تقسیمی………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۳-۸-۱-۲ عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت…………………………………………………………………………………………………… .۸۳
۳-۸-۱-۲-۱ تعریف مفهومی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت……………………………………………………………………….. ۸۳
۳-۸-۱-۲-۲ تعریف عملیاتی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت………………………………………………………………………. ۸۴
۳-۸-۲ متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………… .۸۴
۳-۸-۲-۱ تعریف مفهومی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………… .۸۴
۳-۸-۲-۲ تعریف عملیاتی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………… .۸۵
۳-۸-۳ متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۸۵
۳-۹ اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..۸۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۸۸
۴-۲ یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .۸۹
۴-۲-۱ تحلیل های آماری توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………. .۸۹
۴-۲-۲ مطالعه نرمال بودن داده ها با بهره گیری از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………. ..۹۱
۴-۲-۳ آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… .۹۲
۴-۲-۳-۱ یافته های فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………………. .۹۲
۴-۲-۳-۲ یافته های فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………. .۹۷
۴-۲-۳-۳ یافته های فرضیه اصلی سوم………………………………………………………………………………………………………………. .۱۰۳
۴-۳ اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .۱۰۹
فصل پنجم : تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱ دیباچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .۱۱۰
۵-۲ اظهار نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۱۱۱
۵-۲-۱ نتیجه فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………………………. .۱۱۱
۵-۲-۱-۱ نتیجه فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………. .۱۱۲
۵-۲-۱-۲ نتیجه فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………… .۱۱۳
۵-۳ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. .۱۱۴
۵-۴ پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. .۱۱۵
۵-۵ اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
 
فهرست جدول ها
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول ۳-۱- متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
جدول ۴-۱- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۹۰
جدول ۴-۲- نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن داده های متغیرهای موجود…………………………………………………………… ۹۱
جدول ۴-۳- نتایج آزمون نرمال بودن باقیمانده ها (آزمون کولموگروف-اسمیرنوف)…………………………………………….. ۹۳
جدول ۴-۴- نتایج آزمون استقلال باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………… ۹۳
جدول ۴-۵- نتایج آزمون استقلال خطی متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………. ۹۴
جدول ۴-۶- جدول R چند گانه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
جدول ۴-۷- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………………. 96
جدول ۴-۸- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیر های مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون……………………….. ۹۶
جدول ۴-۹- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
جدول ۴-۱۰- نتیجه آزمون دوربین واتسون…………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
جدول ۴-۱۱- نتیجه مطالعه استقلال خطی متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………. ۱۰۰
جدول ۴-۱۲- جدول R چند گانه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
جدول ۴-۱۳- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………….. 101
جدول ۴-۱۴- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون…………………….. ۱۰۲
جدول ۴-۱۵- آزمون نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
جدول ۴-۱۶- نتیجه آزمون استقلال باقیمانده ها یا خطاها…………………………………………………………………………………… ۱۰۵
جدول ۴-۱۷- نتیجه آزمون استقلال خطی متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………….. ۱۰۶
جدول ۴-۱۸- جدول R چند گانه……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
جدول ۴-۱۹- جدول تحلیل واریانس(ANOVA)…………………………………………………………………………………………….. 107
جدول۴-۲۰- ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل و کنترلی در مدل رگرسیون……………………… ۱۰۸
فهرست نمودار ها
عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
نمودار (۲-۱): روابط نظری فرضیه ی بیش و کم سرمایه گذاری……………………………………………………………………………. ۲۳
نمودار (۴-۱): نمودار آزمون نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………….. ۹۳
نمودار (۴-۲): نمودار پراکنش باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
نمودار (۴-۳): نمایش آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………….. ۹۵
نمودار (۴-۴): نمودار آزمون نرمال بودن باقیمانده ها…………………………………………………………………………………………….. ۹۸
نمودار (۴-۵): نتیجه آزمون مطالعه فرض ثابت بودن واریانس باقیمانده ها……………………………………………………………. ۹۹
نمودار (۴-۶): نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
نمودار (۴-۷): آزمون نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
نمودار (۴-۸): نتیجه آزمون ثابت بودن واریانس باقیمانده ها……………………………………………………………………………….. ۱۰۵
نمودار (۴-۹): نتیجه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
 
 
چکیده
این پژوهش به مطالعه تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکت در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
می­پردازد. به مقصود انجام آن سه فرضیه در نظرگرفته گردید تا ارتباط بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان جریان نقدی  بر اساس معیارهای کمبود و نوسانات جریانات نقد، مورد مطالعه قرار گیرد. یافته ها نشان داد که سود تقسیمی با احتمال ۹۵ درصد و معیارهای کمبود و نوسانات جریانات نقد با احتمال ۹۹ درصد بر سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان جریان نقدی تاثیر می­گذارد.
 
واژه های کلیدی : سود تقسیمی، نوسانات جریانهای نقدی، کمبود جریانات نقدی،سرمایه گذاری.

مقدمه

پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل­گیری کارخانه های بزرگ و انجام طرح های عظیمی زیرا احداث شبکه های سراسری راه آهن، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه های مالی کلانی نیاز می باشد. فراهم کردن چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار و حتی دولت های آن وقت فراتر بود. از سوی دیگر، یک یا چند سرمایه گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت های بزرگی ر