پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدکرمانشاه

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان پایان نامه:

ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

 

استادراهنما:

دکتر بابک جمشیدی نوید

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                       صفحه

چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش  
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) اظهار مسئله ۵
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
۱-۴) اهداف پژوهش ۸
۱-۵) فرضیات پژوهش ۸
۱-۶) قلمرو پژوهش ۹
۱-۶-۱)قلمروموضوعی پژوهش ۹
۱-۶-۲) قلمروزمانی پژوهش ۱۰
۱-۶-۳)قلمرومکانی پژوهش ۱۰
۱-۷) تعریف واژگان پژوهش ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱)مقدمه ۱۳
۲-۲)  مبانی نظری ۱۴
۲-۲-۱)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری ۱۴
۲-۲-۱-۱)حسابداری تعهدی ۱۴
۲-۲-۱-۲)مفهوم اقلام تعهدی ۱۵
۲-۲-۱-۳)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری ۱۶
۲-۲-۱-۴)اقلام تعهدی سود حسابداری و تأثیر این اقلام درگزارشگری مالی ۱۷
۲-۲-۱-۵)کیفیت اقلام تعهدی ۲۰
۲-۲-۱-۶)اقلام تعهدی سود حسابداری و تأثیر آنها در بازده مورد انتظارسهامداران ۲۱
۲-۲-۳)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی ۲۳
۲-۲-۳-۱)ارتباط بین اقلام تعهدی و بازده سهام ۲۳
۲-۲-۳-۲)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن ۲۴
۲-۲-۳-۳)ارتباط ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی ۲۶
۲-۲-۳-۴)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی ۲۶
۲-۲-۳-۵)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش  بازار سرمایه ۲۹
۲-۲-۴)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی ۳۰
۲-۲-۴-۱)وجه نقد و چارچوب نظری ۳۰
۲-۲-۴-۲)حرکت به سوی جریان های نقدی ۳۲
۲-۲-۴-۳)اهمیت جریان های نقدی ۳۴
۲-۲-۴-۴)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی ۳۵
۲-۲-۴-۵)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی ۳۸
۲-۲-۴-۶)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی ۳۹
۲-۲-۴-۷)حساسیت جریان نقدی وجه نقد ۴۰
۲-۲-۴-۸)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی ۴۲
۲-۲-۴-۹)ارتباط وجه نقد با سود ۴۳
۲-۲-۴-۱۰)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد ۴۴
۲-۲-۵)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی ۴۵
۲-۲-۵-۱)پیش بینی سود و بهره گیری کنندگان پیش بینی سود ۴۵
۲-۲-۵-۲)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران ۴۷
۲-۲-۵-۳)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها ۴۸
۲-۲-۵-۴)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی ۵۰
۲-۲-۵-۵)قابلیت پیش بینی سود ۵۰
۲-۲-۵-۶)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی ۵۲
۲-۲-۵-۷)پیش بینی سود توسط تحلیل گران ۵۴
۲-۲-۵-۸)پیش بینی سود توسط مدیران ۵۴
۲-۲-۶)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان ۵۹
۲-۲-۶-۱)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده ۵۹
۲-۲-۶-۲)علت های واکنش های متفاوت بازار ۶۰
۲-۲-۶-۳)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی ۷۱
۲-۲-۶-۴)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد ۷۲
۲-۲-۶-۵)علت های واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی ۷۳
۲-۲-۷) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهای اساسی پژوهش مبتنی برمبانی نظری ۷۵
۲-۲-۸)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش ۷۶
۲-۲-۸-۱)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ۷۶
۲-۲-۸-۲)پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۸۳
۲-۲-۹)اختصار نتایج پژوهش ۸۶
۲-۲-۱۰)اختصار فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها
 
 
 
 
۸۶
فصل سوم: روش شناسی پژوهش  
۳-۱)مقدمه ۹۱
۳-۲)روش پژوهش ۹۱
۳-۳)جامعه آماری پژوهش ۹۲
۳-۴)حجم نمونه آماری ۹۲
۳-۵)فرضیه های پژوهش ۹۳
۳-۶)روش گرد آوری اطلاعات ۹۴
۳-۷)تعریف متغیرهای پژوهش و چگونگی محاسبه آنها ۹۴
۳-۷-۱)متغیرهای وابسته پژوهش ۹۵
۳-۷-۲)متغیرهای مستقل پژوهش ۹۶
۳-۸)مدل فرضیات ۹۷
۳-۸-۱)مدل فرضیه اول ۹۷
۳-۸-۲)مدل فرضیه های دوم تا چهارم ۹۹
۳-۹)تابع آماره (ملاک آزمون کننده) ۱۰۰
۳-۹-۱)تحلیل توصیفی داده ها ۱۰۰
۳-۹-۲)مزایای بهره گیری از داده های تابلویی ۱۰۰
۳-۹-۳)آزمون F لیمر(آماره فیشر) ۱۰۲
۳-۹-۴)آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن) ۱۰۳
۳-۹-۵)آزمون دوربین- واتسون (DW) ۱۰۴
۳-۹-۶)ضریب همبستگی پیرسون ۱۰۶
۳-۹-۷)مدل های رگرسیون ۱۰۷
۳-۹-۸)فرض های اساسی رگرسیون ۱۰۸
۳-۹-۹)آزمون معنی دار برای معادله رگرسیون ۱۰۹
۳-۹-۱۰)آزمون معنی دار بودن ضرایب ۱۰۹
فصل چهارم : تحلیل داده ها و یافته ها  
۴-۱)مقدمه ۱۱۱
۴-۲)آمارتوصیفی متغییرهای پژوهش ۱۱۱
۴-۳)آزمون نرمال بودن توزیع متغییرهای وابسته پژوهش ۱۱۳
۴-۴)مطالعه همبستگی میان متغییرهای پژوهش ۱۱۴
۴-۵)آماراستنباطی ۱۱۶
۴-۵-۱)آزمون فرضیه اول پژوهش ۱۱۶
۴-۵-۲)ازمون فرضیه های دوم تا چهارم پژوهش ۱۱۹
۴-۵-۲-۱)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش ۱۲۱
۴-۵-۲-۲)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش ۱۲۲
۴-۵-۲-۳)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش ۱۲۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها  
۵-۱)مقدمه ۱۲۵
۵-۲)نتایج حاصل ازفرضیات ۱۲۵
۵-۲-۱)نتیجه آزمون فرضیه اول ۱۲۵
۵-۲-۲)نتیجه آزمون فرضیه دوم ۱۲۷
۵-۲-۳)نتیجه آزمون فرضیه سوم ۱۲۸
۵-۲-۴)نتیجه آزمون فرضیه چهارم ۱۲۹
۵-۳)پیشنهادهای برآمده ازنتایج پژوهش ۱۳۰
۵-۳-۱)پیشنهادهای کاربردی ۱۳۰
۵-۳-۲)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۳۲
۵-۴)محدودیت های پژوهش ۱۳۲
منابع وماخذ ۱۳۴

آنها
فهرست جداول
عنوان                                                                       صفحه

جدول اختصار نتایج پژوهش ۸۶
جدول حجم نمونه آماری ۹۲
جدول ۴-۱) آماره توصیفی متغییر های پژوهش ۱۱۲
جدول ۴-۲)نتایج مطالعه نرمال بودن توزیع متغییر های وابسته ۱۱۴
جدول ۴-۳)ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغییر های پژوهش ۱۱۵
جدول ۴-۴)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل ۴-۱ ۱۱۷
جدول۴-۵)نتایج برآورد مدل ۴-۱ پژوهش ۱۱۷
جدول ۴-۶)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل ۴-۲ ۱۱۹
جدول۴-۷)نتایج برآورد مدل ۴-۲ پژوهش ۱۲۰

 
  چکیده
اصول پذیرفته شده حسابداری در بعضی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می گردد مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن می باشد بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و مطالعه واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و فرضیه های پژوهش از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. تعداد نمونه پژوهش ۱۲۰ شرکت می باشد که داده های آن برای سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر می باشد. در عین حال، مطابق با نتایج، ضریب پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری نیز، از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر می باشد. به اظهار دیگر، جریان نقدی در گزارشات مالی شرکتهای نمونه آماری، پایدارتر بوده می باشد. این یافته نشان دهنده این می باشد که اقلام تعهدی در گزارشات مالی شرکتها، پایدار نبوده و احتمالا متاثر از راهبردهای گزارشگری مدیران باشد. به علاوه، نتایج حاصله نشان می دهد که بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت هست. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط نمود که جریان نقدی، بدلیل ماهیت واقعی بودن این جریانات، به گونه بالقوه دارای پایداری می باشد.
 
کلمات کلیدی: پایداریاقلام تعهدی، پایداری جریان های نقدی، واکنش سرمایه گذاران، جریان وجوه نقد
مقدمه
سرمایه گذاران با در نظر داشتن سود گزارش شده کوشش دارند سودهای آتی و جریان های نقدی آتی را برآورد کنند. از این رو سود خالص بایستی توان کمک به سرمایه گذاران را در این راستا داشته باشد. علت نیاز به در نظر داشتن کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی سود در این می باشد که اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. افزایش سود که همراه با اقلام تعهدی بالا باشد، بیانگر کیفیت پایین سود می باشد و منجر به بازده آتی پایین خواهد گردید. پس کیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شرکت ها تاثیر دارد. با در نظر داشتن اینکه سرمایه گذاران به دنبال کسب بازده هستند آنها بایستی در برآورد بازده مورد انتظار خود به کیفیت اقلام تعهدی تعدیل کنند. از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر نیز کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط می باشد. شرکت هایی که به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود هستند، بایستی کوشش کنند کیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شرکت هایی بایستی از دستکاری سود و کم نمایی و بیش نمایی اقلام تعهدی اجتناب کنند (کسیی[۱]،۲۰۱۱).
در راستای کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، صورتهای مالی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی قرار می دهد. یکی از این اطلاعات ارزشمند برآوردهای حسابداری می باشد. برآوردهای حسابداری و پیش بینی ها ارتباط اطلاعات مالی و چشم انداز سرمایه گذاران از اطلاعات درونی را بهبود می بخشد، از این رو به گونه بالقوه برای سرمایه گذاران مفید هستند. اما بایستی در نظر داشت که  برآوردهای حسابداری که در اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ به وسیله مدیران تهیه می گردد و کیفیت آن می تواند تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن بعضی از رویه های گزارشگری مالی می باشد. بدین ترتیب که مدیریت بعضی اختیارات در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن می باشد برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی بهره گیری گردد و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(بادرچر و همکاران[۲]،۲۰۱۱). پس، اهمیت اطلاعات مالی از دیدگاه سرمایه گذاران به این جهت می باشد که این اطلاعات، بطور بالقوه ای برای پیش بینی طریقه آتی وضعیت، عملکرد مالی و جریانات نقدی آتی شرکتها، مفید می باشد. این در حالی می باشد که بعضی از رویه های اعمال شده توسط مدیران در گزارشگری مالی، ممکن می باشد موجب تحریف بهره گیری کنندگان شده و ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات را کاهش دهد. در چنین شرایطی، ممکن می باشد واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات منتشره در مقایسه با حالتی که اطلاعات دارای انحراف با اهمیت نیست؛  متفاوت باشد که شکل دهی بازده موردانتظار برای سهامداران بر پایه چنین اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش پیرامون کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط آن با جریانات نقدی ، یکی از موضوعاتی که بطور چشمگیری مورد توجه پژوهشگران می باشد. موضوع پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و مطالعه واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.
این فصل باعنوان کلیات پژوهش، نگاهی کلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آن چیز که قرار می باشد تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش اظهار می گردد. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای مطالعه ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : ۱۵۲ صفحه
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان
 

 
***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***