پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

دانشگاه قم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

استاد راهنما:

دکتر محمد کاشانی پور


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۱- تشریح و اظهار مساله………………………………………………………………………… ۲
۱-۲- ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………… ۶
۱-۳- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… ۶
۱-۳-۱- اهداف علمی پژوهش …………………………………………………………………… ۶
۱-۳-۲- اهداف کاربردی پژوهش…………………………………………………………………. ۷
۱-۴- تبیین فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………… ۷
۱-۵- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………. ۷
۱-۵-۱- قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………… ۷
۱-۵-۲- قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………. ۸
۱-۵-۳- قلمرو مکانی پژوهش ……………………………………………………………………. ۸
۱-۶- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش………………………………………………………. ۸
۱-۷- ساختار کلی پژوهش…………………………………………………………………………. ۸
   فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………………… ۱۰
مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۱- مفاهیم و تعاریف ریسک…………………………………………………………………. ۱۱
۲-۲-عوامل ریسک…………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۳-دسته بندی ریسک……………………………………………………………………………. ۱۵
۲۴-انواع ریسک…………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۴-۱-ریسک غیر سیستماتیک…………………………………………………………………. ۱۶
۲-۴-۲-ریسک سیستماتیک………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۴-۳-ریسک های ناشی از شرکت ………………………………………………………….. ۱۸
۲-۴-۴-ریسک تجاری…………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۴-۴-۱-عوامل موثر بر ریسک تجاری………………………………………………………. ۱۹
۲-۴-۵-ریسک مالی……………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۴-۶-ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………… ۲۰
۲-۴-۷-ریسک کاهش قیمت سهام……………………………………………………………… ۲۰
۲-۴-۸-ریسک اعتباری……………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۴-۸-۱-اندازه گیری ریسک اعتباری………………………………………………………… ۲۲
۲-۴-۸-۲-رتبه بندی اعتباری…………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۴-۸-۳-ارزیابی ریسک اعتباری………………………………………………………………. ۲۳
۲-۴-۸-۴-کنترل و پاسخ ریسک………………………………………………………………… ۲۶
۲-۴-۸-۵-راه های متفاوت ارزیابی ریسک…………………………………………………… ۲۸
۲-۴-۸-۶-بعضی از فنون اندازه گیری ریسک اعتباری……………………………………… ۳۰
۲-۴-۸-۷-فنون اقتصاد سنجی اندازه گیری ریسک اعتباری……………………………….. ۳۰
۲-۴-۸-۸-اعتبار سنجی و مدیریت سبد اعتباری…………………………………………….. ۳۰
۲-۴-۸-۹-اهداف توسعه نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری ………………… ۳۲
۲-۴-۸-۱۰-متدولوژی اجرایی…………………………………………………………………… ۳۴
۲-۴-۸-۱۱-اعتبار سنجی………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۴-۸-۱۲-مدیریت سبد وام…………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۴-۸-۱۳-زیر ساخت های لازم برای اجرای طرح در بانک……………………………. ۳۵
۲-۵- رقابت در بازار………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۶- ابعاد مدیریت بازار………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۶-۱-بازارگرایی………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۶-۲ بازار شناسی………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۶-۳-بازاریابی……………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۶-۴-بازار سازی…………………………………………………………………………………. ۳۷
۲-۶-۵-بازارگردی………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۶-۶-بازار سنجی………………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۶-۷-بازار داری………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۶-۸- بازار گرمی………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۶-۹-بازارگردانی………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۶-۱۰-روش های رقابتی………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۷-پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۷-۱-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۷-۲-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۸-اختصار فصل………………………………………………………………………………….. ۴۸
     فصل سوم: روش شناسی پژوهش…………………………………………………………. ۴۹
مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۵۰
۳-۱- روش پژوهش…………………………………………………………………………………. ۵۰
۳-۲- جامعه و نمونه آماری پژوهش …………………………………………………………….. ۵۱
۳-۳-روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….. ۵۱
۳-۴- فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۵-اظهار فرضیه های آماری……………………………………………………………………… ۵۲
۳-۶- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش…………………………………………… ۵۳
۳-۷- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………. ۵۳
۳-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………… ۵۳
۳-۷-۲- قلمرو زمانی انجام پژوهش……………………………………………………………… ۵۳
۳-۷-۳- قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۸- روشها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….. ۵۴
۳-۹- متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آنها………………………………………………. ۵۴
۳-۹-۱- متغیروابسته……………………………………………………………………………….. ۵۵
۳-۹-۲-متغیر های مستقل…………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۹-۳-متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………….. ۵۷
۳-۱۰- تابع آماره …………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی……………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۱۰-۲- آمار استباطی……………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۱۰-۲-۱- آزمونk-s نرمالیته داده ها………………………………………………………… ۵۸
۳-۱۰-۲-۲- آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………….. ۵۸
۳-۱۰-۲-۳-آزمون ریشه واحد (مانایی)……………………………………………………….. ۵۹
۳-۱۰-۲-۴- آزمون رگرسیون لجستیک………………………………………………………… ۵۹
۳-۱۱-اختصار فصل………………………………………………………………………………… ۶۰
     فصل چهارم: تحلیل یافته ها………………………………………………………………… ۶۲
مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۴-۱- آمارتوصیفی داده ها………………………………………………………………………… ۶۳
۴-۲- آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………. ۶۵
۴-۳- همبستگی بین متغیرها……………………………………………………………………… ۶۶
۴-۴- آزمون ریشه واحد (مانایی)متغیرهای پژوهش………………………………………… ۶۸
۴-۴-۱- نتایج آزمون های فرضیه اول………………………………………………………….. ۶۹
۴-۴-۱-۱-نتایج آزمون فرعی اول………………………………………………………………. ۷۰
۴-۴-۱-۲- نتایج آزمون فرعی دوم……………………………………………………………… ۷۱
۴-۴-۱-۳- نتایج آزمون فرعی سوم…………………………………………………………….. ۷۲
۴-۴-۱-۴- نتایج آزمون فرعی چهارم …………………………………………………………. ۷۳
۴-۴-۱- ۵-نتایج آزمون فرعی پنجم……………………………………………………………. ۷۴
۴-۵- اختصار نتایج پژوهش …………………………………………………………………….. ۷۶
     فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات………………………………………….. ۷۷
مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۵-۱- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………. ۷۹
۵-۱-۱- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلی اول…………………………………………….. ۷۹
۵-۱-۱-۱- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی اول…………………………………………. ۷۹
۵-۱-۱-۲-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی دوم………………………………………….. ۷۹
۵-۱-۱-۳-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی سوم…………………………………………. ۷۹
۵-۱-۱-۴- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی چهارم……………………………………… ۸۰
۵-۱-۱-۵-تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعی پنجم ……………………………………….. ۸۱
۵-۲-بحث ونتیجه گیری کلی…………………………………………………………………….. ۸۱
۵-۳-نتایج جانبی حاصل از پژوهش ……………………………………………………………. ۸۱
۵-۴-پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………. ۸۲
۵-۴-۱-پیشنهادات منتج از نتایج پژوهش……………………………………………………….. ۸۲
۵-۴-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………….. ۸۳
۵-۵-محدودیت ها و موانع پژوهش……………………………………………………………… ۸۳
۵-۶- اختصار فصل…………………………………………………………………………………. ۸۳
فهرست منابع………………………………………………………………………………………… ۸۴
منابع فارسی: …………………………………………………………………………………………. ۸۴
منابع لاتین:                                                                                     ۸۶
پیوستها                                                                                          …. ۸
 
فهرست جداول
جدول۳-۱-حدود مقدار z…………………………………………………………. 55
جدول۳-۲-علامت اختصاری و نام متغیر های انتخابی در پژوهش………………………… ۵۷
جدول۴-۱-آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکت های نمونه………………………… ۶۴
جدول ۴-۲-نتایج آزمون کولمورگوف-اسمیرنوف…………………………………………… ۶۵
جدول ۴-۳-ماتریس همبستگی پیرسن برای متغیرهای کمی………………………………. ۶۶
جدول ۴-۴- آزمون ریشه واحد با بهره گیری از آزمون دیکی فولرتعمیم یافته…………….. ۶۸
جدول ۴-۵-نتایج آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………. ۶۹
جدول ۴-۶- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………… ۷۰
جدول۴-۷-نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………….. ۷۱
جدول ۴-۸- نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………… ۷۲
جدول ۴-۹-نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم………………………………………………… ۷۴
جدول ۴-۱۰-نتاج آزمون فرضیه فرعی پنجم ………………………………………………… ۷۵
جدول۴-۱۱-اختصار نتایج پژوهش……………………………………………………………….. ۷۶
 
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱- دسته بندی عمومی ریسک در مدل چیکن …………………………………… ۱۳
نمودار ۲-۲ تاثیر افزایش تعداد اوراق بهادار در ریسک پرتفوی………………………….. ۱۷
چکیده
شناسایی و مطالعه عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد زیرا که میتوان از وقوع زیان قصوردر پرداخت وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. بر همین اساس این پژوهش به مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی         ۱۳۹۲-۱۳۸۷ مطالعه شده می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک بهره گیری شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به گونه کلی بین شاخص رقابت در بازارمحصول و ریسک اعتباری ارتباط منفی و معنادار هست و بین شاخص های رقابت در بازار مانند اندازه بازار و تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت با ریسک اعتباری ارتباط منفی و معنادار و بین قابلیت جانشینی کالاها، هزینه های ورود به بازار و شدت تمرکز صنعت با ریسک اعتباری ارتباط مثبت و معنادار هست.
مقدمه
مطالعه در چگونگی به دست آوردن حداکثر ستانده از منابع محدود، ماهیت علوم مالی و اقتصادی می باشد و تخصیص بهینه منابع محدود، هدف این علم به شمار می رود. سود نیز در ساده ترین اظهار حداکثر ساختن ستانده با در نظر داشتن نهاده معین در مقیاس اقتصادی خرد و کلان می باشد(ابرهیمی و همکاران،۱۳۹۰). پس امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می گردد، هدف از بین بردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن می باشد، این در حالی می باشد که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد.
از طرفی دیگر رقابت پذیری، فرایندی می باشد که هر نهادی می کوشد تا از طریق آن، بهتر از دیگری اقدام کرده و از دیگر نهادها پیشی گیرد تا ریسک خود را کاهش دهد. در سطح بین المللی، کشورها به دلیل کمبود منابع مالی، فنی و تخصصی لازم، می بایستی برای رسیدن به ثروت و بهره مند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه، با یکدیگر به رقابت بپردازند. پس برای اینکه به سوال های پژوهش پیشرو پاسخ و به اهداف پژوهش دست یابیم. در این پژوهش آغاز اظهار مساله، ضرورت انجام پژوهش، فرضیات پژوهش و در نهایت قلمرو پژوهش و… ارائه می گردد.
تعداد صفحه : ۱۲۳
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***