پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

دانشگاه قم

پردیس خودگردان

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :

تاثیر فرصت های رشد برحسا سیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

استاد راهنما :

دکتر زهرا دیانتی دیلمی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب:
۱-۱٫ مقدمه. ۲
۱-۲٫ تشریح موضوع و اظهار مساله. ۳
۱-۳٫ ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…. ۴
۱-۴٫ هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش…. ۵
۱-۴-۱٫ اهداف ویژه. ۵
۱-۵٫ نام بهره وران.. ۵
۱-۶٫ سوال های پژوهش : ۶
۱-۷٫ فرضیه ها ی پژوهش : ۶
۱-۸٫ مدل پژوهش و تعریف متغیرها ۶
۱-۹٫ روش پژوهش…. ۸
۱-۱۰ . روش و ابزار گردآوری اطلاعات… ۹
۱-۱۱٫ جامعه و نمونه آماری.. ۹
۱-۱۲٫ قلمرو پژوهش…. ۱۰
۱-۱۲-۱٫ قلمرو موضوعی.. ۱۰
۱-۱۲-۲٫  قلمرو  زمانی.. ۱۰
۱-۱۲-۳٫ قلمرو مکانی.. ۱۰
۱-۱۳٫ واژگان و اصطلاحات تخصصی.. ۱۰
۱-۱۴٫ ساختار پژوهش…. ۱۱
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱٫ مقدمه. ۱۳
۲-۲٫ اقلام تعهدی.. ۱۳
۲-۲-۱٫ تعریف اقلام تعهدی.. ۱۴
۲-۲-۲٫ کیفیت اقلام تعهدی.. ۱۵
۲-۲-۳٫ مدل های موجود برای مطالعه کیفیت اقلام تعهدی.. ۱۵
۲-۲-۴٫ کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود. ۱۹
۲-۲-۵٫ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﻮد ۲۰
۲-۲-۶٫ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ۲۰
۲-۲-۷٫ ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ۲۱
۲-۲-۸٫ ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ۲۱
۲-۳٫ فرصت های رشد.. ۲۲
۲-۳-۱٫ نظریه منابع مالی داخلی.. ۲۶
۲-۳-۲٫ عدم تقارن اطلاعاتی و عدم بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری.. ۲۸
۲-۴٫ پیشینه پژوهش ۳۵
۲-۴-۱٫ پژوهش های انجام شده در خارج ازکشور. ۳۵
۲-۴-۲٫ پژوهش های انجام شده در داخل کشور. ۳۸
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱٫ مقدمه. ۴۱
۳-۲٫روش پژوهش…. ۴۱
۳-۳٫ فرضیه های پژوهش…. ۴۲
۳-۴٫ مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای آن.. ۴۴
۳-۵٫ جامعه و نمونه آماری.. ۴۶
۳-۶٫ گردآوری اطلاعات… ۴۷
۳-۷٫ روش های آماری و ابزار تحلیل داده‏ها وآزمون فرضیه ها ۴۸
۳-۷-۱٫ رگرسیون چند متغیره. ۴۹
۳-۷-۱-۱٫ ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده. ۵۰
۳-۷-۱-۲٫ مفروضات رگرسیون خطی.. ۵۰
۳-۷-۱-۳٫ آزمون استقلال خطاها ۵۱
۳-۷-۱-۴٫آزمون مناسب بودن مدل.. ۵۱
۳-۷-۱-۵٫ آزمون معنادار بودن ضرایب… ۵۲
۳-۸ . مطالعه ساختار داده های ترکیبی و انواع مدل های آن.. ۵۲
۳-۸-۱٫ مدل اثر ثابت… ۵۳
۳-۸-۲٫ مدل اثر تصادفی.. ۵۳
۳-۸-۳٫ آزمون های تشخیص در داده های ترکیبی.. ۵۴
۳-۸-۳-۱٫ آزمون چاو. ۵۴
۳-۸-۳-۲٫آزمون هاسمن.. ۵۴
۳-۹٫ اختصار فصل سوم. ۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه. ۵۷
۴-۲٫ آمار توصیفی داده ها ۵۷
۴-۳٫آزمون پایایی متغیرها ۵۸
۴-۴٫ تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون.. ۵۹
۴-۴-۱٫آزمون چاو. ۶۰
۴-۴-۲٫آزمون هاسمن.. ۶۰
۴-۵٫ آزمون فروض کلاسیک رگرسیون.. ۶۱
۴-۵-۱٫ آزمون استقلال خطاها ۶۱
۴-۵-۲٫ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. ۶۲
۴-۵-۳٫ مطالعه نرمال بودن توزیع خطاها ۶۲
۴-۵-۳-۱٫ مدل رگرسیونی اول.. ۶۲
۴-۵-۳-۲٫ مدل رگرسیونی دوم. ۶۳
۴-۵-۴٫ ناهمسانی واریانس ها ۶۳
۴-۵-۵٫ آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.. ۶۴
۴-۶٫ آزمون فرضیات پژوهش…. ۶۴
۴-۶-۱٫ آزمون فرضیه اول.. ۶۴
۴-۶-۲٫ آزمون فرضیه دوم. ۶۶
۴-۷٫ اختصار فصل چهارم. ۶۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه. ۷۰
۵-۲٫ مطالعه یافته ها و تفسیر نتایج پژوهش…. ۷۰
۵-۳٫ پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش…. ۷۲
۵-۴٫ پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش هایآتی.. ۷۲
فهرست منابع و ماخذ
الف . منابع فارسی.. ۷۳
ب . منابع انگلیسی.. ۷۵
 
فهرست جدول ها :
جدول ۳-۱٫ نمونه آماری پژوهش…. ۴۷
جدول ۴-۱٫ آمار توصیفی داده های پژوهش…. ۵۸
جدول ۴-۲٫ آزمون ایم، پسران و شین (IPS). 59
جدول ۴-۳٫ آزمون چاو. ۶۰
جدول۴-۴٫  آزمون هاسمن.. ۶۰
جدول۴-۵٫ آزمون استقلال خطاها ۶۱
جدول ۴-۶ . آزمون جارکوبرا(J-B). 62
جدول۴-۷٫ نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس…. ۶۳
جدول ۴-۸٫ آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل.. ۶۴
جدول۴-۹٫ نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. ۶۵
جدول۴-۱۰٫ نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون.. ۶۷
جدول۴-۱۱٫ اختصار نتایج آزمون فرضیه ها ۶۸
 
فهرست شکل ها:
شکل ۲-۱٫ ارتباط بین نسبت  Qتوبین و فرصت های سرمایه گذاری.. ۲۴
شکل ۲-۲٫ تضاد بین ذینفعان.. ۳۲
شکل ۳-۱٫ مدل مفهومی پژوهش…. ۴۴
شکل ۴-۱٫ منحنی اجزاء خطاها – مدل(۱). ۶۲
شکل ۴-۲٫ منحنی اجزاء خطاها – مدل(۲). ۶
چکیده
هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیرفرصتهای رشد برحساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بوده که حجم نمونه با در نظر داشتن روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با ۱۲۹ شرکت می باشد. در این پژوهش اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر مستقل، فرصتهای رشد به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها برحساسیت بازده سهام  شرکت مورد مطالعه قرار گیرد.در این پژوهش که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت بهره گیری شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای با رشدبالا نسبت به شرکتهای با رشدپایین بیشتراست. همچنین این نتایج نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقلام تعهدی اختیاری مثبت درشرکتهای با رشد بالانسبت به شرکتهای بارشد پایین بیشتراست.
۱-۱٫ مقدمه
محاسبه سود خالص یک واحد تجاری تحت تأثیر روش ها و برآوردهای حسابداری قرار می­گیرد. پس همواره امکان دستکاری یا مدیریت سود هست. انگیزه مدیریت از دستکاری سود، رسیدن به اهداف خویش می باشد که نه تنها ممکن می باشد با اهداف سهامداران همسو نباشد، بلکه در اکثر موردها باآن در تضاد می باشد (تئوری نمایندگی). پس امروزه، سود به عنوان یکی از مهمترین اهداف گزارشگری عملکرد و مبانی تعیین ارزش شرکت مورد تردید واقع شده می باشد(رحمانی و همکاران، ۱۳۹۰) .وجود زمینه مناسب برای دستکاری سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت وجود بعضی­محدودیت های ذاتی حسابداری­مانند نارسایی های موجود درفرآیند برآوردهای آتی وامکان بهره گیری ازروش­های متعددحسابداری توسط واحدتجاری موجب شده می باشد­که سود واقعی یک واحد از سود گزارش شده درصورت های مالی متفاوت باشد.سود حسابداری و اجزای آن مانند اطلاعاتی محسوب می­گردد که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­گردد. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می­گردد. مقصود از ارزیابی عملکرد شرکت­ها، ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی می باشد(کرمی و همکاران ،۱۳۸۹). در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت رویه های حسابداری مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گفته و کوشش بر این بوده می باشد که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، مدیریت رویه های حسابداری از طریق اقلام تعهدی اختیاری اعم از محافظه کارانه و متهورانه مورد توجه  قرار گرفته و اثرات آن بر ارزش و رشد شرکت شناسایی گردد (دسای و همکاران[۱]، ۲۰۰۴).
درپژوهش حاضر، تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت بازده سهام  به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى­گردد. از این رو، در ادامه این فصل طرح­کلی پژوهش شامل فرضیه ها، اهداف پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد بهره گیری به مقصود آزمون فرضیه هاتشریح مى شوند.
تعداد صفحه : ۹۱
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***