پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( M.A )

موضوع:

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با بهره گیری از شبیه سازی مونت کارلو

استاد راهنما:

دکتر احمدعلی اسدپور

استاد مشاور:

آقای مهدی دسینه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه. ۳
۱-۲٫ تشریح و اظهار موضوع پژوهش. ۴
۱-۳٫ ضرورت انجام پژوهش. ۷
۱-۴٫ جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش: ۱۰
۱-۵٫ اهداف پژوهش. ۱۰
۱-۶٫  سؤالات پژوهش: ۱۱
۱-۷٫  فرضیه‏های پژوهش: ۱۱
۱-۸٫ روش شناسی پژوهش: ۱۱
۱-۹٫ جامعه و نمونه آماری.. ۱۲
۱-۱۰٫ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات پژوهش. ۱۳
۱-۱۱٫ محدویت های پژوهش. ۱۵
۱-۱۲٫ ساختار پژوهش. ۱۵
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱٫ مقدمه. ۱۷
۲-۲٫ مروری بر ادبیات پژوهش. ۱۸
۲-۲-۱٫ تحقیقات داخلی.. ۱۸
۲-۲-۲٫ تحقیقات خارجی.. ۲۴
۲-۳٫ سری های زمانی.. ۳۰
۲-۳-۱٫ روش های تحلیل سری های زمانی.. ۳۱
۲-۳-۲٫ ویژگی های سری های زمانی.. ۳۱
۲-۳-۳٫ مدل سازی سری های زمانی.. ۳۱
۲-۳-۴٫ معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز. ۳۲
۲-۳-۵٫ روش باکس- جینز. ۳۳
۲-۳-۶٫ تبدیلات.. ۳۳
۲-۳-۷٫ پیش بینی.. ۳۵
۲-۳-۸٫ انواع واریانس… ۳۶
۲-۳-۹٫ ویژگی های سری های زمانی مالی.. ۳۷
۲-۴٫ واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(گارچ ) ۳۹
۲-۴-۱٫ پروسه GARCH(p,q) 39
۲-۴-۲٫ پروسه GARCH(1,1) 41
۲-۴-۳٫ آزمون مدل گارچ. ۴۲
۲-۴-۴٫ تخمین حداکثر درستنمایی در مدلهای گارچ. ۴۴
۲-۵٫ شبیه سازی مونت کارلو. ۴۶
۲-۵-۱٫ تاریخچه شبیه سازی مونت کارلو. ۴۷
۲-۵-۲٫ اعدادتصادفی.. ۴۸
۲-۵-۳٫ تولید کننده های اعداد تصادفی.. ۵۰
۲-۵-۴٫ روش های تولید اعداد تصادفی.. ۵۲
۲-۵-۵٫ پروسه شبیه سازی مونت کارلو. ۵۲
۲-۵-۶٫ روش های شبیه سازی مونت کارلو. ۵۳
۲-۵-۷٫ کاربردهای شبیه سازی مونت کارلو. ۵۴
۲-۵-۸٫ مزایا و معایب شبیه سازی مونت کالو. ۵۶
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱ مقدمه. ۵۹
۳-۲٫ روش گردآوری و تحلیل داده ها ۵۹
۳-۳٫ قلمرو پژوهش. ۵۹
۳-۴٫ جامعه و نمونه آماری.. ۵۹
۳-۵٫ فرضیات پژوهش. ۶۰
۳-۶٫ شیوه انجام پژوهش. ۶۰
۳-۷٫ چگونگی مطالعه سری های زمانی.. ۶۱
۳-۷-۱٫ ویژگیهای توزیع داده ها ۶۱
۳-۷-۲٫ معیار ریشه واحد. ۶۲
۳-۷-۳٫ آزمون مطالعه اثرات ARCH.. 64
۳-۷-۴٫ معیار خودهمبستگی.. ۶۵
۳-۸ . مدل GARCH(1,1) 69
۳-۸-۱٫ مدل سازی.. ۶۹
۳-۸-۲٫ خطاهای غیرنرمال. ۶۹
۳-۸-۳ . تخمین میانگین و واریانس شرطی با بهره گیری از مدل GARCH(1,1) 71
. ۹-۳شبیه سازی.. ۷۲
۳-۹-۱ . حرکت هندسی براونی.. ۷۲
۳-۹-۲٫ پروسه اجرایی شبیه سازی مونت کارلو. ۷۳
۳-۱۰٫ روش های ارزیابی نتایج پژوهش. ۷۴
۳-۱۰-۱٫ معیارهای ارزیابی دقت نتایج پیش بینی.. ۷۴
۳-۱۰-۲٫ آزمون دایبولد-ماریانو. ۷۵
فصل چهارم : نتایج
۴-۱٫ مقدمه. ۷۷
۴-۲٫ روش شناسی و کلیات سری داده ها ۷۷
۴-۳٫ تجزیه و تحلیل اطلاعات سری های زمانی مورد مطالعه. ۷۷
۴-۳-۱٫ مطالعه آزمون ریشه واحد. ۷۹
۴-۳-۲٫ مطالعه آماره های توصیفی.. ۸۰
۴-۳-۳ . مطالعه آزمون اثرات آرچ. ۸۲
۴-۳-۴٫  مطالعه آزمون خودهمبستگی.. ۸۳
۴-۴٫ نتایج تجربی.. ۸۴
۴-۴-۱ . برآورد پارامترهای مدل گارچ. ۸۴
۴-۴-۲ . اجرای شبیه سازی مونت کارلو. ۸۶
۴-۴-۳ . پیش بینی.. ۸۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱٫ نتیجه گیری.. ۹۱
۵-۲٫ پیشنهادات.. ۹۲
فهرست منابع
منابع فارسی.. ۹۵
منابع غیرفارسی.. ۹۷
پیوست
پیوست یک: برنامه شبیه سازی مونت کارلو. ۱۰۱
چکیده انگلیسی.. ۱۰۵
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول (۴-۱): نتایج آزمون ریشه واحد سری قیمت.. ۷۹
جدول (۴-۲): نتایج آزمون ریشه واحد سری بازده ۸۱
جدول (۴-۳): آماره های توصیفی سری بازده ۸۲
جدول(۴-۴): نتایج آزمون اثرات آرچ.. ۸۳
جدول (۴-۵): نتایج آزمون همبستگی بازدهی ها و همبستگی سریالی.. ۸۴
جدول (۴-۶): نتایج تخمین مدل گارچ.. ۸۶
جدول (۴-۷): نتایج پیش بینی خارج از نمونه برای افق یکماهه. ۸۹
جدول (۴-۸): بهترین مدل ها در پیش بینی از نظر معیارهای سه گانه. ۹۰
 
 فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                  صفحه
نمودار (۴-۱): سری زمانی قیمت سهام ( شاخص کل قیمت سهام) ۷۹
نمودار(۴-۲): سری زمانی بازدهی.. ۷۹
نمودار(۴-۳): مطالعه نرمالیتی بازدهی ها ۸۳
نمودار(۴-۴): فراوانی حاصل از شبیه سازی.. ۸۹
 

چکیده

در این پژوهش به مطالعه توان پیش بینی شبیه سازی مونت کارلو برای نوسان در افق یکماهه پرداخته شده می باشد. هدف پژوهش در قالب دو فرضیه اظهار شده می باشد. فرضیه اول به این شکل مطرح شده که تفاوت معناداری در پیش بینی نوسانات قیمت سهام توسط شبیه سازی مونت کارلو با پیش بینی مدل گارچ هست و فرضیه دوم اظهار می کند که با بهره گیری از شبیه سازی مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام را برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود. دادهای پژوهش شامل سری شاخص کل قیمت سهام در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱ می باشد. برای مدل گارچ از سه تابع توزیع نرمال ، t-استیودنت و GED بهره گیری شده می باشد و برای ارزیابی نتایج از سه تابع زیان آماری RMSE ، MAE و MAPE کمک گرفته ایم. همچنین برای مطالعه معناداری تفاوت پیش بینی های مدل گارچ و شبیه سازی مونت کارلو ، آزمون دایبولد-ماریانو را انجام میدهیم. نتایج حاکی از آن می باشد که مدل گارچ پیش بینی های دقیق تری را نسبت به شبیه سازی مونت کارلو ارائه میدهد، اما پیش بینی های این دو روش با در نظر داشتن آزمون دایبولد-ماریانو تفاوت معناداری ندارند و بطور کلی می توان گفت شبیه سازی مونت کارلو نتایج قابل قبولی را برای پیش بینی نوسان بدست میدهد.
 
کلمات کلیدی: پیش بینی نوسان، مدل گارچ، شبیه سازی مونت کارلو، حرکت هندسی براونی
 

۱-۱٫ مقدمه

نوسان پذیری یا تغییر پذیری[۱] از آن دسته متغیرهای مهمی می باشد که در دهه های اخیر برای مدل سازی آن کوشش های بسیاری صورت پذیرفته می باشد. پیش بینی این متغیر در مدیریت ریسک، ارزش گذاری سبد سرمایه، قیمت گذاری مشتقات و … دارای کاربردهای فراوانی می باشد. با دست یافتن به الگوهای نوسان بازده سهام و با بهره گیری از پیش بینی پذیری قیمت سهام می توان تخصیص سرمایه را به شکل هموارتر و کاراتر صورت داد. اما از دیدگاه معامله گران بازار مشتقات، درک نوسان پذیری، پیش بینی دقیق آن و حفاظت از دارایی های پرتفوی پیش روی هزینه هایی که این متغیر به ارزش کل تحمیل می کند، از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. دانستن این واقعیت که معاملات و ابزارهای مشتقه در فضای بازار سرمایه ایران روندی تکاملی به خود گرفته می باشد، بر ضرورت اجرای تحقیقات کاربردی بیشتر در این حوزه می افزاید.
نتیجه کوشش محققان در خصوص این متغیر را می توان در پیدایش و ارتقاء مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو[۲] نظاره نمود. مدل های سری زمانی مالی که مبتنی بر نظریه های مالی و اقتصادی می باشند، به تدریج به چارچوب هایی پذیرفته شده برای پیش بینی متغیرها و سری های زمانی مالی تبدیل شده اند. اما هنوز این نظریه ها به اندازه کافی ارتقاء پیدا نکرده اند که با اتکاء صرف به برآوردهای حاصل از آن بتوان بر عوامل گوناگون خارجی که بر صحت پیش بینی ها موثر می باشد، فائق آمد. بسیاری از تحقیقات مالی در سال های اخیر بر این مساله متمرکز بوده می باشد که مدل های سنتی خطی و غیرخطی را برای دست یافتن به برآوردها و پیش بینی دقیق تر، به نحوی ارتقاء دهند. (سعیدی،۱۳۹۱، ص۲)
آن چیز که در این بین بسیار مورد تاکید بوده و این پژوهش می تواند در راستای آن قرار گیرد، این نکته می باشد که تا کنون هیچ روش قطعی برای پیش بینی تلاطم بازده سبد سهام به عنوان روشی با قابلیت اطمینان بالا مطرح نبوده می باشد و اگر در بازاری روشی کارائی بالاتر از خود نشان دهد، در بازاری دیگر لزوما از کارائی بالائی برخودار نبوده می باشد. ماهیت متفاوت بازارهای مالی، تاثیرپذیری از ساختار اقتصادی کشورها با در نظر داشتن تفاوت زیاد کشورها از نظر اقتصادی، توسعه یافتگی متفاوت بازارهای مالی، برهمکنش بازارهای مالی روی همدیگر و … باعث شده می باشد که برای مدیریت ریسک و پیش بینی تلاطم بازارهای مالی و سبدهای سهام مطالعات گسترده ای در کشورهای مختلف صورت گیرد که معمولا به نتایج یکسانی هم منجر نشده می باشد و محققان متفاوت روش های مختلفی را به عنوان روش مناسب ارائه دهند.
با گسترش و توسعه بازار سرمایه کشور که در راس انها بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته می باشد، امروزه بخش قابل توجهی از دارایی های سرمایه گذاران در قالب سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس موجود می باشد.
روش شبیه سازی مونت کارلو[۳] راه حل هایی تقریبی با بهره گیری از نمونه گیری آماری و فرآیندهای تصادفی برای دامنه گسترده ای از مسائل موجود از ریاضیات و دیگر شاخه های علوم به وجودآورده می باشد. این روش نوعی روش شبیه سازی آماری بوده که توانسته شبیه سازی مربوطه را با بهره گیری از دنباله هایی از اعداد تصادفی محقق نماید. روش شبیه سازی مونت کارلو در واقع مجموعه ای از روش هایی متفاوت بوده که اساسا پروسه یکسانی را طی می نمایند. این پروسه، شبیه سازی های متعددی را با بهره گیری از اعداد تصادفی در جهت دستیابی به جوابی تقریبی برای مسئله موردنظر ممکن می سازد. ویژگی و مشخصه اصلی روش شبیه سازی مونت کارلو این بوده می باشد که می تواند با بهره گیری از تولید کننده های اعداد تصادفی و تولید اینگونه اعداد در حجم بسیار زیاد جواب هایی منطقی و درست در خصوص پدیده های فیزیکی ارائه نماید. ( معارفیان، ۱۳۸۹، ص ۱۷)
در این پژوهش کارایی شبیه سازی مونت کارلو در پیش بینی نوسان مورد ارزیابی قرار میگیرد و کیفیت این پیش بینی از طریق مقایسه با پیش بینی مدل گارچ[۴] آزمون می گردد.
 
[۱] .Volatility
[۲] . Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models
[۳] . Monte Carlo Simulation
[۴] . Generalized Auto Regressive Conditional  Heteroskedasticity ( GARCH)
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :۱۱۳
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***