پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی: تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش عمومی

عنوان:

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا طاهری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

پیش فرض های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

رعایت کردن نکات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

تغییر پذیری تمرین……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

تغییر پذیری در اجرای حرکت………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

تفاوت افراد ماهر و مبتدی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

پیشینه تغییر پذیری تمرین………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

پیشینه تغییرپذیری به عنوان نویز و کارکردی………………………………………………………………………… ۲۹

پیشینه تفاوت افراد ماهر و مبتدی……………………………………………………………………………………………. ۳۲

پیشینه مربوط به بکارگیری تغییر پذیری در سطح افزونگی اجرا در تمرین………………………… ۳۶

نتیجه گیری پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

متغیر تعدیل کننده……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

متغیر کنترل شده………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

متغیرکنترل نشده………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

تقسیم کردن آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

ورود به آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

پیش آزمون…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳

اکتساب………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

آزمون های یادداری……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

یاددادی فوری…………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

هدف ثابت……………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

هدف متغیر……………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

افزونگی ثابت………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

افزونگی متغیر……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

یادداری تاخیری……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

تحلیل آماری داده ها……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

بخش اول: توصیف آماری داده ها………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

بخش دوم: آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

خلاصه یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

بحث و بررسی نتایج مربوط به گروه ماهر……………………………………………………………………………………………. ۶۱

تفسیر نتایج مربوط به افراد مبتدی……………………………………………………………………………………………………… ۶۲

نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

پیشنهادات آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

منابع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

 

مقدمه

انسان موجودی است که به طور مداوم در حال یادگیری است. در زمینه حرکت موضوع یادگیری آنقدر اهمیت دارد که حتی می­توان گفت زندگی بشر به آن وابسته است. مربیان در زمینه­های ورزشی به دنبال روش­های بهینه آموزش مهارت­ها به شاگردان خود هستند، روش­هایی که هزینه و وقت کمتری صرف آنها شود و شاگردان بتوانند به بهترین نحو مهارت را یاد بگیرند. معمولاً افراد به این امید مهارت­ها را تمرین    می­کنند که در آینده و در محیطی مشابه آن مهارت را مجدداً اجرا نمایند (مگیل[۱] ۲۰۱۱). یکی از روش­هایی که مربیان برای آموزش­ مهارت از آن استفاده می­کنند تمرین به صورت متغیر می­باشد. در این روش­تمرینی فرد در هر اجرا پارامتر حرکت یا شرایط محیطی را تغییر می­دهد (مگیل ۲۰۱۱). عقیده کلی بر این است که با این روش تمرینی فرد قانونی کلی را برای شرایط مختلف آینده یاد می­گیرد که اجرای حرکت را تسهیل خواهد کرد (اشمیت و لی[۲] ۲۰۱۱، مگیل ۲۰۱۱). اما این نتایج بر اساس تحقیقاتی گرفته شده­اند که تغییرپذیری در هدف حرکت را مد نظر قرار داده­­اند، و امکان دارد زمانی که فرد تغییر پذیری در نحوه رسیدن به هدف را تجربه نماید نتایج با گفته­های قبل متفاوت باشد (رانجاناتان و نیوول[۳] ۲۰۱۳). در این زمینه تحقیقات اندکی انجام شده است و همچنین تحقیقات قبلی  در برخی موارد دارای نواقص مختلفی می­باشند. این تحقیق بر آن است تا با در نظر گرفتن شرایط مختلفی از جمله سطح مهارت افراد به روشن شدن این موضوع کمک نماید.

 

تعداد صفحه : ۸۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com