پایان نامه کارشناسی ارشد:رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر لنده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :صنعتی و سازمانی

عنوان : رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر لنده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

 

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

گرایش: صنعتی و سازمانی


عنوان:

رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر لنده


استاد راهنما:

دکتر فرشته مصطفوی راد

 

 

استاد مشاور:

دکتر فریبا تابع بردبار

 

بهار ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان
 
صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش  
۱-۱-مقدمه ۳
۱-۲-بیان مسأله ۴
۱-۳- ضرورت های تحقیق ۷
۱-۴-اهداف اصلی تحقیق ۸
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۹
۱-۶-تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ۹
فصل دوم: گستره نظری پیشینه تحقیقاتی  
۲-۱- مفهوم فرهنگ ۱۶
۲-۱-۱- تعریف فرهنگ ۱۷
۲-۱-۲- ویژگیهای فرهنگ ۱۸
۲-۱-۳- فرهنگ پذیرى ۱۹
۲-۲- فرهنگ سازمانی و  نظریات مرتبط ۲۰
۲-۲-۱- ویژگیهای فرهنگ سازمانی ۲۱
۲-۲-۲- الگوی هافستد و همکارانش ۲۳
۲-۲-۳- مدل کامرون و کویین (۱۹۹۹)
۲-۲-۴- مدل کوئین و گارث:
۲۵
۲۶
۲-۲-۵- استیفن رابینز۱۹۹۹ ۲۸
۲-۲-۶- (مدل دنیسون، ۲۰۰۰) ۲۸
۲-۳- فرسودگی شغلی ۳۳
۲-۳-۱- مراحل و سیر فرسودگی ۳۴
۲-۳-۲- آغاز نشانه های مزمن فرسودگی ۳۴
۲-۳-۳- عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی ۳۵
۲-۳-۴- شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی ۳۶
۲-۴- رضایت شغلی ۳۷
۲-۴-۱- تعاریف رضایت شغلی ۳۷
۲ – ۴ -۲- نظریه های رضایت شغلی ۳۹
۲-۴-۲- ۱- نظریه های بروفی ۳۹
۲-۴-۲-۲- نظریه پارسون ۴۰
۲-۳-۳- متغیرهای مرتبط با رضایت شغلی ۴۲
۲-۴-۳-۱- عوامل سازمانی ۴۲
۲ـ ۴ـ ۳-۲- عوامل محیطی ۴۳
۲-۴- ۳-۳- ماهیت کار ۴۳
۲-۴-۳-۴- عوامل فردی ۴۴
۲-۵- تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش ۴۴
۲-۵-۱- تحقیقات در ارتباط با فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی
 
۴۴
۲-۵-۲- تحقیقات در ارتباط با فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی ۴۶
۲-۶- چارچوب نظری پژوهش ۴۸
فصل سوم: روش تحقیق  
۳-۱- روش تحقیق ۵۰
۳-۲- جامعه، نمونه و روش نمونه گیری ۵۰
۳-۳- روش اجرا پژوهش ۵۱
۳-۴- ابزارهای پژوهش ۵۱
۳-۴-۱- پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی ۵۲
۳-۴-۲- پرسشنامه رضایت شغلی ۵۲
۳-۴-۳- پرسشنامه فرسودگی شغلی ۵۳
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۴
فصل چهارم : یافته های پژوهش  
بخش استنباطی  یافته ها: ۵۸
فرضیه های فرعی پژوهش ۵۸
فرضیه فرعی اول: بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. ۵۸
فرضیه فرعی دوم: بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. ۵۹
فرضیه فرعی دوم: بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. ۵۹
جدول ۶-۴- ضرایب همبستگی فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی ۵۹
فرضیه فرعی سوم: بین ابعاد فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. ۵۹
فرضیه چهارم: بین ابعاد فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. ۶۰
فرضیه فرعی پنجم: ابعاد فرهنگ سازمانی به طور معنی داری قادر به پیش بینی رضایت شغلی و فرسودگی شغلی هستند.  
۶۰
   
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
 
۶۴
فرضیه اصلی ۶۵
فرضیه فرعی اول ۶۶
فرضیه فرعی دوم ۶۷
فرضیه فرعی سوم ۶۷
فرضیه فرعی چهارم ۶۹
فرضیه فرعی پنجم ۶۹
نتیجه گیری ۷۱
محدودیت ها ۷۲
پیشنهادات ۷۲
منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی
 
۷۵
۸۰
پیوست ها
پرسشنامه استاندارد شده فرهنگ سازمانی هافستد
پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین
پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ و جکسون
 
۴چکیده انگلیسی
 
۸۸
۸۹
۹۰
 
۹۱

 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول۱-۴- فراوانی جامعه و نمونه مورد پژوهش…………………………………………………………………………..۵۰

جدول ۱-۴- فراوانی کمترین و بیشترین گروه نمونه در ابعاد فرهنگ سازمانی میانگین، انحراف معیار، میزان کمینه و بیشینه  ابعاد فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………..۵۶  
جدول ۲-۴- فراوانی کمترین و بیشترین گروه نمونه در ابعاد رضایت شغلی
میانگین، انحراف معیار، میزان کمینه و بیشینه  ابعاد رضایت شغلی……………………………………………..۵۷
 
جدول ۳-۴- فراوانی کمترین و بیشترین گروه نمونه در فرسودگی شغلی
میانگین، انحراف معیار، میزان کمینه و بیشینه  ابعاد فرسودگی شغلی………………………………………….۵۷
 
جدول ۴- ۴- ماتریس همبستگی فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی………………..۵۸  
جدول ۵-۴- ضرایب همبستگی رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی………………………………………………..۵۸  
جدول ۶-۴- ضرایب همبستگی فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی…………………………………………….۵۹  
جدول ۷-۴- ماتریس همبستگی ابعاد فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی……………………………………….۵۹  
جدول ۸-۴- ماتریس همبستگی ابعاد فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی…………………………………..۶۰  
جدول ۹-۴- ضرایب استاندارد و غیر استاندارد در رگرسیون همزمان بین ابعاد فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱  
 

 
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در بین معلمان شهرستان لنده انجام شده است. این بررسی به روش توصیفی همبستگی صورت گرفته از جامعه ۵۸۴ نفری معلمان شهرستان لنده براساس جدول مورگان و کرجسی نمونه ای ۲۳۴ نفری انتخاب مورد پژوهش قرار گرفت ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد[۱] پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین[۲]و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ[۳] و جکسون بوده است. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست امده نشان می دهد که فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد، بین فرهنگ سازمانی و فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ابعاد فاصله قدرت، فردگرایی و مردسالاری قادر به پیش بینی فرسودگی شغلی هستند و بعد ابهام گریزی توانایی پیش بینی معنی داری برای فرسودگی شغلی نبود. همچنین ابعاد فاصله قدرت، فردگرایی و مردسالاری قادر به پیش بینی رضایت شغلی هستند. و بعد ابهام گریزی توانایی پیش بینی معنی داری برای رضایت شغلی نبود.
فرهنگ سازمانی و توجه به مولفه های آن کنترل کننده رفتارهای کارکنان در سازمان می باشد، توجه به ارتقاء فرهنگ سازمانی، کاهش فرسودگی شغلی و افزایش رضایت شغلی در کارکنان سازمان ها و صنایع را به دنبال دارد.
کلید واژه: فرهنگ سازمانی، فرسودگی شغلی، رضایت شغلی، توصیفی همبستگی، فردگرایی، مردسالاری.
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 

  • مقدمه:

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و اخیراً روان شناسان  و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه ها و تحقیقات زیادی را به وجود آورده و در حل مسائل و مشکلات مدیریت به کار گرفته اند. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. به طوری که بسیاری از پژوهشگران معتقدند که موفقیت کشور ژاپن در صنعت و مدیریت یکی از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازمانی است(رابینز، ۱۳۸۷).
با مطالعه فرهنگ سازمانی می توان به علل کامیابی و یا شکست سازمان پی برد و از سوی دیگر چون فرهنگ سازمانی اثر مهمی بر روی رفتار افراد سازمان دارد و نیز به علت این که بخش پیچیده ای از ارزش ها را شامل می شود و این ارزش ها بر نحوه نگرش و نهایتاً رفتار افراد در محیط کاری مؤثر خواهد بود. می تواند عامل، مهمی در کنترل سازمانی به شمار آید(طوسی، ۱۳۷۲).
مقصود از رضایت شغلی نگرش کلی فرد درباره کارش است. کسی که رضایت شغلی او در سطحی بالاست، نسبت به شغل یا کار خود نگرشی مثبت دارد. کسی که از کار خود راضی نیست (رضایت شغلی ندارد) نگرشی منفی نسبت به شغل و به کار دارد. هنگامی که درباره نگرش کارمندان بحث می شود غالباً مقصود چیزی جز رضایت شغلی آنان نیست. در واقع در این زمینه معمولاً  این دو « رضایت شغلی » و « نگرش » را به جای یکدیگر به کار می برند (ساعتچی a،۱۳۸۶).
شغل هر فرد چیزی بیش از کارها و فعالیت های مشخصی همچون، تایپ، رانندگی، ارایه گزارش و… است و باید وی با همکاران، مافو ق ها، ارباب رجوع و… تعامل داشته باشد و قوانین، مقررات و آیین نامه های سازمان را رعایت کند. حتی ممکن است فرد در شرایط کاری یا محیطی که چندان هم مطلوب نباشد کار کند؛ این بدان معنی است که عوامل موجود در محیط کار به طور وسیعی با سلامت یا بیماری افراد شاغل در ارتباطند.  بنابراین توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی کاری افراد بسیار مهم است.
به این دلیل که فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه های سازمانی تأثیر گذاشته است، بر اساس اعتقادات و ارزش های مشترک به سازمان ها قدرت می بخشد و برنگرش رفتار فردی، انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی، طراحی ساختار و نظام های سازمانی، هدف گذاری، تدوین و اجرای خط مشی ها، استراتژی ها و.. .  تأثیر می گذارد. بنابراین تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب و انعطا ف پذیر است که می توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانایی به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت(بات،۲۰۰۱).
جایگاه فرهنگ سازمانی در سازمان ها و محیط های کاری می تواند تعیین کننده اثر بخشی و عملکرد مثبت در بهداشت روانی، رضایت شغلی و فرسودگی شغلی نیروی انسانی شاغل (معلمان)باشد و به دنبال آن محصول تولیدی که در این پژوهش تربیت نیروی انسانی (دانش آموزان) و فرزندان شایسته مورد نیاز کشور هستند به خوبی آماده سازی و تحویل جامعه داده می شوند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان می باشد.
 
۱-۲- بیان مسئله:
جوامع امروزی به « جامعه سازمانی» شهرت یافته اند و سازمان ها نیز به مانند جوامع، دارای فرهنگ منحصر به فرد هستند که موجب تمایز آنها از یکدیگر می شود. هر سازمان از فلسفه، اعتقادات، ارزش ها و هنجارهای خاصی برخوردار می باشد.”فرهنگ سازمانی”[۴]به مثابه سرچشمه فرآیندهای سازمانی از قبیل ساختار، سلسله مراتب، نحوه روابط انسانی، شیوه مدیریت و نگرش ها و طرز تلقی اعضای سازمان است. به نقل از« دیل و کندی »[۵] ( طوسی، ۱۳۷۲ ،ص ۱۰).
اندیشه مشترک اعضای یک گروه یا طبقه که آنها را از دیگر گروه ها مجزا می کند فرهنگ نامیده می شود. فرهنگ سازمانی با نفوذ در همه روابط حاکم بر سازمان می تواند الگو های سازمان را متحول کند و بر عملکرد سازمان و کارکنان اثر بگذارد (شان چانگ، ۲۰۱۱).
همۀ اعضاء سازمان اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می کند. شناخت و درک چیزی که فرهنگ سازمان را می سازد، شیوۀ ایجاد و دوام آن به ما کمک می کند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم(قریب وند، ۲۰۱۲).
فرهنگ سازمانی را بر اساس شیوه فعالیت سازمان تعریف می کنند که در معنای گسترده می توان شیوه تولید، روش پرداخت دستمزد و پاداش، رفتار کارکنان و هر عمل دیگر سازمان را زیر فرهنگ سازمانی جای داد. بنابراین هر سازمان دارای فرهنگی است که رفتار کاری سازمان را شکل می دهد به منظور اینکه سازمان ها از اثر بخشی لازم برخوردار شوند باید متناسب با مأموریت، تکنولوژی، حجم عملیات و متغیرهای دیگر از فرهنگ سازمانی مقتضی برخوردار باشند(یزد خواستی، رجایی پور و ولوی، ۱۳۸۸).
» گارث و  کوئین » فرهنگ سازمانی را به چهار دسته ، فرهنگ عقلانی[۶]، فرهنگ ایدئولوژیک[۷] ، فرهنگ توافق و مشارکت[۸] و فرهنگ سلسله مراتبی[۹] تقسیم نمود ه اند. فرهنگ عقلانی از طریق تمرکز فعالیت های یکپارچه و متمرکز درونی مشخص می شود و موجب رقابت یک سازمان با سازمان های دیگر می شود، ارز ش های محوری این نوع فرهنگ را کارآیی و سودمندی تشکیل می دهند. فرهنگ ایدئولوژیک برخلاف فرهنگ عقلانی بر عدم تمرکز قدرت متمرکز است و متوجه رشد و رقابت بیرونی می باشد، اهداف گسترده رهبری موجب تعهد در افراد نسبت به سازمان می شود. فرهنگ مشارکتی مبتنی بر عدم تمرکز قدرت، تنوع فعالیت ها و توجه داخل ی به حفظ سیستم می باشد، بنابراین روابط اعضاء بسیار دوستانه و مبتنی بر تعاون است و این موجب روحیه بالای گروه و اعتماد بسیار آنان نسبت به هم می شود . فرهنگ سلسله مراتبی نیز همانند فرهنگ مشارکتی و برخلاف فرهنگ عقلانی و ایدئولوژیک مبتنی بر توجه داخلی و حفظ سیستم می باشد و و ویژگی آن تمرکز قدرت و فعالیت های یکپارچه است(هافستد، ۱۹۹۱).
ساختار های فرهنگی سازمان ها باید متناسب با سازمان طراحی شود. فرهنگ سازمانی متناسب که در آن به کارکنان توجه ویژه شود می تواند مولفه های فرسودگی شغلی را در کارکنان بهبود ببخشد. در این شرایط است که نوع رابطه سازمان با کارکنان و کارکنان با سازمان تعیین کننده موفقیت یک سازمان است بنابراین رشد و یا عدم رشد فرهنگ سازمانی در کارکنان می تواند میزان فرسودگی شغلی کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد.
فرسودگی شغلی[۱۰] ( خستگی عاطفی ناشی از کار) واکنشی ممتد به محرکهای تنش زای مزمن عاطفی و بین فردی در کار می باشد که به کمک سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی (حس ناکارآمدی) توصیف می شود (مزلاچ ، ۲۰۰۳ص ۴۷) و فشار مزمنی را ایجاد می کند که ناشی از ناهماهنگی یا عدم تجانس میان کارگر و شغل می شود. سندرم فرسودگی شغلی از سه جزء تشکیل شده که امروزه در کانون توجه محققان و روانشناسان است .اجزای این سندرم عبارت از فرسودگی جسمی(خستگی و فقدان نیرو)، فرسودگی هیجانی(افسردگی احساسات مربوط به درماندگی) و فرسودگی نگرشی یا دگرسان بینی خود. این عارضه امروزه درصد قابل توجهی از کارمندان و کارکنان را در سازمان ها رنج می دهد و به علت کاهش توان کاری آنها و در نتیجه کارآمدی پایین، توجه محققان و همچنین مدیران سازمان ها را به خود مشغول داشته است. این عارضه حتی زندگی خارج از محیط کار و زندگی خانوادگی را نیز با اختلال مواجه می سازد. کاهش کارایی، نارضایتی شغلی، کاهش سلامت عمومی و پایین آمدن سطح مقاومت و تحمل از جمله پیامدهای فرسودگی شغلی است(نریمانی و عباسی، ۱۳۸۸: ۷۹).
در سازمان های موفق توجه و تمرکز متولیان سازمان بر نقش فرهنگ سازمانی تعیین کننده توسعه و موفقیت سازمان خواهد بود. به نظر می رسد رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت کارکنان نکته کلیدی این مسئله است سازمان ها در تلاشند که با رشد مولفه ای فرهنگ سازمانی در کارکنان، هم به رشد و توسعه سازمان کمک کنند و هم رضایت شغلی را در کارکنان بیشتر کنند.
رضایت شغلی حالتی مطبوع ، عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی و یا تجارب شغلی است، مفهومی دارای ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون که باید مجموعه آنها را درنظرگرفت. ازجمله این عوامل، می توان به صفات کارمند، نوع کار، محیط کار، و روابط انسانی کار اشاره نمود(ساعتچیb،۱۳۸۶).
جامعه معلمان، جامعه سازمانی است که اثرگذاری و ارتباط مسائل آن با سایر سازمان ها و سیاست های کلان(اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی) بر کسی پوشیده نیست. توسعه و برنامه ریزی جهت انجام اقدامات مناسب، نیازمند شناخت ابعاد گوناگون فرهنگ سازمانی و نحوه تاثیرگذاری آنان بر انواع نگرش ها و رفتارهای معلمان است. در این پژوهش این مساله که هر یک از مولفه های فرهنگ سازمانی، فاصله قدرت، ابهام گریزی، مرد گرایی/ زن گرایی، جمع گرایی/ فرد گرایی چگونه بر رضایت شغلی و فرسودگی شغلی  تاثیرگذار است، هدف و مساله اصلی این پژوهش است.
[۱] -Hofsted Organizational Culture Questionnaire
[۲] – Smitb Kendal and llaline
[۳] – Maslach
[۴] – Organizational culture
[۵] – Deal & Kennedy
[۶] – Rational Culture
[۷] – Ideological Culture
[۸] – Consensual Culture
[۹] – Hierarchial Culture
[۱۰] Job burnout
تعداد صفحه : ۱۰۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***