پایان نامه پیامدهای جنگ بر حقوق کودکان

  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

عنوان:

پیامدهای جنگ بر حقوق کودکان

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………

۱

۲

۱٫بیان مسئله و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………… ۳
۲٫علت انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………….. ۵
۳٫روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۵
۴٫پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۵
۵٫فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۶
۶٫اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۶
۷٫سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶
فصل اول-کودکان آواره و سرباز………………………………………………………… ۸
۱٫۱٫کودکان آواره و بی سرپرست…………………………………………………………………………………. ۹
۱٫۱٫۱٫ کودکان آواره………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲٫۱٫۱٫ کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………………………….. ۱۰
۳٫۱٫۱٫کودکان سرباز…………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲٫۱٫سربازگیری………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱٫۲٫۱٫سربازگیری داوطلبانه………………………………………………………………………………………… ۱۵
۲٫۲٫۱٫سوء استفاده از کودکان سرباز………………………………………………………………………………. ۱۶
۳٫۱٫خلع سلاح، مرخص کردن و استقرار مجدد……………………………………………………………….. ۱۷
۱٫۳٫۱٫خلع سلاح و مرخص کردن……………………………………………………………………………….. ۱۹
۲٫۳٫۱٫ پیدا کردن مکانی در جامعه………………………………………………………………………………. ۲۰
۴٫۱٫معیارهای قانونی برای متوقف کردن سوء استفاده از سربازان………………………………………. ۲۲
۱٫۴٫۱٫ایجاد اتفاق آرا………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۵٫۱٫ روند زندگی کودکان در اردوگاه و کودکان آواره…………………………………………………….. ۲۸
۱٫۵٫۱٫ زنان و دختران جوان در اردوگاه ها…………………………………………………………………… ۲۹
۲٫۵٫۱٫کودکان اقلیت بومی………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۳٫۵٫۱٫کودکان آواره داخلی………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۴٫۵٫۱٫پناهندگان……………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
فصل دوم- تلفات جنگ بر سلامت کودکان و راه های مقابله با آن……………… ۳۷
۱٫۲٫بیماری های واگیر دار…………………………………………………………………………………………… ۳۸
۱٫۱٫۲٫جنگ، فقر و ایدز…………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۱٫۱٫۱٫۲٫ ایدز و ارتش………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۲٫۱٫۱٫۲٫کودکان یتیم شده به واسطه ایدز………………………………………………………………………… ۴۴
۳٫۱٫۱٫۲٫جوانان و ایدز………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۲٫۱٫۲٫ تجهیزات و اطلاعات در مهار ایدز……………………………………………………………………. ۴۷
۳٫۱٫۲٫کمک های فوری در درمان ایدز………………………………………………………………………….. ۴۸
۲٫۲٫ تأثیرات خشونت جنسی و استثمار……………………………………………………………………….. ۵۰
۱٫۲٫۲٫سوء استفاده و قاچاق جنسی………………………………………………………………………………. ۵۳
۲٫۲٫۲٫حمایت از بازمانده ها………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳٫۲٫۲٫ بخشودگی تجاوز جنسی…………………………………………………………………………………… ۵۵
۴٫۲٫۲٫ مکانیسم های کنترل خشونت جنسی…………………………………………………………………. ۵۷
۱٫۴٫۲٫۲٫ بهداشت تولید مثل………………………………………………………………………………………… ۵۸
۲٫۴٫۲٫۲٫ تهدید برای امکانات و کارکنان بهداشت…………………………………………………………… ۵۹
۳٫۴٫۲٫۲٫ تهدید برای کودکان………………………………………………………………………………………. ۶۰
۴٫۴٫۲٫۲٫ اختلال در تولید و عرضه مواد غذایی……………………………………………………………….. ۶۰
۵٫۴٫۲٫۲٫ سوء تغذیه…………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۶٫۴٫۲٫۲٫ تهدید برای تغذیه با شیر مادر………………………………………………………………………….. ۶۳
۷٫۴٫۲٫۲٫ تهدید برای امنیت غذایی……………………………………………………………………………….. ۶۴
۳٫۲٫ مقابله با تأثیرات جنگ در کودکان و نوجوانان………………………………………………………… ۶۵
۱٫۳٫۲٫کودکان……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۲٫۳٫۲٫ نوجوانان……………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۳٫۳٫۲ ترویج بهبود روانی و روش های آن ……………………………………………………………………. ۶۹
۴٫۳٫۲٫ مورد توجه قرار دادن فرهنگ محلی…………………………………………………………………….. ۷۱
۵٫۳٫۲٫ سیستم های مراقبت فعلی…………………………………………………………………………………… ۷۲
۶٫۳٫۲٫ مشارکت کودکان……………………………………………………………………………………………. ۷۳
۷٫۳٫۲٫ کنترل و ارزیابی……………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۸٫۳٫۲٫آموزش برای بقا و پیشرفت………………………………………………………………………………. ۷۴
۱٫۸٫۳٫۲٫آموزش کودکان آواره……………………………………………………………………………………… ۷۵
۲٫۸٫۳٫۲٫آموزش نوجوانان…………………………………………………………………………………………… ۷۸
۳٫۸٫۳٫۲٫تحصیلات دختران…………………………………………………………………………………………. ۷۸
۴٫۸٫۳٫۲٫آموزش کودکان معلول…………………………………………………………………………………… ۸۰
فصل سوم- سلاح های کشتار جمعی و سلاح های سبک…………………………… ۸۱
۱٫۳٫ سلاح های کوچک و سبک………………………………………………………………………………….. ۸۲
۱٫۱٫۳٫عواقب اسلحه های کوچک برای کودکان………………………………………………………………. ۸۳
۱٫۱٫۱٫۳٫بی خانمانی…………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۲٫۱٫۱٫۳٫از دست دادن والدین………………………………………………………………………………………. ۸۶
۳٫۱٫۱٫۳٫بزهکاری……………………………………………………………………………………………………… ۸۷
۲٫۱٫۳٫متوقف کردن جریان تولید اسلحه…………………………………………………………………………. ۸۷
۳٫۱٫۳٫دیدگاه حقوق بین الملل در زمینه سلاح های سبک………………………………………………….. ۹۰
۲٫۳٫سلاح کشتارجمعی………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۱٫۲٫۳٫مین ها……………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۱٫۱٫۲٫۳٫دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………………………………………….. ۹۴
۲٫۱٫۲٫۳٫ حقوق بین الملل عرفی………………………………………………………………………………….. ۹۴
۳٫۱٫۲٫۳٫ حقوق بین الملل بشردوستانه…………………………………………………………………………… ۹۴
۲٫۲٫۳بمب های خوشه ای…………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۱٫۲٫۲٫۳٫دیدگاه حقوق بین الملل………………………………………………………………………………….. ۹۷
۲٫۲٫۲٫۳٫ حقوق بین الملل عرفی…………………………………………………………………………………… ۹۸
۳٫۲٫۲٫۳٫ حقوق بین الملل بشردوستانه…………………………………………………………………………… ۹۹
۳٫۳٫ تأثیر مین………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۱٫۳٫۳٫ بررسی و ارزیابی مین ها……………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۲٫۳٫۳٫آگاهی از مین…………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۳٫۳٫۳٫ پاکسازی مین ها………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۴٫۳٫۳٫امکانات برای اثرات مین……………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۱٫۴٫۳٫۳٫جمع آوری و انهدام سلاح ها…………………………………………………………………………… ۱۰۸
۲٫۴٫۳٫۳٫تغییر دادن فرهنگ خشونت…………………………………………………………………………….. ۱۱۰
فصل چهارم- تحریم اقتصادی و حمایت از کودکان و زنان در جنگ…………. ۱۱۳
۱٫۴٫ تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
۱٫۱٫۴٫ تأثیرات ناخواسته تحریم ها……………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۲٫۱٫۴٫ تحریم های تعیین شده……………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۳٫۱٫۴٫ پایانی برای رهایی از تحریم ها………………………………………………………………………….. ۱۱۶
۲٫۴٫ حمایت از حقوق کودکان…………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۱٫۲٫۴٫ کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان………………………………………………………………….. ۱۱۸
۲٫۲٫۴٫ کنوانسیون حمایت از حقوق پناهندگان……………………………………………………………….. ۱۲۱
۳٫۲٫۴ .کشاندن مجرمان پای میز محاکمه……………………………………………………………………….. ۱۲۲
۴٫۲٫۴٫ تبدیل کردن استانداردهای بین المللی به واقعیت…………………………………………………… ۱۲۳
۳٫۴٫ زنان و روند صلح……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۱٫۳٫۴٫ حمایت از حقوق زنان……………………………………………………………………………………… ۱۲۶
۲٫۳٫۴٫ روند صلح معتبرتر زنان……………………………………………………………………………………. ۱۲۷
۳٫۳٫۴٫ صلح مردمی…………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸
۴٫۳٫۴٫ تضمین مشارکت زنان…………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵٫۳٫۴٫ دادگاه جنسیت در روند صلح……………………………………………………………………………. ۱۳۱
۴٫۴ اقدامات حمایت کننده صلح………………………………………………………………………………… ۱۳۲
۱٫۴٫۴٫ قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
۲٫۴٫۴ سیستم انتخاباتی……………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
۳٫۴٫۴٫ سیستم قضائی………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
۴٫۴٫۴ رسانه های گروهی و ارتباطات……………………………………………………………………………. ۱۳۶
۱٫۴٫۴٫۴٫ رسانه ها و جنگ…………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
۲٫۴٫۴٫۴٫ رسانه ها برای تغییر اجتماعی…………………………………………………………………………… ۱۳۹
۵٫۴٫کودکان و روند صلح……………………………………………………………………………………………. ۱۴۱
۱٫۵٫۴٫پروسه صلح، بازسازی و توافق…………………………………………………………………………… ۱۴۳
۲٫۵٫۴٫عقاید کودکان برای صلح………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
۳٫۵٫۴٫آماده کردن منابع برای کودکان جنگ زده……………………………………………………………… ۱۴۶
۴٫۵٫۵٫جلوگیری از جنگ…………………………………………………………………………………………… ۱۴۸
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۳
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵
منابع………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۰
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۸

چکیده

در طی اقدامات جهانی به منظور افزایش حمایت از کودکان در جنگ های مسلحانه، این رساله یک طیف گسترده ای از مسائل مهم را بررسی می کند که موضوعات زیر از مبنای یک درخواست فوری برای این اقدامات است:

پایان یافتن بخشودگی برای جرم علیه کودکان و پایان یافتن مقاومت برای جنگ، فراهم کردن جایگاه برای کودکان در برنامه های امنیتی، کنترل و اعلام نقض حقوق کودکان در جنگ، واکنش نسبت به وسعت درگیری های جنسی و ایجاد صلح، درگیر شدن نوجوانان در بازسازی، حمایت کردن از کودکان در محاصره از ویروس HIV، بهبود بخشیدن اطلاعات، جمع آوری اطلاعات و روان کاوی کودکان در جنگ، آموزش و توجه روی حقوق کودکان و جنسیت، تأیید جامعه اجتماعی برای حمایت از کودکان، آماده کردن منابع برای کودکان متأثر از جنگ.

در مورد خطاب قرار دادن مسئله کودکان در مخاصمات مسلحانه ناراحت و مغلوب شدن برای آمار ناامید کننده، طبیعی می باشد. وقتی ما از صدها، هزارها و میلیون ها کودکان متأثر از جنگ صحبت می کنیم، لازم است به خاطر داشته باشیم که هر تعداد و هر آماری زندگی یک بچه را نشان می دهد یعنی پسر، دختر، خواهر یا برادر کسی.

کلید واژگان: جنگ، کودکان سرباز، خشونت جنسی، ایدز، پناهندگی.

مقدمه

در سراسر تاریخ، جنگ تلفات وحشتناکی را برای کودکان تحمیل کرده است اما مهارت های جنگی مدرن، کودکان را بی رحمانه تر و حساب شده تر از قبل معلول می کند و مورد سوء استفاده قرار می دهد. به دلیل درگیر شدن در جنگ های پیچیده که علل متعدد و دورنماهای کوچکی از پایداری اولیه را دارد، کودکان ظاهراً برای قدرت و ثروت به درگیری های رایج و دائمی گرفتار می شوند. در طول دهه ی ۱۹۹۰ بیش از ۲ میلیون نفر کودک در نتیجه مخاصمات مسلحانه، مردند و اغلب آنها از روی عمد، مورد هدف قرار داده شده و کشته شدند. بیش از سه برابر آن تعداد، برای همیشه عاجز شدند و به طور جدی صدمه دیدند.۱ حتی تعداد بیشتری قربانی بیماری، سوء تغذیه و خشونت های جنسی شدند. درگیری های مدرن امروزی به طور خاص برای کودکان مرگبار هستند، زیرا تفاوت های کمی بین جنگجوها و غیرنظامی ها ایجاد می شود. در دهه های اخیر، میزان غیر نظامی های زخمی و کشته شده به طور چشمگیری از ۵% تا بالای ۹۰% قربانی ها افزایش یافته است.

امروزه، جنگ اغلب دلالت بر سطوح وحشتناک خشونت و وحشیگری از تجاوز و ویرانی محصولات تا خراب کردن چاه ها و کشتار دسته جمعی علنی دارد. تجاوزهای وحشیانه علیه کودکان و جوامع آنها منجر به این شد که ۲۰ میلیون بچه در حال حاضر از خانه هایشان، یا به عنوان پناهنده یا به طور ناخودآگاه آواره شوند۲ و کودکان خودشان می توانند به عنوان جنگجو درگیر شوند و در مهلکه ای گرفتار شوند که در آن نه تنها اهداف جنگ نیستند، بلکه حتی مقصر فجایع می باشند. در هر زمان بیش از ۰۰۰/۳۰۰ بچه در جنگ ها به عنوان سرباز مورد استفاده قرار می گیرند.۳

پایان جنگ سرد، امیدها را برای پایان دادن به جنگ ایجاد شده توسط رقابت ابرقدرت را افزایش داد در عوض آن، جهان شاهد استرس مخاصمات مسلحانه بیشتر داخل ایالات، بلکه بین آنها بوده است اما حتی این به اصطلاح درگیری های داخلی، ابعاد بین المللی و منطقه ای دارند و غالباً به عنوان جنگ های قبیله ای یا برخوردهای قوی با کنار گذاشته شدن بسیاری از این درگیری های خانمان سوز توسط آن کشورها، مؤسسه و افرادی با منافع استراتژیک تشدید می شوند و بودجه ی آنها تأمین می شود. بازمانده ی استعمار در فروپاشی نظم عمومی منعکس می شود، قومیت و مذهب به کار برده می شود تا کاری برای منافع گروه های کوچک یا شخصی با تأثیرات ویران کننده انجام دهد.

بدون محدود کردن بحث، این رساله چندین فاکتور دیگر تشدید کننده درگیری های مدرن را شناسایی می کند:

 • درگیری ها روی منابع طبیعی: الماس ها، جنگ های طولانی مدت در آنگولا و سیرالئون را حمایت مالی می کنند. در سودان و جاهای دیگر درگیری های داخلی بر پایه نفت خام استوار می باشد و سود حاصل از مواد مخدر غیرقانونی به طور قابل ملاحظه ای در جنگ افغانستان و کلمبیا نشان داده می شود.
 • هیچ کدام از این موقعیت ها نتوانست برای مدت طولانی بدون داد و ستد در قسمت های مرفه جهان وجود داشته باشد. داد و ستدهای جهانی که بعضی قانونی و بعضی دیگر غیرقانونی می باشد، تبانی بین المللی را ایجاد کرده است که جنگ را نه تنها ممکن، بلکه آن را بسیار پر فایده می سازد.
 • میزان فروش سلاح های جهانی بین المللی مخصوصاً نیروهای کوچک به شعله ور شدن و تداوم جنگ هایی کمک می کند که کودکان را قربانی می کنند. در واقع نیروهای کوچک که برای استفاده آسان می باشند اکنون آن قدر به سادگی در دسترس می باشند که فقیرترین جوامع می توانند دسترسی به سلاح های کشنده را به دست آورند.
 • با منع شدن توسط بدهی خارجی و ضروریات انطباق بنیادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه مجبور شده اند نظام اقتصادی شان را سازماندهی کنند و خدمات اصلی را قطع کنند و وسعت بخش عمومی را کاهش دهند. در این پروسه، آنها اغلب نظام اقتصادی شان را ضعیف می کنند و ناخواسته درهایی را برای غارتگران مشتاق قدرت و منفعت باز می کنند.

با بدتر شدن وضعیت، کمک های فوری بین المللی برای قربانیان مخاصمات مسلحانه کم و غیرمنصفانه      می باشد. بین سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد ۱۳۰۵ میلیارد دلار برای کمک های فوری درخواست داد که آن کمتر از ۹ میلیارد دلار دریافت کرد. در سال ۱۹۹۹ در حالی که کشورهای اهدا کننده معادل ۵۹ سنت به ازای هر شخص در هر روز فراهم کردند به منظور اینکه به ۳٫۵ میلیون مردم متأثر از جنگ در استان کوزوو (جمهوری فدرال یوگسلاوی) و سایر قسمت های جنوب شرقی کمک کنند. در آفریقا ۱۲ میلیون نفر از مردم متأثر از جنگ هر یک معادل ۱۳ سنت به ازای هر روز دریافت کردند.۴

علاوه بر کمک های فوری، جامعه ی بین المللی از طریق توجه زیاد به ایجاد صلح و حفظ صلح و گسترش مخاصمات مسلحانه واکنش نشان داده است. برای مثال موفقیت در السالوادور، نامیبیا و نیکاراگوئه وجود داشت اما همچنین شکست غم انگیز در سومالی، یوگسلاوی سابق و در روآندا که ۰۰۰/۸۰۰نفر کشته شدند وجود داشت.۵

وحشیگری های انجام شده به طور همیشگی علیه کودکان در جنگ، یک ایراد جدی را برای قانون بین المللی ایجاد می کند. علی رغم این حقیقت که جامعه ی بین المللی اسناد زیادی را برای حمایت از حقوق بشر و برای تعقیب مجرمان کشتارهای جمعی ایجاد کرده است اما این تعهدها تنها به اندازه ی تمایل حزب های ایالات و سایرین برای حمایت کردن از آنها مؤثر می باشند و بسیاری وظایف و مسئولیت هایشان را بدون مجازات نادیده گرفته اند.

۱٫بیان مسئله و اهمیت موضوع

کودکان به عنوان آسیب پذیرترین گروه جامعه همواره در برابر فشارهای ناشی از مشکلات زندگی قرار می گیرند چرا که عدم توانایی بدنی و فیزیکی آنها و بی تجربگی شان در برابر زندگی، آنان را سخت شکننده و آسیب پذیر می کند. حمایت از کودکان که آینده سازان جهانند، نیاز به تغییر رویکرد جدی از سوی اندیشمندان و سیاستمداران جهان دارد. اگر بر آنیم که فردا در صلح و آرامش باشد، باید امروز به آن بیندیشیم. چرا که کودک امروز جنگ، لامحاله سرباز جنگ افروز فردا خواهد شد.کودکی که با خشونت و بی رحمی بزرگ می شود، این بی رحمی را نسبت به همنوعان خود نشان می دهد.

کودکی که جنگ را تجربه می کند، برای دیرزمانی احساس عدم امنیت می کند. این عدم امنیت به شکل های مختلف در رفتار او بروز می کند. ترس از تاریکی و حیوانات، و ترس از قرار گرفتن در موقعیت های ناآشنا. کودکانی که دچار این علائم شده اند، تکرار مکرر این حادثه در ذهن شان صورت می گیرد. در نقاشی ها و بازی های این کودکان باز هم این ماجرا تکرار می شود، در کابوس های شبانه شان، در رویاها و تخیل شان. کودکی که در معرض جنگ قرار می گیرد نگاهش به زندگی و جهان دگرگون می شود.

این حق کودکان است که در محیطی آرام و شاد زندگی خود را آغاز کنند و از آن لذت ببرند. برقراری امنیت و آسایش برای کودکان از مهم ترین وظایف ما بزرگ ترهاست. ایجاد ناامنی و خشونت آنان را هم از آغاز می پژمراند. دیدن صحنه های خشونت بار جنگ با چهره وقیح و بی رحمش چیزی نیست که برای بی پناهی آنان قابل تحمل باشد. لذا هدف از ارائه این پایان نامه، بررسی آثار مخرب جنگ بر زندگی کودکان و مخصوصاً دختران جوان می باشد که ممکن است در تمام مراحل و ابعاد زندگی آنها تأثیر گذار باشد. همچنین ضمن بررسی راه های جبران و جلوگیری از جنگ و عواقب آن، به بررسی کنوانسیون های مرتبط با این موضوع از دیدگاه حقوق بین الملل نیز پرداخته شده است.

۲٫علت انتخاب موضوع

در رابطه با انتخاب این موضوع، انگیزه هایی وجود دارد. با توجه به اینکه یکی از روش های انجام پژوهش های علمی، مخصوصاً رشته حقوق مواجه شدن با مشکلات و خلأهای موجود در جامعه می باشد، لذا اینجانب طی راهنمایی استاد معزز و محترم، تصمیم گرفتم که در زمینه جنگ و تأثیرات آن بر حقوق کودکان، پژوهش خود را آغاز نمایم.

بنده به این امر واقف می باشم که جنگ، تأثیرات ناگوار و منفی روی سلامت جسمی و روانی کودکان می گذارد و حتی ممکن است زندگی آینده آنها را هم به مخاطره بیندازد. بنابراین به بررسی راه ها و پیشنهاداتی برای جلوگیری از مخاصمات پرداخته ام.

۳٫روش تحقیق

عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که با مراجعه به مقاله ها، کتاب ها و سایر منابع موجود، مقوله جنگ و آثار آن بر کودکان و جوامع به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. سپس به بررسی این آثار پرداخته و نتیجه گیری لازم به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی می باشد.

۴٫پرسش های تحقیق

– پرسش اصلی تحقیق

جنگ چه آثار و عواقبی بر زندگی کودکان دارد؟

-پرسش های فرعی تحقیق

 • آیا راهکارهای قانونی و بین المللی می تواند در بهبود آسیب های روانی کودکان مؤثر باشد؟
 • چگونه تحریم های اقتصادی می تواند بر دولت ها و زندگی اجتماعی کودکان اثرگذار باشد؟
 • کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، چگونه کودکان را مورد حمایت قرار می دهد؟
 • آیا مشارکت زنان طی پروسه صلح می تواند تأثیر گذار باشد؟
 • بیماری های واگیردار مخصوصاً ایدز چه تأثیری بر زندگی کودکان دارد؟

۵٫فرضیات تحقیق

– جنگ، تلفات بی شماری را برای کودکان به وجود می آورد و آنها را مورد سوء استفاده قرار می دهد.

– تجاوزهای ناشی از جنگ، سبب می شود کودکان به عنوان پناهنده یا آواره و یا در اردوگاه ها مستقر شوند.

– آموزش در طول جنگ می تواند یک امر مهم در مقابله با ضربه روحی ناشی از جنگ در کودکان باشد.

– استفاده از سلاح های جنگی از قبیل مین و بمب های خوشه ای آثار جبران ناپذیری در زندگی کودکان حتی پس از جنگ دارد.

– راهنمایی های لازم از لحاظ بهداشتی و آموزشی به کودکان در طول و بعد از جنگ می تواند تا حدی از اثرات منفی جنگ بر روی کودکان و حتی زنان کاهش دهد.

۶٫اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه و بررسی آثار و تبعات جنگ بر جامعه و بخصوص کودکان می باشد که این پیامدها، نتایج و آثار شومی را در زندگی فرد و دیگر افرادی که با وی در ارتباط هستند را در بردارد. بنابراین می توان اهداف فرعی زیر را مدنظر قرار داد:

 1. بیان پیامدهای وقوع جنگ های مسلحانه بر زندگی کودکان.
 2. بررسی راهکارهای لازم جهت کمک به کودکان در طی و بعد از جنگ.
 3. بررسی حمایت از حقوق آنان به لحاظ امنیت جسمی و روحی، تعلیم و تربیت مناسب، و تغذیه و بهداشت آنها.
 4. بررسی راه های حمایت روانی از کودکان در طی جنگ و حتی تأثیراتی که ممکن است جنگ بر روی روان آنها بگذارد را شناسایی و راهکاری برای آن در نظر گرفت.

۷٫سازماندهی تحقیق

در این پایان نامه سعی برآن بوده تا وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه را بررسی و ارائه کنیم. مطالب مطروحه در چهار فصل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. فصل اول به بررسی جنگ علیه کودکان سرباز و در حال فرار پرداخته می شود. در فصل دوم ضمن بررسی تلفات جنگ بر کودکان، به راه های مقابله با این صدمات و تلفات پرداخته می شود. فصل سوم، سلاح های سبک و سلاح های کشتار جمعی را مورد ارزیابی قرار داده و فصل چهارم هم حمایت از قانون دفاع از کودکان و زنان در جنگ و روند صلح جهانی مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان هم نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه می گردد.

تعداد صفحه :۲۰۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com