فعالیت های توسعه سازمانی، پنج ویژگی متمایز و برجسته از سایر تکنیک های مدیریتی دارد         ( کامینگز و ورلی، ۲۰۰۸):

 1. توسعه سازمانی تمایل به تغییر در سیستم های استراتژی، ساختار و فرایندها دارد.
 2. برنامه ها و تکنیک های توسعه سازمانی وابسته به اطلاعات علوم رفتاری است. این برنامه ها و تکنیک ها شامل داشتن رهبری، فعالیت های گروهی و طراحی کار در سطح خرد و استراتژی، طراحی سازمانی و روابط بین المللی در سطح کلان است.
 3. توسعه سازمانی مدیریت تغییر برنامه ریزی شده است. تغییر برنامه ریزی شده شامل برنامه ریزی برای شناسایی و حل مشکلات سازمانی است.
 4. توسعه سازمانی طراحی، اجرا و تقویت تغییر است.
 5. توسعه سازمانی بر افزایش بهره وری سازمانی متمرکز شده است.

ویژگی های ارائه شده توسط رائو می تواند برای تشخیص مداخلات توسعه سازمانی مورد استفاده قرار گیرد( رائو، ۲۰۱۰):

 1. توسعه سازمانی باید برنامه ریزی شده باشد( فعالیت های برنامه ریزی نشده و تلاش های حل مسئله، جزء توسعه سازمانی نیستند).
 2. توسعه سازمانی از یک فرایند متوالی استفاده می کند. بورک(۱۹۸۲) مراحل زیر را برای شروع ارائه می کند: راه اندازی)ایجاد گروهی که تلاش می کند، یک ایده را به یک محصول تبدیل کند و یک شرکت را به وجود آورد)، تشخیص یا ارزیابی و بازخورد، برنامه ریزی فعالیت ها و مداخلات، ارزیابی از جمله ارزیابی از تغییر، بهبودی ها و پیشرفت، پذیرش و جدایی ها و عدم مشارکت.
 3. توسعه سازمانی باید طولانی مدت باشد. مداخلات کوتاه مدت، فعالیت هایی که یکبار و در زمان خاص در حد وظایف و یا حل مسئله بر اساس تجارب افراد باشد، توسعه سازمانی نیست.
 4. توسعه سازمانی باید کل سازمان را مد نظر داشته باشد. سازمان ممکن است یک زیرواحد از یک واحد بزرگ تر باشد ولی توسعه سازمانی با واحد کل در ارتباط است.
 5. توسعه سازمانی باید از بالای سازمان آغاز شود که این کار جدیت و اجرایی بودن آن را تضمین می کند.
 6. توسعه سازمانی باید بر اساس دانش علوم رفتاری باشد. باید بر اساس تلاش مشترک بین سازمان و تسهیل گران داخلی و خارجی باشد.
 7. باید بر پایه ارزش باشد.
 8. هدف توسعه سازمانی باید ارتقا و پیشرفت در سازمان باشد که به معنی تغییر، اثربخشی، چشم انداز و یک یا چند دیدگاه از عملکرد سازمان است.
 9. مدیران بالا باید آگاه و متعهد به تلاش های توسعه سازمانی باشند.

اهداف توسعه سازمانی

اهداف توسعه سازمانی شامل(بییر، ۲۰۰۳):

 1. ایجاد تناسب و تجانس بین ساختار سازمانی، فرایندها، استراتژی، افراد و فرهنگ است.
 2. توسعه راه حل های خلاق و جدید سازمانی.
 3. افزایش ظرفیت خود تجدیدی سازمان.

اهداف اصلی فعالیت های توسعه سازمانی در سطح شخصی؛ ایجاد روابط بین شخصی بهتر، درک درست از خود و دیگران داشتن، برقراری ارتباط عملکردی از طریق گروه، به اشتراک گذاری مسئولیت ها با میل و علاقه و آگاهانه، داشتن توانایی شناسایی و حل مشکلات توسط کار گروهی است و اهداف توسعه سازمانی در سطح سازمانی؛ بهبود مکانیزم های تصمیم گیری، گسترش مفهوم سیستم، تقویت توانایی به دست آوردن نتایج  سازنده و مولد از تضادها، ایجاد نگرش روشنفکری نسبت به تغییر و نوآوری و راه اندازی یک سیستم پاداش و تشویق مناسب است(دینسر،۲۰۰۸).

هدف اصلی فعالیت های توسعه سازمانی این است که روح سازمان به صورت آگاهانه و با تمایل در میان کارکنان به اشتراک گذاشته شود. محققان روح سازمانی را به عنوان” مجموعه ای از تجارب سازمانی، که به کارکنان کمک می کند تا به اهداف شخصی، سازمانی و اجتماعی دست یابند”  تعریف کرده است. این تجارب در انطباق با ارزش های سازمانی و شخصی کارکنان، اهداف، مأموریت ها و چشم اندازها است( آلدریج[۱]، ۲۰۱۱).

 1. Aldridge
 2.  

   

  متن کامل در لینک زیر :