پایان نامه هوش استراتژیک و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی

مدل شناخت سازمان به منظور کمک به فعالیت های توسعه سازمانی طراحی شده است( بورک، ۱۹۹۴).

 1. طبقه بندی اطلاعات در سازمان
 2. توسعه شناخت درباره مشکلات سازمان
 3. تفسیر اطلاعات به صورت مکرر
 4. تهیه استراتژی تغییر مناسب

مدل شناخت سازمان توسط افراد متفاوتی مانند ویزبوردز[۱])۱۹۷۶)، نادلر و تاشمن[۲](۱۹۷۷)، تایچی[۳] (۱۹۸۳)، بورک و لایتوین[۴] ( ۱۹۹۲) ارئه شده است. مدل شناخت سازمان ویزبوردز ( ۱۹۷۶) ابعاد مختلفی را در نظر گرفته است که شامل هدف، ساختار، روابط، پاداش، رهبری و مکانیزم های سودمند می باشد. مدل ویزبوردز در مقایسه با بقیه مدل ها از عدم پیچیدگی نسبی برخوردار است، فهمیدن و تصور کردن آن برای کارکنان آسان است، منعکس کننده فعالیت های ضروری و متغییر های کلیدی در سازمان است و ابزار موفقیت آمیزی در همکاری و مساعدت کارکنان در برنامه تغییر است. برای بعد هدف، دو ابزار بسیار مهم شفافیت هدف( تا چه حد اعضای سازمان درباره مأموریت و هدف به صورت شفاف آگاهی دارند) و تطبیق هدف( آیا افراد هدف سازمان را حمایت می کنند) در نظر گرفته شده است. برای بعد ساختار، سؤال اولیه که به وجود می آید این است که آیا بین هدف و ساختار داخلی تناسب مناسبی که هدف را حمایت کند وجود دارد؟. بعد ارتباطات، ارتباط بین افراد و بخش هایی که وظایف متفاوت انجام می دهند و ارتباط بین مردم، نیازها و تقاضاهای شغلی آن ها را بررسی می کند. بعد پاداش، میزان سطح رضایت کارکنان را از طریق پاداش هایی که( بسته جبران، سیستم های انگیزه) توسط سازمان پیشنهاد می شود را اندازه می گیرد. بعد مکانیزم های سودمند، به تمام فرایندهایی که در سازمان برای بقا تلاش می کنند مربوط می شود که شامل برنامه ریزی، کنترل، بودجه ریزی و سایر سیستم های اطلاعاتی که اهداف سازمان در آن پرداخته شده است، می باشد. رهبری به عنوان هسته مدل، برای موفقیت ضروری است و برای نگهداری و حمایت از سایر اجزا در مدل مورد استفاده قرار می گیرد ( کرافورد و لاک[۵]، ۲۰۰۰).

اثر بخشی سازمان:

اثر بخشی سازمان می تواند به عنوان چگونگی دستیابی به اهداف مناسب و خوب تعریف شود. و این دیدگاه بر پایه ایده های تئوری هدف و این فرض که سازمان هامنطقی و مبتنی بر هدف هستند، قرار دارد. به عنوان نمونه تئوری تنظیمات هدف از نظریه توافق بر روی اهداف و فعالیت های کارکنان و رهبران کارکنان به منظور دستیابی به اثربخشی و عملکرد بهتر حمایت می کند. یک تئوری مهم اثربخشی سازمان سیستم های تئوری است که بر پایه اندازه گیری داده ها، فرآیندها و برون دادها که تئوری تسهیم ارزش و تئوری نظریه سهام هر دو به طور واضح بر اثربخشی سازمان اثر می گذارند( همان).

 
هدف
ساختار
پاداش
مکانیزم های سودمند
ارتباطات
رهبری
محیط داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط خارجی

شکل ۲-۳٫ شناخت سازمانی ویزبوردز( ۱۹۷۶). منبع( همان).

۲-۱-۳٫ رفتار کارآفرینانه

از آن جا که نیروی بالقوه کارآفرینان می تواند به جامعه کمک شایانی نماید، محققان سعی کرده اند تا شخصیت، مهارت ها و نگرش های کارآفرینان را همانند شرایط پرورش دهنده کارآفرین، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. تحقیقات مختلفی در خصوص بررسی ارتباط صفات و ویژگی های شخصیتی با کارآفرینی صورت پذیرفته است، که در طی آن صاحبنطران کوشیده اند تا نیمرخ روان شناختی کارآفرینان را شناسایی کنند( ملکیان، ۱۳۸۹).

کلارک(۲۰۰۴) بیان می دارد، افرادی که ویژگی های کارآفرینانه آن ها برانگیخته شود، اقدام به رفتار کارآفرینانه از جمله راه اندازی یک کسب و کار، ایجاد یک حرفه برای خود و دیگران و در نهایت ثبت اختراع برای خود می کنند. ویژگی های شخصی افراد و محیطی که در آن قرار دارند بر ویژگی های کارآفرینی افراد تاثیرگذار بوده و وجود این نوع ویژگی ها بر بروز رفتارهای کارآفرینانه تأثیر گذار است  .

کارآفرینی سازمانی فرایندی است که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان، فعالیت های کارآفرینانه خود را به ثمر می رساند. کارافرینی سازمانی فرایندی است که سازمان طی می کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرین، انجام وظیفه کنند و تمام فعالیت های کارآفرینانه فردی و گروهی به طور مستمر، سریع و راحت تر در سازمان مرکزی یا شرکت تحت پوشش خود مختار به ثمر برسد( مدهوشی، ۱۳۸۶).

کارآفرینان سازمانی اشخاصی هستند که در درون سازمان های بزرگ، اعمال و رفتار کارآفرینانه دارند و در همه سطوح سلسله مراتب سازمانی یافت می شوند. به عبارت دیگر کارکنانی که در درون سازمان های بزرگ، پیچیده و تثبیت روحیه کارآفرینی داشته باشند، کارآفرینان سازمانی نامیده می شوند. عنصر کلیدی کارافرینی سازمانی، نوآوری است. مطابق این نظریه، هر انسان مدیر یا غیر مدیری درون سازمان از استعداد خلاقیت برخوردار است. خلاقیت با ساختن و یافتن فکرهای جدید و نوآوری با کاربرد آن ها سروکار دارد. نوآوری می تواند در شکل های متفاوت ظاهر شود مانند: نوآوری در فرایندها و روش ها، نوآوری در محصولات یا خدمات و نوآوری در نحوه انجام امور درون سازمان ها(عابدی، ۱۳۸۱).

کارآفرینی مستقل فرایندی است که کارآفرین از ایده اولیه تا ارائه محصول خود به جامعه، کلیه فعالیت های کارافرینانه را با ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید، به طور مستقل طی می کند. در کارآفرینی مستقل، شرکت و سازمان( کسب و کار) جدیدی تأسیس می شود تا کالا و خدمت جدیدی به جامعه عرضه گردد. کارآفرین مستقل کسی است که فرصت ها را کشف می کند و تقاضاها را پیش بینی می کند و خطر ناشی از نوسانات آن رابه عهده می گیرد. در فرایند تولید، عامل سازماندهی و مسئول تصمیمات می باشد. کسی است که با معرفی محصولات و خدمات جدید، ایجاد شرکت های جدید یا بهره برداری از مواد اولیه جدید، وضع اقتصادی موجود را به هم می ریزد و سبب رشد و توسعه اقتصادی می شود. کسی است که خود اشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد می کند، محصولات یا خدمات جدید به وجود می آورد، خلاقیت و نوآوری کاربردی دارد، ارزش افزوده ایجاد می کند، با خطر پذیری، فعالیت های تولیدی و اقتصادی انجام می دهد، نیازها را شناسایی و آن ها را برآورده می سازد، فرصت ها را به دست آوردها تبدیل می کند، منابع و امکانات را به سوی اهداف هدایت می کند، برای تقاضاهای بالقوه محصول می آفریند (پیش بینی در عرضه و تقاضا)، ایده های خلاق را به ثروت تبدیل می کند. فردی است که مسئول جمع آوری منابع لازمبرای شروع کسب و کار است و یا کسی است که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می نماید و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرایند، محصول یا خدمات جدید می باشد. او می خواهد کارها را به شیوه خود انجام دهد و به این معتقد است که می تواند با برنامه ریزی در راستای ایده خلاقانه خود به پیشرفت دست یابد( ملکیان،۱۳۸۹).

داگلاس لوبر[۶] از صاحبنظران کارآفرینی بر این باور است که سه دسته عوامل باعث توسعه کارآفرینی سازمانی می شوند که عبارت اند از:

 1. عوامل درون سازمانی[۷]
 2. محیط بیرونی[۸]
 3. ویژگی های فردی[۹]

هورنزبی بر این باور است که عوامل درونی سازمانی که مدیریت بر روی آن ها کنترل دارد و به رفتار کارآفرینانه کمک می کنند عبارت اند از: حمایت مدیریت، آزادی عمل و استقلال کاری، پاداش، تقویت، دسترسی زمانی و مرزهای سازمانی. حمایت مدیریت به ایجاد شرایط حمایتی کارافرینانه اشاره دارد؛ ارزش ها و نقش هایی که امکانات مالی را فراهم می کند و از ایده های کارکنان استقبال می نمایند. استقلال کاری و ابتکار عمل نیز بدان معنی است که کارکنان در حوزه کاری خود، توانایی تصمیم گیری داشته باشند. یک ساختار پاداشی مناسب، افراد را برای ادامه فعالیت های کارآفرینانه ترغیب می کند. دسترسی زمانی به معنی داشتن زمان کافی برای کار بر روی پروژه های کارآفرینانه مورد نیاز است. نهایتاً، مرزهای سازمانی اشاره به شرایط سازمانی دارد که کارکنان را برای انجام وظایف کاری خود فراتر از شرح وظایف محدودی که برای آن ها تعریف شده، ترغیب می نماید. کار آفرینی همچنین از طریق محیط بیرونی ارتقا می یابد.” کاوین و اسلوین” بر این باورند که محیط کارآفرینانه عبارت است از ترکیب عوامل کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و همچنین دسترسی به کمک و حمایت. “جنیاوالی و فوگل” نیز چارچوبی از عوامل محیطی را که بر کارآفرینی اثر گذارند، در قالب پنج مورد بیان می کنند: خط مشی و رویه های حکومت( دولت)، شرایط اقتصادی- اجتماعی، مهارت های کسب و کار و کارآفرینی، کمک های مالی و غیر مالی. ویژگی های فردی نیز می تواند تأثیر مهمی در ارتقاء کارآفرینی سازمانی داشته باشد این ویژگی ها می تواند شامل: نیاز به استقلال، مرکز کنترلی، میل به اعمال ریسک، تسلط و برتری، انرژی زیاد، پشتکار و انگیزه دستیابی به هدف باشد( رمضان و مقیمی، ۱۳۹۰).

” توماس بگلی” و ” دیوید بوید”[۱۰]   در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی، ادبیات مربوط به ویژگی های روانی کارآفرینی را مورد بررسی قرار دادند، آن ها نهایتاً پنج بعد را تشخیص دادند که عبارت اند از(همان):

 1. نیاز دستیابی به موفقیت: طبق نظر ” مک کللند”[۱۱] در کارآفرینان نیاز به کسب موفقیت شدید است.
 2. مرکز کنترل: عقیده به این که افراد، بدبخت یا خوشبخت نیستند و هر کسی کنترل امور زندگی خود را در دست دارد. مدیران کارآفرین دوست دارند که فکر کنند، خودشان کنترل کارهایشان را در دست دارند.
 3. ریسک پذیری: به نظر می رسد، کارآفرینانی که دارای ریسک پذیری متوسطی هستند، از دارایی هایشان درآمد بیشتری به دست می آورند تا افرادی که اصلاً ریسک پذیر نیستند؛ و یا اینکه ریسک پذیریشان از حد متعارف خارج است.
 4. تحمل ابهام: تا حدی تمام مدیران به پذیرش ابهام نیازمندند، چرا که بسیاری از تصمیمات باید با اطلاعات ناقص یا مبهم گرفته شود. ولی کارآفرینان با ابهام بیشتری روبه رو هستند، چرا که آن ها کارهایی را برای اولین بار انجام می دهند و در کسب و کار خود ریسک پذیر هستند.
 5. رفتار نوع A: به معنای انگیزه انجام کارها در زمان کمتری است. بنیانگذاران و مدیران شرکت های کوچک به داشتن رفتار نوعA تمایل بیشتری دارند تا دیگر مدیران.

آنچه مسلم است، این است که کارآفرین به سخت کوشی، اعتماد به نفس، بهینه سازی و جرأت و جسارت در آغاز و ادامه یک فعالیت اقتصادی نیاز دارد.

 1. Weisbords
 2. Nadler and Tushman
 3. Tichy
 4. Burke and Litwin
 5. Crawford and Lok
 6. Douglas Lober
 7. Internal Organizational Factors
 8. External Enviroment
 9. Individual characteristics
 10. Thomas Begley and David P – Boyd
 11. David Mc cleland
 12.  

   

  متن کامل در لینک زیر :