پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها

تشریح مدل معادلات ساختاری
محرک های بروز نوآوری
اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن
روایی اعتبار
مبحث دوم بررسی ابزارهای تفسیری خارج از قرارداد در حقوق کامن لا
مروری بر ادبیات رفتار مصرف کننده
مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مجدورات جزئی
دیه اقلیت‌های دینی
تعریف فرهنگ کیفیت محوری
بند اول تعهد وکیل دعاوی به صداقت  

مالیات بر ارزش افزوده نوع درآمدی
رضایت شغلی تعهد سازمانی
آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
جایگاه ونقش فلسفه تعلیم وتربیت آمریکا
پرسشنامه تاب آوری
تعرض
دیدگاه فقهای سایر مذاهب
برونگرایی
کاربرد مدل پنج عاملی
پیشینه‌های پژوهش
مراکز تجاری سازی یافته های پژوهشی در دانشگاه تهران
رابطه بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انتخاب‌های حسابداری
عوامل سبب شناختی
تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش
آمار استنباطی خلاقیت پاسخ دهندگان
سلسله مراتب سازمان های بسیج
قتل در حالت مستی
جدول شاخص‌های توصیفی سن
معنای لغوی سحر
نمونهآماری
۵ ۳ تحلیل و تفسیر یافته های پژوهش
محیط اجتماعی
شرایط رسیدگی به ادعای انکار و تردید
مقررات گمرکی
نظریه کارایی
آزمون فرضیه با استفاده از آزمون
الف انعقاد قرارداد
الف آمریکا
مدل نظری پژوهش
روش تحقیق ترکیبی
فرآیند تحقیق
مدل‏های تعالی
تعاریف زنجیره تامین
عناصر مدیریت زنجیره تأمین
نظریه بطلان
هدف فرعی
مدل های ارایه شده ایرانی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری
تاریخچه بازاریابی سبز
مدل زیرسیستمهای شناختی متعامل
تحقیقات در سطح بین المللی
عناوین شاخص های مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی
گفتارسوم تصرف در حقو ق مدنی ایران
ارتباط چهره به چهره
_ تعاریف کلید واژگان
عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری
آزمون مدل مفهومی پژوهش
عناصر بنیادین عملی مدیریت دانش
میزان تحصیلات مادر
عملیات سه گانه تحلیل اطلاعات
هدف آرمانی
توصیف جامعه آماری
تبیین و تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
الف معنی لغوی حضانت
آشکارسازی دانش یا تبدیل دانش ضمنی به صریح
توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به زبان انگلیسی
شیرینی فهرست مطالب عنوان صفحه
فرآورده های سوختی نفتی
نگرش اقتضایی
روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
مشکلات آموزش عالی ودانشگاه ها
الگوهای فردی
کرایه حمل پرداخت شده تا مقصد تعیین شده
ام متغیر کمی وابسته است تعداد پیشگوها می‌باشد مقدار ضریب
تعاریف واژه های پژوهش
نظریه های سازگاری اجتماعی
فصل اول کلیات و تبیین مفاهیم بیان مسئله
مفهوم پیشگیری وضعی درسیاست جنایی اسلام
قاچاق
توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب مقطع تحصیلی
اهمیت و ضرورت برنامه ریزی
نیاز
رندال کالینز
قلمرو موضوعی پژوهش
شاخص رضایت مشتری آمریکایی
الف فلسفه تعلیم وتربیت غرب
تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی
اعطای تسهیلات
گفتار اول اشتباه حکمی ناشی از وجود قانون
توزیع نمونه برحسب جنسیت
نظریه مزیت رقابتی ملی
گروه اثربخش
پیشینه مطالعات انجام شده در مورد خصوصی سازی
ب جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد
عاملهای استرس شغلی در محیط کار
فهرست جداول عنوان شماره صفحه جدول شماره
اطلاعات مربوط به هویت فرهنگی پاسخدهندگان
منابع فیزیکی
علل ضعف عملکرد
مفاد و قلمرو قاعده احسان
معادلات توصیف کنندۀ رفتار ذرّات
اهداف و اصول توسعه پایدار گردشگری
وضعیت اشتغال زنان در سال
روش اجرای پرسشنامه
اعتیاد به کار
تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش
بند سوم ساختار بدنی
کارایی ساختاری
اواسط دهه
نظریه آنومی مرتون
منع دادگستری خصوصی
چالش ها و محدودیت های اصلی فراروی بیمه الکترونیک
مدیریت مشارکتی در کتابخانه
بازار اولیه
نظریه فمینیست‌ها
سایر فنون تصمیم گیری
اندازه گیری کارایی با استفاده از مدل های پایه ای
فصل اول مفاهیم وکلیات
مدل ریاضی برنامه‌ریزی آرمانی مدل
مخارج بهداشتی
در جریان مطالعه بطور مستمر از آموخته های خود امتحان به عمل می آورم
کنسرسیوم خرید
منابع ناملموس
نقش نظارت عملیاتی مدیران ارشد در هتل ها
روش تحلیل پوششی دادهها
مطالعه و رشد
وضعیت کارکنان بانک ملی
تاریخچهی طراحی آموزشی
طراحی الگوی سنجش رضایتمندی مشتریان بانک ملت در راستای اجرای راهبرد مشتری مداری
جمع بندی
تفسیر و بحث موارد معنی دار آزمون
روشهای استنباطی
پیشنهاد برای محققان آتی
توسعه سازمان
روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
حفظ مشتری
نیاز به کارکنان با مهارت بالا
پیشینه و روند تحول
دانشگاه آزاد اسلامی
شرح و بیان مسأله پژوهش
نتایج اطلاعات جمعیت شناختی
تعریف خدمت
سؤالهای اصلی
استفاده کنندگان این تحقیق
عوارض گمرکی
نیازهای اجتماعی
از نظر مدت
مدیریت استرس
جمع‌آوری و تکمیل پرسشنامه‌ی تحقیق
نقاط ضعف و قوت نسبت‌های مالی
اوقاتفراغت
کاهش انگیزه های یادگیری
اثرات عمده فرسودگی شغلی
بند سوم قرارها
فهرست مطالب صفحه فصل اول طرح تحقیق مقدمه
محل سکونت
ویژگیهای مطلوب ستاندهها و پیامدها
منشا مزیت رقابتی
نظریه باورهای در هم شکسته
جاذبه های گردشگری
بند اول ارتباط آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا
وضعیت اجتماعی اقتصادی و موقعیت در مصدومین حوادث ترافیکی
تاریخچه استناد
شواهد تجربی
استان یزد
تعاریف واژگان پژوهش
اطلاعات پرسشنامه ای
عوامل مؤثر بر وفاداری و قصد خرید مجدد
معیار فرآیندها
پیامدهای اعتیاد به کار
شرایط مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه
سرقت در لغت
بیانیه مسئله
هتل کنفرانس
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
گروه بندی انواع پژوهش بر حسب شیوه ی گردآوری داده ها
مدل های فرایند رویدادی
مشتری از دیدگاه برخی بزرگان
مسئولیت مدنی در معنای خاص مسئولیت قهری
شاخص های برازش ویژگی سایت
درصد و فراوانی مربوط به سوال در خصوص قهرکردن از نظر آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر
خلیج فارس
حالت های گوناگون موفقیت شغلی
مدیریت ریسک عملیاتی
خردهفروشی غیرفروشگاهی
حق تفریح و بازی کودک
کمالگرایی
مشتریان ناراضی
ارزیابی روان‌شناسی سرشتی
مقایسه نهاد داوری ق آ د م با مفاهیم مشابه
علائم توانمندسازی
جمع دو نظریه ی نهی ثانوی و اولی
فرآیند بکارگیری نوآوری خدمات
تاریخچه و سیر تکاملی تمرکز
بررسی آزمودنیها به تفکیک سن
قسمت چهارم تحولات فرهنگی ملی
توسعه قابلیت فردی
جرم ارتکابی عمدی باشد
زمان تشریع خمس
نظری اجمالی بر مدیریت و تاریخچه آن در ایران و جهان
تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی
نگرش نسبت به استفاده
جایگاه ونقش فلسفه تعلیم وتربیت آفریقایجنوبی
بررسی نقادانه پیشینه تحقیق
طبقه بندی وارا
«برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن
روش اندرسون – پترسون
الف مفهوم جرم
اهمیت دانش و اطلاعات
نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق
رفتار انحرافی
مشکلات اداری اجرایی برنامههای عمرانی
دائمی یا موقت بودن مالکیت
بند اول استقرار
آموزش مجازی
مبحث اول بسترهای پیش شرط های اعمال موثر مجازات های جایگزین حبس
آموزش و یادگیری الکترونیکی
اصول و مفاهیم اساسی و بنیادین
آسیبشناسی شناختی هراس اجتماعی
انحراف معیار نا مطلوب
مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته برای حل مسئله
بررسی رابطه چابکی سازمانی بین کارکنان با سوابق مختلف کاری
پول الکترونیکی و ماهیت آن
اجرای کانون ارزیابی
بخش سوم کارآفرینی استراتژیک
ابعاد موفقیت شغلی
شکلشماره‏
افراد تصمیم‌گیرنده برای شخص حقوقی
شاخص‌های اثربخشی آموزش
طرد و حذف کامل بزهکار
مراحل فرآیند تصمیم گیری
ب عضویت در هیات مدیره
ساختار و جو سازمانی برای سازمان‌های دانش محور
تخلفات مجرمانه خرد
اصول منطق فازی
بخش دوم بازار یابی رابطه مند
نقاط ضعف قوانین ایران
دیدگاه فرهنگی مهاجرت
استفادهکنندگان پژوهش حاضر
روش‌های تصمیم‌گیری مشارکتی
پرسشنامه
بازاریابی ایده
فعالیت بورس در ایران
چالشهای مطرح در استقرار سیستم مدیریت ارتباطات داخلی
تاریخچه ارزشیابی عملکرد
مبحث اول سیر تاریخی قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن
محیط و رسمیت
تحلیل عاملی تأئیدی عوامل سازمانی
روش‌های آماری مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات
از نظر لغت
راه حل تلفیقی
رکن معنوی
توزیع پاسخگویان برحسب سن
مراحل برنامه ریزی گردشگری
بازارگرایی در برابر مشتری گرایی
استراتژی و مدیریت
ک تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی به صورت مفهومی و عملیاتی
تصویرعلامت برند
برای مقایسه نسبتهای مدرن و فرا مدرن
رکن استیناف
ریسک و قراردادهای متقابل
عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی
حق اخراج از ملکیت حق تصرف
مبحث سوم تدوین قواعد حقوق دریاها
روش های آزمون آماری
آمیخته بازاریابی گردشگری
ازلحاظ هزینه
اثربخشی گروهی
ترکیب جامعه آماری برحسب جنسیت
روایی اعتبار و پایایی دقت
آزمون میانگین یک جامعه
از ﻧﻈﺮ ﺳﻮﯾﻔﺖ
ابعاد توانمندسازی روان شناختی
ب محدودیتهای در اختیار محقق
آزمون سؤال ویژه دوم
حرف حرف سردار
ج بودجه‌
انتخاب اعضای نسل بعد
برخی مطالعات انجام شده در خارج از ایران
مبنای جرم انگاری در شرایط ویژه
وکالت از جهت دریافت اجرت
بخش دوم نظارت و کنترل سازمانی
حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن
الف منظر مشتری مشتریان ما را چگونه می بینند
پدیدۀ «توسعهنیافتگی ‌فرهنگی»
روش مالی محاسبه نرخ بازده
تجرد و تأهل
موارد مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی و آثار آن
توصیف نمونه آماری ازنظر سابقه خرید محصول
تحلیل فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب درآمد ماهانه
گفتار اول مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی
نومفهوم گرایان
میزان درآمد پاسخگویان
ابعاد و اثرات رضایت مشتری
آسیب زاها
شاخص مجذور کای
آسیب شناسی
یافته های موجود در ایران
بند چهارم قانون مجازات اسلامی
بخش دوم یادگیری تعریف یادگیری
فصل چهارم یافته های تحقیق
چگونه مدیریت استعداد می تواند برای سازمان مفید باشد
موانع خلاقیت و نوآوری سازمانی
ویژگیهای فردی
منابع اخلاق حرفه ای
تاریخچه صنعت طیوردر ایران
ویژگی کالا وخدمات
خلاء نظری در زمینه برنامه ریزی برای جهان
اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمانها
تئوری های پیوند ضعیف
افزایش سرعت در شناسائی مسائل
آبشارها
فرضیه دوم یادگیری در حد تسلط
انجام فیلتراسیون در مرحله ساماندهی ایده ها
بند اول سازش در اموال عمومی و دولتی
شرح پرسشنامه
آماراستنباطی
نمونه آماری روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
موارد مهم در قراردادهای خدماتی
تاریخچه بیمه
اصل عدم مداخله و سازمان های بین المللی
ریسک نرخ سود مالی
جداول یک بعدی مربوط به نتایج متغیرهای زمینه ای
کفار مستأمن
بند اول خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان
نظریهی ریف
الف تعریف نظری و عملیاتی ویژگی های شخصیتی
نقش شبکه ها در مدیریت دانش
تحقیقات پیشین
الف روابط اجتماعی ناسالم و روابط با دوستان ناباب
فصل پنجم نتایج و پیشنهادات و راهکارهای تحقیق
آزمون کلموگروف – اسمیرنوف
روش های تامین مالی در باشگاه منچستر یونایتد
بینش احساسی
بند اول سند مربوط به مال معین
ضریب همبستگی آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها
روشهای مختلف برآورد هزینههای اجتماعی انحصار بررسی ادبیات موضوع
بند اول مهلت اعتراض به رأی داور
مقایسه شخصیت نوع
گفتار چهارم مراکز درمانی آمریکا
مبحث اول عوامل درونی جرم زا
مدل هفت ستاره نقطه ای
ضرورت و اهمیت نوآوری
سوال پنجم و پاسخ
توزیع حجم نمونه اماری بر حسب سطح تحصیلات
پیشنهادات اجرایی برای مدیران
فصل سوم روششناسی پژوهش
گفتار نخست نوشته بودن
عوامل مؤثر در یادگیری سازمانی
از دیدگاه راد و لوین
نظریه مزیت مطلق
تاریخچه‌ای قواعد فقه «امامیه»
منابع قدرت
واحد آماری
تعریف اضطراب ریاضی
لذا تحلیل محتوا فقط ابزار است و بس کریپندوزف نایبی
شناخت مشتریان لازمه حفظ آنها
مدل تلفیق هدفهای فرد و سازمان از طریق هدف غایی
بند پنجم رویکرد جمهوری اسلامی ایران
دورکیم
بازار مالی
مدیریت ارزش کسب شده
اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی
گفتاراول مفهوم و تعریف
نتایج پژوهش
سیر تکاملی زنجیره تأمین
بند اول فعل مثبت مادی
مفاهیم مرتبط با خلاقیت
توزیع فراوانی و درصد سطح تحصیلات افراد نمونه نسبت به‌کل جامعه
چشم انداز زمانی
مدیریت دانش
مجازات قتل شبه عمد از منظر فقها
آمار توصیفی مربوط به متغیر های تحقیق
الگوی هومبولتی
کریمی و همکاران
معیار ارزیابی وآزمون نتایج
توزیع فراوانی مرتبط با رشته تحصیلی نمونه های تحقیق
دیدگاه‌های روان‌شناسانه به معنویت
تعاریف و مفاهیم