پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت ۲۰

ارزیابی عملکرد
ویژگی های میانسالی در نظریات روان شناختی
بخش ششم ایران و شرکت های چند ملیتی
مدل دیک و باس
کالاهای فرهنگی
تعریف عملیاتی متغیر ها
گفتارنخست شروط تحقق دیه
کنوانسیون منطقه ای کویت در مورد کنترل جابجایی فرامرزی دریایی
متغیر خویشتنشناسی
فصل دوم ساز و کارهای اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس
الگوهای فضایی گردشگری
هماهنگی
روند تغییرات ساختار
عوامل موثر بر ارتباطات دهان به دهان و آثار ان
دستگاه عصبی خودکار
جاذبههای تاریخی
رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری
آثار تحلیلی فروید و کلین
نام تجاری به‌عنوان شخصیت
توصیف میزان فهم ماهیت فناوری دبیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر همدان ۸
خلاصه عوامل و صفات
سطح روانی
الف مفهوم تخلف در تعهد
روش های ناپارامتریک
گفتار دوم نوآوری و نقاط قوت قانون
محدودیتهای تحقیق فصل اول قاچاق
فراهم کردن شرایط مساعد یا رفع عوامل مزاحم
عبارتهای
شناسایی دانش
مقادیر آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری
سؤال اول آیا بین مدیریت زمان و سبک یادگیری رابطه معنیداری وجود دارد
مدل‌های اثربخشی سازمانی
خودپردازها در دهه ۱۹۶۰
و روش های تحقیق
مطالعه بارن و گرینبرگ
مدل های هوش معنوی
مبحث سوم شورایعالی ثبت مرجع تجدیدنظر از آرای هیات نظارت
بخش اول مفهوم شناسی
قصاص اقلیت‌های دینی
نظریه مودیلیانی و میلر
مدل تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن
بحث و چرایی نتایج
آسیبشناسی شناختی اختلال اضطراب اجتماعی
عقب ماندگی ذهنی
ارزیابی مطالعات داخلی
نحوهی اجرای حدّ قتل
مفهوم سند
برقراری استقرار و حفظ امنیت و استقلال در جامعه
گام های پژوهش
بدهی جاری
تحقیقهای خارجی
قواعد تصمیم گیری غیرجبرانی
تحلیل واریانس یک راهه در متن مانوآ مربوط به تفاوت دو جنس از لحاظ عوامل
شیخ صدوق
رتبه بندی راهکارها
واژه های کلیدی
انتقادات بر روشهای برنامه ریزی
مدل پارادایم
دیدگاهها ونظرات جامعه شناسی انحراف وآسیب های اجتماعی
انواع انحصار و عوامل آن
پیشینه عملی تحقیق
موانع ارتقای زنان به مشاغل مدیریتی
دلایل عدم تمایل مدیران به توانمند سازی
تشریح رویکرد چند وجهی
اعتبار کانون های ارزیابی و توسعه
تاریخچه تحلیل پوششی داده هادر سیستم بانکی
تاریخچه شهرداری
گفتار اول تعریف مسئولیت مدنی
و عملکرد کسب و کار
ابزار اندازه گیری
مفهوم حمایت اجتماعی
بررسی سؤال شماره دو تحقیق
تأثیرات عوامل خاص برخلاقیت
مطالعاتخارجی
انتخاب تکنولوژی
استفاده از برنامه وایبر
نظام خسارت بدنی در حقوق اسلام
استراتژی های محسوس سازی خدمات
تبلیغات تلوزیونی
پیشنهادهای پژوهشگربر اساس یافته های پژوهش برای مدیران سازمانها
ضمان و مسقطات آن
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
کنترل نهایی فرش
ابعاد مدیریت کیفیت
تقسیم از جهت دین و دنیا
عوامل کیفیت خدمات
روش اندرسون پترسون
ب فعل
مؤلفه‌های اثربخشی سازمانی و عرصه‌های کاربرد آنها
سطوح خلاقیت
جاذبه‌های گردشگری شهر مشهد
بند دوم معنای اصطلاحی پول
توسعه در بیمه
عهدنامه اخلاقی
عوامل موثر بررضایت از زندگی
زیر ساختهای فناوری اطلاعات
اجرای ساختار جهت مدیریت ریسک
ر بهره گیری از رفتار مصرف کننده در جهت پایداری
گروه همسالان
جایگاه فرمانده کشتی در انعقاد رهن دریایی
هوش یگانه و چندگانه
بررسی رابطه چابکی سازمانی بین کارکنان زن و مرد
گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق
تشکیل ماتریس فازی روابط خانه
بند اول سلب توان بزهکاری
روش های حل مسائل چندهدفه
نمودار مقادیر باقی مانده و پیش بینی شده استاندارد
میزان آلفای کرونباخ تنظیم هیجانی
تعاریف عملیاتی واژگان تحقیق
شیوۀ انجام تحقیق
آموزش و توسعه
وفاداری خدماتی
جدول آزمون دیکی فولر برای شاخص کل در سطح
نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت گروه‌ها در روش‌های تدریس
عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی از نظر فرینیتی
چرخه تبدیل وجه نقد
موافقت نامه های های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه
تفاوت نرخ
پیشینه تاریخی جاسوسی
گفتار اول شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش
تفریحگاه جنگلی ششدار
مدل هدف
مراکز خرید
اهمیت و ضرورت مدارس هوشمند
مسیر مستقیم از رضایت برند به اعتماد بر برند
قلمرو مکانی ۱۰
فرد و جامعه
مدل دیویی
تئوریها و نظریه های یادگیری
تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق
ابزار و روش گردآوری داده ها
بلوغ در لغت و اصطلاح
تفکّر و تعقّل
طبقه بندی اختلالات دستگاه گوارش
مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر تحلیلی و ساختار
مبحث دوم قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی و دکترین حقوقی
نظریه سازمان صنعتی
ضریب همبستگی میان متغیرهای مستقل و وابسته
ضریب همبستگی متغیرهای وفاداری مشتری و
تعریف بازاریابی الکترونیکی
سؤالات فرعی پژوهش
انواع مزیت رقابتی
توصیف روابط دو متغیره
ضرورت توجه به سبک های تفکر
مبحث اول جایگاه امضای دیجیتال به شیوه الکترونیکی
کیفیت خدمات از منظر بازاریابی رابطه مند
بند ششم مفهوم نارضایتی جنسی
خود فهمی حرفه ای
سبک مدیریت تعاملی
تعاریف کلیدی
شناسایی ارتباط عوامل در درون هریک از گروه‌ها
ابزار تجزیه وتحلیل داده ها
مطالعات مردانی
و تئوری
بند اول عوامل ایجابی
مفهوم لغوی عدالت و عدالت سازمانی ادراک شده
ارتباطات و آموزش مدیریت کیفیت جامع
بخش اول قلمرو جامعه شناسی ادبیات
توصیههای سیاست گذاری
عناصر کیفیت سود کیفیت اقلام تعهدی
مدیریت بازاریابی و رفتار مصرف کننده
طرح مسئله تعریف و اهمیت موضوع
ارتباط کلامی
برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
یافته‏های مربوط به ویژگی‏های جمعیت شناختی آزمودنی‏ها
مباحث تئوریک در زمینه مدیریت زنان
رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه‌گران اموال
نظریه ساخت اجتماعی و رشد هوزلیتز
کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک
الگوها ومدل های
روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی نئو
بند اول مخالفین اعمال جراحی زیبایی
مزایای تحلیل پوششی داده‌ها
فصل اول تعریف و مفهوم سبک زندگی
محدودیتهای تحت کنترل تحقیق
کنوانسیون هنگ‌کنگ
توصیف نمرات دانشجویان در خود کارآمدی بر اساس سطوح مورد مطالعه
مدل تجارت تجارت
تعریف مفهومی معیارها
جنسیت و استدلال اخلاقی
نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی
بررسی ریتمهای مغزی
مزایا و نتایج اجرای کارت امتیازی متوازن
– تاکید بر اهداف آموزش و پرورش از طریق توجه به فرایند یادگیری به جای تاکید بر محتوا
رسیدگی به دعوا اختلاف
فهرست مطالب چکیده فصل اول کلیات پژوهش
موانع و چالش های فراروی خلاقیت و نوآوری در سازمان
حق مربوط به شخصیت
فصل اول موضوع شناسی سهام شرکتها و پول
قراردادهای استقراض
ارزش برای مشتریان
سطوح سرمایه اجتماعی
ریسک نقدینگی
بند دوم استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی
حسابهای دریافتنی به جای وثیقهگذاری
حدود مطالعاتی قلمرو پژوهش
بودجهریزی بر مبنای هدف
استراتژی های ایجاد اعتماد در مشتریان
تاریخچه و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین
گفتارپنجم حدود اعمال قاعده ید در حقوق ایران
مفاهیم انضباط
تعریف سبک رهبری
تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح عمومی قیمتها
رفتار مشکل‎آفرین تفاوت‎های تحولی و جنسی
کلیات تحقیق فصل اول
حق تأمین اجتماعی
توزیع بهینه قدرت
بند دوم احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانونگذار
گفتاردوم قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب
مهمترین دلایل تأسیس مدارس هوشمند
سازمان دانش مدار
دیدگاه ساختارگرایان مالی در رابطه با سرکوب مالی
نظریه مبتنی بر نفع اجتماعی
اقرار
ابزارهای گردآوری داده
آورده های غیر نقدی
آزمون هم‌خطی
نفوذ اجتماعی و روانشناسی اجتماعی
اخفای جسد
نمودار متغیر
اطلاعات توصیفی مربوط به منظر افزایش رضایت مشتری
طرحوارهی نقص شرم
نوع روش تحقیق
الف اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان
حدود پژوهش
برای شعبه
شدت جانبازی
تئوری مبنایی
خیار تأخیر ثمن
برای مقایسه نسبت شارپ و سوریتنو
نظریه رفتارگرایی
جعل ادعاست و نیازمند اثبات
نظریه ایجاد خطر
متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش
روشهای ارزیابی کارایی
وضعیت سابقه کار نمونه
توزیع فراوانی پاسخ دهندگان در سازمان های هدف
نظریه‌ی ساختار سرمایه و مالیات شرکت به‌علاوه‌ی هزینه‌های درماندگی مالی
دیدگاههای مطرح در مکانیابی صنایع
نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا
عدم تحمل بلاتکلیفی
چستر بارنارد  

فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت
ارکان بازاریابی خدمات بانکی
آزمون فرضیه اصلی یک
تئوری ذینفعان
بند اول – غرر در لغت
مدل پنج عاملی پورتر
اهمیت شفافیت در بازارهای مالی
بازیابی شخصیت
عملکرد صادرات
رهبری نام تجاری
حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات
مبانی نظری دررابطه با تحقیق
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها
تاریخچه و ریشه های تاریخی نظریه جامعه پذیری سیاسی
اهداف آموزش علوم در دوره ابتدایی در ایران و جهان
ت اقدامات ناظر به تکمیل پرونده و اجرای تصمیمات قضایی
مبحث اول چگونگی به وجود آمدن اسناد معارض
روش سخنرانی
نظریه‌ی تقصیر
موانع ارتباط بین فردی
توصیف ویژگیهای مقطع تحصیلی
راهبرد‌های نام‌گذاری
اصول اکوتوریسم برمبنای توسعه پایدار
تفاوت برنامهریزی بلندمدت و مدیریت استراتژیک
معنای اصطلاحی قاعده «دیدگاه عامه»
سبکهای شبکه مدیریت
روشنمونه‌گیری
قرآن و ضرورت حضور زن در جامعه
جدول توصیفی وجدان کاری
مزایای یادگیری سازمانی
تعریف سود
د تعریف فقهی سرقت
آزمون فرضیه برای ضرایب رگرسیون
مدل های استراتژیک مدیریت منابع انسانی
اهمیت وضرورت مسأله
گفتار دوم سازمان های پولی و مالی بین المللی
رابطه آموزش و افزایش بهره وری در سازمان ها
گفتار سوّم پیشگیری از جرم در جرمشناسی
مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با پژوهش های مشابه پیشین
کلیسای ارامنه
شمای کلی رقابت استعماری
فرایندی
پیشینه مطالعاتی تحقیق
آزمون کرانهها جهت بررسی روابط همجمعی
بر اساس هدف
نظریه انتخاب شغل گینزبرگ
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور
ج رابطه طفل با شوهر زن
نظریه بروزنسکی
فهرست مطالب ‌و چکیده
اعتباربخشی به دانش
تجزیه و تحلیل تحلیلی اطلاعات
فرآیند انجام تحقیق
ضمایم
اجتماعی فعالیت در برابر رکود
رویکرد ها درمورد علل بزهکاری
راه های جلب رضایت مشتری
بند اولمفهوم لغوی
درک مراحل تامین بودجه در طول چرخه ی حیات کسب و کار از دیدگاه کارآفرینی
نگرش نسبت به تبلیغات
آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
بیان مساله و تشریح موضوع
معیار تشخیصی
نیکوس پولانزاس
معیارهای سنجش رقابت
آماره های توصیفی ویژگی های شخصیتی به تفکیک جنسیت
نتایج مدل نوآوری استراتژیک
بیان استدلال بر اجازۀ شوهر
د سازماندهی تحقیق
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
اهداف وظایف امروزی بانکها
رجوع به دعاگرها
مفهوم امنیت عاطفی
تعریف دیگری از کیفیت زندگی وابسته به سلامت
ارتباطات و ویژگی های شخصیتی افراد
گفتاردوم در قوانین اداری
مؤلفههای مدیریت زنجیره تأمین
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت
تعاریفی از عدم اطمینان محیطی
هوش متبلور و سیّال
فصل دوم مفهوم جرم و تکرار جرم
سوالات و فرضیه های پژوهش
مدل مفهومی تحقیق
پیشینه قاچاق زنان
گفتار اول شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانهای
گفتار اول حقوق کشورهای رومی ژرمن
فصل سوم روششناسی
مراحل تکامل فناوری آموزشی
ویژگی های یک تفکر خلاق
نظریه ی تحولی
نمادهای مفهومی
تحلیل وآزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری
روش‌های آماری
خیار تدلیس
گفتاراول حقوق مدنی
ترکیب تقاضای داخلی
فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی
مروری بر اهمیت تحقیق
تعریف عملیاتی سرمایه ساختاری
بازاریابی با مجوز
گفتار دوم صریح و فساد زا نبودن قانون
فصل اول تشریفات صدور
ابعاد فرسودگی شغلی
قواعد هنجارها
مدت بازداشت موقت
سیر ظهور و پیدایی مفهوم چابکی
چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی
فهرست جدول عنوان صفحه جدول
موقعیت آکادمیک
تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش
تقسیم‏بندی تکنولوژی از دیدگاه استراتژیک
وضعیت تأهل و شادکامی
مزایا و معایب رویکردهای مدیریت دانش مبتنی بر دانش پنهان و دانش آشکار
الف اتبات رابطه زوجیت
اعتیاد به کار و سازمان ها
سابقه تحقیقات
بند دوم – زمان ارزیابی استفاده
مفهوم اشتیاق شغلی در زندگی روزمره و در تجارت
شرح واژه ها و اصطلاحات پژوهش
نتایج مشتری
ابعاد اعتماد به سیستم
مبحثاول