پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت ۲

همکاری علمی
ابزار و نحوه گردآوری داده ها
آشنایی با موقعیت جغرافیایی – اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی ترکیه و ایران
یایایی
شاخصهای سبک زندگی و کارکردهای آن
تعیین ضریب همبستگی سرمایه اجتماعی
ادراک مصرف کنندگان از خدمات
تعریف دلفی
بخش دوم سحر و جادو در روایات و کلمات فقها
مدل رفتار خریدار
سطوح تصمیم گیری
آزمون رگرسیون چند متغیره
سؤال سوم آیا بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض رابطه وجود دارد
تاریخچهی چابکی
لزوم عین بودن مورد رهن
عوامل تعیین کننده میزان نگهداشت وجه نقد
ریسک سیاسی
فصل پنجم بحث نتیجه گیری و پیشنهادات
رویکرد دوم ساخت و حل مدل پیشنهادی ماکویی
مقولهها
مدیریت اخلاق در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
مبحث دوم ترکیب هیات نظارت
مبنای مسئولیت در ماده
فصل سوم مولفه ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب ایران
روش های تجزیه تحلیل داده ها
مدل‌یابی معادله ساختاری
انواع دانش از نظر بلاکلر
مفهوم شناسی
اشنایی فرد با قوانین و مقررات انضباطی درجه جامعه پذیری
سیستم پیش بینی تقاضا
خلاصه و جمع بندی
تعریف لغوی اصول
ب سابقه تاریخی حمل و نقل هوایی
تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان
برنامه
رویکرد ارگانیکی
ب آموزش شیوهها
جنبه های نیاز مشتریان
ویژگی‌های مدیران دارای هوش هیجانی بالا
صفحه عنوان
توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان سازگاری
رابطه بین انواع عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید
پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها
اعلامیه‌ها و ضمانت‌های حقوقی
فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق
فصل چهارم تحلیل مقرری ماهانه و بررسی حقوق مالی زوجه در ازدواج موقت مبحث اول مقرری ماهانه  

تجاوزبه حریم خصوصی
منابع عربی
ه محدودیتها و مشکلات در راه پژوهش
بند دوم انواع خدمات و تهدیدات
میزان سرمایه در گردش
فرآیند شکل گیری انگیزش
مبحث نخست نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه
تعریف کارآفرینی دانش
تعاریف توسعه نام تجاری
تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت
آمیخته قیمت
کنوانسیون مسئولیت بین المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی
آمار پناهندگان افغانستان در ایران بر اساس سطح تحصیلات و اشتغال
فصل چهارم یافته های پژوهش مقدمه
رابطه گردشگری الکترونیک و رشد اقتصادی
فرضیه افشای اطلاعات
ابعاد سرمایه انسانی
مرور پیشینه تحقیق
گامی مهم به سوی تامین عدالت کیفری و حقوق شهروندی
مبنای مسئولیت در مقررات روتردام
تحلیلواریانسیکراههمقایسهمیانگینبرداشتهایسلیقهایدرچهاروضعیتاشتغال
مدل فراشناختی اختلال وسواس فکری عملی
ویژگی های کیفیت زندگی
عبارات کلامی و اعداد فازی
حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی
توزیع فراوانی بر حسب سابقه کاری آنها
کارکرد همگن سازی
نرخ سود بانکی و عوامل موثر بر آن
فرآیندکارآفرینیسازمانی
طبقه بندی مطالبات از نظر زمان سر رسید
تفاوت نظارت وکنترل
پست الکترونیک ۴۸ ۲ ۵ ۲ وب سایت ۴۹
هزینه‌های اجرایی
بررسی فرضیات تحقیق
بررسی شاخصهای توصیفی نمونه
معیار
طراحی و تنظیم پرسشنامه
استراتژی‌های تجارت بین‌الملل
مراحل کلی چرخه عمر شرکت
علاقمندی پژوهشگر به موضوع پژوهش
مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی
۱ ۲بیان مسئله
انواع مهارتهای ارتباطی
استراتژیهای بازاریابی بینالملل
آفرینشگری به عنوان نیروی حیاتی
بند دوم حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی
مبحث دوم – انواع اشتباه ثبتی
فهرست جدول‌ها جدولشماره‏
نظریه سازنده گرایی
شرط اول وجوب امر به معروف و نهی از منکر
ب دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها طرح تحقیق
مدل فرانسیس و همکاران
رسانه‌های جمعی وسایل ارتباط جمعی
ریسک های مالی نظام بانکی
رهبری اخلاقی
نظریه های روانشناسی و مدیریت منابع انسانی مرتبط با بیتفاوتی سازمانی
عملکرد استراتژیک
شرح و بیان مسأله
نتیجه گیری از تحقیق
رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی
آلفرد آدلر
مرحله‌اول خودشناسی
توزیع فروانی سن نمونه
فهرست مطالب عنوان صفحه منابع الف منابع فارسی
جدول توزیع پرسشنامه
نحوه نمره دهی به سوالات مربوط به متغیر درگیری در کار
فهرست مطالب فصل اول کلیات مفاهیم و تعاریف تحقیق
کاهش زمان چرخه تولید
و آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره
روش های برآورد معادلات در سیستم معادلات همزمان
فصل سوم علل افزایش جرم وبزهکاری ازدیدگاه جامعه شناسی حقوقی واسلام
آزمون های اثر چند متغیری برای اثرات کلی زمان و زمان گروه بر نمره های نشخوار فکری
دسترسی به محصول
ارزیابی اولیه
تعاریف و مفاهیم وفاداری مشتری
مدل پاندا و راماناتان
اهداف ارزیابی عملکرد سازمان
روش های جمع‌آوری داده‌ها
مفهوم رضایت
اهمیت مطالعه
زنجیره تأمین چابک
معرفی شهرستان سبزوار
طبقه سررسید گذشته
ارزش های اخلاقی سازمان
ضرورت ایجاد بانک اطلاعات الکترونیک
هدف ویژه
عوامل مؤثر بر چابکی نیروی کار
آموزش تخصصی دورهی تربیت دبیر
رسمیت
چارچوب اجرایی تحقیق
ب ویژگیهای سازمانی
تعزیر مرتکب محرمات در فقه
ب شروط ارشادی
ارزش درک شده توسط مشتری
بند دوم نتیجه مجرمانه
خلاصه نتایج حاصل از مدل‌ها و یافته‌های تجربی
اهمیت نام های تجاری در بازار تلفن همراه
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها و تبیین یافته‌های پژوهش
روش سنجش پایایی ابزار
نظریات مختلف در رابطه با بهره
میزان آلفای کرونباخ راهبردهای مقابله ای
رویکردهای ارزشیابی اوراق بهادار
معرفی پروژه مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای تهران
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰی و کنترل پروژه
تحلیل داده ها و یافته ها
تقلید مبتنی بر پیامد
پژوهشها
بخش چهارم خدمات و مفاهیم بازاریابی آن
چاکراها
رویکردوضعیت اقتصادی
جداول یک بعدی مربوط به متغیرهای اصلی
بررسی ساختار رفتار شهروندی سازمانی
نتایج تحلیل کواریانس برای فرضیه اصلی آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه فقدان موفقیت
پیش فرض های همبستگی پیرسون
خلاصه مدل رگرسیون تحلیل واریانس و مشخصه‌های آماری رگرسیون مربوط به سبکهای عشق ورزی و تعارضات زناشویی
تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
مدل‌های معنویت
بخش اول یافته های توصیفی
فصل دوّم ادبیّات تحقیق
توصیف متغیر خدمات رسانی
مدل سیستمی سازمان یادگیرنده
معنای اصطلاحی توبه
ارتباط بین ابعاد ساختاری
گفتار دوم مجازات معاونت در اختلاس
افزایش انگیزه و کارایی کارکنان
ابهامات در این زمینه
مبحث دوم تعارض ید با استصحاب
مضامین استراتژیک
پایایی و روایی در پژوهش کیفی
رویکرد صفت در مطالعه رفتار کتل به نقل از شورلتز
انواع مشارکت
مدل پولینگ
بودجه و بودجهریزی
اهمیت و ضرورت هوش هیجانی
مطالعات کتابخانهای
رابطه بین مثبت اندیشی و سلامت روانی از دیدگاه اسلام
جهت بررسی رابطه ی بین سطح تحصیلات و خلاقیت
ازمون کولموگروف اسمیرنف نرمال بودن
بررسی داده ها با استفاده از آمار توصیفی
عوامل موفقیت در زنجیره تأمین سبز
آشنایی با محصول و نام برند
پیوست چکیده انگلیسی فهرست جدول ها جدول
یافته های توصیفی وضعیت سن
با توجه به شاخص تحصیلات
فهرست مطالب عناوین شماره صفحه چکیده
اهداف تبلیغات در بازاریابی بانکی
تعاریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش مفهومی و عملیاتی
اندازه‌گیری ارزش ویژه برند
دانشگاه و صنعت
مراحل مختلف اهلیت
کارکردهای آموزش
قراردادهای صرفا خدماتی
ساختار اکواوژیکی شهرهای مذهبی
حافظه جمعی و تاریخ
فصل پنجم استنباط و نتیجه گیری
پاسخ مشتریان به وب سایتها و تاثیر آنها بروی کارایی تبلیغات
الف آیه
مبحثاول حاکمیتوحقوقحاکمهدرقلمروفضا اعلامیهبوگوتاونظریاتمطرحدرسازمانمللمتحد
ارزش افزوده بخش کشاورزی
چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده‌های ترکیبی
اتحادها در مسأله شناسائی
مبانی نظری درمان
ابعاد کارت امتیازی متوازن
گفتار دوم مدل خیریه ترحم آمیز
تحلیل های آمار استنباطی
استراتژی اقیانوس آبی
ب برخوردهای مرزی
تکنیک های آماری
روش‌های جمعآوری اطلاعات
آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن دادهها
تعیین نرمال بودن داده ها برای متغیر حافظه سازمانی
یافته های تجزیه تحلیل پرسشنامه
ارزش افزوده اقتصادی در عمل
ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان
مدل یو و دنثو
فصل چهارم تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش
فرضیات فرعی
قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران
آزادی مسکن و رفت و آمد
تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
جامعهی آماری و روش نمونهگیری وتعیین حجم نمونه
ابزارهای اینترنتی مورد استفاده در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
% تعهد سازمانی معلمین غیر تربیت بدنی را دارد کلید واژه های فارسی تعهد حرفهای تعهد سازمانی تربیت بدنی
پیامدهای کمبود اعتماد در سازمان
میزان وفاداری کارکنان از سال
یافتههای کمی
مقدمه و کلیات
هوش هیجانی در اسلام
ویژگی‌های افراد خلاق
نظریه رفتاری
یافته‌های فصل حقوق اجتماعی و فرهنگی
میزاندرآمد
اهمیت عملکرد سازمانی
سرمایه اجتماعی پل زن
هماهنگسازی جریان کار
معنای عملکرد
آزمون سوال سوم
معیارهای داخلی
مدل سوات
چشم انداز کارآفرینانه و رهبری کارآفرینانه
نقش گردشگری در کارآفرینی
مقایسه ی چند گانه ی آزمون در فرضیه ی سه
الف قیاس اقترانی حملی
تعریف قتل
اثبات رابطه زوجیت و رابطه نسب
پیشنهادات برای محققین بعدی
پذیرش ارزشهای اجتماعی
بازده مورد انتظار پرتفولیو
موبایل و تجارت بی سیم
یوستک و همکارانش
یوسی پی
بازار بورس و بازار خارج از بورس
دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها
منبع کنترل
نیازهای صنعت مرغداری
جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور
اجزاء نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی استان سمنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی بر اساس سوال دوم تحقیق
آزمون کالموگروف
– نحوه ارزیابی آسیب های معنوی
وضعیت حق حیات زن
ه برگه ثبت مشاهده
خلاصه‌ی تحقیق
توزیع فارغالتّحصیلان بر حسب رشتهی تحصیلی
برنامه ارتباط زوجین
پرسشنامه جو نوآوری
بند چهارم لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن
آمارهای استنباطی
موضوع عکس العمل
مولفه های نوآوری
٢٠ ١ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
جرایم سازمان یافته
متغیرهای اصلی پژوهش
تعیین وزن شاخص‌های عملکرد
پیشینه بهزیستی روان شناختی
قابلیت تملک و فروش
الگوهای تصمیم گیری درسازمانهای آموزشی
د عدم رعایت نظامات دولتی
نمونه مورد بررسی بر حسب پایه های اول ودوم وسوم دبیرستانی
ادراک بیماری
ادله مواقعه
آمار توصیفی سئوالات تحقیق
توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات
گفتار دوم قانون مجازات اسلامی
تکنیکهای تدوین و تنظیم استراتژی
یافته های آمار توصیفی تحقیق
رفتار و قصد انجام رفتار
گفتار اول طبقه‌بندی انواع کشتی‌ها
قلمرو زمانی
روش تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها
مبحث دوم قابلیت اجرای حکم توسط ثالث
مدل‌های رگرسیون مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها
روش بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق
درآمد سرانه
مدلهای مختلف رفتار قیمت سهام
مدل اصلاح شده بازارهای شش گانه
دیدگاه های مربوط به بازارگرایی
بیان مسئله
فصل سوم مسئولیت مدنی واسطه ها و شبکه های اجتماعی ارتباطات فضای مجازی
الف رفتار مرتکب
دیدگاه هستی شناسی
نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه یاسوج
اهداف اصلی
رویکردهای مدیریت کیفیت خدمات
پرسش های پژوهش
تقلید پل ارتباطی مردم و مراجع
حمایت سرپرست
عملکرد محصول
۳ ۱ نظریه انطباق ارتباطی
چارچوبی برای ارزیابی سرمایه اجتماعی سازمان
مدیریت ارزش آفرینی برند
تجزیه و تحلیل فرضیه ها
فرآیند کنترل
تجهیز منابع مالی از طریق فعالیتهای مالی ترکیبی یا متنوع مجتمعهای مالی
بند دوم انواع میانجیگری کیفری
پیشینه ارزیابی عملکرد و بررسی دیدگاه های مختلف
تعاریف نظری
سیر تطور
ب اثرات سوء زندان بر فرد
تحلیل نتایج آزمون فرضیهی اول
اهدف پژوهش
پیشینه تحقیقات مربوط به ارتباطات در ایران
مقایسه رویکرد ساختاری توانمندسازی با رویکرد روانشناختی توانمندسازی
سوال طراحی ودر جامعه آماری
نمودار متغیر میزان سابقه کار
توده‌واری بر مبنای حقوق و دستمزد
بیتفاوتی سازمانی
گفتاردوم اشتباه حکمی ناشی از تفسیر نادرست قانون
تعاریف موسیقی
برقراری فرض خطی بودن
هویت اخلاقی به عنوان یک هویت اجتماعی خود مهم
شرایط ورود
پنج اصل بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر بازاریابی گردشگری
جامعه آماری و تعداد نمونه
رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد
مدلهای ارزش ویژه برند
نوع تحقیق بر
جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری
نگرش در مورد خرید آنلاین
ارتباط عمیق دیدگاه مدیریت اسلامی با مفهوم سرمایه اجتماعی
رویکردها