پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت ۱۶

پیشینههای نظری و پژوهشی
توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب دوره تحصیلی
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
دیدگاه میتزبرک در تعریف استراتژی
سواد تغذیه
اهمیت امر به معروف و نهی از منکر
استراتژی نوآوری و رفتارهای نقش مورد نیاز
انواع رسانه
ترس از ارزیابی منفی
دوره سوم متصل کردن مشتریان به حسابهایشان
فلسفه تعلیم وتربیت ونظام آموزشی آمریکا
مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر و جو سازمانی
جامعه آماری و حجم آن
سوالات تحقیق
پایان کودکی
روشهای کاهش اضطراب
بند دوم ماده
ب مسئولیت کیفری
توزیع فراروانی و درصد میزان تحصیلات پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی
پارک آبی شهر قم
انواع مدل های سازمان یادگیرنده
مروری بر مدل ها وچار چوب های قبلی
کفار کتابی
نیروهای رقابتی پورتر
قابلیت اتکای اطلاعات مالی
آیا عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم در بعد رشد و یادگیری متوازن و قابل قبول است
فرزندخواندگی در روم قدیم
بخش دوم مروری بر رضایت مشتری
تحلیل عاملی اکتشافی برای سازه کیفیت خدمات
به آمیخته بازاریابی
سیر اندیشه های تکامل رقابت پذیری
گفتار اول تعویق صدور حکم در ایران
فراوانی تحصیلات پاسخگویان
چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق
روش‌های آماری تحلیل‌داده‌ها
محدودیت های سیستم پیش بینی
اشتراکات تاریخی – فرهنگی ایران و افغانستان
مبحث پنجم
اعتبار گواهی انحصار وراثت
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
فهرست نمودارها نمودار
ابزارگردآوری داده ها
شبکه های عصبی
تعداد ارائه دهندگان خدمات
پایایی پرسشنامه عملکرد کارکنان
مبحث چهارم نظام دیات در اسلام
گفتار دوم تعویق و تعلیق حکم مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب
نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا
تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق
سیستم آموزشی سنکرون یا همزمان
الف نحوه ی احراز هویت اشخاص حقیقی
بند اول معاهدات تضمین
الگوی پیترز و واترمن
سیره پیامبر ص
فصلدوم رویکردهای فقهی وحقوقی درآمدی برراهکارهای تأمین جبران خسارات مازادبردیه
رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی
طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب
اهداففرعیتحقیق
کارگاه‌های آموزشی
پیشنهاتحقیقات آتی
فهرست مطالب فصلاول
برازندگی مدل
نگرش سیستمی
برشته کردن و بسته بندی
نمونه گیری و حجم نمونه
تعریف مساله
تأثیر تحصیلات
تعاریفعملیاتیمتغیرها
کوچک سازی ساختار سازمانی
تعاریف فرهنگ سازمانی
بررسی وضعیت سابقه
دیپلماسی عمومی ایران و سیاست خارجی
تاکتیک های بازاریابی رابطه ای
فرهنگ سازمانی و عامل های پایه ای
مصاحبه با مدیرعامل شرکت سپهر اندیش دارمان
وکالت شفاهی
ابعاد هویت
بند سوم مفهوم مصونیت درحقوق بین الملل
سابقه و ضرورت انجام تحقیق‌
توبه بعد از قیام بیّنه
سفارشی سازی انجام سفارش
پیشنهادهای دکتر اسبورن
پیشنهادات تحقیق بر اساس مبانی نظری سوالها وفرضیه های تحقیق
استرسهای ناشی از شرایط خانوادگی
ایثار و شهادت
مفاهیم اساسی هوش عاطفی از دیدگاه مایر سالوی
کارکردهای عدالت سازمانی مدلی از پیشینه ها و پیامدها
مسئولیت انتظامی
چرخه عمر سازمان
آزمون ریشه واحد دادههای پانل
مقالات داخلی
درمان های شناختی و رفتاری
مدل‌های اقلام تعهدی
چالش‌های زیر ساختی مخابراتی تجاری حقوقی امنیتی و غیره
نحوه نمایش و کاربرد ماتریس جی ئی
ستاده ها
زمان فراغت بیشتر تلویزیون جدول شماره
سطوح وفاداری از دیدگاه آکر
مشکلات در تجارت الکترونیک
الف نظارت قضایی اجتماعی آموزشی
آزمون بارتلت – کایزر میر و اولکین
قلمر مکانی
دوره پیش از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر الکترونیک
روایی و پایایی ابزار سنجش
عوامل مؤثر در تئوری ذهن کودکان
نظریه‌ی خطر نامتعارف
مفهوم اجتهاد
کشورهای جهان سوم
مفهوم جامعه پذیری سیاسی
شاخصارزشهایاجتماعی
بیان متغییرهای مورد مطالعه در قالب مدل مفهومی
الگوی اثرات ثابت
شرایط ویژه مادر
عوامل موثر بر تعهد سازمانی
بانک تجاری
کارت امتیازی متوازن
تمایل به خرید کالای سبز
سال دیوانگی
انگیزه
ساختار کلی تحقیق
توصیف آماری داده های تحقیق
الف استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری
بند اول دیپلماسی
مدل تکرار غیرارادی خودنظم بخش
ماتریس سوآت
استراتژیهای بخش بند ی تامین کننده
نگرشها و راهکارهای اصلی در مدیریت بازارهای خارجی
آسیب پذیری حکومت پهلوی
احسان
روشهای برخورد با محیط بازاریابی
ب سوال فرعی
الگوریتم پس انتشار خطا
یادگیری مشارکتی
گفتار سوم انواع روش های نمونه گیری
الف – زمان ارزیابی دارا شدن
انواع انگیزه
پرسش فرعی
نظریههای تامین
سایر شاخص های ملی رضایت مشتری
تاریخچه تاسیس بانک مسکن
اسلامی بودن بانکداری بدون ربا
نتایج حاصل از برآورد مدل فرضیه اصلی دوم
نقدحق مشورت در اداره امور کشور
توزیع فراوانی و درصدی متغیر جنسیت در دبیران
ارائه صحیح
هوش معنوی
میانگین امتیاز هر یک از متغیرها
اصول برنامه‏ریزی
معیارهای اندازه گیری نقدشوندگی سهام
بند دوم انواع طرحهای هرمی
شیوه نمونه‌گیری و حجم نمونه
شکایت هزاران نفر از مالباختگان در مراجع قضایی
بخش توصیفی
توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات
گفتار پنجم اهلیت
نسبت قیمت به سود
نفر می باشد برای تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون
وضعیت آموزش زنان در طول تاریخ
سطح تحصیلات افراد حاضر در نمونه آماری
نظریه ی یادگیری
تئوریهای پذیرش مشتری در خرید اینترنتی تجارت الکترونیک
گفتار اول مفهوم ایجاب الکترونیکی
سیستمهای اطلاعاتی اتوماسیون اداری
گزارشات بازخورد
فصل دوم پیشینه تحقیق مقدمه
تاریخچه جادوگری در ملل مختلف
مسئله افزایشی
گفتار اول انواع پیشگیری از حیث رویکرد
بند اول تعدیل شهوت جنسی
نقش و کارکرد کتاب درسی
فرضیه اطلاعات جریان نقدی
رویکرد سازنده گرایی و نقش آن در تحول محیط های یادگیری
بند سوم ماموریت مشترک
ریسک نرخ سود بهره
فرایند سرمایه‌گذاری
عنوان صفحه جدول شماره
کتاب کتاب مرجع نشریه درسبدخواندن
مفهوم شخصیت حقوقی
ج آمایه تغییر
معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین
مباحثی چند در رابطه با خلاقیت
گرایشدینی
محاسبه بهره وری کل عوامل تولید به روش مقداری
اعتبارات تجاری
تعریف جنگ و حقوق جنگ
نفت و گاز
مدیریت مشورتی
بخش اول کیفیت زندگی کاری
مصونیت شغلی
زیر بخش های ایزو
دین اسلام
ابعاد خویشتن شناسی
تاریخ جاسوسی انگلیس در ایران
هتل های تجاری
دیدگاه‌های پژوهشی رفتار مصرف‌کننده
تحقیقات انجام شده در زمینه اضطراب مرگ
مطالعات یو پارک و مکلینز
ادگار شاین نیز برای شهرت سازمانی سه سطح را عنوان می‌کند
دوره تصدی
ویژگی های کیفیت خدمات در بانکداری
فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مقدمه
معنای لغوی و اصطلاحی حجر
گفتارچهارم جایگاه ید در رویه قضایی
قانون مجازات عمومی
فرآیند تشدید کیفر در جرایم جنسی مستوجب حد
فرهنگ مبتنی بر چشم و هم چشمی
عوامل مؤثر براثر بخشی ارتباط میان فردی
تفاوت‌های اساسی پارادیم‌های تولید
مناطق حفاظت شده استان
کاربردهای مدیریت پروژه
نسبت مالکانه
لزوم تصرف بر مشروعیت
مبحث چهارم سهام «عدالت»
مقتضیات تمرکز و عدم تمرکز
روش های تحلیل آماری
گفتار سوم ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی عقود معاوضی
– فرضیههای پژوهش
مشارکت سیاسی
تعریف بازار
جاسوسی در کنوانسیون بین المللی لاهه
خلاصه و جمع بندی نظریه شرمساری بازپذیرکننده
رویکردهای متفاوت به دولت الکترونیک
روش اجرایی تحقیق
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ‬ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺮﻭﮊﻩ
بانکرفاه
یادگیری فرابخشی
شاخصهای اعتبار در ارتباطات علمی در زمینه دسترسی آزاد
گفتار چهارم حق مکتسبه
مبحث نخست احزاب و انتخابات
الف مفهوم اموال عمومی و دولتی
مسئولیت کیفری و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی
استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
اجرای استراتژی
نمونه آماری و شیوه تعیین حجم نمونه
روش های ارزیابی عملکرد 
ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن
دیدگاه عرفی جامعه
بخش اول مطالعات انجام شده
وابستگی های حوزه های
ویژگی های توصیفی نمونه آماری
اهمیت و ضرورت مدیریت ریسک
اختلال اضطراب جدایی
روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
فصل چهارم یافته های پژوهش یافته های توصیفی
آلودگی محیط زیست
مالکیت مسکونی
پ زمینه سازی جرائم اسناد سجلی
فهرست جدول‌ها جدول
موانع و محدودیتهای‏ برنامه‏ریزی
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی
تئوری بوم شناسی جمعیت سازمانی
پیشینه تحقیقاتی در خارج از کشور
گفتار سوم حقوق جزای ایران مبانی و آثار
مزایای بازاریابی رابطه‌مند
مسئولیت مدیر توانمند
ارزش افزوده نقدی  

ارتباط خانواده با ویژگی های روانشناختی
حق سکوت
مطالعات داخل کشور
آثار و پیامدهای قاچاق کالا
دوره دوم اتوماسیون جلوی باجه
بحث و نتیجه گیری و تبیین نتایج پژوهش
وضعیت سابقه خدمت
اقدامات و مراحل انجام کار قبل از مذاکره
اصل تفکیک هزینه‌های مستمر از غیر مستمر
مطالعات انجام شده در ایران
بند دوم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
تعاریفی از سلامت
نظریه ساختار سرمایه ومالیات شرکت به علاوه هزینه‌های درماندگی مالی
گفتار سوم عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد
برازش مدل پژوهش
عوامل موثر بر اعتماد مشتری
آزمون همبستگی بین ابعاد خلاقیت باتوانمندسازی
جمع بندی پیشینه پژوهش
روش های تجزیه و تحلیل داده ها
روش ترکیبی تبدیل موجک شبکه عصبی و
الف منابع داخلی
معیارهای ارزیابی کیفیت سود
اهداف خریداران سازمانی
مدل شناسایی فرصت اولویک
هستی و دانش
بررسی برازش مدل اندازه گیری
دستهبندی تگهای
پارادایم چابکی
اقلیت ها از منظر قانون
گفتار دوم مسئولیت حاکمیت و خانواده نسبت به پرورش بدون تمایز جنسیتی
بخش اول نظریه های مربوط به سرمایه فکری
ضمائم و پیوست ها
تعریف دیپلماسی اقتصادی
مولفه‌های تصویر ذهنی
مطالعات ولاگیا و شتری
کلیات و مفاهیم تحقیق
نسبتهای کارایی فعالیت
متغیّر میانی یا واسط
ماهیت کیفری انفصال
تعارض های ارزشی
جهانی شدن و مقاومت فرهنگی
تحدید کیفر سالب آزادی در رابطه با فرار از خدمت
کیفر قتل عمد در قانون مجازات عمومی
اهداف جزئی
انواع تئوری های مربوط به رسانه
مبحث دوم – قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران
فرضیه شهرت ‌اعتبار موسسات تامین کننده سرمایه
توزیع فراوانی پاسخ به سوال تاثیر بسیج در کار آفرینی
مدل اصلاحی پژوهش
تجزیه و تحلیل ویژگی های فردی
مشخصات رگرسیونی پیش بینی تعهد هنجاری براساس مؤلفه های اخلاق کار
جنسیت و خرابکاری
ابعاد خلاقیت
توصیف استفاده از تکنولوژی جدول
علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره
ابعاد ارزیابی عملکرد
نقش نظام اعتقادی و ارزشها در رفتار
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
اصول مدیریت کیفیت فراگیر
متغیرهای وابسته تحقیق
مروری بر سوابق
برنامه ریزی امور نمایشگاهی
اهداف ارزیابی عملکرد
مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی
دلایل نظریه
ارزش ادراک شده در صنعت بیمه
سوبسید آشکار
بند اول مذاکرات ادواری گات
بررسی رابطه بین ساختار دارایی ها شدت سرمایه گذاری در دارایی ها و مدیریت مالیات
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر
نظریه امپریالیسم فرهنگی
پرسشنامه سرمایه اجتماعی
استراتژی های بندر و کشتیرانی درمورد کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر
مدل فلاوین جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان
ابزار های اندازه گیری داده ها
جمع‌بندی و خلاصه فصل
تعریف سهم بازار
فعالیت های اصلاحی انجام شده
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل سوم روش شناسی متدولوژی
گفتار دوم ورود رهن دریایی در قوانین کشورها
پیرسون برای بررسی رابطه بین تبلیغات و تعداد گردشگران
مدل نظری تقاضای گردشگری توسط مصرف کننده
نتایج مربوط به گروه شرکت‏های صنایع شیمیایی و پتروشیمی
آزمون فرضیه فرعی دوم
وجوه مشترک تئوریهای رهبری
وفاداری مشتری و اثرات آن
تئوری های محتوایی انگیزش
مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب
شناسایی انگیزه و علل وقوع قتل
گفتار اول مفهوم جراحی های زیبایی و خطرات این جراحی ها
جمهوریت نظام سیاسی
نتایج نمونه زیرمجموعهای صنایع
تجزیه و تجلیل دادههای مرتبط با فرضیه اصلی تحقیق
مزایای الگوریتم پیشنهادی و تکنیک تاپسیس فازی
سن پاسخ دهندگان در فروشگاه‌های صنایع دستی
مبحث اول دیه اعضاء
موانع بهره‌وری
صوری بودن
روش پژوهش از نظر هدف
بررسی آزمون فرضیه ششم
آزمون اسمیرنوف کولموگروف مولفه های صلاحیت