پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت ۱۳

ریسک
ب تعریف نظری و عملیاتی سبک های یادگیری
سیستم های شماره فنی قطعه
جهتگیری بازار
همراه بانک
سطح تعارض کارکنان مراکز مختلف فنی حرفه ای کرج
درگیر شدن با سایت
گفتار اول کشتی
دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن
فسفه آموزش سنتی مدرن پست مدرن
معنی داری آزمون فریدمن بین منابع درآمدی و رشد ورزش استان جدول
ارزشیابی و غربالگری ایده ها
ارتباطات یک جانبه و دو جانبه
تغییرات عمده در تفکرات مدیران بازاریابی
مکان انجام تحقیق
تاخیر و غیبت حضور در محل کار
فصل چهارم یافتههای پژوهش مقدمه
مبحثسوم راهکارهای تامین خسارات مازادبردیه
وجوب توبه
تاریخچه تحلیل پوششی دادهها
مبحث دوم – قاعده معلوم ومعین بودن
فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
مبحث نخست امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاههای متولّی و مجریان
ب مدل منابع – خواستهای شغلی
دیدگاه مشتری گرایی دیشپند و همکاران
تمرکز کلی و انفرادی صنعتی
مروری بر مطالعات انجام شده
بخش دوم مدیریت کیفیت زنجیره تامین
مدل تامین مالی برای جبران کمبود جریانات نقدی
الگوی مارک آپ
سبک های شناختی یادگیری
مساعی جمیله
رویکرد یاددهی – یادگیری مکتب انسانگرایی
تئوری دمپستر_ شیفر
صدای مشتری
محاسبه آلفای کروباخ
مؤلفههای اصلاحات در مالکیت
معاونت در جرم جاسوسی براساس ماده ی
عدالت و انصاف
مؤلفه اول درآمد والدین
تخصیص و توزیع عادلانه منابع و ثروت
گردآوری داده‌‌های پژوهش
اصول عملیه و فراش  

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
فهرست نمودار عنوان صفحه
بازاریابی شبکه ای
سکرآور نبودن الکل تخمیری
معلم عامل موثر در نظام آموزش و پرورش
نامعلومی
ابعاد گسترش برند
مدل کارت امتیازدهی متوازن
بحث نتیجه گیری و تبیین نتایج
سال و برای دختران
پیشینه مربوط به نوآوری
الف تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور
اصول هشت گانه مدیریت کیفیت
تاریخچه صنعت گاز
مهارت خودرهیابی
تعریف و تبیین جایگاه استراتژی ظرفیت
مبحث دوم تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهد متعهدان فرعی اسناد تجاری
حق ممتازه واستیفاء دیون از محل آن
هرم عملکرد ۱۹۹۱
نگاهی به صنعت میگو در جهان
معایب استفاده از شبکه های اجتماعی
پرسش نامه توانمندسازی اسپریتزر
فهرست جدول‏ها شماره عنوان صفحه
ویژگیهای سیستم ارزیابی کارآمد
طیف کانون ارزیابی توسعه ای
تعریف توانمندسازی
ق م ا سابق و ماده
پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
فقدان آموزش لازم
مطالعه‌ی کتابخانه‌ای
گفتار اول تشکیل سیستم حقوق کامن لا
تعریف جرم
انواع استراتژی رقابتی
تفاوت بین رویکردهای قیمت گذاری بر مبنای هزینه و ارزش
أ گفتار دوم دیدگاه موافقان
گفتار سوم کشتی در حال ساختمان
تجاوز با قدرت
تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک
ارزیابی ظاهری
عوامل اثرگذار بر نتایج حاصل از پیاده سازی ایزو
فصل دوم جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و ایران
مخاطب به عنوان «انبوه‌ای از تماشاگر خواننده شنونده و بیننده»
استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر مشتری
فهرست جدول ها عنوان صفحه جدول تفکیک سوالات پرسش نامه
جنبه نو بودن پژوهش
وضعیت شهر الکترونیک در شهر همدان
نتایج مورد انتظار و استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره‌وری عباسپور ۱۳۸۲
هنر قلم زنی
توصیف متغیر هویت رستوران
مفهوم مالکیت نهادی
ج سابقه و ضرورت تحقیق
بانکداری تلفنی
نقش کالا در وفاداری مشتری
فصل اول بررسی مفهوم و پیشینه رهن دریایی
یافته های حاصل از بررسی حافظه جمعی نخبگان بلوچ
توبه در حق الله توام با حق الناس
مبحث اول مفهوم تعدد جرم
تحلیل کلی بر نتایج تحقیق
مرجع صالح به رسیدگی به جرایم رئیس جمهور
ارائه مدل مفهومی
سیستم های غیر مکانیزه سنتی
گفتاراول وضعیت عمومی قربانیان
اطلاعات عملیاتی
خلاصه مدل
انواع فساد اداری
ابعاد نظری پیشگیری از جرم
اطلاعات جمعیت شناختی نمونه
فصل اول کلیات و مفاهیم مرتبط با مصلحت بخش اول کلیات
پیش بینی جریان وجه نقد
تعریف مالکیت
فرضیههای فرعی تحقیق
مومن
آزمون فرضیه فرعی دهم مقایسه دیدگاه های پاسخ
ارزش جاری یا ارزش بازار
عوامل و شاخص های رقابت پذیری
فرایند یادگیری سازمانی
پیشینه برنامه‌ریزی استراتژیک
برازش مدل اندازه گیری
دلیل هشتم اختیار قصاص و یا دریافت شیء در قبال جنایت بر عضو
جداول مربوط به یافته های توصیفی از شماره
تحلیل گویه ها
فرایند خلاقیت
هزینه های جایگزینی منابع انسانی
نوجویی و آمادگی اعتیاد
اهمیت آمادگی برای پذیرش تکنولوژی مشتریان
جنبه های معنویت
استراتژی گسترش افقی
الگوی هریکو مک بوی
بیان مسئله ۳
رویکرد مهندسی
روش توسعه بازارفرش
بخش ویژگی مشتریان متفاوت
نظریه آرزوها
بانک ها و بازاریابی رابطه مند
آزاد سازی سریع
ضرورت وجود ارزش ها
ادامه فهرست مطالب فصل چهارم
راه کارهای درمانی
جمعبندی
تفاوت ادراک کنترل در بین دو گروه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند
درصدفراوانی مشاهده شده برحسب پاسخ به سوالات الف
توصیف متغییر تحصیلات
انواع پرخاشگری
فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق بخش اول
حق بیمه درمان
هوش سرمایه انسانی
اصول تبلیغات
آیا شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را بهبود می بخشد
روش نمونه گیری و دلایل استفاده از آن
تعیین سطوح اهمیت راه‌حل‌های مدیریت دانش
۱ ۵ اهداف تحقیق
بیان هدف حسابرسی
مدل اثرات تصادفی
بخش اول مبانی نظری تحقیق
رابطه فرهنگ‌سازمانی و عملکرد
معیارهای اندازه‌گیری عملکرد کسب و کار
خلاصه مطالعات تجربی
تعریف اصطلاحی واژه ی حقوق
ماهیت تحدید آزادی بیان در غرب
مدل فردی
مسئولیت شرعی طفل
نقش و مفهوم سیاست تقسیم سود
ابعاد بازاریابی رابطهای
جامعه آماری و روش گردآوری داده ها
وجه نقد
پست مدرنیسم
اجزای اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد سازمانی
علم اخلاق
شناخت دینی
روش تحلیل داده های تحقیق
سود خالص پس از کسر تعدیلات
ارزش بازار و نسبت‌های مالی
ج تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان و قوانین موضوعه
مسائل و مشکلات در فاز تحلیل کارکرد
ویژگی ها روش ها اهمیت و ضرورت و اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی
درآمد بیمار
یادگیری ودانش
توزیع کارکنان بر حسب تحصیلات
ضریب ارزش افزوده فکری روش پالیک
شیوه مفهوم سازی از داده‌‌های خام
مقدمه با توجه به رشد سریع صنعت بانکداری و تولد بانک‌های خصوصی نوظهور و همزمان با رونق گرفتن ماده
آمیخته بازاریابی خدمات بانکی
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی براساس قاعده تسبیب
خلاقیت سازمانی و عوامل کلیدی موثر در موفقیت آن از دیدگاه صاحب نظران
آشنایی اجمالی با دانشگاه پیام‌نور
گردشگر و ریسک ادراک شده
فرآیند ایجاد تعهد سازمانی
قابلیت نوآوری
عامل گشتاوری
گفتار اول حقوق شهروندی
انواع کارآیی
گانه مدل تعالی
مبحث دوم توقف در پرداخت دیون
تقویت زیرساخت های اقتصادی
توزیع فراوانی ودرصد فراوانی براساس مقطع تحصیلی
برای یادگیری مطالب مهم و کلیدی آنها را رونویسی می کنم
در خانه یادداشت های کلاس را با مطالب کتاب مقایسه می کنم
شیوه رهبری مدیران و توانمند
روایی وپایایی
اعتماد عقلانی
مفاهیم سه گانه نوآورى
جاسوسی در دریای آزاد
توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان در نمونه مورد بررسی
انواع فساد اداری به لحاظ اندازه
توبه افراد مشرف به موت
نیاز واقعی مشتریان
ﺑﺎزده ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺛﺎﺑﺖ
ابعاد معنویت
تقدیم ید بر استصحاب
نفر برای آموزش برای کارشناسان ارشد و یا فعالیتهای آموزشی پیشرفته که مستلزم مشارکت عمیق تر شرکت کنندگان باشد
پیشینه مطالعه هوش غیرشناختی
رویه های گمرکی
دیدگاه لذت گرایی
آزمون سؤال ویژه اول
فصل دوّم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اصطلاح ایروبیک
مدیریت و آموزش
تعریف و ماهیت سرمایه در گردش
انواع سازگاری
فرضیات آماری
تقویت مهارت‌های هیجانی
انسان حریص است
اصول و کاربرد های کارت امتیازی متوازن
مدل هافر
ایستایی مانایی در سری‌های زمانی
الف تواتر لفظی
نیازمندی‌های مدیریت دانش
بند چهارم عرف و عادت
خلاصه هایی از پژو هشهای داخلی مرتبط
فن‌آوری
اقتصاد صنعت اوراق‌سازی
فلسفه پیدایش و سیر تحولات پول
رتبه بندی واحد ها
مناظر کارت امتیازی متوازن
مبحث چهارم رابطهی عقد و شرط ضمن عقد
الگوی تصمیم گیری در بحران
مروری بر تئوری های ارائه شده توسط پورتر
منشأ توجه به تخصیص داخلی منابع
تبدیل موجک
پیشینه تحقیق
فصل دوم مباحث و چهارچوب نظری
عملیات مالی
گفتار چهارم رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان
نظریۀ اجتماعی شدن
گفتار سوم انواع ایجاب
مراقبت و حمایت همهجانبه از زندانیان پس از آزادی
اهمیت مطالعه تطبیقی
مشتری و اهمیت آن
ارتباطات کارباگفتاروجنبه مکتوب زبان شناختی
مزایای تحلیل‌پوششی‌داده‌ها
نقش زبان در یادگیری دانش
مقدمه بازنمایی و روش نشانه شناسی
سلامت ازدواج
جامعه نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
مبحث چهارم موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان
تبیین مفهوم اخلاق
نمرات
رویکرد های مطالعه رفتار مصرف کننده
آزمون فرضیه ششم
شبهه دوم
عدالت اطلاعاتی
نظام بودجهبندی طرح و برنامه
توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای
مبحث دوم ارکان مجرمانه
ب دایرۀ شمول دادرسی منصفانه
نتیجه آزمون سوال اول بر اساس شاخص خی دو
پرسشنامه اعتماد مشتری
دلیل پنجم اصل اباحه
تفاوت تصورات قالبی با پیشداوری و تبعیض
رضایت مندی مشتری
مدل دوم
مدل جایزه ی دمینگ
انواع ارزیابی عملکرد
دارایی های جاری
توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت
جدول همبستگی قانون طلایی و رفتار فرانقش
روش میدانی
نظریات روانشناختی انزوای اجتماعی
مقایسه نتایج نهایی دو روش
فصل سوم روش اجری تحقیق
دیدگاه مطهری
نتایج آماری تحقیق میلاد
تعاریف عملیاتی متغیرهای و واژه های کلیدی
مدل خویشتن داری رم
بند دوم سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت
شاخص
پیشگیری و درمان درد مزمن
وامهای بانکی خود پرداز بی وثیقه
گفتار هفتم تفاوت ادغام با مشارکت مدنی
فصل دوم حق تامین اجتماعی و بهداشت
داشتن دوست ازجنس مخالف نوعی کلاس است جدول شماره
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از حل مدل
پیشینه تحقیق در سطح ملی
شرکت مکینزی
توصیف ویژگی های دموگرافیک
فهرست مطالب چکیده ز
سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی
بند سوم فراملی بودن
رویکرد اجتماعی فرهنگی بین فردی و فردی
منابع و پیوست ها
سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنم
فرضیههایتحقیق
عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده
نظریه های نفوذ قبولی تعهدات
توزیعفراوانیسنبهتفکیکتحصیلات
مسئولیت بینالمللی
بند اول تعریف آسیب های ناشی از جرم
ده استراتژی فروش فزاینده خدمات تلفن همراه
اهداف سوالات و فرضیات تحقیق
اجزای هوش اجتماعی
سازگاری شغلی
تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی
آزمون مناسب بودن مدل
بخش اول تأمین مالی از طریق بدهی
بند اول رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی
ضخامت انواع چرم تولید
ویژگی های فنی ابزار پژوهش پرسشنامه
سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده
فرآیند مدیریت عملکرد
فصل دوم هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانت
نظریه های مرتبط با وجه نقد
میانگین و انحراف معیار شرایط مختلف آزمایشی برای یادگیری زبان انگلیس
تاریخچه صنعت لوازم خانگی در ایران
ادله‌ی قصاص در اسلام
شیوه گردآوری اطلاعات
روند مدیریت ادعا
مطالعه محمدرضا معتدل و همکاران
مبحث اول مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان
سئوال یافرضیات تحقیق
ب اتحادیه بین المللی حمل ونقل هوایی یاتا
توسعه اقتصادی
نیاز به منحصر به فرد بودن مصرف کننده
بند دوم محاسن بیع زمانی
الف تعهدات اصلی
مدل های شکل گیری رضایت مشتری
بعد ارتباطی
گرایش به خلاقیت
تجزیه و تجلیل دادههای مرتبط با فرضیه ویژه پنجم تحقیق
تعاریف و مفاهیم توسعه منابع انسانی
فهم امید به شیوه روایتی
حمایت از زنان بار دار در قانون مجازات اسلامی
ب دینداری مناسک گرا
رگرسیون خطی چندگانه
هوش فرهنگی و تجربه بین المللی
برنامه های نگهداری اطلاعات پرسنلی
پایایی پرسشنامه‌ها
مفهوم مضیق پیشگیری
اسناد تجاری
مالیات های مستقیم
نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات
توصیف متغیر بازاریابی رابطه مند
مدیران و خلاقیت
ویژگی های سود حسابداری
ا نواع ساختارهای مدرسه ومشخصات آ نها
جذب سرمایه
نظریه و مدل های مربوط به رکود اقتصادی
عناصر خسارت بدنی
توزیع فراوانی سن پاسخگویان
منابع متحرک
پیاده سازی بازاریابی
فهرست جداول عنوان صفحه
رابطه اسناد علی و سبک تبیینی بد بینانه
تعزیرات
تصمیم‌گیری استراتژیک
مکتب نئو کلاسیک
تعریف سیستم‌های اطلاعاتی
مدلسازی معادلات ساختاری مدل ساختاری