پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت ۱۲

مشارکتی
ابهام در تعاریف عناصر حسابداری
فصل سوم
روش های تاگوچی
عدالت تعاملی
اعضای غیر موظف هیات مدیره و حاکمیت شرکتی
آمارههای توصیفی میزان باورهای قانونی نسبت به تبلیغات از دیدگاه پاسخگویان
دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی
فهرست مطالب عنوان شماره صفحه فصل اول کلیات پژوهش مقدمه
قضیه موفقیت
نحوه اندازه گیری متغیر ها
مدل مفهومی تحقیق جدول
روش شناسایی تحقیق متدولوژی
تعریفهای عملیاتی
گفتار اول مسئولیت قراردادی
مبحث سوم شرایط قتل مانع از ارث
دیدگاه بازارگرایی ترکیبی لافرتی و هالت
گفتار دوم اهداف اصل فردی کردن مجازات
پرسش اصلی تحقیق
مفهوم عملکرد بانک
رویکرد های مختلف نسبت به قانون فرزندخواندگی
ارتباط استراتژی های بازاریابی با برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت
عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی
روش های گرد آوری اطلاعات
زیبایی شناسی
سؤال فرعی سوم
گفتار اول ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش
نگاهی به وضعیت آموزش درایران
مفهوم اعتماد
توریع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان درگیرشدن درکار
تحلیل معادلات ساختاری با نرم‌افزار
بیانگر خطی بودن متغیرهای پژوهش
ایجاد فرصت‌هایی برای بهبود کار
پیشینه تجربی پژوهش در داخل ایران
تطابق توزیع
انواع بازار الکترونیکی
تفاوت خلاقیت با نوآوری
ضریب همبستگی میان متغیرها
تاریخچه بازاریابی به
اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو
تجاوز و شرایط آن
قید قرعه
صندوق های سرمایه گذاری بین المللی
کتابداری چیست
رتبه‌بندی شرکت‌های کارا با مدل
ضرورت آزادسازی مالی در ایران
نتیجه گیری و ارائه چارچوب
هدفهای فرعی
تبدیل فوریه
بند نخست بررسی عمومی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر
مفهوم عدالت سازمانی
توصیف و تحلیل داده ها به تفکیک سوال های پژوهش
وکالت رسمی
بهبود کیفی عامل کار
مدل پذیرش تکنولوژی
آینده شناسایی از طریق امواج رادیویی
عناصر اصلی تکنولوژی
مدل اندازه گیری نوآوری سازمانی در حالت بار عاملی
انگلیس
فصلپنجم بحثونتیجهگیری
سنجش همبستگی میان متغیرهای مستقل
جدول مواد و ساعات درسی پایهی ششم
شاخص های سنجش نوآوری
۵ ۶ ۱ محدودیت های در کنترل پژوهشگر
ارتباط بین سرمایه فرهنگی عینیت یافته و عملکردتحصیلی در دانشجویان
بخش دوم متغیر صلاحیت شخصی
تصمیم گیری چند معیاره گروهی
مراحل شکل گیری مدیریت زنجیره تأمین
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ بررسی شده در پارک ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری معتبر جهان
تحلیل توصیفی جمعیت شناختی داده ها
نتایج آزمون لامبدای ویلکز جهت تعیین اثر متغیر گروه بر متغیرهای پژوهش
تجزیه و تحلیل سوالات جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه
ب عجز سابق و لاحق بر عقد نکاح
تاریخچۀ شکل گیری آموزش عالی درایران
اهداف دامنه‌ دلایل و روش‌های توانمندسازی
دورکیم و خودکشی
سیر تکامل فناوری اداری
عاملی مون
توزیع فراوانی وضعیت گذراندن دوره های فنی حرفه ای
گفتار اول خنثی ها
جرم عمومی در حین خدمت
هدفهای آموزشی حوزه شناختی
استراتژی جایگزینی واردات
ضرورت تشخیص دعوای مالی از دعوای غیرمالی
طبقه بندی سولیوان
نمونه ساخت آزمون
نقش انر‍‍‍‍‍‍ژی در لمسدرمانی
تحلیل ماتریس داخلی و خارجی
ب حق دفاع
میلی‌ثانیه
ویژگیهای دانش
نتیجه گیری و پیشنهادات بر اساس آزمون فرض فرعی دوم
تأمین مالی خصوصی از طریق دریافت هزینه از استفاده کننده
تئوری پذیرایی
مهارت های فنی
دلایل ترجیح شرکت ها به تامین مالی داخلی
اهمیت کارآفرینی
سازمان دانش محور
پذیرش فناوری اطلاعات
نظریه های عدالت
نوآوری نفوذی
آزمون فرضیه نخست
اعتبار نامه
تسهیم دانش
محدوده تحقیق
ابعاد کارکردی نام تجاری
گفتار اول حجر ورشکستگی یا فوت محکوم علیه
اختلالات همراه سندرم رودهی تحریک پذیر در بیماران ایرانی
نتایج فرضیه فرعی اول
قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
فرضیه های فرعی
ماموریت معاونت شهرسازی و معماری
پ مولفه های الگوی مصرف زن مسلمان ایرانی
نظریه پذیرش طرد والدین
چالش نیروی انسانی آموزش پژوهش و اشتغال
آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی
پیشگیری از وقوع جرم
گفتاراول مقامات مستثنی شده
تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله تولد
انتخاب محتوا
مبحث چهارم مسئولیت متعهدان اصلی و فرعی اسناد تجاری
معنا و مفهوم عناصر و مبانی قاچاق گمرکی
بند دوم – درحکم معین
مفهوم آموزش کارکنان
تعاریف مدیریت مشارکتی
منابع مالی دانشگا ه ها
مفاهیم فازی
– مراحل
توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب فرار از دغدغه کار و زندگی نمودار
مدل ارزیابی کیفیت خدمات
عدالت در پرداختها
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد برند
پیوست
بررسی و مطالعات گسترده کتابخانه ای و جستجو در اینترنت
چرخه دمینگ
دوران سازندگی از
وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سمت سازمانی
امنیت سرور وب
پایان نامهها
رویکردهای فقرزدایی
بند دوم نمونه های غیراحتمالی
تمایز کلید ترجیح مشتری و مزیت رقابتی
الف بررسی فقهی
بررسی رابطه تولید ناب و ارزیابی عملکرد
بند چهارم سیستم های فاقد نص
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فارسی د مقدمه
مکان بیع الکترونیکی
آشنایی بامدل ها
خلاصه نتایج مربوط به آزمون تک نمونه ای
بند ششم ارث در مصر قدیم
عملکرد کلی سازمان
نم گیر
تولید مواد و پیام‌ها
آزادی بعنوان هدف تعلیم و تربیت
تاریخچه جانشین پروری
بند اول زیبایی دوستی انسان قرن
کدهای باز مستخرج در مورد فرآیندهای اصلی جبران خدمت
نفر از همسران شاهد استان کرمانشاه که به صورت نمونهگیری طبقهای تصادفی انتخاب گردید میباشد پرسشنامه
رضایت گردشگر
مدل لاسر
بند هفتم بهره‌برداری
مدیریت ارتباط با مشتری
حل مشکل خانواده و ابعاد آن
نظریه انگیزش پیشرفت
الگوی کارکرد خانواده مک مستر
متغییرها وواژه های پژوهش
طبقه بندی روشهای تدریس
نتیجه گیری و مدل تحلیلی
اهداف تحقیق ۸
کاربردهای مدل کانو
الف سؤالهای تحقیق
تفاوت اینترنت و فضای مجازی
رویکرد تحقق هدف
درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره
مهمترین چالش‌هادرپرداخت تسهیلات مالی به بنگاههای زود بازده در ایران
مبحث اول اقبال روز افزون به جراحی زیبایی و عواقب آن
مدیریت جانشین پروری رسمی
عوامل مطرح شده در ارتباط با پذیرش فناوری جدید
دیویدرایزمن
ارادۀ آزاد
دلایل طبیعی
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش بخش اول مبانی نظری پژوهش
خلاصه فصل فصل پنجم نتیجهگیری و پیشنهادها
فصل دوم چارچوب نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین
گفتار دوم انواع تعویق صدور حکم
بلوغ جنسی
ج عدالت اقتصادی
دلایل عدم اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان های ایرانی
جنبه‌های اجتماعی جایگزینی
ج تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین‌نامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه
تحلیل عاملی تأئیدی استفاده از شبکه اجتماعی
دیدگاه کارکردگرایی
ورود زیان
با فن آوری اطلاعات
نقش افشا در بازارهای سرمایه
الف حافظه و بخش‌های مرتبط با آن
فرآیند اتخاذ نوآوری
ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخدهندگان
الف آلکسیس دوتوکویل
سازمان تجارت جهانی
سرمایه اجتماعی
نتیجه گیری و مدل مفهومی تحقیق
مبحث دوم شرایط تحقق طلاق قضایی
تحلیل شاخص ها
نقش‌ مدیریت‌ در تخلفات‌ اداری‌ کارکنان‌
مقدار پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی
مفهوم هزینه سرمایه
الگوی مفهومی تحقیق
ضرب جرح قتل
انواع اصلی متاتگ
خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها
مفهوم شناسی
مدل یابی معادلات ساختاری
گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب
بند سوم قصد و رضای طرفین
روش کار و تحقیق
آزمون فرضیه پنجم
ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها
فصل پنجم تحلیل نتایج وارائه پیشنهادها
بررسی سابقه مطالعات سنجش شدت رقابت در صنعت بانکداری
دارالإسلام سرزمین مسلمانان
ج فریب
ارزیابی کارایی بیمه‌ها از طریق خصوصی‌سازی
تعریف متغییرهای تحقیق
بند اول فقدان سبب برای دارا شدن
سرویس خدمات اینترنت
آزمون میزان تاثیر ساختار هیات مدیره بر مسئولیت پذیری اجتماعی
فهرست مطالب فصل نخست
موانع مربوط به نیروی انسانی در فرایند اشتراک دانش
بغی و افساد فی‌الارض
پیروی از استاندارهای جهانی کیفیت
مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت‌ها
منابع انسانی
بند ششم پیشینه انجام عمل تغییر جنسیت در ایران و سایر کشورها
الف جعل رایانه ای  

فهرست جداول شماره و عنوان جدول صفحه
مبحث چهارم حقوق فرهنگی
عوامل فرهنگی واجتماعی
نمایش ماتریسی و مفروضات
فرار مالیاتی
داده های ورودی و خروجی
روش تجزیه و تحلیل
تعریف مدل پیشنهادی مسئله برنامهریزی دروس دانشگاهی
بند پنجم پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن
الگوی نظری تحلیل تقاضای انرژی
عوامل ایجاد استرس
بهداشت و ایمنی
مفهوم کارآیی در تحلیل پوششی داده‌ها
فهرست مطالب
تعریف موضوع و بیان مسئله
آزادی و تعلیم و تربیت
تعیین موانع نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی
مباحثی در عملیاتی کردن تصویر محصول کشور
امنیت در تجارت الکترونیک
مروری بر چگونگی سیستم مدیریت کیفیت
دسته بندی انگیزه از دیدگاه صاحبنظران مختلف
نقش کارکنان در جلب رضایت مشتری
آزادی و موفقیت
مدل هاروی و براون
مدل های پیش بینی
مدیریت در قرن
بند دوم سیستم رایانه ای به عنوان شخص
انواع وفاداری به مشتری
برخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تأثیر آینده در تصمیمات جاری
محاسبه وزن های نسبی و نهایی
بررسی وضعیت هویت برند
فرهنگ مصرف گل
همردیفی به عنوان تعدیل‌کنندگی
ب بررسیادلۀعدمتأییدحکمحکومتیدراستثناءشدنمواردغیرجائزبازیگریزن
هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری
جایگاه شادی در چهار چوب هیجانها
مفهوم دین
گفتار اول دیدگاه فقها
شکل‌گیری هوش عاطفی
مفهوم ارزیابی عملکرد
گفتار ششم کنوانسیون اندازه‌گیری ظرفیت کشتیها
ایران معاصر
گفتار سوم علل عدم امکان اجرای تعهدات
پرسشهای تحقیق
جایگاه اصل جهاد
خودانگاره
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
تحریم توسط شورای امنیت
تکنیک
مقایسه دانش آموزان متوسطه و دبیران آنها در درک فناوری در جهان اطراف با استفاده از آزمون من ویتنی یو
بخش دوم توصیف آماری متغیر های اصلی تحقیق
ویژگی های دموگرافی خریدارن اینترنتی و ارزش های خرید اینترنتی
روایی و پایایی
آزمون فرضیه ها و یافته های تحقیق
ایجاد سازمان دانش مدار
اهمیت آموزش
بازار عرضه کنندگان
روش های تدریس غیر فعال شیوه مکتبی شیوه توضیحی شیوه سخنرانی
اولویت ورودیها
تعریف نظری و عملیاتی
وضعیت متغیر ارتباطات
بزه و بزهکار
فرهنگ‌سازمانی
فرهنگ سازمانی مدل دنیسون
گفتار دوم تعریف فقهی
شاخص کل قیمت
در دسترس بودن
الف رابطه طفل با زن
مفهوم شبکه عصبی
عللوعواملموثربرکاهشاشتغالوایجادبیکاری
لیکرت
جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان ممیزان و داوران
تعریف قتل عمد از منظر فقه اهل سنت
دیدگاه‌های کارت امتیازی متوازن
بازاریابی و اهمیت آن
آزمون سوال فرعی
مدل نظری تحقیق
تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه
نظریۀ ناکامی پرخاشگری
منبع داده ها و ابزار جمع آوری داده ها
چارچوب مفهومی پژوهش مدل پژوهش
ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر
روش انتخاب شرکتها فیلترینگ
فرایندهای اصلی یک زنجیره تامین
ﻧﮕﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪی
کالاهای خاص
فصل سوم مقدمه
کنوانسیون های زیست محیطی
بخش اول مبانی نظری پژوهش
حسابداری بزرگنمایی سود
پول ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست
مدل مفهومی در جهت دستیابی به زنجیره تأمین چابک
تبیین مدل پژوهش
مبحث اول تعریف لغوی
توزیع درآمد در ساختار دودوئی شرکت هرمی با چهار سطح
اهمیت کیفیت محصولات
سطوح یادگیری
تاثیر بازاریابی درونی بر بازاریابی بیرونی
انواع عدالت سازمانی
ویژگی های بسیج
جامعه آماری و نمونه‌آماری
مدل پنج عاملی شخصیت
ساختار سرمایه بهینه
کرامت زن در قابلیت هدایت 
نتایج حقوقی حاکمیت اراده
کودکی
الف برابری فرصت ها عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری فضایی
جاذبه های فرهنگی – تاریخی
تعریف واژه برند
پیوستها پرسشنامه
مشخص نمودن معیارها
گسترش دامنه محصول
مارکس
مازاد عوامل تولید شعب
فرآیندهای مدیریت دانش
وایلد
انواع تعارض
تعریف جاسوس در حقوق بین الملل
فصل دوم ادبیات نظری و پیشینۀ پژوهش
جمع‌آوری اطلاعات
استثنائاتقاعدهتکرارجرم
تشکلات در نظام بین‌الملل
نقش محیط در ایجاد سبک های اسنادی مناسب
الف آلبرت الیس و نظریه‌ درمانی عقلانی عاطفی
شرط هیمالیا
کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی
انواع فرهنگ سازمان
مزایای بسته بندی کاغذی و مقوایی
ارزش مالی برند
قسمت اول وفاداری
اعتماد سازمانی چیست
تعریف واژه‏های تحقیق
نیم سنجه های