پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت ۱۱

فرهنگی
تعریف جدید بهره‌وری و کیفیت
تبلیغات رسانه‌ ای
الگوی طبیعت گرایانه و مشارکتی
نتایج حاصل از برازش مدل سوم
۵ ۴ پیشنهادهای حاصل از پژوهش
پژوهش های انجام شده در داخل کشور
نقش اساسی معیارها
قلمرو زمانی و مکانی
مدل قابلیت جذب دانش تودوروا و داریسین
ب سوالات پژوهش
استراتژی های مربوط به جذب مشتری
گفتار دوم مفهوم و ارزیابی درک بیمار
روانپویشی
مدل های یادگیری در محیط های الکترونیکی وب
بند سوم قانون راجع به مجازات اسلامی
فصل چهارم یافته ها
یافته‏های جانبی
فصل چهارم مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران
مفاهیم بنیادی نظریه گفتمان لاکلائو و موفه
مدل های ریاضی و مفهومی مطرح در مدیریت زنجیره تأمین
عوامل سیاسی
بند دوم حقوق مترتب بر سهام
موقعیت کاری
نتایج آمار استنباطی
تاریخچه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
تصمیمگیری در
مدل دیویدسن و کوپر
فصل اول معرفی شرط ضمن عقد
گفتار دوم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی
قاعده فقهی
بند اول شروط باطلی که مبطل عقد نیست
انواع مدیریت سود
دیدگاه مالی
چانه زنی  

جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه فقه
ماهیت واحد خرید
ماتریس تعالی
اهداف زمان‌بندی گردش کاری
معیارهای اقتصادی
تعریف تصویر بدنی
ادبیات و پیشینه تحقیق تامین منابع مالی آموزش و پرورش در جهان
جمعبندی چارچوب نظری
خلاصه مانده
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری خلاصه پژوهش
تورم چیست
مفهوم سازی هویت سازمانی
فصل چهارم برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
مفهوم کیفیت
فصل چهارم حقوق اقتصادی اقلیت‌ها
راهکارها و پیشنهادات اجرائی برای رفع موانع قانونی موجود
از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت
گفتار اول دین
آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای منبع کنترل درونی والدین و پرخاشگری
فنون تحلیل توصیفی
سازگاری با محیط
راهکارها
چشمه آبگرم چمن بولی
سوبسید پنهان
توصیف متغیر وفاداری
نمونه آماری و حجم نمونه
منابع انگلیسی جدول
فصل دوم گستره نظری و پیشینه پژوهشی مسئله مورد بررسی
دلایل روی آوردن سازمانها به مهندسی مجدد
مروری بر ادبیات کارآفرینی
تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها
توصیف متغیر وفاداری به برند
پژوهشهای انجام شده در کشور
نقش صنایع غذایی در میان صنایع کشور
تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته انزوای اجتماعی
سیر تکاملی بانکداری در جهان
وظایف و تکالیف مؤدیان
استراتژی
میزان حریم در قانون مدنی
هیستوگرام نرمال سنجی متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری قبل از عمل حسابرسی سال
بند دوم ثبت شکایت
نظریهی انگیزش پیشرفت
محدودیت‌های پژوهشی
دیدگاه تصمیمگیری
ایجاب
تعریف مفهومی سبک یادگیری همگرا
توصیف متغیرهای پژوهش
ابزار و گردآوری داده ها ۷۳
–آزمونهای آماری لازم جهت تحلیل مباحث مورد نظرتحقیق
هوش هیجانی
تاریخچه ارزیابی عملکرد
ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی
راهبردهای جایگاه‏یابی نام تجاری سبز
کیفیت خدمت ادراک شده
ب سابقه تحقیق
ارزش تصویری ارزش زندگی و فلسفه زندگی
عنوان صفحه مقدمه
نقش هوش فرهنگی در سازمان
مزایای چارچوب زاکمن در مقایسه با دیگر چارچوبها
احکام دفاع از نفس عرض ومال از دیدگاه فقها
تاثیر رشد بر سازهی ارزش
زمان و مکان
فرضیه ها و سوالات تحقیق
عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن
مدل‌های اندازه گیری رضایت ارباب رجوع
شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
وضعیت واگذاری ها در ایران
کودکانی که
حفظ و نگهداری کارکنان
نمودارشمارۀ
عوامل اجتماعی و فرهنگی
تغییرات فرهنگی و ساختاری
انتقال فناوری
تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی
سئوال آغازین
نگرش به مرگ در اندیشه‌های لاکان
چشم اندازی نظری به الگوی پنج عاملی
پیشنهادات برای فرضیه اول
فقدان تحریک قبل از تجاوز
شیوه تحلیل آماری
روابط خارجی
مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی
رویکردهای مختلف به
قصاص شارب خمر
بند ششم دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی
ایدئولو‍ژی و رسالت سازمان
سطح کلان مدیریت شهری در ایران
تعداد جامعه
دیپلماسی عمومی نوین
نتایج آزمون کای دو
مپنا استاد راهنما دکتر محسن واعظ قاسمی نگارش سیامک اسمعیل‌نیا نیمسال تحصیلی شهریور
مدیریت بازاریابی خدمات بانکی
مفهوم اطلاعات بازار
نتایج آمار استنباطی و بحث
حیطه اعمال
عوارض
بخش اول رهبری
بررسی تعریف لغوی واصطلاحی وضع
فرایند حل مسائل و تعارضات
پرسش‌های پژوهش و فرضیه‌های تحقیق
مصرف سبز
مدل سلسله مراتبی
گرایش بازار از منظرمسئولیت اجتماعی
شاخص های اثربخشی و کارآئی
معیارهای ارزیابی عملکرد در تئوری فرامدرن
تعاریف و اصطلاحات تحقیق
فصل دوم مروری بر مبانی نظری و ادبیات تحقیق
وضعیت خصوصی سازی و اندازه دولت در اقتصاد ایران
تعریف عملیاتی سرمایه فکری
گفتارپنجم اصل عدم تبعیض درپرداخت حقوق
ویژگیهای کارکنان
مقیاسبندی پاسخ سوالات پرسشنامه
رابطه بین سابقه کار و سبک مدیریت تعارض همکاری
پایایی یا اعتماد
نحوه پرداخت یارانه
تجهیزات ساحلی
انواع سازمان
هدف و ارزش بخش‌بندی بازار
ارتباط تربیت بدنی و ورزش با سایر علوم
ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی
بازاریابی و مدیریت بازار
هویت برند
فمینیسم و تفاوت
سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم
نظریهی تورشتاین وبلن
توزیع فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک مدرسه ی محل تحصیل
طبقه بندی انگیزه پیشرفت بر اساس نظرالیزر
بخش چهارم حقوق اجتماعی و فرهنگی
افسردگی و غمگینی
مراحل آموزش به روش بحث گروهی
مبحث سوّم متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار جنایی
ابعاد ویژگی‌های سازمان‌های کارآفرین
فهرست مطالب فصل اول کلیات
انگیزه کارکنان در سازمان ها
اثر دخالت قوه قاهره
مبحثدوم مقرراتممنوعیتاستفادهاززور
– خلاصه و جمع‌بندی
کیفیت اطلاعات
تامین مال از طریق بدهی
رگرسیون چند متغیره
مهارت درون فردی
یادگیری نظامهای زبانی
بند اول شرط اجل تعلیقی شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی
قلمرو مکانی
طرح کالا
گردشگر
خمس بعد از اسلام
پیوست ها پیوست شماره یک پرسشنامه
تعریف فقهی قتل
بررسی رویکردهای روشی موجود
طرح پنج عاملی شخصیت
رویکرد استراتژیک در مدیریت اکوتوریسم
گفتار سوم ترمینولوژی موضوع
پیشینه در خارج
مدل پلسک
سازماندهی و طراحی شهری
ب ایدئولوگ های انقلاب
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
بند دوم نظریه فشار ساختاری
تعریف خلاقیت
داده های پانلی تابلویی
آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تطابق با توزیع نرمال منابع فیزیکی زیاد امکانات زیر ساختی
زیرساختها و استراتژیها
فصل سوم بررسی دلایل و ضرورتهای اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی
توزیع فراوانی دفعات سفر مشهد
ضریب همبستگی اسپیرمن بین بازارگرایی بر قابلیتهای بازاریابی
قانون مجازات عمومی و حمایت از زنان در برابر ضرب و جرح
بحران هویت
تعریف عملیاتی واژههای کلیدی تحقیق
ب ابزارهای تلفن همراه
موضوعات کلیدی شناخته شده و مورد تجدید نظر قرار گرفته جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز صنایع کوچک وزارت صنایع
عدم تقارن اطلاعاتی
گفتار دوم اصول و قواعد اختصاصی تفسیر
اصول ساخت
آزمون فرض فرعی دهم
تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
بند سوّم حبس خانگی در قانون کنونی
داروهای ضد اضطراب
تئوری های عدالت سازمانی
اقسام استمتاع
درجه رتبه معادل پاسخگویان
شرایط محیطی و افزایش جرم وبزهکاری
تحلیل مدل
عوامل موفقیت در بازاریابی الکترونیک
تحلیل رگرسیون چندگانه
حق در لغت
بند چهارم زندان های اردوگاهی فدرال
پیشینه تاریخی توانمندسازی
گفتار سوم پذیرش مرور زمان
سطوح توانمند سازی
عوامل ثأثیرگذار برشادکامی
طراحی و اجرای کارت امتیازی متوازن
اهداف اصلی تحقیق
بحث در چهارچوب قرضیه های پژوهش
الگوی میلر
استراتژی‌ تامین کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی
تعریف مفهومی استراتژی مصالحه سازش
دیدگاه ساخت گرا
راه های ارتباطی
مقایسه روش های مختلف ارزیابی
بند دوم مداخله بشر دوستانه
فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست جدول‌ها ‌ه فهرست تصاویر و نمودارها ‌و فصل اول کلیات پژوهش
توزیع جامعه آماری
توصیف متغیر قابلیت اعتماد
نظام جزیه و اقلیتهاى دینى
آزمون دوربین واتسون
پیشگیری از وقوع جرم درسیاست جنایی اسلام و جرمشناسی
فرایند تجزیه و تحلیل داده ها
بند اول اعلام واگذاری عواید حاصل از اعتبار
ویژگیهای
حمل و نقل متوالی
تعریف مفهومی سرمایه فکری
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی
نقش و اهمیت تئوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
ج مفهوم شکلی سهم
مطالب مهم و کلیدی را در هنگام مطالعه با شبرنگ یا ماژیک مشخص می کنم
ثبت کردن اسناد مطابق مقررات و قانون
رهبر عملگرا و رهبر ایجادکننده تحول
سنجش و اندازه‌گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده
تقسیم‌بندی متغیرها بر اساس رابطه
بنت و سیاست نمایش
درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان
توصیف سوال سوم تحقیق
قرارداد های انگیزش
مبحث اول تعریف ید
انواع خشونت علیه زنان
ویژگی های حرفه
پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی انگیزش پیشرفت
ﺗﻮان آﻣﻮزﺷﯽ رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ
مهاجرت بر حسب قانونی بودن و غیر قانونی بودن
دیدگاه بازاریابی استراتژیک روکرت
استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی
مدل آلن و می یر
تلویحات بالینی ۱۰۷
تدوین برنامه‌های استراتژیک بر مبنای دانش
گفتاراول ممنوعیتاختصاصملی ممنوعیتاختصاصفضابهملیتویژه
تعیین بهینه تعداد نرون‌های لایه پنهان
فصل چهارم توسعه مفهومی میان‌فرهنگی
محدودیتهای پژوهش
روایی اعتبار پرسش‌نامه
هدفگذاری
مدل پژوهش مدل ارزش ویژه نام تجاری دیوید آکر
نظریه نوسازی
بند سوم بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه
بند دوم دیدگاه فقهای امامیه
فصل سوم روش انجام تحقیق مقدمه
مزایای رضایت مشتری
رعایت اصل نظارت و کنترل
ب حفظ ارزشها و فلسفه انقلاب ملت ایران
حق بیمه مسئولیت
فلوچارت پایان نامه
شاخص رضایت مشتری ایرانی
مدل های ارزیابی عملکرد
بند اول مصونیت از تعرض
با مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی
تاثیر توبه در سقوط جرایم منافی عفت زنا لواط مساحقه و تفخیذ
اهمیت و ضرورت عملی
مروری بر ادبیات موضوع
انواع الگوریتمهای ژنتیکی
بحث نقد و نتیجه گیری
نظریه نقشی
پ الف مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی
مقدمه ایی برابعاد پنهان تجاری ‏شدن ورزش
محیطی گلدشتاین
رسانه های جمعی
اهمیت و پیامد ابعاد عدالت سازمانی به طور خلاصه
تحلیل نتایج آزمون فرضیهی سوم
گفتار دوم به کارگیری شیوه خاص
مدیریت ارتباط بامشتریا ن بانکی
آزمون سؤال های پژوهش
طبقه‌بندی انواع تحقیق بر مبنای هدف
کیفیت خدمات و تصمیمات بازاریابی رقابتی
مراحل عمومی آزمون فرض آماری
فصل چهارم
اثر اندازه هیات مدیره بر عملکرد شرکت
عقود تشریفاتی
جمع‏آوری دانش
ارکان و شرایط توبه
فرایند استراتژی مدیریت استعداد
توزیع فراوانی منابع تجربی شرکت
کشیاپ و همکاران
فصل اول مفهوم و ماهیت حضانت
تعریف مولفه های فرهنگ کار
ب روش تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات
دکترین
نظریهها و الگوهای استرس
سلامت سازمانی چیست
عملکرد بازاریابی
نوآوری استراتژی به عنوان یک مزیت استراتژیک
حمایت های توسعه گرا
مدل بازاریابی رابطه‌مند مورگان و هانت
قوانین مربوط به کودکان
مفهوم پدیده بیتفاوتی
مفاد امضای سیره عقلایی تا چه مقدار است
بند سوم قابلیت انکار و تردید در سند عادی
مجازات قتل عمد در قرآن
بررسی تعاریف و مفاهیم پایه‌ای و اساسی مرتبط با خطاهای انسانی
تحلیل واریانس و آزمون
پاسخگویی مقامات عمومی
نتایج آزمون تک نمونه ای برای بررسی میزان تأثیر برنامه درسی در رشد عقلانی
خودانگیزی
فراصنعتی
جایگاه تبلیغات و امکانات در گردشگری
توصیف متغیر تعهد سازمانی
فروتنی و ادب
معرفی ساختار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
عوامل ارتباطی و انسانی
اهمیت تسهیم دانش
رضایت مشتریان خارجی
حضرت موسی
فرآیند مربی گری از دیدگاه بیورز و ریا
تعیین نرخ ارز مناسب با صادرات
فلسفه ارزیابی عملکرد
وضعیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشعالی غیرانتفاعی در ایران
سوسیالیسم
تعریف نظری و عملی متغیر های تحقیق
مقادیر مواد تشکیل دهنده پوست
فهرست صفحه پرسشنامه ی استرس ناشی از انتظارات تحصیلی
ابعاد کلیدی ارزش دریافتی مشتری
اهمیت بازاریابی بین المللی
ب پیشگیری اجتماعی
توزیع فراوانی به تفکیک سطح تحصیلات
ترفیع و اطلاع رسانی
خدمات دیگر
ب تعیین مرجع تقاضای تحصیل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ایرانی
– چارچوب نظری
فصل دوم ادبیات تحقیق بخش اول رضایت مشتری
پرمیلا
الگوهای مدیریت