پایان نامه مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم ها: ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی صنایع

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع(M.Sc)

گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان:

ارزیابی و اولویت بندی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثرسطحی

استادراهنما:

دکتر علی رضا انوری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۲- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………….۵

۱-۴- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۶- فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۷- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۸- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۹

۱-۹- اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲- تاریخچه مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۳- مفاهیم مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۴- انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………۲۲

۲-۵- ویژگی های دانش……………………………………………………………………………………………………….۲۵

۲-۶- منابع دانش…………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۷- تفاوت مدیریت داده،مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش…………………………………………………..۲۷

۲-۸- تعریف مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۹- کاربرد مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۱۰- اصول مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………۳۱

۲-۱۱- روش های دانش آفرینی در سازمان…………………………………………………………………………….۳۳

۲-۱۲- مزایای مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۱۳- چرخه دانش………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۱۴- مقتضیات،زیر ساخت ها و عوامل موفقیت مدیریت دانش………………………………………………..۳۸

۲-۱۵- معیارها و زیر معیارهای بررسی شده در تحقیقات پیشین………………………………………………….۳۸

۲-۱۵-۱- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۱۵-۲- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۱۶- معیارها و زیر معیارهای مورد بررسی این تحقیق……………………………………………………………..۴۱

۲-۱۷- تحقیقات پیشین در زمینه اولویت بندی معیار ها و زیر معیارها………………………………………….۵۱

۲-۱۸- انتخاب روش اولویت بندی زیر معیارها…………………………………………………………………………۵۲

۲-۱۸-۱-تصمیم گیری چند معیاره…………………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۱۸-۲- فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) ………………………………………………. ………………………58

۲-۱۸-۳- روش ویکور………………………………………………………………………….. …………………………….۵۸

۲-۱۸-۴- دلایل به کارگیری روش ویکور در این تحقیق……………………………………………………………..۵۹

۲-۱۹- جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………..۶۱

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

۳-۲- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۳- حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۳-۴- مراحل و روش محاسبات تحقیق………………………………………………………………….. ………………۶۵

۳-۴-۱- روش بررسی وضع موجود مقتضیات مدیریت دانش…………………………………….. …………..۶۷

۳-۴-۲- اولویت بندی زیرمعیار ها………………………………………………………………………………………..۷۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۲- تجزیه و تحلیل داده های مرحله ارزیابی مقتضیات وجودی سازمان ………………………………..۸۳

۴-۲-۱- محاسبه روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………..۸۳

۴-۲-۲- بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۲-۳- انتخاب آزمون آماری…………………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۲-۴- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه اول………………………………………………………………….۹۷

۴-۲-۵- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه دوم…………………………………………………………………۱۰۱

۴-۲-۶- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه سوم………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۲-۷- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه چهارم……………………………………………………………..۱۰۹

۴-۲-۸- تحلیل های آماری مربوط به فرضیه پنجم……………………………………………………………….۱۱۲

۴-۲-۹- نتایج تجزیه و تحلیل داده های مرحله ارزیابی مقتضیات وجودی سازمان…………………..۱۱۶

۴-۳- تجزیه و تحلیل داده های مرحله اولویت بندی زیر معیار ها ………………………………………..۱۱۷

۴-۳-۱- تعیین ماتریس وزن شاخص ها…………………………………………………………………………….۱۱۷

۴-۳-۲- بررسی سازگاری منطقی قضاوت ها…………………………………………………………………….۱۲۲

۴-۳-۳- اولویت بندی زیر معیارها با بهره گرفتن از روش ویکور………………………………………………۱۲۵

۴-۴- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵

۵-۲- نتایج حاصل از فرضیات………………………………………………………………………………………..۱۴۵

۵-۳- نتایج حاصل از اولویت بندی…………………………………………………………………………………۱۴۸

۵-۴- تحلیل نتایج و روش پیشنهادی برای بهبود هر کدام از معیارها ………………………………….۱۵۱

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………….۱۵۳

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۴

فهرست جداول

جدول۲-۱- نخستین تلاشها در راستای مدیریت دانش………………………………………………………….۱۷

جدول۲-۲- خصوصیات داده،اطلاعات و دانش………………………………………………………………….۲۲

جدول۲-۳- مزایای کمی و کیفی مدیریت دانش…………………………………………………………………۳۵

جدول۲-۴- چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف……………………………………………..۳۷

جدول۲-۵- معیارهای های بررسی شده مدیریت دانش در تحقیقات صورت گرفته………………….۴۹

جدول۳-۱- CVI برای کل و معیار های پرسشنامه…………………………………………………………….۶۹

جدول۳-۲- آلفای کرونباخ برای کل و معیار های پرسشنامه…………………………………………………۷۰

جدول۳-۳- طیف قبول و رد فرضیات……………………………………………………………………………….۷۱

جدول۳-۴- ارزش گذاری شاخص ها نسبت به هم…………………………………………………………….۷۳

جدول۳-۵- متوسط شاخص سازگاری تصادفی…………………………………………………………………..۷۵

جدول۳-۶- ارزش گذاری زیرمعیارها بر اساس شاخص ها نسبت به هم………………………………..۷۶

جدول۴-۱ محاسبهCVR و میانگین عددی قضاوت ها ی پرسشنامه عمومی…………………………۸۶

۴-۲- محاسبهCVR و میانگین عددی قضاوت ها ی پرسشنامه تخصصی………………………………۹۱

جدول۴-۳- CVI برای کل و معیار های پرسشنامه……………………………………………………………..۹۳

جدول۴-۴- آلفای کرونباخ برای کل و معیار های پرسشنامه………………………………………………….۹۴

جدول۴-۵- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرها (آزمون KS) …………………………………………………95

جدول۴-۶- طیف قبول و رد فرضیات……………………………………………………………………………….۹۶

جدول۴-۷- آمار توصیفی ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان……………………………………………………..۹۷

جدول۴-۸- آزمون t-test در حالت دو دامنه برای فرضیه اول…………………………………………….۹۸

جدول۴-۹- آزمون t-test در حالت یک دامنه برای فرضیه اول……………………………………………۹۹

جدول۴-۱۰- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………….۱۰۰

جدول۴-۱۱- میانگین رتبه ها…………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

جدول۴-۱۲- آمار توصیفی ظرفیت چارچوب سازمانی………………………………………………………۱۰۱

جدول۴-۱۳- آزمون t استیودنت در حالت دو دامنه…………………………………………………………..۱۰۲

جدول۴-۱۴- آزمون t-test در حالت یک دامنه……………………………………………………………….۱۰۳

جدول۴-۱۵- آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………….۱۰۴

جدول۴-۱۶- میانگین رتبه ها……………………………………………………………………………………… ۱۰۴

جدول۴-۱۷- آمار توصیفی ظرفیت مدیریت دانش…………………………………………………………..۱۰۶

جدول۴-۱۸- آزمون t استیودنت…………………………………………………………………………………..۱۰۶

جدول۴-۱۹- آزمون t-test در حالت یک دامنه……………………………………………………………..۱۰۷

جدول۴-۲۰- آزمون فریدمن………………………………………………………………………………………..۱۰۷

جدول۴-۲۱- میانگین رتبه ها…………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

جدول۴-۲۲- آمار توصیفی ظرفیت مدیریت دانش………………………………………………………….۱۰۹

جدول۴-۲۳- آزمون t استیودنت…………………………………………………………………………………..۱۱۰

جدول۴-۲۴- آزمون t-test در حالت یک دامنه……………………………………………………………..۱۱۰

جدول۴-۲۵- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………….۱۱۱

جدول۴-۲۶- میانگین رتبه ها……………………………………………………………………………………. ۱۱۱

جدول۴-۲۷- آمار توصیفی ظرفیت فناوری…………………………………………………………………..۱۱۳

جدول۴-۲۸- آزمون t استیودنت………………………………………………………………………………….۱۱۳

جدول۴-۲۹- آزمون t-test در حالت یک دامنه…………………………………………………………….۱۱۴

جدول۴-۳۰- آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………….۱۱۴

جدول۴-۳۱- میانگین رتبه ها……………………………………………………………………………………. ۱۱۵

جدول۴-۳۲- نتایج نهایی مرحله ارزیابی مقتضیات وجودی سازمان…………………………………۱۱۶

جدول۴-۳۳- مقایسات زوجی معیارها…………………………………………………………………………۱۱۸

جدول۴-۳۴- مقایسات زوجی شاخص ها پس از محاسبه میانگین هندسی……………………….۱۱۹

جدول۴-۳۵- محاسبه جمع ستون ها……………………………………………………………………………۱۲۰

جدول۴-۳۶- نرمالایز کردن وزن ها……………………………………………………………………………..۱۲۱

جدول۴-۳۷- متوسط سطری جدول مقایسات زوجی……………………………………………………..۱۲۱

جدول۴-۳۸- متوسط سطری جدول مقایسات زوجی……………………………………………………۱۲۲

جدول۴-۳۹- محاسبه ماتریس بردار مجموع وزنی…………………………………………………………۱۲۳

جدول۴-۴۰- ماتریس اولیه نظرات متخصصان…………………………………………………………….. ۱۲۶

جدول۴-۴۱- محاسبه میانگین هندسی نظرات و تشکیل ماتریس تصمیم گیری………………….۱۲۸

جدول۴-۴۲- نرمال سازی ماتریس تصمیم گیری…………………………………………………………..۱۳۰

جدول۴-۴۳- ماتریس وزن معیارها …………………………………………………………………………….۱۳۲

جدول۴-۴۴- تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر شاخص…………۱۳۳

جدول۴-۴۵- مربوط به محاسبه مقادیر S  و R ……………………………………………………… 135

جدول۴-۴۶- مقادیر S  و R ………………………………………………………………………………. 136

جدول۴-۴۷- محاسبه مقدار Q و مشخص کردن شماره اولویت ها……………………………. ۱۳۸

جدول۴-۴۸- ترتیب اولویت بر اساسS،RوQ   ………………………………………………………..140

جدول۴-۴۹- اولویت بندی نهایی زیرمعیارها بر اساسS، Rو Q ………………………………..142

جدول۵-۱- وضع موجود و ترتیب اولویت زیر معیارها……………………………………………….. ۱۴۹

فهرست اشکال و نمودارها

شکل ۲-۱- روابط داده، دانش و اطلاعات…………………………………………………………………..۱۸

شکل۲-۲- معیارهای اصلی مورد بررسی در تحقیق……………………………………………………..۴۲

شکل۲-۳- مدل های MADM با توجه به طبقه بندی جبرانی و غیرجبرانی………………….۵۵

شکل ۲-۴- انواع روش های MADMاز نظر کاربرد………………………………………………….۵۷

شکل۲-۵- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………۶۲

شکل۳-۱- روند عملیاتی تحقیق………………………………………………………………………………..۶۶

شکل۴-۱- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان……………………………… ۱۰۰

شکل۴-۲- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت چارچوب سازمانی…………………………………..۱۰۵

شکل۴-۳- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت مدیریت تغییر………………………………………….۱۰۸

شکل۴-۴- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت مدیریت دانش…………………………………………۱۱۲

شکل۴-۵- رتبه بندی زیر معیارهای ظرفیت فناوری……………………………………………………۱۱۵

چکیده

ارزیابی مقتضیات جهت استقرار مدیریت دانش، اولین گام در استقرار مدیریت دانش است که کلیه سازمان ها ملزم به انجام آن در این مسیر هستند، زیرا اگر مقتضیات، زیرساخت ها و پیش نیازهای مناسب و لازم برای استفاده از چنین فرآیندی فراهم نباشد حاصلی به جزء اتلاف منابع انسانی، وقت و منابع مالی نخواهد داشت. در این تحقیق به بررسی مقتضیات وجودی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان صنایع دریایی- گروه شناورهای اثرسطحی پرداخته شده است.

این تحقیق از نوع توصیفی اکتشافی می باشد. در مرحله اول با توجه به مطالعات پیشین انجام شده، مقتضیات مدیریت دانش شناسایی و بومی سازی شدند. در مرحله دوم، وضعیت مقتضیات وجودی سازمان در قالب پنج معیار، ۲۱زیر معیار و ۴۸ گزاره از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل از پرسش نامه این مرحله، از طریق نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. د ر مرحله سوم، زیر معیارها بر اساس میزان اهمیت و کاربرد آن ها در مراحل مختلف چرخه دانش، با بهره گرفتن از روش ویکور که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است، اولویت بندی گردیدند.

در بررسی وضعیت مقتضیات وجودی مدیریت دانش، سازمان در سه معیار ظرفیت چارچوب سازمان، ظرفیت مدیریت دانش و ظرفیت فناوری، وضعیت مناسبی داشت و در دو معیار ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان و ظرفیت مدیریت تغییر در وضعیت مناسبی قرار نداشت. در اولویت بندی زیرمعیارها، حمایت و تعهد مدیریت، مشارکت کارکنان و آموزش به ترتیب بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند.

نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده سازمان های صنعتی و نظامی، خصوصاٌ سازمان صنایع دریایی-گروه شناورهای اثر سطحی جهت پیاده سازی مدیریت دانش، قرار گیرد.

مقدمه

در عصر امروز، دانش موجود درسازمان ها ازمهمترین دارایی های آنها محسوب می شود و توانسته است خود را به عنوان یکی از اثربخش ترین وچالش برانگیزترین موضوعات مدیریتی معرفی نماید.

مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان است و به تلاش هایی اشاره دارد که به صورت سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد(ال دفت، ۱۳۷۷).

مقتضیات مدیریت دانش می تواند به عنوان عواملی تعریف شود که اگر به طور مناسبی لحاظ گردند منجر به اطمینان یافتن سازمان به دستیابی به یک مزیت رقابتی و موفقیت اجرای یک رویکرد گردند(محمدی، ۱۳۸۷) (روکارت، ۱۹۷۹).

داونپورت و پرابست[۱] با انجام مطالعه موردی و بررسی شرکت های بزرگی مانند آمازون دات کام، لیستی از عوامل کلیدی موفقیت را برای پیاده سازی مدیریت دانش ارائه کرده اند که عبارتند از: رهبری، اندازه گیری عملکرد، خط مشی سازمانی، کسب و اشتراک دانش، ساختار سیستم های اطلاعاتی، الگوبرداری و آموزش(داونپورت و پرابست، ۲۰۰۲).

انصاری و نوروز نژاد[۲](۲۰۱۳) در راستای اولویت بندی شاخص های مدیریت دانش، در تحقیقی که در سازمان اوراق بهادار انجام دادند، با بهره گرفتن از روشTOPSISتاپسیس، ۲۶زیر معیار را بر اساس شش معیار اصلی خلق دانش،اکتساب دانش، یادگیری سازمانی،به اشتراک گذاشتن دانش، بهره برداری از دانش و ذخیره سازی دانش مورد بررسی قرار دادند. این معیارهای اصلی دربرگیرنده شاخص ها و اهداف سازمان هستند که در راستای آن ها، مدیریت دانش پیاده سازی می شود. در این تحقیق زیر معیارهایی مانند کار تیمی، تداوم یادگیری و استفاده از افرادی که برای دانش سازمانی ارزش قائل هستند، بالاترین اولویت را به دست آوردند و راه حل های قدیمی بازیابی اطلاعات،اجرای ایده های جدید و آشنایی کارکنان با اینترنت، کمترین اولویت را به دست آوردند(انصاری و نوروزنژاد، ۲۰۱۳، ۴۳۳-۴۲۶).

محقر و همکاران(۱۳۹۱) در تحقیق خود در شرکت مکو یازده عامل را به عنوان عوامل موفقیت مدیریت دانش شناسایی و سپس به رتبه بندی این عوامل بر اساس روش گسترش عملکرد کیفیت فازی پرداخته اند. مدیریت منابع انسانی،حمایت و رهبری مدیریت و زیرساخت سازمانی بالاترین اولویت ها را به دست آورده اند(محقر و همکاران، ۱۳۹۱).

سعیدی[۳] و همکاران(۲۰۱۲)عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش را در قالب ۳۳ زیر معیار، بر اساس چهار شاخص اصلی جنبه استراتژیک، جنبه سازمانی، جنبه زیرساخت ها، جنبه اجتماعی و فرهنگی و جنبه سرمایه اجتماعی در شرکت بهنوش، با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی رتبه بندی کرده است. در این تحقیق چشم انداز استراتژیک، تعهد مدیریت و دسترسی به دانش بالاترین رتبه ها را به دست آوردند. هدف اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت بهنوش، بهبود اوضاع شرکت، در پنج شاخص فوق بااستفاده از ۳۳زیرمعیار است(سعیدی و همکاران، ۲۰۱۲، ۱۳۴۱-۱۳۳۵).

در پژوهش حاضر در ابتدا بر اساس مطالعات پیشین، زیر معیارهایی برای سنجش مقتضیات و وضعیت زیرساخت های موجود برای پیاده سازی مدیریت دانش تعریف می گردد و این زیر معیارها در قالب پنج معیار ظرفیت افراد و فرهنگ سازمان، ظرفیت چارچوب سازمان، ظرفیت مدیریت دانش، ظرفیت مدیریت تغییر و ظرفیت فناوری قرار می گیرند و بر اساس آن ها به بررسی وضعیت مقتضیات مدیریت دانش پرداخته خواهد شد. در ادامه زیر معیارهای سنجیده شده ، بر اساس میزان اهمیت و کاربرد آن ها در چرخه دانش اولویت بندی می شوند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۷۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         minoofar.majedi@gmail.com