پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، پژوهش های و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان :

یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب دیده

استاد راهنما :

دکتر ایرج مهدوی

دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

۱-۱- مقدمه  2

۱-۲- ضرورت مساله  3

۱-۳- بیان مساله  6

۱-۴- اهداف  پژوهش     6

۱-۵- ساختار پایان نامه  6

۲-۱- مقدمه  9

۲-۲- فاجعه ها  9

۲-۳- طبقه بندی فجایع   10

۲-۴- تأثیرات فجایع بر ملت ها  12

۲-۵- چرخه  سیستم  مدیریت  فاجعه  16

۲-۵-۱- کاهش اثرات    18

۲-۵-۲-    آمادگی   18

۲-۵-۳-    پاسخ   18

۲-۵-۴-    بهبود  19

۲-۶- دسته بندی کلی پژوهش های انجام شده  19

۲-۷- لجستیک بشردوستانه ۱۹

۲-۸- سیستم های لجستیک بشردوستانه در مقابل زنجیره های تأمین بازرگانی   20

۲-۹- ساختار  زنجیره  لجستیک  بشردوستانه  22

۲-۱۰- کالاها  و  تجهیزات  مورد نیاز در لجستیک  بشردوستانه  24

۲-۱۱- قدمت پژوهش های تکنیکی صورت گرفته در زمینه مدیریت فاجعه و لجستیک بشردوستانه  25

۲-۱۲- طبقه بندی  مدل ها  26

۲-۱۲-۱-  مدل های  مکان یابی  تسهیلات  امدادی   26

۲-۱۲-۲-  مدل های  حمل و نقل   26

۲-۱۲-۳-  مدل های  توزیع کالاهای  امدادی   27

۲-۱۲-۴-  مدل های  برنامه ریزی  لجستیک  خدمت رسانی  به  مصدومان   28

۲-۱۲-۵- مدل های توزیع کالاهای  امدادی  و  خدمت رسانی  به  مصدومان   28

۲-۱۲-۶-  مدل های  جامع   28

۲-۱۳- جمع بندی  و  نتیجه گیری   29

۳-۱- مقدمه  31

روش حل   31

۳-۲- مساله بهینه سازی چند هدفی   31

۳-۲-۱- تعریف تابع هدف محدب    33

۳-۲-۲- تفاوت بهینه سازی چند هدفی با بهینه سازی تک هدفی   33

۳-۲-۳- دسته بندی روش های چند هدفی   35

۳-۲-۳-۱- جستجوی بدون تقدم  35

۳-۲-۳-۲- ابتدا تصمیم گیری سپس جستجو  36

۳-۲-۳-۳- جستجو و تصمیم گیری هم زمان   36

۳-۲-۳-۴- ابتدا جستجو سپس تصمیم گیری   36

۳-۳- روش برنامه ریزی آرمانی   36

۳-۳-۱- الگوریتم های موجود برای حل یکGP   39

۳-۴- دهه۱۹۶۰آغاز نظریه ی فازی   45

۳-۵- منطق فازی   45

۳-۶- سیستم های فازی ۴۶

۳-۷- تصمیم گیری فازی   46

۳-۸- مجموعه فازی   46

۳-۹- مجموعه پشتیبان یک مجموعه فازی   47

۳-۱۰- -برش در مجموعه های فازی   47

۳-۱۱- مجموعه فازی محدب    47

۳-۱۲- ارتفاع یک مجموعه فازی   47

۳-۱۳- مجموعه فازی نرمال   47

۳-۱۴- اعداد فازی   48

۳-۱۵- توابع عضویت استاندارد  48

۳-۱۶- تشریح مساله  52

۳-۱۷-۱- فرضیات مساله  54

۳-۱۷-۲- نمادها ی مدل ریاضی   55

۳-۱۷-۳- پارامترهای مدل ریاضی   55

۳-۱۷-۴- متغیرهای تصمیم مدل ریاضی   57

۳-۱۷-۵- مدل ریاضی   57

۳-۱۷-۶- شرح مدل ریاضی   59

۴-۱- مقدمه  62

۴-۲- مثال عددی   62

۴-۲-۱- مدل اول   68

۴-۲-۲- مدل دوم  69

۴-۲-۳- مدل سوم  70

۴-۳- مطالعه موردی اول   72

۴-۴- مطالعه موردی دوم  93

۵-۱- مقدمه  112

۵-۲- نتیجه گیری   112

۵-۳- پیشنهادها  113

 

فهرست جداول
جدول۲-۳- پنج حادثه مهم صنعتی از لحاظ خسارت های اقتصادی تحمیل شده در طی سال های ۱۹۰۰ تا۲۰۱۰ ]۱۴[. ۱۴

جدول ۲-۴- پیامدهای برخی از بلایای طبیعی ]۱۹[. ۱۵

جدول۴- ۱- هزینه انتقال (دلار) کالاها از مسیرهای موجود در شبکه. ۶۳

جدول۴-۲- امکان عبور وسایل نقلیه از کمان های شبکه. ۶۳

جدول۴-۳- جدول موجودی ابتدای دوره در انبارها. ۶۴

جدول۴ -۴- اطلاعات پارامتر تقاضا. ۶۴

جدول۴ -۵- مقدار پارامتر تقاضا با توجه به درجه عضویت. ۶۵

جدول۴-۶- اطلاعات پارامتر عرضه دولتی. ۶۶

جدول۴-۷- مقدار پارامتر عرضه دولتی با توجه به درجه عضویت. ۶۶

جدول۴-۸- اطلاعات پارامتر کمک مردمی. ۶۷

جدول۴-۹- مقدار پارامتر کمک های مردمی با توجه به درجه عضویت این پارامتر. ۶۷

جدول۴-۱۰- متغیرهای فعال پس از حل مدل سوم در حالتی که درجات عضویت پارامترها۳/۰ است. ۷۱

جدول۴-۱۱- متغیرهای فعال پس از حل مدل سوم در حالتی که درجات عضویت پارامترها۵/۰ است. ۷۱

جدول۴- ۱۲- مقادیر تابع هدف در حالت واقع بینانه، با توجه به وزن های مختلف. ۷۲

جدول۴ -۱۳- متغیرهای فعال پس از حل مدل سوم در حالتی که درجات عضویت پارامترها۹/۰ است. ۷۲

جدول۴- ۱۴-مقادیر تابع هدف در حالتی که درجات عضویت ۹/۰ است، با توجه به وزن های مختلف. ۷۲

جدول۴- ۱۵- مشخصات کالاهای امدادی و میزان مورد نیاز از آن ها در دوره امدادرسانی ۴ روزه، به ازای هر قربانی. ۷۳

جدول۴-۱۶- کران بالا، کران پایین و مقادیر پارامتر فازی میزان پشتیبانی دولت به ازای هر نوع کالای امدادی، که به انبارها فرستاده می شوند. ۷۳

جدول۴-۱۷- کران بالا، کران پایین و مقادیر پارامتر فازی میزان کمک های داوطلبانه مردمی به ازای هر نوع کالای امدادی، که به مراکز توزیع فرستاده می شوند. ۷۵

جدول۴- ۱۸- هزینه انتقال کالاهای امدادی (ریال)، از انبارها به مراکز توزیع. ۷۶

جدول۴- ۱۹- هزینه انتقال کالاهای امدادی (ریال)، ازمراکز توزیع به نقطه آسیب دیده. ۷۶

جدول۴- ۲۰- هزینه انتقال کالاهای امدادی (ریال)، از انبارها به نقطه آسیب دیده. ۷۶

جدول۴ -۲۱- کران پایین (مقادیر بدون ریسک) و کران بالا (مقادیر با ریسک بالا)، برای میزان تقاضای انواع کالاهای امدادی و مقادیر پارامتر فازی آن ها، در نقطه آسیب دیده. ۷۶

جدول۴ -۲۳- آرمان هزینه و متغیرهای فعال مساله درحالتی که درجات عضویت پارامترها برابر با ۳/۰ است. ۷۸

جدول۴- ۲۴-آرمان نسبت پاسخ به تقاضا و متغیرهای فعال مساله درحالتی که درجات عضویت پارامترها برابر با ۳/۰ است. ۷۹

جدول۴ -۲۵- مقادیر هدف و متغیرهای فعال بدست آمده از حل مدل سوم مساله با درجات عضویت ۳/ ۰ برای پارامترها و ضرایب ۵/۰، برای انحراف از آرمان ها. ۸۱

جدول۴- ۲۶- مقادیر توابع هدف بدست آمده از حل مدل سوم، با توجه به ضرایب انحراف از مقادیر آرمانی در مدل. ۸۲

جدول۴- ۲۷-  مقادیر تابع هدف و متغیر های فعال بدست آمده از حل مدل سوم مساله با درجات عضویت ۳/۰ و با ضرایب ۷/۰، برای انحراف ها از آرمان هزینه و ۳/۰، برای انحراف ها از آرمان نسبت پاسخ گویی به تقاضا. ۸۲

جدول۴ -۲۸- مقادیر تابع هدف و متغیر های فعال بدست آمده از حل مدل سوم مساله با درجات عضویت برابر با ۳/۰ ، با ضرایب۳/۰ برای انحراف ها از آرمان هزینه و۷/۰، برای انحراف ها از آرمان نسبت پاسخ گویی به تقاضا. ۸۳

جدول۴- ۲۹- مقدار آرمانی هزینه و متغیرهای فعال بدست آمده از حل مدل اول مساله، در حالت واقع بینانه. ۸۴

جدول۴-۳۰- مقدار آرمانی نسبت پاسخ گویی به تقاضا و متغیرهای فعال بدست آمده از حل مدل دوم مساله،  در حالت واقع بینانه. ۸۶

جدول۴ -۳۱- مقادیر تابع هدف و متغیر های فعال بدست آمده از حل مدل سوم مساله در حالت واقع بینانه، با ضرایب ۳/۰، برای انحراف ها از آرمان هزینه و ۷/۰، برای انحراف ها از آرمان نسبت پاسخ گویی به تقاضا. ۸۷

جدول۴ -۳۲- مقادیر تابع هدف و متغیرهای فعال بدست آمده از حل مدل سوم مساله در حالت واقع بینانه به ازای ضرایب ۷/۰، برای انحراف ها از آرمان هزینه و ۳/۰، برای انحراف ها از آرمان نسبت پاسخگویی به تقاضا. ۸۸

جدول۴ -۳۳- مقادیر تابع هدف و متغیر های فعال بدست آمده از حل مدل سوم مساله در حالت واقع بینانه با ضرایب ۵/۰، برای انحراف ها از آرمان ها. ۸۹

جدول۴ -۳۴- مقدار آرمانی هزینه و متغیرهای فعال پس از حل مدل اول، با درجات عضویت ۹/۰٫ ۹۰

جدول۴- ۳۵- مقادیر تابع هدف و متغیرهای فعال پس از حل مدل سوم  با درجات عضویت ۹/۰ و با ضرایب۳/۰ برای انحراف از آرمان هزینه و ۷/۰ برای انحراف از آرمان نسبت پاسخ گویی به تقاضا. ۹۱

جدول۴ -۳۶- مقدار تابع هدف و متغیر های فعال پس از حل مدل سوم با درجات عضویت ۹/۰ و با ضرایب۷/۰ برای انحراف از آرمان هزینه و ۳/۰ برای انحراف از آرمان نسبت پاسخ گویی به تقاضا. ۹۲

جدول۴-۳۷-  مقدار تابع هدف و متغیرهای فعال پس از حل مدل سوم با درجات عضویت ۹/۰ با ضرایب انحراف از آرمان های هزینه و نسبت پاسخ گویی به تقاضای ۵/۰٫ ۹۲

جدول ۴-۳۸-  موجودی ابتدای دوره امدادرسانی کالاهای امدادی، در انبارهای تهران، اصفهان و شیراز. ۹۴

جدول۴ -۳۹- کران بالا، کران پایین و مقادیر پارامتر فازی میزان پشتیبانی دولت به ازای هر نوع کالای امدادی، که به انبارها فرستاده می شوند. ۹۵

جدول۴- ۴۰- کران بالا، کران پایین و مقادیر پارامتر فازی میزان کمک های داوطلبانه مردمی به ازای هر نوع کالای امدادی ، که به مراکز توزیع فرستاده می شوند. ۹۶

جدول۴- ۴۱- مشخصات کالاهای امدادی و میزان مورد نیاز از آن ها، در دوره امدادرسانی چهار روزه، به ازای هر قربانی. ۹۷

جدول۴-۴۲- کران پایین (مقادیر بدون ریسک) و کران بالا (مقادیر با ریسک بالا)، برای میزان تقاضای انواع کالاهای امدادی و مقادیر پارامتر فازی آن ها، در نقاط آسیب دیده. ۹۷

جدول۴ -۴۳- هزینه حمل و نقل (ریال) کالاهای امدادی،از نقاط عرضه به مراکز توزیع. ۹۸

جدول۴- ۴۴-جدول هزینه حمل و نقل (ریال) کالاهای امدادی،از مراکز توزیع به نقاط آسیب دیده. ۹۸

جدول۴-۴۵- هزینه حمل و نقل(ریال) کالاهای امدادی، از نقاط عرضه به نقاط آسیب دیده. ۹۸

جدول۴- ۴۶- حل مدل اول در حالت واقع بینانه و مقدار آرمان هزینه. ۹۹

جدول۴-۴۷- حل مدل دوم و مقدار آرمان نسبت پاسخ گویی به تقاضا در حالت واقع بینانه. ۱۰۰

جدول۴ -۴۸- حل مدل سوم با ضرایب۵/۰، برای انحراف از آرمان ها، در حالت واقع بینانه. ۱۰۱

جدول۴ -۴۹- حل مدل سوم با ضرایب ۳/۰، برای انحراف از آرمان هزینه و ۷/۰، برای انحراف از آرمان نسبت پاسخ به تقاضا، در حالت واقع بینانه. ۱۰۲

جدول۴- ۵۰- حل مدل سوم با ضرایب ۷/۰، برای انحراف از آرمان هزینه و ۳/۰، برای انحراف از آرمان نسبت پاسخگویی به تقاضا، در حالت واقع بینانه. ۱۰۳

جدول۴- ۵۱- حل مدل اول و مقدار آرمانی هزینه درحالتی که درجات عضویت برابر با ۳/۰ هستند. ۱۰۴

جدول۴ -۵۲- حل مدل دوم و مقدار آرمانی نسبت پاسخ گویی به تقاضا درحالتی که درجات عضویت برابر با ۳/۰ هستند. ۱۰۴

جدول۴ -۵۳- حل مدل سوم با ضرایب۵/۰ برای انحراف از آرمان ها و با درجات عضویت ۳/۰٫ ۱۰۶

جدول۴- ۵۴- حل مدل اول با درجات عضویت ۹/۰ و مقدار آرمانی هزینه. ۱۰۷

جدول۴ -۵۵- حل مدل دوم و مقدار آرمانی نسبت پاسخ گویی به تقاضا با درجات عضویت ۹/۰٫ ۱۰۷

جدول۴ -۵۶- حل مدل سوم با درجات عضویت ۹/۰ و  با ضرایب ۵/۰، برای انحراف از آرمان های هزینه و نسبت پاسخ گویی به تقاضا. ۱۰۹

 

فهرست شکل ها
شکل۱- ۱ – تأثیر ویرانگر سیلاب. ۲

شکل۱- ۲- تأثیرات مخرب زلزله و خسارات جانی و مالی ناشی از آن. ۳

شکل۱- ۳- توزیع کالا و امداد رسانی به مصدومان پس از وقوع حادثه. ۴

شکل۱- ۴- عملیات لجستیک امدادی پس از وقوع حادثه. ۵

شکل۲- ۱- رخ داد بلایای طبیعی با توجه به منشأ آن ها در سال های۱۹۰۰-۲۰۰۵ [۱۰]. ۱۱

شکل۲- ۲- توزیع بلایای طبیعی با توجه به نوع ۱۹۹۰-۲۰۰۵ [۱۱] . ۱۱

شکل۲- ۳- چهار فاز اصلی یک سیستم مدیریت فاجعه. ۱۶

شکل۲- ۴- ساختار زنجیره لجستیک بشردوستانه  23

شکل۳- ۱- روش های حل مساله چند هدفی. ۳۵

شکل۳-۲- فضای جواب و انحراف از آرمان ها. ۴۰

شکل۳-۳- فضای جواب با توجه به اضافه شدن محدودیت جدید. ۴۱

شکل ۳- ۴-تابع عضویت مثلثی. ۴۹

شکل ۳- ۵- تابع عضویت ذوزنقه ای. ۴۹

شکل۳-۶- تابع عضویت یک مجموعه فازی c. 52

شکل۳- ۷- لجستیک امدادی سه سطحی و کمان های ارتباط دهنده سطوح. ۵۴

شکل۴- ۱- تابع عضویت تقاضا. ۶۴

چکیده

پس از وقوع فجایع طبیعی، پاسخ اورژانسی به سوانح و خدمت رسانی به قربانیان امری ضروری است. در این پژوهش، مساله امدادرسانی پس از وقوع فاجعه طبیعی، به صورت ریاضی مدل سازی شده است. برای مدل سازی، زنجیره تأمین سه سطحی را در نظرگرفته ایم. سطح اول شامل انبار های کالاهای امدادی، سطح دوم شامل مراکز توزیع و سطح سوم دربرگیرنده مناطق آسیب دیده است. تعداد قربانیان حادثه، آمار قطعی ودقیق از زیر آوار ماندگان، مجروحان و کشته شدگان بلافاصله پس از حادثه، به طور قطعی مشخص نیستند و این ها به تدریج  تکمیل می شوند. لذا، تقاضای قربانیان حادثه غیرقطعی است و به تبع آن پشتیبانی دولت، که از طریق عرضه انواع کالاهای امدادی صورت می پذیرد و میزان کمک های داوطلبانه مردمی نیز غیرقطعی هستند. به این علت، سه پارامتر تقاضای مناطق آسیب دیده، میزان کمک های مردمی و میزان عرضه های دولتی را به صورت پارامترهای فازی در مدل درنظر می گیریم.

از جمله چالش هایی که در شرایط بحرانی پس از حادثه وجود دارد، کم بودن منابع و فزونی تقاضا نسبت به آن است. لذا، تخصیص بهینه منابع اهمیت فراوانی دارد. امدادرسانی باید به گونه ای باشد که همه مناطق آسیب دیده، کالاهای امدادی را دریافت کنند. در این تحقیق، همه نواحی فاجعه دیده از سهمی از انواع کالاهای امدادی، به صورت عادلانه، برخوردار می شوند و دو هدف را به طور هم زمان بر آورده نموده ایم: (۱)- کمینه سازی هزینه ها برای برپایی مراکز توزیع در مکان های بهینه.(۲)- بیشینه نمودن نسبت پاسخ گویی به تقاضای مناطق فاجعه دیده، برای حداکثر پوشش تقاضا. برای آزمودن کاربردی بودن مدل در واقعیت، آن را در دو مطالعه موردی، ارزیابی می کنیم. نتایج بدست آمده موید کارآمدی رویکرد به کاررفته هستند.

مقدمه

سوانح طبیعی در جای جای کره خاکی در فصل های مختلف سال رخ می دهند، قربانیان بسیاری بر جای می گذارند و خسارت مالی زیادی را به دولت ها تحمیل می کنند. بلایای طبیعی هم چون سیل، زلزله، سونامی، طوفان های شدید، گردبادها، برخورد شهاب سنگ با زمین و غیره هستند. هر یک از این حوادث طبیعی با توجه به شدتی که دارند و مکانی که در آن رخ می دهند، عواقب متعدد و زیان باری خواهند داشت و به همین دلیل آمادگی در مقابل آن ها، برنامه ریزی، پیش بینی و اقدامات پیشگیرانه ی لازم در این موارد بسیار حیاتی و مهم هستند. در ادامه ی این فصل، ابتدا به مفاهیم مختصری درباره فاجعه و مدیریت آن، لجستیک بشردوستانه و تفاوت آن با لجستیک بازرگانی و سپس به بررسی ضرورت موضوع مطرح شده در این پایان نامه و تعریف مساله می پردازیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         minoofar.majedi@gmail.com