پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای در حضور یک مانع خطی با گذرگاه های ظرفیت بندی شده

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

تشکروقدردانی.. د

چکیده. و

Abstract ز

فهرست مطالب… ح

فهرست جداول.. ک

فهرست شکلها ل

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲-ساختارپایان نامه. ۴

۲-۱- مقدمه. ۶

۲-۲-مسایل مکانیابی همراه باموانع.. ۸

۲-۳- مسایل مکانیابی چندتسهیله. ۱۳

۲-۴- مسایل مکانیابی چنددوره ای.. ۱۵

۳-۱- مقدمه. ۱۸

۳-۲- فواصل درمسایل برنامه ریزی تسهیلات.. ۱۹

۳-۲-۱- فاصله خط مستقیم یااقلیدسی.. ۱۹

۳-۲-۲- فاصله مجذورخط مستقیم یااقلیدسی.. ۲۰

۳-۲-۳-  فاصله منهتن یامتعامد. ۲۰

۳-۲-۴- فاصله چبیشف.. ۲۱

۳-۲-۵- کوتاه ترین مسیر. ۲۲

۳-۳- دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات.. ۲۲

۳-۴- دسته بندی مسایل مکان یابی بانگرش سنتی.. ۲۳

۳-۵- دسته بندی مسایل مکا ن یابی بانگرش نوین.. ۲۵

۳-۶- مسایل مکانیابی میانه باانواع فاصله. ۲۶

۳-۷- تشریح الگوریتم ژنتیک…. ۲۹

۳-۷-۱- مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک… ۳۰

۳-۷-۱-۱- کدینگ… ۳۰

۳-۷-۱-۲-  ایجادجمعیت اولیه. ۳۱

۳-۷-۱-۳- عملگرهای الگوریتم ژنتیک… ۳۱

۳-۷-۱-۴- تابع برازش… ۳۴

۳-۷-۱-۵- استراتژی برخوردبامحدودیتها ۳۴

۳-۷-۲-  ساختارکلی الگوریتم ژنتیک… ۳۶

۴-۱- مقدمه. ۳۹

۴-۲- ساختارمساله. ۴۰

۴-۲-۱- محاسبه فاصله. ۴۳

۴-۲-۲- مکانیابی چندتسهیله چنددوره ای.. ۴۵

۴-۲-۳- مدل ریاضی پیشنهادی.. ۴۶

۴-۲-۳-۱- مثال. ۵۳

۴-۳- الگوریتم ژنتیک…. ۵۷

۴-۳-۱- نمایش کروموزوم. ۵۷

۴-۳-۲- آغازسازی.. ۵۸

۴-۳-۳- ارزیابی.. ۵۹

۴-۳-۴- معیارتوقف.. ۵۹

۴-۳-۵- نخبه گرایی.. ۶۰

۴-۳-۶- عملگرتقاطع. ۶۰

۴-۳-۶-۱- عملگرتقاطع نوعI 60

۴-۳-۶-۲- عملگرتقاطع نوعII 62

۴-۳-۷- عملگرجهش… ۶۴

۴-۳-۸- انتخاب.. ۶۵

۴-۵-۱- مسایل نمونه. ۶۷

۵-۱- نتیجه گیری.. ۷۶

۵-۲- پیشنهادات آتی.. ۷۷

مراجع فارسی.. ۷۹

مراجع لاتین.. ۸۰

فهرست جداول
فصـل دوم:

فصـل سـوم:

جدول (۳- ۱). توابع فاصله بکارگرفته شده درمسایل مکانیابی [۳]. ۲۸

فصـل چهارم:

جدول (۴- ۱). اطلاعات تسهیلات موجود. ۵۳

جدول (۴- ۲). وزن بین تسهیلات جدید. ۵۳

جدول (۴- ۳). اوزان مابین تسهیلات موجودوجدید. ۵۴

جدول (۴- ۴). مختصات گذرگاهها ۵۴

جدول (۴- ۵). ظرفیت گذرگاهها ۵۴

جدول (۴- ۶). مختصات مکانهای بهینه تسهیلات جدیددرمثال نمونه. ۵۵

جدول (۴- ۷). مقادیرپارامترهای الگوریتم ژنتیک. ۶۷

جدول (۴- ۸). نتایج محاسباتی برای اندازه کوچک. ۶۹

جدول (۴- ۹).  نتایج محاسباتی برای اندازه بزرگ. ۷۱

 

فهرست شکل­ها

فصـل سـوم:

شکل (۳- ۱). فاصله اقلیدسی درصفحه. ۲۰

شکل (۳- ۲). مسیرهای مختلف متعامدبین و ۲۱

شکل (۳- ۳). دسته بندی کلی مسائل برنامه ریزی تسهیلات [۱]. ۲۳

شکل (۳- ۴). دسته بندی نوین مسائل مکانیابی [۱]. ۲۵

فصـل چهـارم:

شکل (۴- ۱). تسهیلات موجودویک مانع خطی بادوگذرگاه. ۴۳

شکل (۴- ۲). شرایط پدیداری. ۴۴

شکل (۴- ۳). تقسیم فضای مساله به دونیم صفحه. ۴۷

شکل (۴- ۴). مکان تسهیلات موجودوتسهیلات جدیددر ۲ دوره. ۵۶

شکل (۴- ۵). فلوچارت الگوریتم ژنتیک… ۶۶

شکل (۴- ۶).مقدارgapالگوریتم ژنتیک دراندازه های متفاوت.. ۷۲

شکل (۴- ۷). نمودارمقایسه زمان محاسباتیLingo والگوریم ژنتیک دراندازه های متفاوت. ۷۴

چکیده
این تحقیق مساله مکان یابی چند تسهیله چند دوره ای با فواصل متعامد در حضور یک مانع خطی با تعدادی گذرگاه با ظرفیت های محدودرا در نظر می­گیرد.هدف یافتن مکان تسهیلات جدید در میان تسهیلات موجود در دوره های مختلف می باشد بگونه ای که مجموع کل فواصل با مانع وزن دهی شده تسیهلات جدید با تسهیلات جدید و موجود حداقل شوند. برای این منظور یک مدل برنامه­ریزی غیر خطی ارائه شده است.همچنین یک تعداد از ویژگی­های مساله مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه برای درک مسئله مذکور یک مثال ارائه شده است.نتایج محاسباتی این تحقیق، نشان می­دهد که مساله توسط نرم­افزار LINGO در اندازه­های کوچک در زمان معقول به حل بهینه دست پیدا نمی­کند. به­منظور نشان دادن کارایی مساله در مقیاس­های بزرگ، یک الگوریتم فرا ابتکاری (الگوریتم ژنتیک) پیشنهاد شده است.

مقدمه
یکی از مسایلی که باید در مراحل اولیه طراحی سیستم های صنعتی مورد توجه قرار گیرد مساله مکان یابی[۱] (جایابی) واستقرار تسهیلات است. مطالعه پیرامون مکان بهینه از دیدگاه جغرافی­دانان و علمای علم اقتصادی همواره دارای اهمیت و اولویت بوده است [۱].در ادبیات موضوعی، معمولاً چند حالت از مسایل مکانیابی پیوسته، مورد بحث قرار گرفتند، مانند مساله میانه[۲]، مساله مرکز[۳] و مساله مرکز-میانه[۴]. در مساله میانه هدف، پیدا کردن مکان وسیله (تسهیل) جدید می­باشد، بطوریکه مجموع فواصل وزن­دهی شده بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود، حداقل گردد. این مساله، در تئوری مکان­یابی به مساله وِبِر[۵] و مساله کمینه مجموع[۶] نیز شهرت دارد. مسایل مکان­یابی بر اساس نوع تابع فاصله نیز تقسیم­بندی می­شوند، مانند فاصله اقلیدسی و متعامد. مساله میانه با فواصل اقلیدسی یکی از قدیمی ترین مسایل مکان­یابی تسهیلات می­باشد. برای حل بهینه این نوع مساله، روش­های حل مختلفی پیشنهاد شده­است که مشهورترین آن روش تکراریی می­باشد، که توسط ویزفلد [۲] توسعه داده شد.

در گونه­ای از مسایل میانه با محدودیت در قرار گیری[۷] و یا حرکت[۸]مواجه هستیم.در دسته­ای از این نوع مسایل، نواحی وجود دارند که تسهیل (یا تسهیلات) جدید نه می تواند در آنجا استقرار یابد و نه می تواند از میان آن عبور کند. این نواحی، نواحی با­مانع[۹] نامیده می شوند.دریاچه ها، کوهستان­ها، مناطق نظامی، رودخانه ها و بزرگ راه ها ودر مقیاس کوچکتر، ماشین­آلات و واگن­های حمل مواد در کارخانجات، مثال­هایی از این نواحی می باشند.این مسایل در مقایسه با مسایل مکانیابی کلاسیک خیلی عملی­تر ونزدیک تر به دنیای واقعی می باشند، اما به­علت پیچید گی محاسباتی که این نوع مسایل دارند، تنها در چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفتند. در برخی موارد با موانعی مواجه هستیم که عبور از آنها تنها از طریق چند گذرگاه[۱۰]بر روی مانع خطیامکان پذیر می باشد. مدل پیشنهادی این تحقیق، یک مساله میانه با فواصل متعامد می­باشد، بطوری­که در ناحیه پیوسته یک مانع خطی افقی وجود دارد که بر روی آن تعدادی گذرگاه وجود دارد که ظرفیت هر یک از گذرگاه ها محدود می باشد. فرضیات مساله پیشنهادی بقرار زیر در نظر گرفته می­شوند:

با مساله مکان­یابی پیوسته میانه متعامد چند تسهیله با ظرفیت نامحدود برای تسهیلات جدید سرو کار داریم،
تعامل هم مابین تسهیلات جدید و جدید، و هم ما بین تسهیلات جدید و موجود برقرار است.
تابع فاصله از نوع متعامد می باشد.
تنها یک مانع خطی با تعدادی گذرگاه با مختصات های معین، در مدل وجود دارد.
۵٫      مساله مکان­یابی چند دوره ای می­باشد.

ظرفیت هر یک از گذرگاه ها در دوره های مختلف محدود می باشد.
۷٫       هر تسهیل موجود دارای مکان ثابت با مختصات معین، قطعی و دارای وزن غیرمنفی می­باشد.

۸٫       مانع بر روی یک مسیر افقی قرار دارد.

تسهیلات موجود در مسیر مانع مستقر نیستند.
۱۰٫   تسهیلات جدید بر روی مسیر مانع خطی نمی­توانند استقرار یابند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۹۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         minoofar.majedi@gmail.com