پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی ارومیه

پردیس دانشگاهی

گروه مهندسی صنایع

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکدیس ارومیه

استاد راهنما:

دکتر هاشم عمرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

۱ فصل اول کلیات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۱

۱ـ۱   بیان مسئله ۲

۱ـ۲   اهداف تحقیق- ۴

۱ـ۳   فرضیه ها ۴

۱ـ۴   چارچوب نظری تحقیق ۵

۱ـ۵   مدل تحلیلی تحقیق ۶

۱ـ۶   قلمرو تحقیق – ۶

۱ـ۶ـ۱     قلمرو موضوعی تحقیق – ۶

۱ـ۶ـ۲     قلمرو مکانی تحقیق ۶

۱ـ۶ـ۳     قلمرو زمانی ۶

۲ فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق ———- ۷

۲ـ۱   مقدمه ۸

۲ـ۲   زنجیره تأمین – ۹

۲ـ۳   تعریف مدیریت زنجیره تأمین ۱۰

۲ـ۴   تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین ۱۱

۲ـ۵   عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکت ۱۱

۲ـ۶   مشکلات زنجیرۀ تأمین – ۱۲

۲ـ۷   مفهوم اثر شلاقی – ۱۴

۲ـ۸   تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین ۱۵

۲ـ۹   راه های مقابله با اثر شلاقی – ۱۶

۲ـ۱۰ راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی ۱۸

۲ـ۱۱ معیارهای عملکرد زنجیره تأمین – ۱۹

۲ـ۱۲ موجودی در زنجیره تأمین – ۲۰

۲ـ۱۳ مدل پویای زنجیره تأمین – ۲۴

۲ـ۱۴ مدیریت زنجیره تأمین سبز ۲۴

۲ـ۱۵ رقابت واقعی در محیط کسب و کار بین زنجیره های تأمین- ۲۶

۲ـ۱۶ مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین- ۲۷

۲ـ۱۷ نقش و اهمیت اطلاعات در زنجیره تأمین- ۲۹

۲ـ۱۸ مشخصه های زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات- ۳۱

۲ـ۱۹ پوشش گسترده ۳۱

۲ـ۲۰ کانال های دستیابی بیشتر ۳۱

۲ـ۲۱ اطلاعات با کیفیت بالا ۳۲

۲ـ۲۲ بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین ۳۲

۲ـ۲۳ فناوری اطلاعات و تأثیر آن در توسعه استراتژیهای کسب و کار در زنجیره تأمین ۳۴

۲ـ۲۴ وضعیت فعلی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین در کشور ۳۵

۲ـ۲۵ یکپارچگی با تأمین کنندگان و رابطه آن با عملکرد شرکت ۳۶

۲ـ۲۶ یکپارچگی داخلی و رابطه آن با عملکرد شرکت – ۳۶

۲ـ۲۷ یکپارچگی با مشتریان و رابطه آن با عملکرد شرکت ۳۷

۲ـ۲۸ پیشینه پژوهش – ۳۷

۲ـ۲۹ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۳۷

۲ـ۳۰ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۲

۳ فصل سوم  روش تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۵۲

۳ـ۱   روش اجرای تحقیق- ۵۳

۳ـ۲   جامعه و نمونه آماری- ۵۴

۳ـ۳   ابزار جمع آوری اطلاعات- ۵۵

۳ـ۴   مقیاسهای پرسشنامه ۵۶

۳ـ۵   روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات- ۵۶

۳ـ۶   روش تجزیه وتحلیل داده های آماری- ۵۶

۴ فصل چهارم تجریه و تحلیل اطلاعات آماری- ۵۸

۴ـ۱   مقدمه ۵۹

۴ـ۲   توصیف نمونه ۶۰

۴ـ۲ـ۱     جنسیت- ۶۰

۴ـ۲ـ۲     تأهل- ۶۰

۴ـ۲ـ۳     سن- ۶۱

۴ـ۲ـ۴     تحصیلات- ۶۲

۴ـ۲ـ۵     سابقه خدمت- ۶۲

۴ـ۳   بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- ۶۳

۴ـ۴   همبستگی های بین متغیرهای تحقیق- ۶۴

۴ـ۵   آزمون فرضیه ها ۶۵

۴ـ۵ـ۱     فرضیه اول- ۶۵

۴ـ۵ـ۲     فرضیه دوم ۶۶

۴ـ۵ـ۳     فرضیه سوم ۶۸

۴ـ۵ـ۴     فرضیه چهارم ۶۹

۴ـ۵ـ۵     فرضیه پنجم- ۷۱

۴ـ۵ـ۶     فرضیه ششم- ۷۲

۴ـ۵ـ۷     فرضیه اصلی- ۷۴

۴ـ۶   تحلیل ساختاری- ۷۵

۵ فصل پنجم  بحث و نتیجه­گیری یافته­ها ۷۶

۵ـ۱   بحث و نتیجه­گیری یافته­ها ۷۷

۵ـ۱ـ۱     فرضیه اول- ۷۷

۵ـ۱ـ۲     فرضیه دوم ۷۷

۵ـ۱ـ۳     فرضیه سوم ۷۸

۵ـ۱ـ۴     فرضیه چهارم ۷۹

۵ـ۱ـ۵     فرضیه پنجم- ۸۰

۵ـ۱ـ۶     فرضیه ششم- ۸۱

۵ـ۱ـ۷     فرضیه اصلی- ۸۲

۵ـ۲   محدودیت های تحقیق- ۸۳

۵ـ۳   پیشنهادات تحقیق- ۸۳

۵ـ۴   پیشنهادات پژوهشی- ۸۴

منابع و ماخذ ۱

فهرست جداول

جدول ‏۳‑۱: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه- ۵۶

جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت- ۶۰

جدول ‏۴‑۲ : توزیع فراوانی تأهل در افراد نمونه- ۶۰

جدول ‏۴‑۳ : توزیع فراوانی سن افراد نمونه- ۶۱

جدول ‏۴‑۴ : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- ۶۲

جدول ‏۴‑۵ : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه- ۶۲

جدول ‏۴‑۶ : بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق- ۶۳

جدول ‏۴‑۷ : همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق با یکپارچگی زنجیره تأمین- ۶۴

جدول ‏۴‑۸ : همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۴

جدول ‏۴‑۹ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۵

جدول ‏۴‑۱۰ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۵

جدول ‏۴‑۱۱ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۶

جدول ‏۴‑۱۲ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی داخلی بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۷

جدول ‏۴‑۱۳ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۸

جدول ‏۴‑۱۴ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی با مشتری بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۹

جدول ‏۴‑۱۵ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– ۶۹

جدول ‏۴‑۱۶ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در شرکت پاکدیس– ۷۰

جدول ‏۴‑۱۷ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– ۷۱

جدول ‏۴‑۱۸ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در شرکت پاکدیس– ۷۲

جدول ‏۴‑۱۹ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– ۷۲

جدول ‏۴‑۲۰ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بازار در شرکت پاکدیس– ۷۳

جدول ‏۴‑۲۱ : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۴

جدول ‏۴‑۲۲ : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۵

فهرست نمودارها

نمودار ‏۴‑۱: نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه- ۶۰

نمودار ‏۴‑۲ : نمودار توزیع تاهل افراد نمونه- ۶۱

نمودار ‏۴‑۳ : نمودار توزیع سن در افراد نمونه- ۶۱

نمودار ‏۴‑۴ : نمودار توزیع سابقه خدمت در  افراد نمونه- ۶۲

نمودار ‏۴‑۵ : نمودار توزیـع سابقه خدمت در افراد نمونه- ۶۳

نمودار ‏۴‑۶ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی تأمین کنندگان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۶

نمودار ‏۴‑۷ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی داخلی و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۷

نمودار ‏۴‑۸ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۶۸

نمودار ‏۴‑۹ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۰

نمودار ‏۴‑۱۰ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد مالی شرکت پاکدیس– ۷۱

نمودار ‏۴‑۱۱ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد بازار شرکت پاکدیس– ۷۳

نمودار ‏۴‑۱۲ : نمودار پراکنش بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پاکدیس– ۷۴

نمودار ‏۴‑۱۳ : تحلیل ساختاری روابط بین متغیرهای تحقیق- ۷۵

چکیده

به دلیل نقش زنجیره تأمین در موفقیت شرکتها، این مبحث یکی از مباحث مهم مورد نظر مدیران و تصمیم گیران می باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی (نمونه موردی شرکت پاکدیس ارومیه) می­باشد. برای این منظور یکپارچگی زنجیره تأمین در سه بعد یکپارچگی با تأمین کنندگان، یکپارچگی داخلی، یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت در سه بعد رضایت مشتری، عملکرد مالی و عملکرد بازار تعریف عملیاتی گردیده و یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی شده است.

جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت پاکدیس ارومیه است که تعداد آنها ۴۵۰ نفر می باشد. حجم نمونه آماری با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۲۰۹ نفر بدست آمد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است که پس از سنجش روایی و پایایی آن در اختیار جامعه مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه­ها، جمع­آوری و اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون کلموگروف اسمیرنف و پیرسون و رگرسیون و تحلیل ساختاری ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه معنی­دار بین متغیرهای یکپارچگی زنجیره تأمین با متغیرهای عملکرد شرکت پاکدیس ارومیه، می باشد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         minoofar.majedi@gmail.com