پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان :

برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا

استاد راهنما :

دکتر ایرج مهدوی

دکتر جواد رضاییان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲-ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۴- فرضیات مساله……………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۵-پرسش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۶-ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۷-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………۶

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۲-تعاریف مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………….۸

۲-۳-نیاز به مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………۹

۲-۴-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۵- یکپارچه سازی زنجیره تامین………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۶- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین………………………………………………۱۳

۲-۷- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین……………………………………………………………………۱۵

۲-۸-فرآیندهای زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۹-قیمت گذاری و مدیریت قیمت……………………………………………………………………………………۱۷

۲-۹-۱-اهداف قیمت گذاری……………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۹-۲-عوامل موثر بر قیمت گذاری ……………………………………………………………………………………۱۹

۲-۹-۳-مراحل قیمت گذاری………………………………………………………………….. ………………………….۱۹

۲-۱۰-دسته بندی مساله زنجیره تامین با توجه به افق های زمانی……………………………………………۲۱

۲-۱۱-مروری بر تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۱۲- مساله زنجیره تامین تحت عدم قطعیت……………………………………………………………………..۲۴

۲-۱۲-۱- منابع عدم قطعیت در یک زنجیره تامین……………………………………………………………..۲۵

۲-۱۲-۲- روش های موجود جهت حل مدل های زنجیره تامین تحت عدم قطعیت……………….۲۵

۲-۱۳- پژوهش های انجام شده در ارتباط با زنجیره تامین تحت عدم قطعیت………………………..۲۶

۲-۱۴-مروری بر الگوریتم ژنتیک …………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۱۴-۱-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۱۴-۲-مکانیزم الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………………۲۸

۲-۱۴-۳-عملگرهای الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………………….۳۰

۲-۱۴-۴-کد کردن………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۱۴-۵-ایجاد جمعیت اولیه……………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۱۴-۶-تابع برازندگی ………………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۱۴-۷-انتخاب……………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۱۴-۸-ترکیب ……………………………………………………………………………………………………………..۳۸

-۹-۱۴-۲احتمال ترکیب …………………………………………………………………………………………………… ۴۰

-۱۰-۱۴-۲جهش……………………………………………………………………………………………………………… ۴۰

-۱۱-۱۴-۲استراتژی برخورد با محدودیت ها………………………………………………………………………..۴۲

-۱۲-۱۴-۲شرایط توقف الگوریتم………………………………………………………………………………………..۴۲

۲-۱۵- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………۴۳

فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله و بیان روش حل

۳-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۲-شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای…………………………………………………………………………….۴۵

-۳-۳تئوری تعیین قیمت……………………………………………………………………………………………………۴۷

-۴-۳قانون تقاضا…………………………………………………………………………………………………………….۴۸

-۱-۴-۳منحنی و معادله قیمت و تقاضا………………………………………………………………………………۴۸

۳-۵-ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله ………………………………..۴۹

۳-۶- خطی سازی تابع غیر خطی……………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۷- تقاضای احتمالی…………………………………………………………………………………………………….۵۵

۳-۹-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………..۵۷

 

فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی

۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۴-۲-اعتبار سنجی مدل…………………………………………………………………………………………………….۵۹

۴-۳-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده…………………………………………………………………………..۶۶

۴-۳-۱-نحوه نمایش جواب­ها……………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۳-۲-روش نمایش رشته­ای…………………………………………………………………………………………….۶۸

۴-۳-۳-نحوه تولید جمعیت اولیه………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۳-۴-ارزیابی جواب­ها……………………………………………………………………………………………………۷۰

۴-۳-۵-مکانیزم انتخاب……………………………………………………………………………………………………….۷۰

۴-۳-۶-عملگرهای ژنتیک………………………………………………………………………………………………….۷۱

۴-۳-۷-تکرار الگوریتم………………………………………………………………………………………………………۷۱

۴-۳-۸-شرط توقف الگوریتم……………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۴-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو……………………………………………………….۷۲

۴-۵-نتایج محاسباتی الگوریتم ژنتیک…………………………………………………………………………………..۷۴

۴-۶-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده…………………………………………………………………………….۷۴

۴-۷-مقایسه نتایج بدست امده از حل با الگوریتم ژنتیک و لینگو……………………………………………..۷۵

۴-۸-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….۷۷

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آتی

۵-۱-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۵-۲-پیشنهادهای آتی……………………………………………………………………………………………………….۷۹

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………۸۱

فهرست جداول

جدول ۴-۱مقدار تقاضای محصول نهایی…………………………………………………………………………………۵۹

جدول ۴-۲- هزینه تهیه، خرید ، و حمل مواد اولیه………………………………………………………………..۶۰

جدول ۴-۳-هزینه تولید و حمل محصول از کارخانه به توزیع کننده……………………………………………۶۰

جدول ۴-۴-هزینه نگهداری محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………….۶۰

جدول ۴-۵-هزینه حمل محصول از توزیع کننده به خرده فروش………………………………………………..۶۱

جدول۴-۶-ظرفیت تامین کننده برای مواد خام………………………………………………………………………….۶۱

جدول ۴-۷-ظرفیت کارخانه برای تولید محصول………………………………………………………………………۶۱

جدول۴-۸-ظرفیت توزیع کننده برای انبار محصول……………………………………………………………………۶۱

جدول۴-۹-میزان استفاده هر واحد محصول از ماده اولیه…………………………………………………………….۶۲

جدول۴-۱۰- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده…………………………………………۶۳

جدول۴-۱۱- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده………………………………………………۶۴

جدول۴-۱۲–مقدار محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………………….۶۴

جدول۴-۱۳- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش……………………………………….۶۵

جدول۴-۱۴-مقدار محصول فروخته شده از مراکز خرده فروش…………………………………………………..۶۶

جدول۴-۱۵-ابعاد مدل به ازای مقادیر مختلف و نتایج محاسباتی لینگو…………………………………………۷۳

جدول ۴-۱۶-مقادیر پارامترهای الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………….۷۴

جدول۴-۱۷-نماد های به کار رفته برای مقایسه الگوریتم……………………………………………………………..۷۵

جدول۴-۱۸- مقایسه جواب الگوریتم ژنتیک با لینگو…………………………………………………………………۷۶

فهرست اشکال

شکل۱-۱- نمایی از یک شبکه زنجیره تامین……………………………………………………………………………۴

شکل ۲-۱- نمایی از یک زنجیره تامین……………………………………………………………………………………۸

شکل۲-۲- دیاگرام بلوکی الگوریتم ژنتیک ساده……………………………………………………………………….۳۳

شکل ۲-۳- نمایش ترکیب یک نقطه ای ……………………………………………………………………………….۳۹

شکل ۲-۴- نمایش ترکیب دو نقطه ای………………………………………………………………………………….۳۹

شکل -۵-۲ نمایش وارونه سازی بیت…………………………………………………………………………………….۴۱

شکل -۶-۲ نمایش تغییر ترتیب قرار گیری……………………………………………………………………………..۴۱

شکل۴-۱-نمای از مسیر کاری………………………………………………………………………………………………۶۲

شکل۴-۲- فضای جواب و کدینگ مسأله………………………………………………………………………………۶۷

شکل۴-۳- ارتباط بین فضای کدینگ و جواب ……………………………………………………………………….۶۷

شکل ۴-۴- کروموزم مرحله اول……………………………………………………………………………………………۶۸

شکل ۴-۵-کرموزوم مرحله دوم…………………………………………………………………………………………….۶۹

شکل ۴-۶-کرموزم مرحله سوم……………………………………………………………………………………………..۶۹

فهرست نمودار

نمودار -۱-۳منحنی قیمت و تقاضا…………………………………………………………………………………….۴۸

نمودار۴-۱- مقدار مواد اولیه حمل شده از تامین کننده به تولید کننده…………………………………..۶۳

نمودار۴-۲- مقدار محصول حمل شده از کارخانه به توزیع کننده………………………………………..۶۴

نمودار۴-۳- مقدار محصول در انبار توزیع کننده………………………………………………………………..۶۵

نمودار۴-۴- مقدار محصول حمل شده از توزیع کننده به خرده فروش…………………………………۶۵

نمودار۴-۵- مقدار محصول فروخته شده………………………………………………………………………….۶۶

نمودار۴-۶-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده……………………………………………………………….۷۴

چکیده

فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش می­رود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولید­کنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرف­کنندگان در شرایط مختلف باشند.طراحی شبکه زنجیره تامین یک موضوع استراتژیک می باشد که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مساله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیرپای روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد.

در این پایان نامه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی و چند دوره ای مورد بررسی قرار گرفته است که هدف حداکثر کردن سود زنجیره می باشد در صورتی که قیمت تابع ای از تقاضا است و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید،تولید و توزیع در شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه شد. هم چنین برای آزمودن صحت و درستی مدل ارائه شده را با نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شد. با توجه به پیچیدگی حل این مساله و NP-Hard بودن آن، روش فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است و چندین مسائل در سایزهای مختلف حل شد و همگرایی الگوریتم مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقایسه ای بین جواب حل لینگو و الگوریتم ژنتیگ قرار گرفته است و نشان داده ایم که این الگوریتم جوابهای قابل قبولی ارائه کرده و برای حل مسائل شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله مناسب است.

مقدمه

در دو دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می کردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش نیاز دستیابی به خواسته های بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشتری است. به همین دلیل سازمان ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف می کردند. در دهه ۸۰ میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان ها به طور فزاینده ای به افزایش انعطاف پذیرش در خطوط تولید و توسعه فرآورده های تازه برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه مند شدند. در دهه ۹۰ میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف پذیری در توانایی های شرکت کافی نیست بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند؛ با چنین نگرشی، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد.[۳]

مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. [۴] با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         minoofar.majedi@gmail.com