پایان نامه مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی: بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی

عنوان:

بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

استاد راهنما :

پروفسور ایرج مهدوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ج

فصل اول. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مساله. ۳

۱-۳- ضرورت تحقیق. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق. ۷

۱-۴-۱- اهداف کلی. ۷

۱-۴-۲- اهداف جزئی. ۷

۱-۵- فرضیه های تحقیق. ۷

۱-۵-۱- فرضیه اصلی. ۷

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی. ۸

۱-۶- قلمرو تحقیق. ۸

۱-۷- تعریف متغیرهای تحقیق. ۹

۱-۷-۱- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. ۹

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. ۱۰

فصل دوم. ۱۲

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ مبانی نظری.. ۱۴

۲-۲-۱ کارآفرینی. ۱۴

۲-۲-۱-۱ ویژگی های سازمان های کارآفرین. ۱۹

۲-۲-۱-۲ کارآفرینی سازمانی. ۱۹

۲-۲-۱-۳ تعاریف کارآفرینی سازمانی. ۱۹

۲-۲-۱-۴ الگوهای کارآفرینی سازمانی. ۲۱

۲-۲-۱-۵ ابعاد کارآفرینی سازمانی. ۲۱

۲-۲-۱-۶ عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی. ۲۲

۲-۲-۱-۷ ویژگی های کارآفرینان. ۲۲

۲-۲-۱-۸ مهارت های کارآفرینی. ۲۹

۲-۲-۲ بهره وری.. ۳۴

۲-۲-۲-۱ بهره وری چیست؟. ۳۴

۲-۲-۲-۲  تعریف بهره وری.. ۳۴

۲-۲-۲-۳  جریان تکامل مفهوم بهره وری در اقتصاد ۳۶

۲-۲-۲-۴ دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری.. ۳۷

۲-۲-۲-۵ انواع شاخصهای اصلی بهره وری.. ۴۰

۲-۲ -۲-۶ مزایا و محدودیتهای کاربردی.. ۴۰

۲-۲ -۲-۷ مدلها و رویکردهای بهبود بهره وری.. ۴۳

۲-۲ -۲-۸ مدل جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی. ۴۶

۲-۲ -۲-۹ اهمیت بهره وری.. ۵۰

۲-۲ -۲-۱۰ عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وری.. ۵۰

۲-۲ -۲-۱۱ شاخصهای ارزیابی بهره وری نیروی کار. ۵۲

۲-۲-۲-۱۲  نقش منابع انسانی و نیروی کار. ۵۴

۲-۲ -۲-۱۳ بهره وری و راهبرد منابع انسانی. ۵۵

۲-۲ -۲-۱۴ توسعه منابع انسانی. ۵۵

۲-۲ -۲-۱۵ عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار. ۵۷

۲-۲ -۲-۱۶ عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدلهای مربوطه. ۵۹

۲-۲ -۲-۱۷ تأثیر حقوق و دستمزد بر بهره وری.. ۶۳

۲-۲ -۲-۱۸ مشارکت و بهره وری.. ۶۴

۲-۲ -۲-۱۸-۱ مدیریت مشارکتی. ۶۴

۲-۳ پیشینه تجربی. ۶۵

۲-۳-۱پیشینه داخلی. ۶۵

۲-۳-۲پیشینه خارجی. ۷۰

۲-۴- چهارچوب مفهومی پژوهش… ۷۵

۲-۵-خلاصه فصل. ۷۸

فصل سوم. ۷۹

۳-۱- مقدمه. ۸۰

۳-۲- روش تحقیق. ۸۰

۳-۳- جامعه آماری.. ۸۱

۳-۴- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. ۸۱

۳-۵- روشهای گردآوری اطلاعات.. ۸۲

۳-۶-  پرسشنامه. ۸۳

۳-۷- اجزای پرسشنامه. ۸۴

۳-۸- روایی پرسشنامه. ۸۵

۳-۹- پایایی. ۸۵

۳-۱۰- روشهای آماری مورد استفاده ۸۷

۳-۱۱- خلاصه فصل. ۸۹

 

فصل چهارم. ۹۰

۴-۱- مقدمه. ۹۱

۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها ۹۱

۴-۲-۱- تحلیلهای توصیفی. ۹۲

۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل استنباطی. ۹۷

۴-۲-۲-۱-  بررسی فرض نرمال بودن داده ها ۹۸

۴-۲-۲-۲- آزمون فرضیه ها ۹۹

۴-۲-۲-۲-۱- آزمون فرضیه اصلی. ۹۹

۴-۲-۲-۲-۲- آزمون فرضیه اول فرعی. ۱۰۰

۴-۲-۲-۲-۳- آزمون فرضیه دوم فرعی. ۱۰۱

۴-۲-۲-۲-۴- آزمون فرضیه سوم فرعی. ۱۰۲

۴-۲-۲-۲-۵- آزمون فرضیه چهارم فرعی. ۱۰۳

۴-۲-۲-۲-۶- آزمون فرضیه پنجم فرعی. ۱۰۴

۴-۲-۲-۲-۷- آزمون فرضیه ششم فرعی. ۱۰۵

۴-۲-۲-۲-۸- آزمون فرضیه هفتم فرعی. ۱۰۶

۴-۲-۲-۲-۹- آزمون فرضیه هشتم فرعی. ۱۰۷

۴-۲-۲-۲-۱۰- یافته های جانبی. ۱۰۸

۴-۳-خلاصه فصل. ۱۱۶

فصل پنجم. ۱۱۷

۵-۱- مقدمه. ۱۱۸

۵-۲- نتایج حاصل از فرضیه ها ۱۱۸

۵-۲-۱- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی. ۱۱۸

۵-۲-۲- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اول. ۱۱۹

۵-۲-۳- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوم. ۱۱۹

۵-۲-۴- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوم. ۱۱۹

۵-۲-۵- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم. ۱۲۰

۵-۲-۶- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی پنجم. ۱۲۰

۵-۲-۷- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی ششم. ۱۲۱

۵-۲-۸- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هفتم. ۱۲۱

۵-۲-۹- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هشتم. ۱۲۱

۵-۳- نتیجه گیری.. ۱۲۳

۵-۴- کاربرد و پیشنهادات.. ۱۲۵

۵-۴-۱- پیشنهادات به مدیران شرکت.. ۱۲۵

۵-۴-۲- پیشنهادات به محققین آتی. ۱۲۶

۵-۵- محدودیت های تحقیق. ۱۲۶

پیوست.. ۱۲۸

منابع و مآخذ. ۱۳۸

 

فهرست جداول

جدول۲-۱: مهارت­های کارآفرینی و میزان اهمیت هر کدام از آنها ……………………………………………………………………………….۲۹

جدول۲-۲: مهارت های فنی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

جدول ۲-۳: مهارت های مدیریتی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

جدول۲-۴: مهارت های کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

جدول۲-۵: مهارت های بلوغ شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………………………۳۳

جدول ۳-۱- انتخاب حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………۸۲

جدول ۳-۲- طیف لیکرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

جدول ۳-۳- اجزای پرسشنامه به تفکیک هر بعد ………………………………………………………………………………………………………۸۴

جدول ۳-۵- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر بعد ……………………………………………………………………………………………………….۸۶

جدول ۴-۱- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..۹۲

جدول ۴-۲- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………۹۳

جدول ۴-۳- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….۹۴

جدول ۴-۴- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………۹۵

جدول ۴-۵- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………۹۶

جدول ۴-۶- آزمون بررسی نرمال بودن داده­ها ………………………………………………………………………………………………………….۹۸

جدول۴-۷- آزمون بررسی رابطه بهره وری و مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………………………….۱۰۰

جدول۴-۸- آزمون بررسی رابطه بهره وری و ریسک پذیری  …………………………………………………………………. ………………101

جدول۴-۹- آزمون بررسی رابطه بهره وری و کانون کنترل ……………………………………………………………………………………….۱۰۲

جدول۴-۱۰- آزمون بررسی رابطه بهره وری و نیاز به موفقیت …………………………………………………………………………………۱۰۳

جدول۴-۱۱- آزمون بررسی رابطه بهره وری و سلاست فکری …………………………………………………………………………………۱۰۴

جدول۴-۱۲- آزمون بررسی رابطه بهره وری و عملگرایی ………………………………………………………………………………………..۱۰۵

جدول۴-۱۳- آزمون بررسی رابطه بهره وری و تحمل ابهام ………………………………………………………………………………………۱۰۶

جدول۴-۱۴- آزمون بررسی رابطه بهره وری و رویاپردازی ………………………………………………………………………………………۱۰۷

جدول۴-۱۵- آزمون بررسی رابطه بهره وری و چالش طلبی …………………………………………………………………………………….۱۰۸

جدول ۴-۱۶-  آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای مهارت های کارآفرینی و ابعاد آن …………………………………………….۱۰۹

جدول ۴-۱۷-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای مهارت های کارآفرینی و بهره وری …………………………………………..۱۱۳

جدول ۴-۱۸-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای ابعاد مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………۱۱۴

 

فهرست اشکال و نمودار

شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴

شکل ۲-۱: فرایند کارآفرینی از نظر فرهنگی و صفرزاده ……………………………………………………………………………………………..۲۲

شکل۲-۲: بهره­وری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………………………………………………۳۷

شکل ۲-۳ : مدل گودوین در مورد بهبود بهره­وری …………………………………………………………………………………………………….۴۴

شکل ۲-۴: مدل هرشاور و راش ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

شکل ۲-۵ : مدل جامع مدیریت یهره­وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………….۴۷

شکل۲-۶: عوامل موثر بر بهره­وری ………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

شکل ۲-۷- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷

نمودار ۴-۱- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..۹۳

نمودار ۴-۲- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………۹۴

نمودار ۴-۳- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….۹۵

نمودار ۴-۴- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………۹۶

نمودار ۴-۵- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………۹۷

چکیده

از آنجا که افزایش و رشد بهره­وری یکی از اساسی ترین راه های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن تأمین رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری از آرمان­های اصلی محققان و پژوهشگران در این زمینه می باشد. در همین راستا تحقیقی با هدف بررسی رابطه بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت نفت خزر می باشند که در دو واحد ستاد(در تهران) و عملیاتی(در مازندران) مشغول به فعالیت می کنند. برای نمونه گیری محقق از میان ۱۱۰ کارمند این شرکت ۸۶ نفر را به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و به کمک نمونه گیری طبقه بندی متناسب پرسشنامه را در میان آن ها توزیع نمود. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که به طور کلی بین بهره وری و مهارت های کارآفرینانه کارکنان شرکت نفت خزر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ۶ بعد ریسک پذیری، چالش طلبی، کانون کنترل، موفقیت طلبی، نیاز به موفقیت و عملگرایی با بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق معلوم شد که در واحد عملیاتی مهارت های کارآفرینانه کارکنان در سطح متوسطی وجود دارد، این در حالی است که در واد ستاد از سطح بالایی برخورداری می باشد. همچنین بهره وری هر دو واحد از جایگاه بالاتر از حد متوسطی برخوردار می باشد.

مقدمه

با افزایش سرمایه رقبای جدید و ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و نیز خروج کارکنان به علت قواعد خشک و رسمی شرکت ها، ضرورت کارآفرینی در سازمان ها جدی است. یکی از راه­های توجه سازمان ها به کارآفرینی، استفاده از کارکنان خلاق و کارآفرین است. اهمیت این مقوله که در شرکت ها به آنجا رسیده است که برخی از صاحب نظران آن را یکی از عوامل تولید مانند سرمایه و کار می شناسند. به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا  ضرروت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب به منظور آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروی های فعال و کارآفرین بیشتر احساس می شود]۳۶[. نکته اساسی در این مقوله، توجه به پروش این قابلیت ها در سازمان ها می باشد؛ چرا که این امر بر روی بسیاری از متغیرهای سازمانی از قبیل بهره وری تاثیر پررنگی دارد]۵۷[

از طرفی هر تحقیق، برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب های از پیش تعریف شده ای می باشد. در این پژوهش نیز محقق سعی کرده تا با رعایت این اصول، یافته های تحقیق خود را در ۵ فصل تدوین و ارائه دهد. براین اساس، در فصل اول ، به اهداف و کلیاتی از موضوع مورد بررسی ، اشاره و در فصل بعد ، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن شرح داده شده است. در ادامه در فصل سوم ، روش تحقیق و شیوه تهیه پرسشنامه بیان و در فصل بعد ، به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در خاتمه نیز به نتایج تحقیق اشاره و بر اساس آن ، پیشنهاداتی به مدیران شرکت نفت خزر و محققان آتی ارائه گردیده است.

در فصل اول، به تدوین بیان مساله، ضرورت تحقیق پرداخته می شود. سپس با توجه به مدل تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق، تبیین می گردد. در پایان نیز قلمروی تحقیق مشخص و متغیرهای تحقیق به صورت عملیاتی و مفهومی تعریف می گردد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۵۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         minoofar.majedi@gmail.com