پایان نامه «مقیاس تجاری» بر مبنای تریپس با تکیه بر دعوای آمریکا علیه چین

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

حقوق مالکیت فکری

عنوان:

«مقیاس تجاری»  بر مبنای تریپس با تکیه بر دعوای آمریکا علیه چین در سازمان تجارت جهانی

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در دهه اول اجرای موافقت نامه تریپس هیچ کشوری از این موافقت نامه جهت الزام سایر کشورها به ایجاد ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت فکری استفاده ننموده بود. اولین چالش در آوریل ۲۰۰۷ بوجود آمد زمانی که ایالت متحده آمریکا شکایتی علیه چین در باب قصور این کشور در حمایت و اجرای ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری متعاقب تعهدات این کشور بر مبنای موافقت نامه تریپس در سیستم حل و فصل سازمان تجارت جهانی مطرح نمود. این مشاجره یکی از اولین موقعیت هایی است که استاندارد حداقلی و انعطاف پذیری ضمانت اجرای موافقت نامه تریپس در آن مورد خطاب قرار گرفت.نقطه تمرکز این پایان نامه بررسی مشاجره بین این دو کشور، نظریات شورای پنل سازمان تجارت جهانی پیرامون تحلیل و تفسیر قیود محدود کننده ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده ۶۱ موافقت نامه تریپس و تعیین سرنوشت نهایی تفسیر مهمترین قید محدودکننده این ماده در رابطه با آستانه جرم و میزان و مقیاس در جرم انگاری نقض حقوق مالکیت فکری است که واژه «در مقیاس تجاری» می باشد. تمرکز ثانویه این پایان نامه تجزیه و تحلیلی از تأثیر تفسیر این قید محدودکننده توسط شورای پنل سازمان تجارت جهانی بر ضمانت اجراهای کیفری نظام حقوق مالکیت فکری و اثراتی است که متعاقب این تفسیر در موافقت نامه­ی منع تجارت متقلبانه «آکتا» متبلور گردید.

کلیدواژه: موافقت نامه تریپس، ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری، سیستم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی،دعوی مالکیت فکری آمریکا علیه چین،گزارشات پنل تفسیر تریپس، معاهده منع تجارت متقلبانه «آکتا»

کوته نوشته ها

سازمان تجارت جهانی                      WTO
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت      GAAT
معاهده­ی منع تجارت متقلبانه               ACTA
موافقت نامه­ی جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی TRTPS
مکانیزم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی DSU
کنواسیون وین در حقوق معاهدات VCLT
سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

مقدمه. ۱

الف :بیان موضوع. ۵

ب :سوال اصلی تحقیق.. ۶

ج :سوال فرعی تحقیق.. ۶

د:سوابق و پیشینه تحقیق: ۶

ه : فرضیه ها ۸

و: ضرورت انجام تحقیق.. ۸

ز :روش تحقیق.. ۹

ح:سازماندهی پژوهش… ۹

فصل اول:کلیات.. ۱۲

مبحث اول :مفاهیم. ۱۲

گفتاراول :تعریف جرایم علیه مالکیت های فکری.. ۱۳

بند اول :نقض ابتدایی.. ۱۴

بنددوم :نقض ثانوی.. ۱۵

۱-نقض حقوق مادی.. ۱۶

۲-نقض حقوق معنوی.. ۱۶

گفتار دوم : تعریف مقیاس تجاری.. ۱۷

بند اول: تعریف  و تفسیر تحت الفظی واژه ی مقیاس تجاری.. ۱۸

بند دوم: تعریف نقض در مقیاس تجاری بر مبنای معاهده تریپس… ۱۹

مبحث دوم: مکانیزم حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی.. ۲۰

گفتار اول :روش ها و ویژگیهای سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی.. ۲۳

بند اول: صلاحیت اجباری.. ۲۵

بند دوم:وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده ۲۶

گفتار دوم : ارکان رسیدگی به دعاوی.. ۲۷

بند اول :هیات رسیدگی.. ۲۷

بند دوم)رکن استیناف ۲۸

بند سوم )شورای عمومی.. ۲۹

گفتار سوم : نقش موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی.. ۳۰

بند اول : اهم دست آوردهای تریپس… ۳۳

مبحث سوم: دلایل اقامه دعوی آمریکا علیه چین و شرح اجمالی مشاجره ۳۴

گفتار اول :بررسی پیش زمینه مشاجرات تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا ۳۶

بنداول : بررسی پیش زمینه ارتباطات تجاری.. ۳۶

الف  : دلایل سیاسی و امنیتی.. ۳۸

۱-محاسبات کوتاه مدت عمل گرا  و پرمحتوا ۳۸

۲ـ فشارهای ناشی از صنایع داخلی.. ۴۱

۳-فشارهای وارده از کنگره ۴۳

بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس… ۴۹

۱-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس… ۵۲

۲-حداقل استانداردهای بین المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده۶۱ تریپس… ۵۲

گفتار دوم : جدول زمانی اقامه ی دعوا در سازمان تجارت جهانی.. ۵۷

بند اول :جدول زمانی عام رسیدگی به  دعاوی سازمان تجارت جهانی.. ۵۸

بند دوم :مطالعه ی موردی جدول زمانی دعوی آمریکا علیه چین.. ۵۹

فصل دوم:معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری.. ۶۲

مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی.. ۶۳

گفتار اول : تفسیر تحت الفظی.. ۶۳

گفتار دوم :تفسیر بر اساس قصد و نیت طرفین.. ۶۴

گفتار سوم :تفسیر بر اساس غایات.. ۶۶

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت واژه ی مقیاس تجاری از دیدگاه پنل.. ۷۰

گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل.. ۷۸

بند اول : گزارش ارائه شده توسط پنل  در تفسیر واژه ی مقیاس تجاری.. ۸۷

مبحث سوم : معیارهای مرتبط با مقیاس تجاری در حقوق کشورها ۱۰۲

گفتاراول:معیارهای مطرح شده درقوانین برخی کشورهای توسعه یافته. ۱۰۳

بند اول: آمریکا ۱۰۳

بند دوم :اتحادیه اروپا(رهنمود اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری ) ۱۰۵

بند سوم: فرانسه. ۱۰۶

بند چهارم :آلمان. ۱۰۷

بند پنجم :انگلیس… ۱۰۸

بند ششم :استرالیا ۱۰۸

بند هفتم:کانادا ۱۱۰

بند هشتم : کره جنوبی.. ۱۱۱

گفتار دوم : معیارهای مطرح شده در قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه. ۱۱۴

بند اول :آرژانتین.. ۱۱۴

بند دوم :برزیل.. ۱۱۵

بند سوم :هند. ۱۱۶

مبحث چهارم: معیارهای طرفین دعوی.. ۱۱۷

گفتار اول : اظهارات آمریکا(خواهان) ۱۱۷

گفتار دوم :اظهارات چین(خوانده) ۱۲۲

مبحث پنجم : معیارهای مطرح شده در مقررات منطقه ای و موافقت نامه های آزاد تجاری.. ۱۳۳

گفتاراول: معیارهای مطرح شده در رهنمود اتحادیه اروپا ۱۳۳

بند اول : وضعیت اجرا رهنمود در برخی کشورهای عضو  اتحادیه اروپا ۱۳۵

الف :فرانسه. ۱۳۵

ب :انگلستان. ۱۳۶

ج :اسپانیا ۱۳۶

گفتار دوم: معیارهای مطرح شده در موافقت نامه های آزاد تجاری.. ۱۳۶

بند اول: موافقت نامه ی آمریکا- استرالیا ۱۳۷

فصل سوم:تاثیر تعریف معیارهای مقیاس تجاری بر نظام حقوق مالکیت فکری.. ۱۳۹

مبحث اول : محدودیت های رویکرد تریپس… ۱۴۰

مبحث دوم : نتایج و تعریف نهایی مقیاس تجاری بر طبق نظر پنل.. ۱۴۸

گفتار اول :اظهارات پنل سازمان جهانی تجارت.. ۱۴۹

مبحث سوم : رویکرد تریپس پلاس و تصویب موافقتنامه آکتا ۱۵۵

گفتار اول : تریپس پلاس… ۱۵۵

گفتار دوم : موافقت نامه آکتا ۱۵۷

بند اول :مقررات اجرای کیفری مندرج در معاهده ی آکتا ۱۵۹

مبحث چهارم:ارزیابی و تحلیل نهایی.. ۱۶۸

گفتار اول:تحلیل و تفسیر رای نهایی پنل.. ۱۶۸

گفتار دوم : نتیجه گیری.. ۱۷۴

ضمیمه. ۱۸۳

اظهارات مطرح شده توسط کشورهای  ثالث  در روند مذاکرات دعوی آمریکا علیه چین در باب تفسیر مقیاس تجاری   183

مقدمه

مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند.

 دو معاهده ی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی[۱] و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری[۲] می باشندکه این دو معاهده در برگیرنده ی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند.

با این حال، این دو معاهده همراه با معاهده ی نایروبی[۳]در حمایت از سمبل های المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده۶ ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید:

(استعمال علامت و  نشان و درفشها و سایر علایم و نشانه ای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحه ی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.)

 مثالهایی مرتبط؛ ماده ۱ معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانه ای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند).[۴]

هر دو معاهده ی فوق خواستار ممنوعیت استفاده های خاص بوسیله ی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازات های کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راه های الزام به اجرای تعهدات باشند.

 علاوه بر این ماده۳، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب ۱۹۶۱) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از  مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.)

درهمان زمان، انعطاف پذیری ذاتی این قوانین  نمایانگر تفاوتهای سنتی در سطوح بین المللی بود که منجر به اتخاذ رویکردهای  ملی در اجرای حقوق مالکیت فکری می گردید.

علاوه بر این ، مقررات بین المللی در زمینه ی اجرای حقوق مالکیت فکری، همراه با یک پتانسیل قدرتمند که بااجرای کیفری ارتباط وپیوند برقرارنماید، قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی(WTO) و انعقاد معاهده ی جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری(TRIPS)به ندرت یافت می شدند.

 در ماده۹ از کنوانسیون پاریس، توقیف محصولاتی که دارای علامت تجاری غیر قانونی می باشند درخواست شده است؛ و این توقیف باید برحسب درخواست دادستان عمومی و یا هر مقام صالح دیگر یا تقاضای هر شخص ذینفع مطابق با قوانین داخلی هر کشور به عمل آید.[۵]

و در نهایت طبق ماده ۱۶ کنوانسیون برن – کپی های نقض شده (فاقد مجوز از دارنده ی حق) باید توقیف شوند، وتوقیف وفق قانون هر کشور صورت گیرد[۶].

[۱]-کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ منعقد شد و بعدا در بروکسل (۱۹۰۰)، واشنگتن (۱۹۱۱)، لاهه (۱۹۲۵)، لندن (۱۹۳۴)، لیسبون (۱۹۵۸) و استکهلم (۱۹۶۷) مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون پاریس در سال ۱۹۷۹ اصلاح شد.

[۲]-این کنوانسیون از زمان انعقاد تاکنون هشت بار مورد تجدیـد نظـر واقـع شـده اسـت . فراینـد

بازنگری و تکمیل توافقنامه برن به لحاظ زمانی و مکانی به شرح ذیل است:

– ۹ سپتامبر ۱۸۸۶- برن- توافقنامه برن در مورد حفاظت از حقوق آثار ادبی و هنری

– ۴ مه ۱۸۹۶ – پاریس- تکمیل توافقنامه برن

– ۱۳ نوامبر ۱۹۰۸ – برلین- بازنگری در توافقنامه برن

– ۲۰ مارس ۱۹۱۴ – برن- تکمیل توافقنامه برن

– ۲ ژوئن ۱۹۲۸ – رم- بازنگری

– ۲۶ ژوئن ۱۹۴۸ – بروکسل- بازنگری

– ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۷ – استکهلم- بازنگری و تکمیل

– ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۱ – پاریس- بازنگری و تکمیل

– ۲ اکتبر ۱۹۷۹ – پاریس- بازنگری

با اصطلاحات برلین در ۱۹۰۸، درمورد حمایت ازآفرینندگان، بدون انجام تـشریفات تـصمیم گرفته شد. با اصلاحات رم در ۱۹۲۸ بر حق معنوی، صحه گذارده شـد. بـا اصـلاحات بروکـسل در۱۹۴۸، اصل حمایت ازحقوق مؤلف حداقل پنجاه سال پس از مرگ و حق تعقیب پذیرفتـه شـد . بـا اصلاحات استکهلم در ۱۹۶۷ گسترش جغرافیایی به عنوان اولویـت در بـین اهـداف قـرار گرفـت،

امری که موجب وضع پروتکل الحاقی مساعد برای کشورهای در حال توسعه گردید

۳-nairobi treaty on the protecion of thr olympic symbol adopted at nairobi on september 26, 1981

۱- ماده ۱ از معاهده ی نایروبی

۱- ماده ۹ از کنوانسیون پاریس

۲- ماده ۱۶ بند ۱ و ماده ۳ از کنوانسیون برن

تعداد صفحه :۶۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com