پایان نامه مقایسه جهت ­گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی در دانشجویان کارشناسی ارشد

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رودهن

دانشکده روان­شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته روان­شناسی عمومی

عنوان

مقایسه جهت ­گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی در دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی با مدرک کارشناسی مرتبط و غیر مرتبط

پاییز ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

چکیده ۱
                               فصل اول : کلیات پژوهش  
۱-۱)مقدمه ۳
۲-۱)بیان مسئله ۷
۳-۱)ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۲
۴-۱)سوالات پژوهش ۱۳
۵-۱)اهداف پژوهش ۱۳
۶-۱)فرضیه­های پژوهش ۱۴
۷-۱)متغیرهای پژوهش ۱۴
۸-۱)تعاریف پژوهش ۱۵
۱-۸-۱)تعاریف مفهومی متغیرها ۱۵
۲-۸-۱)تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۷
  فصل دوم : مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش  
۱-۲)مقدمه ۱۹
۲-۲)نیازها و اهداف ۱۹
۳-۲)اهداف پیشرفت ۲۰
۴-۲)انگیزش پیشرفت ۲۱
۵-۲)جهت­گیری هدف ۲۲
۶-۲)جهت­گیری هدف عملکردی و تبحری ۲۳
۷-۲)عوامل مؤثر بر جهت­گیری هدف ۲۶
۸-۲)جهت­گیری هدف و متغیرهای عاطفی ۲۷

عنوان                                                                                  صفحه

۹-۲)رابطه جهت­گیری هدف و پیشرفت تحصیلی ۲۸
۱۰-۲)خودتنظیمی ۳۰
۱۱-۲)یادگیری ۳۰
۱۲-۲)یادگیری خودتنظیمی ۳۱
۱۳-۲)الگوهای یادگیری خودتنظیمی ۳۳
۱-۱۳-۲)الگوی پنتریچ ۳۳
۲-۱۳-۲)الگوی چرخه­ای یادگیری خودتنظیمی – تحول زیمرمن ۳۴
۳-۱۳-۲)نظریه پنتریچ و دی­گروت ۳۵
۴-۱۳-۲)الگوی انگیزش – انتظار اکلس و پنتریچ ۳۶
۱۴-۲)پیشرفت تحصیلی ۳۸
۱-۱۴-۲)سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ۴۴
۱۵-۲)پیشینه پژوهش ۴۴
۱-۱۵-۲)پژوهش­های خارجی ۴۶
۲-۱۵-۲)پژوهش­های داخلی ۵۳
۱۶-۲)جمع­بندی ۶۶
  فصل سوم : روش پژوهش  
۱-۳)روش و طرح پژوهش ۷۰
۲-۳)جامعه آماری ۷۰
۳-۳)روش نمونه­گیری و حجم نمونه ۷۰
۴-۳)ابزار پژوهش ۷۱
۱-۴-۳)پرسشنامه جهت­گیری هدف AGQ ۷۲
۱-۱-۴-۳)شیوه نمره­گذاری ۷۲

۲-۱-۴-۳)ویژگی­های روان­سنجی                                                                     73

عنوان                                                                                  صفحه

۲-۴-۳)پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری MSLQ ۷۳
۱-۲-۴-۳)نام­گذاری عامل­ها ۷۴
۲-۲-۴-۳)شیوه نمره­گذاری ۷۵
۳-۲-۴-۳)ویژگی­های روان­سنجی ۷۵
۵-۳)روش جمع­آوری اطلاعات ۷۷
۶-۳)روش اجرای اصل پژوهش ۷۸
۷-۳)روش تجزیه و تحلیل داده­ها ۷۸
 فصل چهارم: تحلیل آماری داده­ها  
۱-۴)توصیف داده­ها ۸۰
۲-۴)تحلیل داده­ها ۸۲
 فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری  
۱-۵)بحث و نتیجه­گیری ۹۱
۲-۵)محدودیت­ها و مشکلات پژوهش ۹۶
۳-۵)پیشنهاد­های پژوهش ۹۶
۱-۳-۵)پیشنهادهای کاربردی ۹۷
منابع فارسی ۹۸
منابع لاتین ۱۰۵
پیوست­ها ۱۰۹
چکیده انگلیسی ۱۱۲

چکیده

این پژوهش با هدف ” مقایسه جهت­گیری هدف، پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی (باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم) در دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی با مدرک کارشناسی مرتبط و غیرمرتبط ” انجام شد. بدین منظور به روش تصادفی مرحله­ای از کلیه واحدهای دانشگاهی مناطق ۸ و ۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهایی که دارای مقطع کارشناسی ارشد روان­شناسی بودند مشخص و از میان آن­ها سه دانشگاه به تصادف انتخاب شدند، سپس به روش طبقه­ای نامتناسب (جنسیت به­عنوان طبقه) و با بهره گرفتن از فرمول مبتنی بر فاصله اطمینان ، ۲۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی (۱۰۰ نفر با مدرک کارشناسی مرتبط و ۱۰۰ نفر با مدرک کارشناسی غیرمرتبط) به­عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های هدف­های پیشرفت الیوت و مک گریگور (AGQ)  و راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری (MSLQ)، و معدل ترم­های پیش دانشجویان، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، آمار توصیفی و آمار استنباطی (MANOVA و t  مستقل ) به­کار گرفته شد. نتایج بدست آمده ازتحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین میانگین مؤلفه­های باورهای انگیزشی دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد هم­چنین بین پیشرفت تحصیلی دو گروه تفاوت معنادار یافت شد، به­این صورت که میانگین باورهای انگیزشی و پیشرفت تحصیلی در گروه دانشجویان غیرمرتبط بالاتر است.و هیچ تفاوت معناداری بین مؤلفه­های راهبردهای یادگیری خودتنظیم و جهت­گیری هدف در دو گروه یافت نشد. نتیجه­گیری: جهت­گیری هدف دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی بیشتر تسلطی است و از راهبردهای یادگیری خودتنظیم استفاده می­کنند. آن­چه موجب افزایش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان غیرمرتبط شده است، باورهای انگیزشی، واکنش­های عاطفی، علاقه درونی و عقاید ارزش کار است که می­توان آن را به جذابیت رشته تحصیلی و جدید بودن مطالب آموزشی برای این گروه از دانشجویان، نسبت داد.                                         

کلیدواژه­ها : جهت­گیری هدف، خودتنظیمی، باورهای انگیزشی، پیشرفت تحصیلی، کارشناسی ارشد

۱-۱-مقدمه

واقعیتی مهم و انکار­ناپذیر، آن است که تمامی پیشرفت­های مهم و عظیم انسان در دنیای امروز، زاییده یادگیری است. انسان بیشتر توانایی­های خود را از طریق یادگیری و آموزش به دست می­آورد. از طریق یادگیری، فرایندهای ذهنی را کاربردی می­کند و به عمل در می­آورد. یکی از عوامل مهم مؤثر بر یادگیری، خصوصا در دانش­آموزان و دانشجویان، انگیزه تحصیلی است. با انگیزه­بودن و اشتیاق به دستیابی به موفقیت، از جمله اهداف همیشگی روان­شناسان، مربیان و متولیان آموزش و پرورش و آموزش عالی بوده است. پیشرفت تحصیلی[۱]، علاوه بر این که خود به تنهایی یک هدف به شمار می­آید، بلکه درگیر شدن فعال در محیط آموزشی و انگیزه داشتن نسبت به یادگیری، به بسیاری از ویژگی­های روان­شناختی منجر می­شود. مانند: عزت­نفس[۲]، سازگاری[۳]، مسئولیت­پذیری[۴] و صلاحیت[۵] (جسر و جسر[۶]، ۱۹۹۷؛ استینبرگ[۷]، ۱۹۹۶؛ به نقل از گرولنیک [۸] و همکاران، ۲۰۰۷)

از مهم­ترین اهداف نظام­های تعلیم و تربیتی که همواره مورد توجه پژوهشگران نیز بوده است، پرورش فراگیرانی با­انگیزه، هدفمند، پیشرفت­گرا و کارآمد می­باشد. دانش روان­شناسی به ویژه در حیطه­ی انگیزش و یادگیری، با تکیه بر یافته­های تحقیقاتی خود، بیشترین نقش را در پیشبرد این مسیر ایفا کرده و همواره دستاوردهای بزرگی برای شناسایی و فهم رفتار انسان و همچنین ارتقاء توانایی­های او داشته است. علاقه و رغبت به رشته تحصیلی و در امتداد آن، شغل و حرفه و تخصص، ریشه در عوامل مختلفی دارد. به طور کلی باید گفت که علائق تحصیلی، متاثر از عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی و تناسب محتوی با توانمندی­ها و استعدادهای اشخاص دارد و از آنجا که تحصیل هر کس، برای احراز حرفه­ای در آینده است و داشتن حرفه مناسب می­تواند منبعی برای تامین نیازهای فرد و جامعه، احترام به خویشتن و سازگاری سالم باشد، لذا بدیهی است که تصدی در حرفه­ای که مورد علاقه افراد نیست، باعث به وجود آمدن تنش، نگرانی، بیماری­های جسمی و روحی، و عدم تطابق اجتماعی ودر نهایت به هدر رفتن سرمایه­های مادی و معنوی خواهد شد که حتی گاهی، تمام روابط فرد را به طور مستقیم و غیر مستقیم، تحت تاثیرقرار خواهد داد (رئیس­سعدی، ۱۳۸۶).

عواملی که منجر به پیشرفت و به­ویژه پیشرفت تحصیلی می­شوند، متعدد هستند. عواملی هم­چون ویژگی­های شخصیتی، ویژگی­های انگیزشی و ویژگی­های موقعیتی و غیره. اما به طور گسترده فرض     می­شود که انگیزش[۹] یکی از عناصر اصلی پیشرفت است (ونتزل[۱۰] و ویگفلد[۱۱]، ۲۰۰۹). دیدگاه­های نظری متعددی در زمینه ماهیت و پرورش دادن انگیزه وجود دارد، نظریه­ای که در سال­های اخیر توجه قابل ملاحظه­ای را به این امر معطوف داشته، نظریه هدف پیشرفت است (ونتزل و ویگفلد، ۲۰۰۹). به طور خلاصه نظریه هدف پیشرفت، انواع اهداف (اهداف ویا دلایل) را مشخص می­کند که به رفتارهای مربوط به پیشرفت، جهت  می­دهد. پنتریچ[۱۲] و شانک[۱۳] (۲۰۰۲)، جهت­گیری هدف[۱۴] را بیانگر الگوی منسجمی از باورهای فردی می­دانند که سبب می­شود تا فرد به شیوه­های مختلف به موقعیت گرایش پیدا کند و به فعالیت بپردازد و با توجه به موقعیت خود پاسخ مناسب را صادر کند (پنتریچ و شانک،۲۰۰۲ / ۱۳۸۶).

رویکرد جهت­گیری هدف یکی از معدود رویکردهایی است که به توضیح و تبیین علل پیشرفت و دلایل و مقاصدی که فراگیران از درس خواندن و سایر رفتارهای تحصیلی خود دارند، می­پردازد. درهر صورت با وجود رویکردهای متنوع انگیزشی، جهت­گیری هدف کاربردی­ترین رویکرد جهت درک یادگیری، بهبود آموزش و چگونگی برخورد دانشجویان با تکالیف آموزشی بوده که به ارائه باورهای دانشجویان و یادگیرندگان در مورد شیوه­های رویارویی و درگیر شدن با تکالیف می­پردازد (ایمز[۱۵] و آرچر[۱۶]، ۱۹۸۴؛ ایمز، ۱۹۹۲؛ دوئک[۱۷] و لگیت[۱۸]، ۱۹۸۸؛ به نقل از بابایی، ۱۳۷۷؛ بالاوندی، ۱۳۸۰).

این جهت­گیری در موقعیت­های تحصیلی، مبین انگیزه فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایلات، کنش­ها و پاسخ­های او را در موقعیت­های یادگیری تحت تاثیر قرار می­دهد. جهت­گیری هدف را نباید با اهداف ویژه­ای که در موقعیت­های آموزشی برای فعالیت­ها در نظر می­گیرند، یکی دانست. این گونه اهداف صرفا محرک فرد برای یادگیری یک تکلیف ویژه هستند. از دیگر سوی بر خلاف اهداف آموزشی که مبنای تشابهات فردی است، جهت­گیری هدف مبنای تفاوت­های فردی در موقعیت­های تحصیلی است و بر اساس آنها می­توان میزان موفقیت فرد را در این­گونه موقعیت­ها پیش­بینی نمود (دوئک و لگیت، ۱۹۸۸؛ پنتریچ و شانک، ۲۰۰۰؛ ایمز، ۱۹۹۲؛ دوئک،۲۰۰۰ ؛ به نقل از  شریفی اردانی، خیر، حیاتی، رئیسی، روحی، ۱۳۹۲؛ برزگر، دلاور، احدی، ۱۳۹۱).

 پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش و آموزش عالی می­باشد و می­توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش یاد کرد. معمولا پیشرفت تحصیلی بر اساس نتایج آزمون­های نهایی و استاندارد، مورد سنجش قرار می­گیرد و نمراتی را که دانشجویان در طول دوره تحصیل کسب می­کنند، نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آنها تلقی می­کنند، با وجودی که کمیت و کیفیت یادگیری تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل سطح عمومی هوش، سلامت جسمی و روانی،  انگیزه، امکانات محیط زندگی، امکانات کمک آموزشی و قابلیت­های شناختی قرار می گیرد، اما       روان­شناسان مشاهده کرده­اند آنچه  که حداقل در دوران دانشجویی بیشترین تاثیر را در وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد، مهارت­های عمومی مطالعه، یادگیری درسی و یادآوری مطالب آموخته شده است. با توجه به مطالب ذکر  شده، روش­های مطالعه و دارا بودن مهارت­های تحصیلی، در یادگیری درسی و در نتیجه در مهارت­های شناختی و عملی و به دلیل رابطه تنگاتنگ آن با پیشرفت تحصیلی، بالطبع در نهایت، در سرنوشت شغلی دانشجویان مؤثر می­باشد (رئیس­سعدی، ۱۳۸۶).

با توجه به این­که پیشرفت تحصیلی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، محققان عوامل تاثیر­گذار بر آن را، از جمله خودتنظیمی[۱۹]، مورد مطالعه قرار داده­اند. خودتنظیمی سازه­ای است که از سال ۱۹۶۷ از سوی بندورا[۲۰] مطرح شد. مطالعه اولیه در این زمینه، مبتنی بر خودتنظیمی به معنای عام کلمه بود که زمینه­های گوناگون فردی – خانوادگی و اجتماعی را مورد توجه قرار می­داد، ولی از دهه ۱۹۸۰، این سازه در زمینه یادگیری مطرح شد. وین­اشتاین[۲۱] و همکاران (۲۰۱۰)، بیان می­کنند که راهبردهای یادگیری شامل
فعالیت­ها و فرایندهای عاطفی، انگیزشی، فرآشناختی[۲۲]، شناختی و رفتاری است که فهم، یادگیری و پردازش معنادار هم­چون انسجام و یکپارچگی دانش جدید در حافظه را تسهیل می­نماید. راهبردهای یادگیری، فرایندهایی هستند که به افراد کمک می­کنند تا بیاموزند چگونه یاد بگیرند و چگونه مسائل مربوط به یادگیری خویش را پیش برند و چگونه یادگیری خویش را عمیق و موثر سازند.

زیمرمن[۲۳] (۲۰۰۰، به نقل از بمبوتی[۲۴]و همکاران، ۲۰۰۸) یادگیری خودتنظیمی را باورهای یادگیرندگان درباره توانایی خود برای درگیر شدن در اعمال، افکار، احساسات و پیگیری اهداف تحصیلی ارزشمند، تعریف می­کند. پنتریچ، خودتنظیمی را یک فرایند فعال و سازمان یافته
می­داند که یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیری خود را تنظیم کرده و تلاش می­کنند بر شناخت و انگیزش و رفتار خود نظارت کنند (پنتریچ، ۲۰۰۴).

 راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت­های خودآموزی[۲۵]، سوال پرسیدن از خود[۲۶]، خودبازبینی[۲۷] و تقویت خود[۲۸] است که به یادگیرندگان کمک می­کند تا با بهره گرفتن از فرایندهای شناختی، یادگیری آنها تسهیل شود. بنابراین شیوه یادگیری خودتنظیم، استفاده فعالانه و آگاهانه فراگیر از راهبردهای یادگیری مناسب است که گستره­ای از فعالیت­های پیچیده فراگیران را به منظور نیل به اهداف یادگیری، دربرمی­گیرد. دامنه این راهبردها، از فعالیت­های جزئی مثل مشاهده متخصصانه یا تمرین یک فعالیت شروع و به تلاش­های وسیع­تر فرآیند­گونه­ای چون تشریح جزء به جزء اطلاعات یا مرتبط کردن اطلاعات جدید به دانسته­های قبلی ختم می­یابد (مونتاگو[۲۹]، ۲۰۰۸).

از آن­جا که رشته روان­شناسی از اهمیت خاصی در میان گروه­های آموزشی برخوردار است، و در نهایت از فراگیران آن انتظار می­رود که از حداکثر علم، آگاهی و مسئولیت­پذیری در انجام وظایف خود برخوردار بوده و چنان­چه لازمه هر حرفه­ای است، مهارت­های مورد نیاز را در حد متعالی آن کسب نمایند و در برابر افراد و جامعه پاسخ­گو باشند، بنابراین باید دارای انگیزش و رغبت آموزشی لازم جهت پیشرفت تحصیلی و به­دنبال آن موفقیت در ایفای وظایف آینده باشند. لذا بررسی علاقمندی و انگیزش  این گروه نسبت به رشته تحصیلی­شان و متغیرهای مرتبط با آن، یکی از اساسی­ترین راهکارهای ارزیابی آموزش آن است.

تعداد صفحه :۱۳۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com