پایان نامه : مقایسه میزان خشم ، احساس گناه و نشانه های بالینی در افراد مبتلا به PTSD‌ با …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : مقایسه میزان خشم ، احساس گناه و نشانه های بالینی در افراد مبتلا به PTSD با افراد مبتلا به MDD وافراد عادی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی(M.A)

                        موضوع:

مقایسه میزان خشم ، احساس گناه و نشانه های بالینی در افراد مبتلا به PTSD با افراد مبتلا به MDD وافراد عادی

استاد راهنما:

دکتر کیوان کاکابرایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مصالب

عنوان                                              صفحه

فصل یکم: مقدمه پژوهش…………………………………………………………………………………………۱

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………..۲

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………۴

۳-۱- هدف های تحقیق……………………………………………………………………………………..۵

۳-۱-۱- هدف کلی……………………………………………………………………………………………۵

۴-۱- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………..۵

۵-۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………..۵

۵-۱-۱- تعریف نظری………………………………………………………………………………………..۵

۵-۲-۱- تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………..۶

فصل دوم: پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………۷

۱-۲- اختلال استرس پس از ضربه……………………………………………………………………….۸

۱-۱-۲- همه گیر شناسی……………………………………………………………………………..۱۰

۱-۲-۲- سبب شناسی اختلال استرس پس از ضربه………………………………………….۱۱

۱-۱-۲-۲-  عامل استرس زا ………………………………………………………………………..۱۱

۲-۱-۲-۲- عوامل روان پویشی …………………………………………………………………….۱۲

۱-۳-۲-۲- عوامل زیست شناختی………………………………………………………………….۱۲

۱-۳-۲- ملاک های تشخیصی برای اختلال استرس پس از ضربه براساس DSM-IV-TR……………………..13

۱-۴-۲- ویژگی های بالینی……………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲- نقش خشم و احساس گناه در PTSD……………………………………………………..16

۳-۲- اختلال افسردگی اساسی………………………………………………………………………….۱۸

۴-۲- انواع……………………………………………………………………………………………………۱۹

۵-۲- افسردگی فصلی ………………………………………………………………………………….۲۰

۶-۲-  تعریف اختلال افسردگی اساسی………………………………………………………………۲۱

۸-۲- همه گیر شناسی…………………………………………………………………………………..۲۶

۹-۲- شیوع افسردگی شدید……………………………………………………………………………۲۶

۱۰-۲- آسیب شناسی ……………………………………………………………………………………..۲۸

۱۱-۲- نقش خشم و احساس گناه در افسردگی……………………………………………………۲۹

۱۲- ۲- مروری بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………۳۱

۱۳-۲- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………..۳۳

فصل سوم: روش پژوهش………………………………………………………………………………..۳۵

۱-۳- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۳- نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………۳۶

۴-۳- ابزار اندازه گیری اطلاعات…………………………………………………………………………۳۸

۳-۴-۳- پرسشنامه احساس گناه (۳TOSCA- )………………………………………………………………..41

۵-۳- شیوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..۴۳

۶-۳- روشهای تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………..۴۴

فصل چهارم: یافته های پژوهش………………………………………………………………………..۴۵

۱-۴- مقدمه……………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۴- یافته های توصیفی پژوهش………………………………………………………………………۴۷

۳-۴- بررسی فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………..۵۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………۱۰۷

۳-۵- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………….۱۰۸

۳-۱-۵- بحث درباره نتایج مربوط به فرضیه اول ……………………………………………….۱۰۸

۲-۳-۵- بحث درباره نتایج مربوطه به فرضیه دوم ………………………………………………۱۰۹

۳-۳-۵- بحث درباره نتایج مربوطه به فرضیه سوم……………………………………………..۱۰۹

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………….۱۱۳

چکیده :

هدف این پژوهش مقایسه نشانه های بالینی، خشم و احساس گناه در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی (MDD) و اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) با افراد عادی می باشد . جامعه آماری این پژوهش عبارتند از تمام مراجعانی که به چهار مرکز ارائه خدمات روانشناختی در سطح شهرستان کرمانشاه طی ماه های خرداد لغایت شهریور ۱۳۸۷مراجعه و تشخیص PTSD و MDD را توسط روانپزشک و یک کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دریافت کرده بودند. حجم نمونه با توجه به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در زمینه PTSD و MDD ، ۳۰ نفر در هر گروه (جمعا ۹۰ نفر) بود. در این پژوهش از پرسشنامه SCL90-R ، پرسشنامه حالت –  صفت بیان خشم (STAXI-2) و پرسشنامه احساس گناه (TOSCA3) استفاده شد. اطلاعات پرسشنامه ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس یک راهه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد : بین میزان خشم در افراد مبتلا به PTSD و افراد مبتلا به MDD با افراد عادی تفاوت وجود دارد و تفاوت در هر سه گروه معنادار می باشد که بیشترین میزان خشم در مبتلایان به PTSD و کمترین میزان در افراد عادی وجود دارد و بین میزان احساس گناه در افراد مبتلا به PTSD و افراد مبتلا به MDD با افراد عادی تفاوت وجود دارد که این تفاوت در بین افراد PTSD با افراد MDD به صورت معنادار نمی باشد ولی در بین افراد PTSD با افراد عادی و همچنین بین افراد MDD با افراد عادی تفاوت معنادار وجود دارد که بیشترین میزان احساس گناه در مبتلایان به MDD و کمترین میزان در افراد عادی وجود دارد و بین میزان نشانه های بالینی در اندازه گیری بوسیله SCL90-R در افراد مبتلا به PTSD و افراد مبتلا به MDD با افراد عادی تفاوت وجود دارد که این تفاوت میانگین در متغییر وسواس، اضطراب ، خصومت ، هراس ، پارانوئید و روان پریش خویی در هر سه گروه به صورت معنادار می باشد در صورتی که در متغیرهای جسمانی کردن ، حساسیت بین فردی و افسردگی در بین افراد PTSD با افراد MDD تفاوت معنادار وجود ندارد ولی در بین افراد PTSD با افراد عادی و همچنین بین افراد MDD با افراد عادی تفاوت معنادار وجود دارد و در متغیرهای جسمانی کردن و افسردگی بیشترین میزان میانگین در میان گروه MDD و کمترین میزان میانگین در میان گروه افراد عادی وجود دارد و در متغیرهای وسواس ، پارانوئید ، حساسیت بین فردی ، خصومت ، روان پریش خوبی و هراس بیشترین میزان میانگین در میان گروه PTSD وجود دارد و کمترین میزان میانگین در میان گروه افراد عادی وجود دارد.

کلید واژه :

اختلال افسردگی اساسی ، اختلال استرس پس از ضربه ، خشم ، نشانه های بالینی و احساس گناه .

فصل یکم:

مقدمه پژوهش

 

بیان مسأله

پیشرفت سریع جوامع بشری و به تبع آن صنعتی شدن و رشد فزاینده شهر نشینی و ازدیاد جمعیت و نیز کمبود منابع موجود همگی موجب رشد روز افزون خشونت، جنگ، تجاوز و سایر حوادث انسانی شده و در کنار سوانح طبیعی از قبیل سیل و زلزله و …. موجب شده تا اختلال استرس پس از سانحه[۱] به عنوان یکی از شایع ترین اختلالات روانی خودنمایی کند (کاپلان[۲] و سادوک[۳] ، ۲۰۰۱).

اختلال استرس پس از سانحه اختلالی اضطرابی است که در اثر مواجهه فرد با رویدادهای آسیب زا ایجاد و توسط همبودی سه دسته از علائم تجربه مجدد، اجتناب و بیش بر انگیختگی مشخص می شود. یکی از رواکنش های هیجانی افراد مبتلا به PTSD احساس گناه عمیق می باشد که نخستین بار در بازماندگان قتل عام نازی ها مورد توجه قرار گرفت و بعدها در موارد دیگر از جمله جنگ، قحطی ها، زلزله ها و آتش سوزی های بزرگ مشاهده شد (نات[۴]، ۲۰۰۰).

احساس گناه از آنجا ناشی می شود که بازماندگان تصور می کنند که تلاش کافی برای نجات زندگی دیگران به عمل نیاورده اند (پور افکاری ۱۳۷۶). به غیر از احساس گناه که بیشتر در بازماندگان سوانح دیده می شود یکی دیگر از واکنش های هیجانی که در مبتلایان به  PTSD بروز می کند و جزء پاسخ های مقابله ای غیر انطباقی شمرده می شود خشم و رفتار پرخاشگرانه مداوم است که گاه با خود آزاری عمدی و خود کشی ممکن است مشاهده می شود (گلدار[۵] ، مایو [۶]و کوئن[۷] ، ۲۰۰۱). در مبتلایان به PTSD سایر نشانه های بالینی و اختلالات نیز از جمله علائم تجزیه ای، مسخ شخصیت، سوء مصرف الکل و وابستگی به مواد، افسردگی، اختلالات اضطرابی، ضعف حافظه، تحریک پذیری مستمر، مسائل زناشویی و مشکلات بین فردی، واکنش های روان پریشی، اختلال جسمانی کردن نیز دیده  می شود (همان منبع).

۱- Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

۲- Kaplan,H.

۳- Sadock, B.

۴-Nat,D.P.

۵- Geldar , M.

۶- Mayou , R.

۷- Cowen , P.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۱۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***