پایان نامه مطالعه تاثیرمسائلتضادنمایندگی جریان­وجوه­نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی­ارقام­حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد حسابداری
عنوان
مطالعه تاثیرمسائلتضادنمایندگی جریان­وجوه­نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی­ارقام­حسابداری
درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

مرداد ۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱مقدمه. ۳
۱-۲- بیانمساله. ۳
۱-۳-اهمیتوضرورتپژوهش… ۶
۱-۴- اهدافپژوهش… ۶
۱-۵ فرضیههایپژوهش… ۶
۱-۷- تعریفواژگانواصطلاحاتبهکاررفتهدرپژوهش… ۷
۱-۷-۱تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………………۷
   1-7-2تعاریف عملیاتی ……………………………………    …………………………………………………8
     1-7-2-1-جریان نقدآزاد…………  …………………………………………………………………………..8
    1-7-2-2فرصت رشد……………  ……………………………………………………………………………8
فصلدوم مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- مبانینظریپژوهش… ۱۱
   2-2-1 ارتباطات نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….۱۱
    2-2-2تدوری نمایندگی …………………………………………….. ………………………………………………….۱۳
   2-2-3 مفهوم نمایندگی ………………………………………………………………………………………………….۱۶
      2-2-3-1تضادنمایندگی سهامداردرمقابل مدیر…………………………………………………………………………۱۶
     2-2-3-2 فرض های مربوط به مالک (سهاممدار)……………………………………………………………………..۱۸
     2-2-3-3 فرض های مربوط به نماینده (مدیر).…………………………………………………………………………۱۸
    2-2-4رویکردهایویژهدرارتباطبانحوهبرخوردباتضادنمایندگیبینمدیرانوسهامداران………………….۱۹
۲-۲-۵- جریاننقدیآزادوهزینهنمایندگی.. ۲۰
۲-۲-۶- هزینهنمایندگی.. ۲۱
۲-۲-۷- هزینه هاینظارت.. ۲۱
۲-۲-۸-  هزینه هایمحدودکردنیاتعهد. ۲۲
۲-۲-۹-هزینه هایفرصت.. ۲۲
۲-۲-۱۰- هزینه هایضررباقیمانده:. ۲۲
۲-۲-۱۱- روش هایکاهشهزینهنمایندگی.. ۲۳
۲-۲-۱۱-۱-پاداشمدیریت.. ۲۳
۲-۲-۱۱-۲- مداخلهمستقیمسهامداران.. ۲۴
۲-۲-۱۱-۳-  تهدیدبهاخراج.. ۲۵
۲-۲-۱۱-۴- تهدیدبهجایگزینی.. ۲۵
۲-۳-راهکارهایکنترلنماینده. ۲۵
۲-۳-۱- راهکارهایمالی.. ۲۵
۲-۳-۲- راهکارهاینظارتی.. ۲۶
۲-۳-۳- قراردادهایانگیزشی.. ۲۶
۲-۴- مشکلاتتئورینمایندگی.. ۲۷
۲-۵-  تئورینمایندگیوسیاستتقسیمسود. ۲۸
۲-۶فرضیهجریاننقدیآزاد. ۲۹
۲-۷مربوطبودنسودبهارزشسهام. ۳۰
۲-۸- قابلیتپیشبینیسود. ۳۱
۲-۹-ارتباطبینتضادنمایندگیجریانوجوهنقدآزادومحتویاطلاعاتیارقامحسابداری.. ۳۴
۲-۹- پیشینهپژوهش… ۳۷
۲-۹-۱ پیشینهپژوهشدرایران.. ۳۷
۲-۹-۲- پیشینهپژوهشدرخارجازایران.. ۳۹
فصلسوم روش شناسی پژوهش ۴۵
۳-۱ مقدمه. ۴۶
۳-۲-روشپژوهش… ۴۶
۳-۴-جامعهآماری.. ۴۷
۳-۵-نمونهآماریوروشنمونهگیری.. ۴۸
۳-۶- روشجمعآوریاطلاعات.. ۵۰
۳-۶-۱روشکتابخانهای: ۵۰
۳-۶-۲-روشمیدانی.. ۵۰
۳-۷-متغیرهایپژوهش… ۵۰
۳-۷-۱-متغیرمستقل. ۵۱
۳-۷-۲-متغیروابسته. ۵۲
۳-۸-معرفیمدلهایپژوهش… ۵۳
۳-۹-فرضیههایپژوهش… ۵۴
۳-۱۰-روشمورداستفادهبرایتجزیهوتحلیلدادهها ۵۵
۳-۱۰-۱- تحلیلهمبستگی.. ۵۶
 3-10-1-1 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۱۰-۱-۲- ضریبتعیینتعدیلشده:. ۵۶
۳-۱۱-مدلهایرگرسیونیدادههایترکیبی.. ۵۷
۳-۱۲-مزایایپانلدیتادرمقایسهبادادههایمقطعییاسریزمانی.. ۵۹
۳-۱۳آزمونناهمسانیواریانسها ۶۰
۳-۱۴آزمونخودهمبستگی.. ۶۰
۳-۱۵-روشآزمونفرضیههایپژوهشبهشیوهپانلدیتا ۶۰
۳-۱۶آزمونمانایی(ایستایی) متغیرها ۶۰
۳-۱۷-آزمونریشهواحد. ۶۱
۳-۱۸آزمونهمانباشتگیکائو. ۶۱
فصلچهارم تجزیه وتحلیل داده ها ۶۳
۴-۱-مقدمه. ۶۴
۴-۲- آزمونفرضیههایپژوهشدرحالتتلفیقی.. ۶۴
۴-۲-۱- آمارتوصیفی.. ۶۵
-۴-۲-۲بررسیمانایی(ایستایی) متغیرهایپژوهش… ۶۷
۴-۲-۳- آزمونهمانباشتگیکائو. ۶۷
        4-2-4- آزمونناهمسانیواریانسهاوخودهمبستگیفرضیههایپژوهش… ۶۸
۴-۲-۵-آزمونفرضیههایپژوهشدرحالتتابلویی.. ۶۹
۴-۲-۶آزمونفرضیههایپژوهش… ۶۹
۴-۲-۶-۱-آزمونفرضیهاولپژوهش… ۶۹
۴-۶-۲-۲-آزمونفرضیهدومپژوهش… ۷۰
         4-6-2-3-آزمونفرضیهسومپژوهش… ۷۲
         4 -6-2-4 آزمونفرضیهچهارمپژوهش… ۷۳
فصلپنجم نتیجه گیری وپشنهادها ۷۵
۵-۱ مقدمه. ۷۶
۵-۲- مرورچارچوبپژوهش… ۷۶
۵-۳-نتیجهگیری.. ۷۷
۵-۴- پیشنهادها ۷۹
      5-4-1- پیشنهادهایمبتنیبرنتایجپژوهش… ۷۹
     5-4-2- پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآتی.. ۸۰
۵-۵- محدودیت هایپژوهش… ۸۰
فهرست منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………۸۲
         فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………..۸۳
        فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………….۸۵
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………۸۷
        پیوست ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۸
       پیوست ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۹۰
چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………۹۳
Iعنوان لاتین ……………………………………………………………………………………………………………….  .
 
 
 
 
فهرست جداول

جدول (۳-۱)تعدادشرکتهای انتخابی آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………۴۹
جدول (۴-۱)آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….۶۵
جدول (۴-۲)آزمون مانایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………۶۷
جدول(۴-۳)نتایج آزمون هم­انباشتگی تابلویی­باآزمون کائو…………………………………………………………..۶۸
جدول (۴-۴)نتایج آزمون ناهمسانی واریانس وخودهمبستگی فرضیه ها………………………………………۶۸
جدول(۴-۵)نتایج آزمون لیمروهاسمن……………………………………………………………………………………..۶۹
جدول (۴-۶)نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………۷۰
جدول(۴-۷)نتایج آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………۷۱
جدول(۴-۸)نتایج آزمونفرضیه سوم…………………………………………………………………………………………۷۲
جدول(۴-۹)نتایج آزمونفرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..۷۳
جدول(۴-۱۰)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………..۷۴٫
 

 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها

 
نمودار(۱-۱)رابطه بین نماینده (مدیر)ومالک (سهامدار)……………………………………………………………..۱۷
نمودار(۳-۲) روش آماری برای آزمون پانل دیتا…………………………………………………………………..۵۵٫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
تئوری نمایندگی نشان می­دهد که همواره بین مدیران و سهامداران تضاد منافع وجود دارد که این تضاد تحت عنوان مشکلات نمایندگی مطرح می­گردد. هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیرمسائل تضادنمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره­گیری از الگوی داده های ترکیبی(تکنیک رهیافت داده های تابلویی) می­باشد. بازه زمانی پژوهش حاضر از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۱ را در برمی­گیرد. نمونه آماری نیز، شامل ۱۰۴ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان داد که محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در شرکت های دارای مسایل جریان نقد آزاد کمتر از سایر شرکت­هاست. ولی در مورد محتوی اطلاعاتی ارزش دفتری هر سهم نتایج قابل قبول و معناداری حاصل نشد. می­توان اینگونه استنباط نمود که احتمالا نگرش سرمایه­- گذاران به شرکت­هایی که در آنها مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد وجود دارد، چندان مطلوب نیست. این بدان معنی نیست که سرمایه گذاران این جریانات را محاسبه و یا این شرکت­ها را طبقه بندی می کنند.زیرا که محاسبه این جریانات و طبقه بندی این شرکت­ها برای سرمایه گذاران هزینه­بر است.  بنابراین بنظر می­رسد که آنان در تصمیم­گیری های سرمایه­گذاری خود به نشانه­ها و ویژگی­هایی توجه می نمایند که موجب تمایز بین شرکت های دارای مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد با سایر شرکت­ها می شود.
 
کلمات کلیدی: جریان نقد آزاد، محتوای اطلاعاتی سود، محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 


۱-۱مقدمه
مدیران شرکتها نمایندگان سهامداران می­باشندرابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه­منجر به کاهش قدرت­مدیران­می­شود.جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه­گذاری آن در هزینه­های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود(جنسن[۱]،۱۹۸۶). مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و قوانین حاکمیت شرکتیبا سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند(جنسن و مک لینگ[۲]، ۱۹۷۶). محتوی اطلاعاتی سود مورد گزارش توسط مدیران با جریان های نقدی آزاد  و سود باقیمانده در ارتباط می باشد و سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل در تصمیمات خود به آنها توجه می نمایند با این بیان در پژوهش حاضر اثر مسئله نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوی اطلاعاتی ارقام حسابداری (که از این به بعد از محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم به عنوان نماینده ارقام حسابداری معرفی می شوند) بررسی می گردد.
 
۱-۲- بیان مساله
بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند و آنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می کردیم و از طرفی مالکان خود برتمامی عملیات کنترل­داشته وباعث افزایش ارزش شرکت می­شدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد که­بازارهای بزرگ سرمایهبه­وجود آیددر پی آن مالکیت از مدیریت به عنوان یک نقطه جدا شدکه باعث به وجودآمدن تئوری نمایندگی­گردید.به موجب این­تئوری مالکان، مدیرانرا به عنوان­نماینده خود انتخاب می­کنندوآنهارادرجایگاه­مسئول­و مامور ارائه خدمات مشخص درواحدتجاری قرار می­دهند.هدف هر دو گروه به حداکثر رساندنمنافع خودشان است و این امر منجر به ایجاد تضاد منافع بین این دو گروه گشته که به آن اصطلاحاً مشکل یا مسئله نمایندگی گفته می شود (نمازی،۱۳۸۲).مدیران کارآمدو لایق درتلاش هستندکه در تمام فرصت های سرمایه گذاری­سودآور،سرمایه گذاری کنند. باوجود این جدایی سهامداران ومدیریت، مدیران راترغیب می­نماید تاسرمایه اضافی راهزینه نموده یابه هدردهنداستفاده ناکاراازسرمایه فراتر از فرصت های سرمایه گذاری سودآور توسط مدیران اولین بار به وسیله
 
مینز[۳]مشخص شدوهمچنین فرضیه جریان نقدی آزاد که توسط جنسن[۴] (۱۹۸۶) ارائه شد. این مورد را به وضوح نشان داد. جنسن در تئوری جریان های نقد آزاد بیان می نماید که مدیران به جای توزیع جریان های نقدآزاد بین مالکان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن درشرکت دارند؛ زیرا که پرداخت وجه به سهامداران موجب کاهش منابع تحت کنترل مدیران و در نتیجه کاهش قدرت آنها می گردد.از طرفی این امر احتمالا به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شرکت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد، به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث کاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شرکت بیش از اندازه بهینه آن دارند؛ زیرا رشد شرکت با افزایش منابع تحت کنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهدداشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالکان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شرکت مازاد بر نقد لازم جهت تامین مالی پروژه­های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه گذاری این مبالغ در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل بالقوه اتلاف این منابع خواهد شد(جنسن[۵]، ۱۹۹۸)درواقع مدیران شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد  پایین، احتمال بیشتری دارد که وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری کنند.با توجه به اینکه هدف اصلی سرمایه­گذاران کسب بازده است و آنها برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری که بتواند بازده بالایی در پی داشته باشد، نیاز به تعیین ارزش شرکت دارندو از آنجا که اغلب مدل های محاسبه ارزش شرکت بر اساس اطلاعات مربوط به سودیاجریان­های­نقدی (که خود بر اساس اطلاعات مربوط به سود تعیین می شود) استوار استبنابراین­اطلاعات­مربوط­به­سود نیز درصورتی­می­تواندبه­ایفایوظیفه­اصلی­خودکه­سودمندی­درتصمیم­گیری­میباشدبپردازدکه­بتواندبرقیمت­سهام­تاثیربگذاردیامقیاس­مفیدی­برای­ارزش­سهام­باشد.ودراین­صورت می­تواندسرمایه گذاران را در ارزشیابی سهام یاری کنند و در تعیین ارزش شرکت مربوط باشند.بنابرمطالب گفته شده در این­پژوهش،تاثیرمسائل ناشی­ازتضادنمایندگی جریان­وجه نقدآزاد بامحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری(از این پس سود حسابداری و ارزش دفتری را به عنوان نماینده ارقام حسابداری در اینپژوهش در نظرگرفته می­شود). در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.
بنابراین سوال اصلی­پژوهش به  این صورت بیان می شود:که آیا محتوای اطلاعاتی سود­حسابداری وارزش­-
دفتری در شرکت های­دارای­مسائل­ناشی­ازتضادنمایندگی­جریان­وجوه­نقدنسبت­به­سایرشرکت­هاکمتراست؟
 
 
۱-۳-اهمیت وضرورت پژوهش
شناسایی موانع­ومشکلاتی که می­توانند ناهمسویی بین منافع سهامداران و مدیران را بیشتر کنند همواره کانون توجه بسیاری از پژوهش­های اخیر بوده و همچنین طی پژوهش­های بسیاری مشخص شده که مکانیزم­های کنترلی درون و بیرون شرکتی(مکانیزم های نظام راهبری شرکتی) به­خوبی توانسته این تضاد منافع را بین سهامداران و مدیران کمتر کنند. با این توصیف بررسی مشکل تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به عنوان ابزاری برای مدیران در جهت مدیریت سود از طریق اقلام واقعی و اقلام تعهدی اختیاری که تاثیر مستقیمی در محتوای اطلاعات سود و ارزش­دفتری هر سهم دارندخود به نوعی می­تواند این مشکلات را شناسایی و در جهت کاهش یا تخفیف آنها گام اساسی بردارد.مدیران بعنوان بیش سرمایه گذاری(سرمایه گذاری های ناکارا)  شناخته شده است که ناشی از مدیریت ناکارآمد وجه نقد آزاد است (وو [۶]،۲۰۰۴). این امر باعث کاهش بازدهی سرمایه شرکت شده­ومعیارهای عملکرد را پایین می­آورد. از طرفی، به علت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد تفسیر و بکارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است.این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با بهره گرفتن از تکنیک­های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری ومدیریت سود ،سودگزارش شده را دستکاری نمایند.
مدیران برای جبران اثرات منفی سرمایه­گذاری­های ناکارآ (بیش و کم سرمایه گذاری) دست به مدیریت سود می­زنند(چان، فیرث، کیم[۷] ،۲۰۰۵). اهمیت اینموضوع دراین است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه­گذاری آن در پروژه­های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،۲۰۰۲)[۸]. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختارامپراطوری­یامشکلات­سرمایه­گذاری­افراطی(بیش­ازحد)شناخته­می­شود.
از آن جایی که این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممکن است بر کیفیت اطلاعات افشاء شده و مفیدبودن آنها برای تصمیمات سرمایه­گذاری اثرداشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه­گذاران به فرآیند گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی­ارقام حسابداری را تقلیل دهد.
۱-۴-اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش:
شناخت تاثیر مشکل تضادنمایندگی جریان وجوه نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراقبهادار تهران.
۱-jensen
۲-jensen &makling
۱-minz
۲-Jensen
۳–Jensen
۱-Vov
۲-Chan,Fires,kim
۳vostfaln
تعداد صفحه :۱۱۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com