پایان نامه ارشد مدیریت دولتی درباره ریسک های برونسپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مدیریت دولتی

عنوان :

شناسایی و تحلیل ریسک های برون­سپاری پروژه های تحقیق و توسعه در سازمان صنایع دریایی اصفهان

استاد راهنما:

دکتر سیدمحمد فاطمی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
۱
فصل اول: کلیات
۱-۱-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
۳
۱-۲-
بیان مسله -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
۵
۱-۳-
سوالات تحقیق —————-
۷
۱-۴-
ضرورت انجام تحقیق ———–
۸
۱-۵-
فرضیات تحقیق —————-
۸
۱-۶-
اهداف تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
۹
۱-۶-۱-
اهداف اصلی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
۹
۱-۶-۲-
هدف کاربردی  —————-
۹
۱-۷-
قلمرو تحقیق -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
۱۰
۱-۷-۱-
قلمرو موضوعی  —————-
۱۰
۱-۷-۲-
قلمرو مکانی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
۱۰
۱-۷-۳-
قلمرو زمانی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
۱۰
۱-۸-
روش انجام تحقیق ————–
۱۰
۱-۹-
روش جمع آوری اطلاعات ——–
۱۱
۱-۱۰-
روش تجزیه وتحلیل داده ها ——
۱۱
۱-۱۱-
تعریف واژگان کلیدی ———–
۱۲
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱-
تحقیق و توسعه ————–
۱۴
۲-۱-۱-
تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان —————
۱۵
۲-۱-۲-
تعریف تحقیق و توسعه ——–
۱۶
۲-۱-۳-
اهداف تحقیق و توسعه ——–
۱۹
۲-۱-۴-
ویژگی های ساختاری سازمان تحقیق و توسعه ——
۲۰
۲-۱-۵-
نقش تحقیق و توسعه در سازمان ها ————–
۲۱
۲-۱-۶-
استراتژی و سیاست تحقیق و توسعه ————–
۲۵
۲-۱-۷-
گردش عملیات واحدهای تحقیق و توسعه ———-
۲۷
۲-۲-
برون سپاری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
۳۱
۲-۲-۱-
تعریف برون سپاری ———–
۳۲
۲-۲-۲-
اجزای اصلی تشکیل دهنده برون سپاری ———–
۳۲
۲-۲-۳-
سطوح برون سپاری ———–
۳۳
۲-۲-۴-
فرآیند اجرایی برون سپاری —–
۳۳
۲-۲-۵-
اقدامات اولیه —————-
۳۴
۲-۲-۶-
شایستگی های محوری سازمان —
۳۵
۲-۲-۷-
گام های ۵ گانه برون سپاری —-
۳۸
۲-۲-۸-
استراتژی های برون سپاری —–
۴۰
۲-۲-۹-
تدوین استراتژی های برون سپاری —————
۴۲
۲-۲-۱۰
اجرای استراتژی های برون سپاری —————
۴۵
۲-۳-
مدیریت ریسک ————–
۴۶
۲-۳-۱-
تعریف ریسک —————
۴۷
۲-۳-۲-
تقسیم بندی ریسک ها ——–
۴۸
۲-۳-۳-
مدیریت ریسک ————–
۴۹
۲-۳-۴-
چرا باید ریسک مدیریت شود؟ —
۴۹
۲-۳-۵-
انواع ریسک -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
۵۱
۲-۳-۶-
دارایی های در معرض ریسک شرکت ها ———–
۵۲
۲-۳-۷-
سوالات اساسی ریشه های عدم قطعیت ————
۵۳
۲-۳-۸-
مدل های مدیریت ریسک ——
۵۵
۲-۳-۹-
مقایسه مدل ها —————
۶۳
۲-۳-۱۰-
مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
۶۸
۲-۳-۱۱-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —–
۷۰
۲-۳-۱۲-
شناسایی ریسک ها  ———–
۷۲
۲-۳-۱۳-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها —
۹۲
۲-۳-۱۴-
تجزیه تحلیل کمی ریسک ها —
۹۷
۲-۳-۱۵-
برنمامه ریزی پاسخ به ریسک —
۱۰۳
۲-۳-۱۶-
پایش و کنترل ریسک ها ——
۱۰۸
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
۱۱۳
۳-۲-
روش تحقیق —————-
۱۱۴
۳-۳-
جامعه آماری —————-
۱۱۴
۳-۴-
روش های جمع اوری اطلاعات —
۱۱۵
۳-۵-
فرایند پژوهش—————-
۱۱۵
۳-۵-۱-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —–
۱۱۵
۳-۵-۲-
فرایند شناسایی ریسک ها ——
۱۱۷
۳-۵-۳-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها —
۱۱۹
۳-۵-۴-
برنامه ریزی پاسخ به ریسک —–
۱۲۷
۳-۶-
روش تجزیه و تحلیل داده ها —-
۱۲۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
۱۲۹
۴-۲-
یافته های توصیفی به دست آمده از بررسی پیشینه و حال بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
۱۳۰
۴-۲-۱-
دسته بندی قراردادهای موجود در سازمان صنایع دریایی اصفهان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
۱۳۰
۴-۲-۲-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد —
۱۳۲
۴-۲-۳-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان ——-
۱۳۵
۴-۲-۴-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان به تفکیک ماهیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
۱۳۷
۴-۲-۵-
فراوانی قراردادها بر اساس طبقه بندی و سطح دسترسی به اطلاعات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
۱۳۹
۴-۲-۶-
فراوانی پیمانکاران ————-
۱۴۰
۴-۲-۷-
پراکندگی جغرافیایی پیمانکاران در سطح کشور —–
۱۴۲
۴-۲-۸-
وضعیت شیوه انتخاب پیمانکاران –
۱۴۴
۴-۲-۹-
وضعیت تاخیر در قراردادها —–
۱۴۵
۴-۳-
ویژگی های جمعیت شناختی تیم شناسایی ریسک —
۱۴۶
۴-۳-۱-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت –
۱۴۷
۴-۳-۲-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن —–
۱۴۸
۴-۳-۳-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
۱۴۹
۴-۳-۴-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
۱۵۰
۴-۳-۵-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع مدرک تحصیلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
۱۵۱
۴-۳-۶-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرک تحصیلی ——–
۱۵۲
۴-۳-۷-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
۱۵۳
۴-۳-۸-
وضعیت سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان —-
۱۵۵
۴-۳-۹-
وضعیت نوع مدرک تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسک با توجه به نوع همکاری با سازمان –
۱۵۶
۴-۴-
یافته های به دست آمده از فرایند شناسایی ریسک —
۱۵۷
۴-۴-۱-
دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس دسته بندی تامپکینز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
۱۶۵
۴-۴-۲-
دسته بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس مرحله متاثر در برون سپاری ————
۱۶۶
۴-۵-
یافته های تحلیلی ————
۱۶۸
۴-۵-۱-
اولویت اهداف بر اساس درجه اهمیت ————-
۱۶۸
۴-۵-۲-
اولویت بندی ریسک ها ——–
۱۷۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد
۵-۱-
پیشنهادهای کاربردی تحقیق —
۱۹۳
۵-۲-
پیشنهادها برای پژوهش­های آتی —————-
۲۰۶
۵-۳-
مشکلات و محدودیت های تحقیق —————
۲۰۷
منابع فارسی و لاتین ———-
۲۰۸
فهرست جداول
عنوان
صفحه
۲-۱-
نمونه­هایی از شایستگی­های محوری شرکت­های بزرگ تجاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
۳۶
۲-۲-
سوالات اساسی ریشه­های عدم قطعیت ————-
۵۴
۲-۳-
طبقه بندی ریسک براساس منابع –
۷۵
۲-۴-
دسته­بندی ۲۰تایی ریشه­ها و منابع ریسک ———-
۷۶
۲-۵-
تعیین میزان اثر ریسک روی اهداف اصلی پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2008  ——
۹۴
۲-۶-
ماتریس ارزیابی کیفی احتمال × شدت اثر ریسک بر اساس استاندارد PMBOK:2008 —–
۹۵
۲-۷-
ماتریس ارزیابی کمّی احتمال × شدت اثر نرمالایز شده  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
۱۰۲
۳-۱-
مقایسات زوجی به کار گرفته شده برای استخراج داده­ها  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
۱۲۰
۳-۲-
شمایی از فرم تجزیه تحلیل کیفی ریسک ———–
۱۲۱
۳-۳-
مقیاس­های عددی استاندارد شده درجه­بندی احتمال وقوع ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
۱۲۲
۳-۴-
مقیاس­های عددی استاندارد شده درجه­بندی شدت تاثیر ریسک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
۱۲۲
۳-۵-
ضرایب آفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه­های ۵گانه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
۱۲۵
۴-۱-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد —-
۱۳۲
۴-۲-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد —-
۱۳۴
۴-۳-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه­ های سازمان صنایع دریایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
۱۳۵
۴-۴-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه­ های سازمان صنایع دریایی به تفکیک ماهیت ————-
۱۳۷
۴-۵-
فراوانی قراردادهای تحقیق و توسعه سازمان بر اساس طبقه­بندی و سطح دسترسی به اطلاعات
۱۳۹
۴-۶-
فراوانی پیمانکاران سازمان صنایع دریایی اصفهان بر اساس دسته­بندی چهارگانه ———–
۱۴۰
۴-۷-
فراوانی پیمانکاران سازمان صنایع دریایی اصفهان  بر اساس منطقه جغرافیایی  ————
۱۴۲
۴-۸-
فراوانی شیوه­ های بکارگیری پیمانکاران در سازمان صنایع دریایی اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
۱۴۴
۴-۹-
فراوانی قراردادها از نظر میزان تاخیر در سازمان صنایع دریایی اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
۱۴۵
۴-۱۰-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
۱۴۷
۴-۱۱-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن –
۱۴۸
۴-۱۲-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
۱۴۹
۴-۱۳-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
۱۵۰
۴-۱۴-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع مدرک تحصیلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
۱۵۱
۴-۱۵-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرک تحصیلی —-
۱۵۲
۴-۱۶-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
۱۵۳
۴-۱۷-
پراکندگی سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان ——
۱۵۵
۴-۱۸-
پراکندگی نوع مدرک تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان —
۱۵۶
۴-۱۹-
فهرست کامل ریسک­های شناسایی شده در سازمان صنایع دریایی اصفهان —————
۱۵۷
۴-۲۰-
فراوانی ریسک­های شناسایی شده بر اساس دسته­بندی تامپکینز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
۱۶۵
۴-۲۱-
فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
۱۶۷
۴-۲۲-
اهمیت وزنی اهداف استخراج شده از نرم افزار AHP –
۱۶۹
۴-۲۳-
لیست ریسک­های شناسایی شده و اولویت­بندی شده بر اساس امتیاز ریسک ————-
۱۷۰
۴-۲۴-
لیست ریسک­های اصلی ——-
۱۷۶
فهرست نمودارها
۴-۱-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد ——
۱۳۳
۴-۲-
درصد نسبی ارزش مبلغ قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
۱۳۳
۴-۳-
فراوانی قراردادها و درصد نسبی ارزش مبلغ قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد ——–
۱۳۴
۴-۴-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه­های سازمان صنایع دریایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
۱۳۶
۴-۵-
درصد نسبی ارزش مبلغ قراردادها در زیرمجموعه­ های سازمان صنایع دریایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
۱۳۶
۴-۶-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان صنایع دریایی به تفکیک ماهیت  ————–
۱۳۸
۴-۷-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان صنایع دریایی به تفکیک ماهیت  ————–
۱۳۸
۴-۸-
فراوانی قراردادهای تحقیق و توسعه سازمان براساس طبقه­ بندی وسطح دسترسی به اطلاعات  —
۱۳۹
۴-۹-
فراوانی پیمانکاران سازمان صنایع دریایی اصفهان بر اساس دسته ­بندی چهارگانه ————-
۱۴۱
۴-۱۰-
مقایسه درصد فراوانی پیمانکاران با درصد ارزش قراردادهای واگذارشده به آنها در سازمان صنایع دریایی
۱۴۱
۴-۱۱-
فراوانی شیوه­های بکارگیری انتخاب پیمانکاران در سازمان صنایع دریایی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
۱۴۵
۴-۱۲-
فراوانی قراردادها از نظر میزان تاخیر در سازمان صنایع دریایی اصفهان  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
۱۴۶
۴-۱۳-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
۱۴۷
۴-۱۴-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن –
۱۴۸
۴-۱۵-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
۱۴۹
۴-۱۶-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
۱۵۱
۴-۱۷-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع مدرک تحصیلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
۱۵۲
۴-۱۸-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان تحصیلات و نوع مدرک تحصیلی —-
۱۵۳
۴-۱۹-
توزیع فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
۱۵۴
۴-۲۰-
درصد فراوانی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
۱۵۴
۴-۲۱-
پراکندگی سطح تحصیلات اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان ——-
۱۵۵
۴-۲۲-
پراکندگی نوع مدرک تحصیلی اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر نوع همکاری با سازمان —-
۱۵۶
۴-۲۳-
فراوانی و درصد فراوانی ریسک­های شناسایی شده بر اساس دسته­بندی تامپکینز ————
۱۶۶
۴-۲۴-
فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
۱۶۷
۴-۲۵-
درصد فراوانی ریسک­های تاثیرگذار در مراحل پنجگانه برون­سپاری بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
۱۶۸
۴-۲۶-
اهمیت وزنی اهداف استخراج شده از نرم افزار AHP —
۱۷۰
فهرست اشکال
۲-۱-
عوامل محیطی یک سازمان ——-
۲۲
۲-۲-
سازمان به عنوان سیستم باز و زیرسیستم­های آن —–
۲۴
۲-۳-
رابطه عدم قطعیت و نیاز به تحقیق و توسعه ———
۲۵
۲-۴-
وضعیت مؤسسات بر اساس درجه الزامات محیطی و درجه آمادگی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
۲۶
۲-۵-
الگوی اجرایی برون­سپاری ——-
۳۴
۲-۶-
الگوی درختی شایستگی­های محوری ————–
۳۵
۲-۷-
سلسله مراتب توانمندی­های سازمانی ————–
۳۷
۲-۸-
ماتریس اهمیت – توانایی ——-
۴۱
۲-۹-
ماتریس ریسک تامین – هزینه —
۴۲
۲-۱۰-
ماتریس تامین­کنندگان توانمند-هزینه ————-
۴۳
۲-۱۱-
استراتژی­های ماتریس تامین­کنندگان توانمند – هزینه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
۴۴
۲-۱۲-
پیوستار ریسک-عدم قطعیت —-
۴۸
۲-۱۳-
طیف عدم قطعیت ————–
۴۹
۲-۱۴-
دلایل مدیریت ریسک­های پروژه –
۵۰
۲-۱۵-
بیمه ­پذیری دارایی­ها و قابلیت شناخت خطرات ——
۵۳
۲-۱۶-
برهمکنش سوالات W  -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—
۵۴
۲-۱۷-
نمای مدل SHAMPU ——–
۵۵
۲-۱۸-
نمای مدل ALARM ———-
۵۶
۲-۱۹-
نمای مدل  PRMA ———–
۵۷
۲-۲۰-
نمای مدل  PMBOK ———
۵۸
۲-۲۱-
نمای مدل  PRAM ———–
۵۹
۲-۲۲-
نمای مدل  G.Smith ———
۶۰
۲-۲۳-
نمای مدل  Leach ———–
۶۱
۲-۲۴-
نمای مدل  Pritchard ——-
۶۲
۲-۲۵-
مقایسه مدل­ها -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—–
۶۴
۲-۲۶-
مقایسه فازها  -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
۶۷
۲-۲۷-
جایگاه فرآیندهای ۶گانه مدیریت ریسک در ۵ فرآیند اصلی PMBOK:2008 ————
۶۸
۲-۲۸-
نمایش جزئیات فرآیندهای مدیریت ریسک در فرایندهای PMBOK:2008 ————-
۶۹
۲-۲۹-
نمایش مراحل چرخه برنامه­ریزی مدیریت ریسک —-
۷۰
۲-۳۰-
اعضای شرکت­کننده در فرآیند شناسایی ریسک­های پروژه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————
۷۱
۲-۳۱-
رویکردهای شناسایی ریسک —-
۷۷
۲-۳۲-
ساختار شکست ریسک­های پروژه –
۷۹
۲-۳۳-
نمونه­ای از دیاگرام علت و معلول یا استخوان ماهی (ایشی­کاوا) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———
۸۹
۲-۳۴-
علت، ریسک، اثر ————–
۹۱
۲-۳۵-
ایجاد اعتبار در تجزیه و تحلیل ریسک ————-
۹۳
۲-۳۶-
ماتریسSWOT و سئوالات کلیدی آن برای استخراج استراتژی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–
۱۰۶
۲-۳۷-
فرآیند ارزیابی ریسک ———-
۱۱۰
۴-۱-
فراوانی پیمانکاران سازمان صنایع دریایی اصفهان براساس منطقه جغرافیایی ————–
۱۴۳
۴-۲-
مقایسات زوجی به کار گرفته شده برای استخراج داده­ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
۱۶۹
فهرست پیوست ها
پ-۱-
پرسش نامه ۱۰۱ —————-
۲۰۹
پ-۲-
پرسش نامه ۱۰۲ —————-
۲۱۳
پ-۳-
پرسش نامه ۱۰۳ —————-
۲۱۷
پ-۴-
پرسش نامه ۱۰۴ —————-
۲۲۱
پ-۵-
پرسش نامه ۱۰۵ —————-
۲۲۵
چکیده
جهانی شدن موجب می­شود شرکت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات به شیوه موثرتری عمل کنند، زیرا به علت وجود تغییرات مداوم و پیدایش فناوری­های پیچیده ، رقابت شدیدی برای دستیابی به فرصت­ها شکل گرفته است. به همین خاطر ایجاد آمادگی برای ارائه واکنش سریعتر به منظور بهره­مندی از فرصت­ها، یکی از چالش­های اساسی سازمان­ها و شرکت­ها در عصر حاضر است. این واقعیت در خصوص سازمان هایی که بر پایه دانش و فن آوری هستند، باعث شده است تا تحقیق و توسعه در این سازمان­ها به یکی از عوامل اصلی برای دستیابی به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهانی بدل شود. امروزه سازمان­های تحقیق و توسعه برای استفاده از فرصت­ها چاره ای جز ایجاد ساختارهای منعطف و همچنین بهره مندی بیشتر از امکانات گسترده بیرون از سازمان، ندارند. بی شک پاسخگویی به این تحولات نیازمند راه حل ها و راه کارهای جدید است. یکی از این راه حل ها برون­سپاری است که هر روز دامنه وسیعتری به خود می­گیرد، به گونه­ای که در سال­های اخیر گرایش به برون­سپاری تحقیق و توسعه از طرف سازمان ها مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اینکه برون­سپاری مزایای فراوانی به دنبال دارد، ولیکن نداشتن یک رویکرد و متدولوژی علمی در این روش،  ریسک پروژه­های برون­سپاری شده را افزایش داده است. این ریسک­ها می­تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش ببرد. به این ترتیب کاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ریسک­ها در برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه ضروری بوده و اساسی­ترین دلیل سازمان­ها در پیاده­سازی فرایند مدیریت ریسک است. در این تحقیق، برون­سپاری تحقیق و توسعه و ریسک­های آن مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه موردی سازمان صنایع دریایی اصفهان، ریسک­های برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و راه­کارهای پیش­گیرانه جهت کنترل یا کاهش مخاطرات آن ارائه می­شود. امید است نتایج این تحقیق بتواند برای سازمان­هایی که تصمیم بر برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه دارند، به عنوان یک سند راهنما مورد استفاده قرار گیرد.
 
۱-۱- مقدمه
جهانی­شدن موجب می­شود شرکت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات و فرایندها به شیوه موثرتری عمل کنند، زیرا به علت وجود تغییرات مداوم و پیدایش فناوری­های پیچیده و محصولات جدید، رقابت شدیدی برای دستیابی به فرصت­ها شکل گرفته است. (کوینگ بو[۱]، ۲۰۰۸)
به همین خاطر ایجاد آمادگی برای ارائه واکنش سریعتر به منظور بهره­مندی از فرصت­ها، یکی از چالش­های اساسی سازمان­ها و شرکت­ها در عصر حاضر است. (ثقفی و همکاران، ۱۳۸۷)
این واقعیت در خصوص سازمان­هایی که بر پایه دانش و فن­آوری هستند، باعث شده است تا تحقیق و توسعه در این سازمان­ها به یکی از عوامل اصلی برای دستیابی به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهانی بدل شود. ( شبلی، ۱۳۷۵)
امروزه سازمان­های تحقیق و توسعه برای استفاده از فرصت­ها چاره­ای جز ایجاد ساختارهای منعطف و همچنین بهره­مندی بیشتر از امکانات گسترده بیرون از سازمان، ندارند. (میرعمادی، ۱۳۸۸)
حرکت از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی، از اقتصاد ملی به سمت اقتصاد جهانی، از تمرکز گرایی به تمرکز زدایی و نهایتا از ساختار سلسله مراتبی به سوی نظام شبکه­ای، از نشانه­های آشکار تحولات اساسی در محیط امروز است. (بیوس و آرموناتیس[۲]، ۲۰۱۱)
بی شک پاسخگویی به این تحولات نیازمند راه حل­ها و راه کارهای جدید است. یکی از این راه­حل­ها برون­سپاری است که هر روز دامنه وسیعتری به خود می­گیرد، به گونه­ای که در سال­های اخیر گرایش به برون­سپاری تحقیق و توسعه از طرف سازمان­ها مورد استقبال قرار گرفته است. (حججی، ۱۳۸۶)
با توجه به اینکه استفاده از برون­سپاری منجر به کاهش هزینه­ها، افزایش انعطاف­پذیری، تمرکز بر شایستگی­های اصلی و دسترسی سریعتر به فن­آوری­ها و تکنولوژی­های جدید می­شود، ولیکن نداشتن یک رویکرد و متدولوژی علمی در این روش، ریسک پروژه­های برون­سپاری شده را افزایش داده است. (اوبرت و همکاران[۳]، ۱۹۹۹)
این ریسک­ها می­تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش برد و گاهاَ به فاجعه تبدیل شود. (چشم­براه و میرمحمدصادقی، ۱۳۸۴)
به این ترتیب کاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ریسک­ها در برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه ضروری بوده و اساسی­ترین دلیل سازمان­ها در پیاده­سازی فرایند مدیریت ریسک است. (جینگ دانگ و همکاران[۴]، ۲۰۱۰)
در این تحقیق، برون­سپاری تحقیق و توسعه و ریسک­های آن مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه موردی یک سازمان تحقیق و توسعه، ریسک­های برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و راه کارهای پیشگیرانه جهت کنترل یا کاهش مخاطرات آن ارائه می­شود.
امید است نتایج این تحقیق بتواند برای سازمان­هایی که تصمیم بر برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه دارند، به عنوان یک سند راهنما جهت شناسایی و مدیریت ریسک های برون سپاری این پروژه­ها، مورد استفاده قرار گیرد.
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۵۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***