پایان نامه نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی

  

دانشگاه پیام نور

بخش علمی: الهیات و علوم اسلامی

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان پایان نامه:

نقش و تاثیر مددکاری اجتماعی بر فرآیند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

شهریور ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مددکاری اجتماعی یکی از نهادهای زیرمجموعه در سازمان زندانها و کانون اصلاح و تربیت و همچنین در سازمان های بهزیستی و دیگر ارگان ها مشغول به فعالیت هستند. لذا در قانون جدید سال ۱۳۹۲ هم توجه دو چندانی به این مهم نموده تا این نهاد هم به عنوان یک نوع اقدام تامینی و تربیتی مهم خصوصا برای اطفال و نوجوانان که صراحتا در قانون مجازات جدید عنوان شده است.

نتایج حاصل در مورد نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری اولیه این است که برخورد آنان با اطفال متفاوت از بزرگسالان است و می تواند مهمترین عامل در پیشگیری از وقوع جرم باشد، و نتایج حاصل از عملکرد مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری ثانویه و تشکیل پرونده شخصیت و ارائه توصیه های لازم به مقام قضایی نیز نقش مهمی در احیای حقوق اطفال و نوجوانان خواهد داشت، با توجه به محیط و موضوع کار مددکار اجتماعی نقاط اشتراکی برای همکاری میان دو  علم جرم شناسی و کیفرشناسی حاصل گردیده است. چرا که مددکار اجتماعی در شرایطی موفق است که بتواند بر مسائل و معضلات اجتماعی فائق آید. از این رو شناخت مسائل اجتماعی و نارسائی های موجود که عمدتا زمینه ساز جرم است، زمینه پیشرفت بهتر مددکاری اجتماعی را تسهیل می کند.

واژگان کلیدی: مددکار اجتماعی ، ارتکاب جرم ، اطفال و نوجوانان ، قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲

       فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

مقدمه. ۱

الف- تعریف و  بیان مساله. ۱

ب- سوالات پژوهش…. ۲

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق.. ۳

د- فرضیه ها ۴

ه- اهداف تحقیق.. ۵

و- روش تحقیق.. ۵

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی). ۵

ج- سازماندهی تحقیق.. ۶

فصل اول :  مبانی ، پیشینه و اصول مدد کاری اجتماعی

۱-۱- تعاریف ، پیشینه و اصول  مددکاری اجتماعی.. ۸

۱-۱-۱- تعریف مددکاری اجتماعی.. ۸

۱-۱-۲- تعریف مددکار اجتماعی.. ۱۰

۱-۱-۳- تعریف جرم ۱۱

۱-۱-۳-۱-جرم از منظر حقوق جزا ۱۳

۱-۱-۳-۲- جرم از منظر جرم شناسی.. ۱۳

۱-۱-۴- تعریف طفل. ۱۵

۱-۱-۵-تعریف نوجوان. ۱۵

۱-۲- پیشینه مددکاری اجتماعی.. ۱۶

۱-۲-۱- در جهان. ۱۶

۱-۲-۲-  در ایران. ۱۹

۱-۳- اصول اساسی مددکاری اجتماعی.. ۲۳

۱-۳-۱- اصل پذیرش… ۲۳

۱-۳-۲- اصل مشارکت مددجو. ۲۴

۱-۳-۳-اصل خودآگاهی مددکار. ۲۵

۱-۳-۴- اصل رازداری حرفه‏ای.. ۲۵

۱-۳-۵- اصل رابطه حرفه‎ای.. ۲۵

۱-۳-۶-اصل فردیت… ۲۶

۱-۴- وظایف  مددکار اجتماعی.. ۲۷

۱-۵- روش های مطالعه و شناخت در مددکاری اجتماعی.. ۲۸

۱-۵-۱-مشاهده ۲۸

۱-۵-۲-مصاحبه. ۲۹

۱-۵-۳-بازدید منزل. ۳۰

۱-۵-۴- رابطه حرفه ای.. ۳۰

۱-۶- روشهای اصلی و فرعی در مددکاری اجتماعی.. ۳۲

۱-۶-۱- مهمترین اهداف در مددکاری فردی.. ۳۴

۱-۷- فرآیند مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. ۳۵

۱-۷-۱- مصاحبه و نقش مددکار اجتماعی.. ۳۷

۱-۷-۲-  ساختار مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. ۳۸

۱-۷-۳- مهارت های اولیه مصاحبه در مددکاری اجتماعی.. ۴۲

 فصل دوم : نقش مددکار اجتماعی  در پیشگیری از  جرم

۲-۱- مفهوم پیشگیری.. ۴۶

۲-۲- پیشگیری از جرم. ۴۸

۲-۲- ۱- انواع پیشگیری از جرم. ۴۸

۲-۲- ۲-تقسیم بندی پیشگیری از جرم در رهنمودهای سازمان ملل متحد. ۴۹

۲-۳-  اﻧﻮاع ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی جدید  از ﺟﺮم. ۵۱

۲-۳- ۱-پیشگیری اجتماعی.. ۵۲

۲-۳-۱-۱- سازمان های مسئول در پیشگیری اجتماعی.. ۵۶

۲-۳-۱-۲- نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از جرم. ۵۷

۲-۳- ۲-پیشگیری وضعی.. ۶۱

۲-۴- مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان  از منظر قوانین.. ۶۳

۲-۴-۱- در قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران. ۶۳

۲-۴-۲-  در قوانین بعد از انقلاب اسلامی ۶۶

۲-۴-۲-۱- قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰٫٫ ۶۶

۲-۴-۲-۲- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲٫٫ ۶۷

۲-۵-  بزهکاری اطفال و نوجوان  و ویزگی های آن. ۸۰

۲-۵-۱-پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران. ۸۱

۲-۶- نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از  بزهکاری اطفال و نوجوانان. ۸۳

۲-۶-۱- نقش مددکاران اجتماعی  و مشاوران در پیشگیری اولیه. ۸۳

۲-۶-۲- نقش مددکاران و مشاوران در پیشگیری ثانویه. ۸۶

 فصل سوم  :نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم

۳-۱- جرم. ۹۰

۳-۲-  مجرم و بزهکار. ۹۳

۳-۳-  کانون اصلاح وتربیت… ۹۴

۳-۳-۱- ساختار و تشکیلات کانون اصلاح وتربیت… ۹۴

۳-۳-۲- نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت… ۹۹

۳-۳-۳- مهارت های حرفه ای مورد نیاز. ۱۰۳

۳-۳-۳-۱-  مهارت های خاص… ۱۰۳

۳-۳-۳-۲- مهارت های عام. ۱۰۵

۳-۳-۴- مددکاران اجتماعی و محدودیت ها ۱۰۵

۳-۴-  نقش و جایگاه  مددکار اجتماعی در  قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫٫ ۱۰۷

۳-۵- نقدى بر مقررات تعدد جرایم اطفال و نوجوانان  در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۰

۳-۵-۱- واکنش شدیدتر در تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. ۱۱۳

۳-۶- رویکرد مددکار اجتماعی با بهره گیری سیاست جنایی در کاهش جرم. ۱۱۳

۳-۶-۱-سیاست جنایی تقنینی.. ۱۱۴

۳-۶-۱-۱- جرم انگاری.. ۱۱۴

۳-۶-۱-۲- جرم زدایی.. ۱۱۵

۳-۶-۱-۳- کیفر زدایی.. ۱۱۵

۳-۶-۱-۴-قضازدایی.. ۱۱۶

۳-۶-۱-۵-قوانین شکلی.. ۱۱۸

۳-۶-۲-سیاست جنایی قضایی. ۱۱۸

۳-۶-۲-۱- حتمیت در تعقیب و مجازات.. ۱۱۹

۳-۶-۲-۲- سرعت در تعقیب و رسیدگی.. ۱۲۰

۳-۶-۲- ۳- اجرای صحیح و عادلانه مقررات جزایی. ۱۲۰

۳-۶-۲-۴- راه های تقویت موقعیت بزه دیده ۱۲۱

۳-۷- نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۲۲

۳-۷-۱- نتیجه گیری. ۱۲۲

۳-۷-۲- پیشنهادهای کاربردی.. ۱۲۸

فهرست منابع.. ۱۲۹

مقدمه

الف- تعریف و  بیان مساله

حقوق جزا و جرم شناسی با مددکاری اجتماعی رابطه متقابلی دارند و مکمل یکدیگرند. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ با یاری گرفتن از مددکاری اجتماعی سعی دارد که اقدامات تامینی و تربیتی را در مورد اطفال بزهکار به سمت اصلاح و بازپروری آنها سوق دهد، تا بتوانند تا حد زیادی از تکرار  جرم در آینده توسط اطفال بزهکار که می توانند اکثریت مجرمان بزرگسال را تشکیل دهند، جلوگیری کنند.

با وجود گذشت ۴۵ سال از تاسیس رشته مددکاری  اجتماعی در کشور و حضور هزاران  مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان می دهد که هنوز  بسیاری از نهادهای سیاست گذاری  رفاه اجتماعی  و برنامه ریزان  خدمات اجتماعی  کشور  شناخت درستی  از حرفه ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش  عظیمی  از آنها  تصور می کنند  که مددکاری اجتماعی  همان خدمات خیریه و عامیانه ای است که  صد ها سال  است در گوشه و کنار کشور ایران  توسط  افراد  خیر  ارائه می شود (سام آرام، ۱۳۹۲ : ۲۴۹). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده اند  به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های  انسانی اوج گیرد. (کی نیا، ۱۳۸۸ :۵۰ )

از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با بهره گرفتن از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری  بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین  اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب  برای هر رده سنی  در نظر می گیرد.  از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق  وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ است .

ب- سوالات پژوهش

۱-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟

۲-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی ۹۲ چیست ؟

۳- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق

تاکنون کتاب ها، مقاله ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقاله آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار  جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تاکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او، طراحی شده است. و  کشفی (۱۳۸۷) در مقاله ای با نام «نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان» به معضلاتی که دادرسی اطفال با آن روبروست و همچنین به طرز کار و عملکرد پلیس و مددکاران اجتماعی به عنوان یکی از بازوان دستگاه عدالت کیفری پرداخته است و در پایان این گونه نتیجه می گیرد که طرز کار پلیس در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد.

اطفال و نوجوانان مهمترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه محسوب می شوند. دوره کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه در جامعه ایرانی که جمعیت آن از بافتی جوان تشکیل یافته، عدم توجه و حمایت کافی از این گروه، کشور را متحمل لطمات جبران ناپذیری می نماید. بدون تردید یکی از اهداف اصلی جوامع بشری برخورداری افراد از رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی است، زیرا نیاز به امنیت از نیازهای اساسی انسان ها محسوب می شود. در این راه وظایف نهادها و مؤسسات مختلف و آگاهی و همکاری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. از آنجا که مددکاران اجتماعی ارائه کنندگان خدمات اجتماعی نیز می باشند در کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی سهیم هستند. هم چنین در پیشگیری از کژ کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا می کنند  .

د- فرضیه ها

۱- به نظر می رسد مددکاری اجتماعی با بسیج  سایر موسسه های و نهاد های اجرایی برای کمک به  کاهش جرم و بزه از طریق نهاد های پیشگیری از  جمله خانواده بزهکار در جهت کاهش جرم و بزه گام بر می دارد.

۲- به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکرد جدیدی نسبت به مددکار اجتماعی به عنوان یک جایگزینی و  اقدام تامینی و تربیتی سعی دارد تا در نهایت او را برای کمک به اصلاح و کمک به پیشگیری از تکرار جرم و در نهایت به کاهش جرایم و بزه در جامعه گام بر دارد .

ه- اهداف تحقیق

۱-بررسی و  شناسایی  مفهوم مددکاری اجتماعی

۲-بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در پیشگیری از  جرم و بزه در جامعه

۳– بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در کاهش جرم و بزه در جامعه  

و- روش تحقیق

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن از طریق مطالعه و جمع آوری کتاب ها، مقاله ها، قوانین، لوایح و سایر منابع مرتبط (شیوه کتابخانه ای) صورت می پذیرد.

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها

این تحلیل جنبه کیفی دارد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل داده ها ، استنباط و استدلال می باشد . با بهره گرفتن از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

قلمرو مکانی پژوهش حاضر  بررسی تاثیر مددکار اجتماعی در فرایند ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در ایران می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد مددکار اجتماعی در دوران معاصر بویژه سال ۱۳۹۲ تاکید دارد قلمرو موضوع آن نیز به حیطه جرم شناسی می باشد.

ج- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در سه فصل سازماندهی شده است همچون اکثر تحقیق ها که در بخش اول ناگزیر به کلیات پرداخته می شود، در این تحقیق نیز جهت حصول شناخت نسبی، فصل اول به مبانی و مفاهیم مددکاری اجتماعی و جرم  شناسی که شامل تعاریف و پیشینه هر یک از دو رشته فوق می باشد، اختصاص یافته است. از طرف دیگر از آنجا که عنوان تحقیق در برگیرنده نقش مددکاری اجتماعی بر فرایند  پیشگیری ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد، در فصل ۲ مورد بررسی قرار گرفت  و در فصل ۳ نقش مددکاران اجتماعی در کاهش جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

تعداد صفحه :۱۵۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com