پایان نامه طراحی شهری(معماری) باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری/ گروه شهرسازی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش: طراحی شهری

 

عنوان :

باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

 

استاد راهنما:

خانم دکتر غزال کرامتی

 

استاد مشاور:

خانم دکتر الهام امینی

 

پژوهشگر:

**** 

 

تابستان ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات طرح

۱-۱ بیان مساله. ۲

۱-۲ هدفهای تحقیق. ۵

۱-۲-۱ هدف کلان. ۵

۱-۲-۲ اهداف خرد ۶

۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. ۶

۱-۴ سوالات یا فرضیه های تحقیق. ۸

۱-۵ مدل تحقیق. ۹

۱-۶ روش تحقیق: ۱۰

۱-۷ نمونه گیری و روش انتخاب آن: ۱۰

۱-۷-۱ نمونه های احتمالی: ۱۱

۱-۷-۲ نمونه های غیر احتمالی: ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ مفهوم لغوی ساختار ۱۳

۲-۳ ساختارگرایی. ۱۶

۲-۴ ساختار در شهر سازی.. ۱۹

۲-۵ اصول ساختار گرایی در شهرسازی.. ۲۲

۲-۵-۱ جستجوی نو در کهنه: ۲۲

۲-۵-۲ استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان: ۲۲

۲-۵-۳ تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده: ۲۳

۲-۵-۴ عدم تداوم تاریخی: ۲۳

۲-۵-۵ مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی: ۲۴

۲-۵-۶ «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد» ۲۴

۲-۵-۷ حس مکان. ۲۵

۲-۵-۸ درگاهی و صحنه خیابان: ۲۵

۲-۵-۹ زیبائی شناسی تعداد ۲۶

۲-۵-۱۰ قصبه سازمان یافته. ۲۶

۲-۵-۱۱ وضوح هزارتویی.. ۲۶

۲-۶ ساختار در جامعه شناسی. ۲۶

۲-۷ ساختار در زبان شناسی. ۳۸

۲-۸ ساختار در انسان شناسی. ۴۲

۲-۹ ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر. ۴۷

۲-۱۰ دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره ی ساختار شهر. ۴۹

۲-۱۰-۱ مکتب شیکاگو. ۴۹

۲-۱۰-۲ گروه ده ۵۲

۲-۱۰-۳ کنزو تانگه. ۵۴

۲-۱۰-۴ آلدو فان آیک… ۵۶

۲-۱۰-۵ کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی.. ۵۷

۲-۱۰-۶ سوریا- ای- ماتا ۵۸

۲-۱۰-۷ ادموند بیکن.. ۵۹

۲-۱۰-۸ لینچ. ۵۹

۲-۱۰-۱۰ دانلد اپلیارد ۶۰

۲-۱۰-۱۱ آموس راپاپورت.. ۶۰

۲-۱۰-۱۲ کلیف ماتین.. ۶۱

۲-۱۰-۱۳ میشائیل تریب.. ۶۱

۲-۱۰-۱۴ آلدوروسی.. ۶۲

۲-۱۱ نتیجه گیری.. ۶۳

۲-۱۲ نمونه موردی.. ۶۴

۲-۱۲-۱ فیلادلفیا (بیکن) ۶۴

۲-۱۲-۲ خلیج توکیو- کنزو تانگه. ۶۶

۲-۱۲-۳ طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه ۱۹۷۴ (کنز و تانگه) ۶۸

۲-۱۲-۴ طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، ۱۹۷۷ (کاندیس و ماندان) ۶۸

۲-۱۳ مکان. ۷۰

۲-۱۴ واژه شناسی مکان: ۷۱

۲-۱۵ بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان: ۷۱

۲-۱۶ نتیجه گیری: ۷۳

۲-۱۷ تصویر ذهنی: ۷۴

۲-۱۸ واژه شناسی تصویر ذهنی. ۷۴

۲-۱۹ چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی. ۷۵

۲-۲۰ نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان. ۷۶

۲-۲۱ کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی.. ۷۷

۲-۲۲ بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان. ۷۸

۲-۲۲-۱ لینچ. ۷۸

۲-۲۲-۲ کریستین نوربرگ شولتز. ۷۹

۲-۲۲-۳ دیویداستی.. ۷۹

۲-۲۲-۴ دانلد اپلیارد ۸۰

۲-۲۲-۵ گولج. ۸۰

۲-۲۲-۶ میشائیل تریب.. ۸۰

۲-۲۳ نتیجه گیری.. ۸۲

۲-۲۴ ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی. ۸۳

۲-۲۴-۱ فرآیند شکل گیری تصویر ذهنی از ساختار. ۸۳

۲-۲۴-۲ مراحل شکل گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر: ۸۴

۲-۲۵ ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی. ۸۵

۲-۲۶ ارتباط بین مکان با ساختار ۸۷

۲-۲۷ نتیجه گیری.. ۸۹

۲-۲۸ نمونه موردی.. ۸۹

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۹۷

۳-۲ فلسفه تحقیق علمی. ۹۷

۳-۳ تحقیقات علمی براساس هدف: ۹۷

۳-۳-۱ تحقیقات بنیادی: ۹۸

۳-۳-۲ تحقیقات کاربردی: ۹۸

۳-۳-۳ تحقیقات توسعه ای: ۹۸

۳-۴ روش پژوهش: ۹۹

۳-۵ راهبرد پژوهش: ۹۹

۳-۶  فلسفه پژوهش: ۹۹

۳-۷ تئوری پژوهش… ۱۰۱

۳-۸ سیاست پژوهش… ۱۰۲

۳-۹ سوژه پژوهش… ۱۰۲

۳-۱۰ رویه پژوهش… ۱۰۴

۳-۱۱ ماهیت تحقیق: ۱۰۵

۳-۱۱-۱ تحقیقات توصیفی: ۱۰۵

۳-۱۱-۲ بررسی موردی.. ۱۰۶

۳-۱۲ روش گردآوری اطلاعات: ۱۰۶

۳-۱۲-۱ روش کتابخانه ای: ۱۰۶

۳-۱۲-۲ روش مصاحبه: ۱۰۶

۳-۱۲-۳ روش مشاهده: ۱۰۷

۳-۱۳ نمونه گیری و روش انتخاب آن: ۱۰۷

۳-۱۳-۱ نمونه های احتمالی: ۱۰۷

۳-۱۳-۲ نمونه های غیر احتمالی: ۱۰۸

۳-۱۴ خلاصه متدولوژی.. ۱۰۸

۳-۱۵ ساختارپایانامه: ۱۰۸

فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی

۴-۱ مقدمه. ۱۱۱

۴-۲ وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان. ۱۱۲

۴-۳ بررسی روند شکل گیری شهر کرمان. ۱۱۲

۴-۴ تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال ۱۳۰۰ تاکنون. ۱۳۸

۴-۵ بررسی طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان. ۱۴۴

۴-۵-۱ بخش مرکزی بافت.. ۱۴۶

۴-۵-۲ بخش حاشیه ای.. ۱۴۷

۴-۵-۳ شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر. ۱۴۸

۴-۵-۴ شبکه معابر بافت.. ۱۴۸

۴-۵-۵ بازار و مراکز فعالیت اصلی.. ۱۴۸

۴-۵-۶ مراکز عمده خدماتی.. ۱۴۹

۴-۵-۷ عرصه های عمومی مهم. ۱۴۹

۴-۶ بررسی طرح جامع کرمان. ۱۵۱

۴-۶-۱ بخش مرکزی بافت.. ۱۵۱

۴-۶-۲ بخش حاشیه ای.. ۱۵۱

فصل پنجم:  تحلیل و آنالیز اطلاعات

۵-۱ بررسی وتحلیل لایه های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری.. ۱۵۵

۵-۲ بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان. ۱۵۷

۵-۲ تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP. 163

۵-۳ تحلیل لایه های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم ۱۶۷

فصل ششم:  نتیجه گیری

۶-۱ ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم ۱۷۲

۶-۲ مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم ۱۷۴

۶-۳ دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان. ۱۷۵

۶-۳-۱ ساماندهی محدوده قلعه دختر. ۱۷۵

۶-۳-۲ ساماندهی محدوده مسجد ملک: ۱۸۰

منابع فارسی. ۱۸۶

منابع لاتین. ۱۹۰

پیوست ۱٫ ۱۹۱

پیوست ۲٫ ۱۹۲

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول ۲-۱: خلاصه نظریات جامعه شناسان در مورد ساختار. ۳۷

جدول ۲-۲: خلاصه نظریات زبان شناس در مورد ساختار. ۴۲

جدول ۲-۳: خلاصه نظریات انسان شناسان در مورد ساختار. ۴۷

جدول ۲-۴ خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار. ۶۲

جدول ۲-۵ مؤلفه های سازنده تصویر ذهنی.. ۸۱

جدول ۲-۶ خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار با توجه به مبانی نظری.. ۸۸

جدول ۳-۱ شناخت شناسی شهری آن مودون. ۱۰۳

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار ۱-۱ مأخذ: نگارنده ۹

نمودار ۲-۱ مأخذ: نگارنده ۸۹

نمودار ۳-۱ مأخذ: نگارنده ۱۰۱

نمودار ۳-۲ مأخذ: حافظ نیا ۱۰۷

نمودار ۵-۱ مأخذ: نگارنده ۱۵۴

نمودار ۵-۱ مأخذ: نگارنده ۱۶۵

نمودار ۵-۲ مأخذ: نگارنده ۱۶۵

نمودار ۵-۳ مأخذ: نگارنده ۱۶۶

نمودار ۵-۴ مأخذ: نگارنده ۱۶۶

نمودار ۵-۵ مأخذ: نگارنده ۱۶۷

نمودار ۵-۶ مأخذ: نگارنده ۱۶۷

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                   صفحه

شکل ۲-۱ مأخذ بیکن. ۶۶

شکل ۲-۲ مأخذ: پاکزاد، ۱۳۸۹: ۶۲٫ ۶۷

شکل ۲-۳ مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص ۱۵۶٫ ۶۸

شکل ۲-۴ مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص ۱۵۸٫ ۶۹

شکل ۲-۵ مأخذ: نگارنده ۸۷

شکل ۲-۶ مأخذ: پاکزاد، ص۱۷۰٫ ۹۱

شکل ۲-۷ مأخذ: پاکزاد، ص۱۷۱٫ ۹۲

شکل ۲-۸ مأخذ تداعی گرایانه (Appleyard, 1976: 169) 93

شکل ۲-۹ مأخذ: ساختار موضع شناختی (Appleyard, 1976: 173) 94

شکل ۲-۱۰ مأخذ: ساختار موقعیت شناختی (Appleyard, 1976: 176) 94

شکل ۲-۱۱ مأخذ: «دانش شهری» فرد (Appleyard, 1976: 204) 95

شکل ۴-۱ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۱۵٫ ۱۲۵

شکل ۴-۲ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۵٫ ۱۲۵

شکل ۴-۳ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۱۶٫ ۱۲۶

شکل ۴-۴ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۱۶٫ ۱۲۶

شکل ۴-۵ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۱۶٫ ۱۲۷

شکل ۴-۶ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۱۶٫ ۱۲۷

شکل ۴-۷ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۱۶٫ ۱۲۸

شکل ۴-۸ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۱۸٫ ۱۳۰

شکل ۴-۹ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۱۸٫ ۱۳۰

شکل ۴-۱۰ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۱۹٫ ۱۳۱

شکل ۴-۱۱ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۲۰٫ ۱۳۲

شکل ۴-۱۲ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۲۲٫ ۱۳۷

شکل ۴-۱۳ مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. ۱۳۹

تصویر ۶-۱ مأخذ: نگارنده ۱۷۶

تصویر ۶-۲ مأخذ: نگارنده ۱۸۰

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                   صفحه

نقشه ۴-۱ مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از پور احمد، ص۱۳۳٫ ۱۱۱

نقشه ۴-۲ مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از دانشور، ۲۳٫ ۱۱۲

نقشه ۴-۳ مأخذ: نگارنده ۱۱۳

نقشه ۴-۴ مأخذ: نگارنده با بهره گرفتن از ۱- حبیبی، ص۱۱۳، ۲-مرادی، ۳۴۳٫ ۱۱۴

نقشه ۴-۵ مأخذ: نگارنده ۱۱۴

نقشه ۴-۶ مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از ۱- حبیبی، ص۱۱۳، ۲-مرادی، ۳۴۳٫ ۱۱۵

نقشه ۴-۷ مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از ۱- حبیبی، ص۱۱۳، ۲-مرادی، ۳۴۳٫ ۱۱۶

نقشه ۴-۸ مأخذ: نگارنده ۱۱۶

نقشه ۴-۹ مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از ۱- حبیبی، ص۱۱۳، ۲-مرادی، ۳۴۳٫ ۱۱۷

نقشه ۴-۱۰ مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از ۱- حبیبی، ص۱۱۳، ۲-مرادی، ۳۴۳٫ ۱۱۸

نقشه ۴-۱۱ مأخذ: نگارنده ۱۱۸

نقشه ۴-۱۲ مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از ۱- حبیبی، ص۱۱۳، ۲-مرادی، ۳۴۲٫ ۱۱۹

نقشه ۴-۱۳ مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از ۱- حبیبی، ص۱۱۳، ۲-مرادی، ۳۴۲٫ ۱۲۰

نقشه ۴-۱۴ مأخذ: نگارنده ۱۲۰

نقشه ۴-۱۵ مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از ۱- حبیبی، ص۱۱۳، ۲-مرادی، ۳۴۲٫ ۱۲۱

نقشه ۴-۱۶ مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از ۱- حبیبی، ص۱۱۳، ۲-مرادی، ۳۴۲٫ ۱۲۲

نقشه ۴-۱۷ مأخذ: نگارنده ۱۲۲

نقشه ۴-۱۸ مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، ۱۳۷۶٫ ۱۲۳

نقشه ۴-۱۹ مأخذ: حبیبی، ۱۳۷۶، ص۱۱۳٫ ۱۲۴

نقشه ۴-۲۰ مأخذ: نگارنده ۱۲۴

نقشه ۴-۲۱ مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، ۱۱۶٫ ۱۲۸

نقشه ۴-۲۲ مأخذ: نگارنده ۱۲۹

نقشه ۴-۲۳ مأخذ: نگارنده، با بهره گرفتن از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس… ۱۳۳

نقشه ۴-۲۴ مأخذ: نگارنده، برگرفته از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس… ۱۳۳

نقشه ۴-۲۵ مأخذ: نگارنده ۱۳۴

نقشه ۴-۲۶ مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. ۱۳۵

نقشه ۴-۲۷ مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. ۱۳۵

نقشه ۴-۲۸ مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. ۱۳۶

نقشه ۴-۲۹ مأخذ: کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی.. ۱۳۶

نقشه ۴-۳۰ مأخذ: نگارنده ۱۳۸

نقشه ۴-۳۱ مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. ۱۴۰

نقشه ۴-۳۲ مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. ۱۴۱

نقشه ۴-۳۳ مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. ۱۴۳

نقشه ۴-۳۴ مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. ۱۴۴

نقشه ۴-۳۵ مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. ۱۴۵

نقشه ۴-۳۶ مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. ۱۴۶

نقشه ۴-۳۷ مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. ۱۴۷

نقشه ۴-۳۸ مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. ۱۵۰

نقشه ۴-۳۹ مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. ۱۵۰

نقشه ۴-۴۰ مأخذ: شارستان طرح جامع کرمان. ۱۵۲

نقشه ۵-۱ مأخذ: نگارنده ۱۵۵

نقشه ۵-۲ مأخذ: نگارنده ۱۵۶

نقشه ۵-۳ مأخذ: نگارنده ۱۵۷

نقشه ۵-۴ مأخذ: نگارنده ۱۶۸

نقشه ۵-۵ مأخذ: نگارنده ۱۶۹

نقشه ۵-۶ مأخذ: نگارنده ۱۷۰

نقشه ۶-۱ مأخذ: نگارنده ۱۷۲

نقشه ۶-۲ مأخذ: نگارنده ۱۷۳

نقشه ۶-۳ مأخذ: نگارنده ۱۷۴

نقشه ۶-۴ مأخذ: نگارنده ۱۷۶

نقشه ۶-۵ مأخذ: نگارنده ۱۷۷

نقشه ۶-۶ مأخذ: نگارنده ۱۷۸

نقشه ۶-۷ مأخذ: نگارنده ۱۷۹

نقشه ۶-۸ مأخذ: نگارنده ۱۸۱

نقشه ۶-۹ مأخذ: نگارنده ۱۸۲

نقشه ۶-۱۰ مأخذ: نگارنده ۱۸۳

نقشه ۶-۱۱ مأخذ: نگارنده ۱۸۴

لینک خرید :

پایان نامه طراحی شهری(معماری) باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)