پایان نامه شیمی: واکنش تک ظرفی سه جزیی آریل گلی اکسال ها با سیکلو هگزان-۱و۳-دی اون درحضور آمونیوم استات در حلال آب اتانول، تحت شرایط رفلاکس

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 واکنش تک ظرفی سه جزیی آریل گلی اکسال ها با سیکلو هگزان-۱و۳-دی اون درحضور آمونیوم استات در حلال  آب اتانول، تحت شرایط رفلاکس

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱٫ روش های تهیه آریل گلی اکسال‌ها

روش ­های متفاوتی برای سنتز آریل گلی اکسال وجود دارد، فنیل گلی اکسال اولین بار از تجزیه گرمایی فنیل گلی اکسال اکسیم بوسیله مشتقات سولفیت بدست آمد.۷۷

شارما و چاندلیا۷۸ اکسید شدن استوفنون بوسیله اسید نیتریک محلول در آب (HNO3(aq)  ) در حضور SeO2 به عنوان یک کاتالیزور گزینشی، را گزارش کردند.

فلودی و همکارانش۷۹ سنتز  آریل گلی اکسال بوسیله واکنش استوفنون با هیدروژن برماید محلول در آب( HBr(aq) ) در دی متیل سولفوکسید (DMSO) بیان کردند.

از واکنش متیل بنزوات­ ها با  KHCH2S(O)CH3ابتدا ترکیب   ArC(O)CH(SCH3)(OH)تولید می­شود سپس با اکسیداسیون بوسیله Cu (OAc)2  آریل گلی اکسال سنتز می­شود.۸۰

یک روش مناسب دیگر برای تهیه آریل گلی اکسال، شامل اکسیداسیون فنیل برمایدها با دی متیل سولفوکسید (DMSO) در دمای اتاق با راندمان %۴۸-۹۵ می­باشد.۸۱

از واکنش آریل یا هترو آریل متیل کتون با  (PhSe) 2 در مقدار اضافی از   (NH4)2S2O8  در متانول و در شریط رفلاکس ، آریل گلی اکسال- استال­ها با راندمان ۹۵- ۶۰% سنتزمی­­شود.۸۲

کورنبلام و همکارانش۸۳ سنتز آریل گلی اکسال را از طریق نیترات استرها با راندمان %۸۶- ۸۲ گزارش کردند. نیترات استرها بوسیله واکنش مشتقات فنیل برماید با نیترات نقره، در استونیتریل بدست می­آید ودر ادامه با استفاده از NaOAc در دی متیل سولفوکسید (DMSO ) در دمای اتاق، به آریل گلی اکسال تبدیل می­شود.

فنیل گلی اکسال و تعدادی از هترو آریل گلی اکسال­ ها از قبیل ۲- فوریل- ، ۲- تیونیل- ، ۲- پیریدیل- و ۳- پیریل گلی اکسال ها، به راحتی از اکسیداسیون ترکیبات α- دی آزو کتون ها، بوسیله دی متیل دی اکسیران با راندمان ۸۵-۱۰۰% بدست می­آیند.۸۴

همچنین  آریل گلی اکسال­ ها بوسیله واکنش فنیل آسیل برما یدها با N,N  – دی اتیل هیدروکسیل آمین طی رفلاکس درحلال متانول با راندمان ۹۰-۵۵ % بدست می­آیند.۸۵

یک روش ساده تر جهت تبدیل فنیل آسیل برماید به فنیل گلی اکسال، استفاده از α- پیکولین N – اسید می باشد، که روشی ملایم و غیر اکسایشی است.۸۶

پارا دی متیل آمینو فنیل گلی اکسال از طریق هیدرولیز دی اتیل استال های مربوطه قابل تهیه ­می باشند که بوسیله واکنش P- (Me2N)C6H4Li با دی اتوکسی استیل پی پیریدین۸۷ بدست می­آید.

همچنین بوسیله اکسیداسیون فنیل استیلن با کمپلکس فلز- پراکسید (HMPA)MoO(O2)2 در حضور  Hg(OAc)2در DCE در  ۰ oC ، یا بوسیله NBS   در دی متیل سولفوکسید ( DMSO ) ، فنیل گلی اکسال تولید می­شود.۸۸

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 . اصول شیمی سبز .  آب، حلال سبز . واکنشهای چندجزئی . ایندول . کاربردهای داروئی ایندولها . روش های تهیه آریل گلی اکسال‌ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : واکنش تک ظرفی سه جزیی آریل گلی اکسال ها با سیکلو هگزان-۱و۳-دی اون درحضور آمونیوم استات در حلال  آب اتانول، تحت شرایط رفلاکس