پایان نامه شیمی : اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه­گیری الکتروشیمیایی آن

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه­گیری الکتروشیمیایی آن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ساختار مولکول DNA [91-87]

با استفاده از مطالعات انجام گرفته تا سال ۱۹۳۰، مشخص شد که نوکلئین[۱]، در واقع دزوکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) است. مولکولهای درشت حیاتی، ترکیبات بزرگی با پیچیدگی مختلفی هستند که از آن جمله، می­توان به نوکلئیک اسیدها و پروتئین­ها اشاره نمود. در واقع، چیزی که مرکز کنترل فرآیند سلولی است، هسته سلول می­باشد. ساختاری که در هسته، این وظیفه را به عهده دارد، کروموزوم­ها هستند. در واقع، کروموزوم­ها ساختارهایی در هسته هستند که رهبری هسته را بر عهده دارند. قسمت­های کوچکی از کروموزوم­ها را که فعالیت سلولی و انتقال وراثتی را بر عهده دارند، ژن­ها هستند که اطلاعات وراثتی را منتقل می­کنند و در نهایت آنچه ژن و کروموزوم را تشکیل می­دهد، ساختارهای DNA هستند.DNA ، پلیمر خطی از دزوکسی ریبونوکلئوتیدها هستند که پلی نوکلئوتید نامیده می­شود. مولکول DNA، یک پلیمر خطی و بدون شاخه است که زیر واحدهای مونومری آن، چهار نوع نوکلئوتید مختلف هستند که به هم متصل شده­
اند. در طول یک مولکول DNA، صدها، هزاران و حتی میلیون­ها واحد از این مونومرها وجود دارند. بررسی­
های شیمیایی آن مشخص کرد که زیر واحد تکرار شونده اصلیDNA ، نوکلئوتید می‌باشد که از سه قسمت: یک قند پنج­تایی (دزوکسی-D – ریبوز) ، یک گروه فسفات و یکی از چهار باز آلی نیتروژن‌دار حلقوی: آدنین[۲](A)، گوانین[۳](G)، سیتوزین[۴] (‍C) و تیمین[۵] (T) تشکیل شده است. از این چهار باز، دو باز دو حلقه‌ای آدنین و گوانین از بازهای پورینی[۶] و دو باز تک­حلقه‌ای سیتوزین و تیمین از بازهای پیریمیدینی[۷] می‌باشند. مجموعه قند و باز آلی که از طریق پیوند بتا N- گلیکوزیدی به هم متصل هستند، نوکلئوزید را تشکیل می­
دهند. اضافه شدن گروه فسفات به آنها، نوکلئوتید را تشکیل می­دهد. گروه فسفات می‌تواند به کربن ۳ و یا ۵ متصل شود. پس دو نوکلئوتید از طریق یک پیوند فسفودی استر به­ هم متصل می‌شوند، به این صورت که گروه هیدروکسیل یک نوکلئوتید با گروه فسفات نوکلئوتید دیگر واکنش داده و پیوند فسفودی استر را به وجود می‌آورد. از آن­جایی که پیوند فسفودی استر، کربن­های ۳ و ۵ دو قند مجاور را به­ هم متصل می‌کند، این پیوند را پیوند ۳،۵- فسفو دی استر نیز می‌نامند.

بین تیمین و آدنین، دو پیوند هیدروژنی و بین گوانین و سیتوزین سه پیوند هیدروژنی وجود دارد و براساس قانون شارگاف[۸]، تعداد بازهای تیمین با آدنین و گوانین با سیتوزین برابر است، اما همیشه این قانون صادق نیست. بر طبق مدل واتسون- کریک، DNA یک زنجیره نوکلئیک اسید در اثر اتصال پشت سر هم، تعدادی۲-دزوکسی ریبونوکلئوتید به­ وسیله پیوندهای قند- فسفات تشکیل می‌شود. تمامی نوکلئوتیدها در یک زنجیره پلی نوکلئوتیدی دارای جهت یکسان می‌باشند، به­این صورت که نوکلئوتید انتهایی در یک سمت زنجیره دارای یک گروه ۵َ آزاد و نوکلئوتید انتهایی در سمت دیگر زنجیره دارای یک گروه ۳َ آزاد می‌باشد. بنابراین زنجیره پلی‌نوکلئوتیدی دارای جهت بوده و این جهت را به­ صورت َ۵ → ۳َ نشان می‌دهند. بنابراین اگر در نوکلئوتید ابتدایی کربن َ۵ در بالای حلقه پنج­تایی و کربن ۳َ در زیر آن باشد، در تمامی نوکلئوتیدهای بعدی زنجیره کربن ۵َ در بالای حلقه پنج­تایی جای خواهد داشت.

[۱] Nuclein

[۲] Adenine

[۳] Guanine

[۴] Cytosine

[۵] Thymine

[۶] Purine

[۷] Primidine

[۸] Chargaff

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه­گیری الکتروشیمیایی آن

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­-i-motif با تاموکسیفن و اندازه­گیری الکتروشیمیایی آن