پایان نامه شیمی : ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۱-۱- استخراج و جداسازی فلاونوئیدها

گیاهان تازه برای استخراج فلاونوئیدهابهترمی­باشند. اگرچه نمونه های خشک شده که به خوبی نگهداری شده اند نیزمفید می­باشد. اکثراین مواد بخصوص اگر به شکل گلیکوزیدی باشنددرآب محلول هستندپس این مواددرعصاره آبی وارد می­شوند. به علاوه آنها­یی که درآب محلول نیستندبه اندازه کافی پلاروقطبی هستندکه بتوان آنهارابامتانول یا اتانول یااستون، عصاره گیری نمودولذااین حلال­ها اکثرابرای استخراج فلاونوئیدهابکارمی­­روند. برای جداسازی این موادازسایرموادی که دارای پلاریته بیشتری بوده ودرعصاره آبی وجوددارند (مانندکربوهیدرات­هاو آمینواسیدها)می­توان ازحلال های غیرقابل اختلاط با آّب استفاده نمود. الکل بوتیلیک نوع دوم، پلارترین الکلی است که باآب مخلوط نمی­شود. اگرعصاره­های آبی رابانمک طعام یاسولفات منیزیم اشباع نمایند، این حلال رامی­توان برای استخراج این موادبکاربرد.

یک روش استخراج کلی فلاونوئیدهابه این صورت است که ابتداپودرگیاه خشک راباحلال متانول:آب به نسبت (۱:۹) وسپس با متانول:آب (۱:۱) به روش خیساندن عصاره­گیری می­شود وپس ازجداسازی حلال به روش تبخیردر فشارکاهش یافته، برای جداسازی موادباقطبیت کم (چربی ها، ترپن ها وکلروفیل)ازهگزان یاکلروفرم استفاده می­شود. دراین حالت عصاره آبی حاوی فلاونوئیداست.

روش دیگر استخراج آگلیکونهای فلاونوئیدی به این صورت است که مقداری ازبافت گیاه رادر اسیدکلریدریک ۲ نرمال خیس نموده می­شود وبه مدت ۳۰-۴۰ دقیقه دردمای oC 110 حرارت داده می­شود. سپس عصاره سردشده راپس ازصاف نمودن بااتیل استات استخراج می­نمایند. دراین حالت عصاره اتیل استات حاوی فلاونوئیداست.عصاره آبی رامقداری حرارت داده تاباقیمانده اتیل استات خارج شودوبعدباالکل آمیلیک استخراج می­نمایند. در این حالت آگلیکون آنتوسیانین هاوردفازآمیل الکل می­شود. حلالیت ترکیبات –Cگلیکوزیدی دراتیل استات مانندفلاون آگلیکون­ها نبوده وممکن است در محلول آبی پس ازعمل هیدرولیزباقی بماند. ازاین رواگرنسبت به وجوداین موادمشکوک باشیم بایدآنها رابه وسیله افزودن سولفات آمونیوم وارد فازاتیل استات شده ویا این که محلول آبی رابه وسیله آمیل الکل استخراج می­شود [۳۶-۳۷).

روش دیگراستفاده ازمعرف های رسوب دهنده برای رسوب دادن این مواد می­باشد. اکثرمحققین استات سرب قلیایی ویا خنثی رابرای استخراج این موادبه کار می­برند. دراین روش فلاونوئید راباافزودن اسیدسولفوریک رقیق یاهیدروژن سولفوره ازاستات سرب آزاد وسرب رابه صورت سولفات یا سولفیدسرب رسوب می­دهند. ازمعرف های دیگررسوب دهنده می توان اسیدپیکریک، استات پتاسیم و هیدروکسید باریم و پیریدین رانام برد. البته برای هیچ کسی کارایی انواع روش های کروماتوگرافی پوشیده نیست. دراین جاازبرخی روش های دستی جداسازی صحبت شد.

 

۱-۱-۲- روش‌های شناسایی ­فلاونوئیدها

روش های مختلفی برای شناسایی فلاونوئیدهادرمطالعات استفاده می شودازجمله آزمایش های رنگی، روش های کروماتوگرافی (کروماتوگرافی کاغذی، کروماتوگرافی ستونی، کروماتوگرافی لایه نازک و سایر روش ها ازقبیل HPLCT,HPTLC) واسپکتروسکوپیUV-Vis.

معمولاواکنش­های رنگی وخواص انحلالی فلاونوئیدهاجهت شناسایی وتفکیک گروههای مختلف رنگدانه های فلاونوئیدی مورد استفاده می­کنند. درصورت عدم موادرنگی مزاحم می­توان وجودفلاونوئیدهارادرنسوخ بی رنگ گیاه مانند گلبرگ های سفیددر حضورآمونیاک به اثبات رساند. در این آزمایش ایجادرنگ زرد دلیل وجوداین مواددرنسج مورد آزمایش می­شود.

واکنش های رنگی با قلیایی نمودن محلول آبی فلاونوئیدها نیز می­توان مشاهده نمود. در این آزمایش آنتوسیانین ها رنگ ارغوانی مایل به آبی، فلاونون­ها رنگ قرمز مایل به نارنجی، چالکون­ها و اورون­ها رنگ قرمز و فلاونون­ها رنگ نارنجی مایل به قهوه­­ای تولید می­کنند.

یکی از معرف­های عمومی برای شناسایی مواد فنولیک، کلرفریک می­باشد. اما این معرف برای شناسایی فلاونوئیدها چندان با ارزش نیست. یکی از روش­های متداول برای شناسایی فلاونوئیدها آزمایش سیانیدین است. در این آزمایش منیزیم به محلول آب و الکل این رنگدانه ها در محیط اسیدکلریدریک غلیظ افزوده می­شود. احیاء فلاونوئیدها در حضور منیزیم و اسیدکلریدریک غلیظ تولید رنگ نارنجی با فلاون­ها،  رنگ قرمز آلبالویی با فلاونول­ها و رنگ قرمز مایل به بنفش با فلاونون­ها می­کند. در این واکنش چالکون­ها و اورون­ها بلافاصله بعد از افزودن اسید، تولید رنگ قرمز می­کند ولی سایر فلاونوئیدها به آهستگی رنگشان به حداکثر قرمزی می رسد. فلاون­ها نسبت به فلاونول­ها تولید رنگ کمتری می­کنند.

کروماتوگرافی کاغذی یک روش عمومی و مفید برای شناسایی فلاونوئیدها می باشد. شناسایی اولیه عصاره گیاهی برای وجود این ترکیبات در گیاه به وسیله کروماتوگرافی کاغذی انجام می شود. محلول های مختلفی برای شویش استفاده می شود مانند BAW (نرمال بوتانل، استیک اسید، آب) با نسبت (۴:۱:۵) و TBA (ترشیوبوتیل الکل، استیک اسید، آب) با نسبت (۳:۱:۱).فلاونوئیدهای جداشده روی کاغذ در حضور یا عدم حضور آمونیاک رنگ خای مختلفی را در نور UV  نشان می دهند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ابداع دستگاه جدید اسانس گیری از گیاه با بخار سرد ایجاد شده از طریق کاویتاسیون و مقایسه آن با روش های معمول برروی دو گونه گیاه بومی از خانواده Compositae و بررسی خواص فیتوشیمیایی و بیولوژیکی این دو گیاه