پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری در …

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی    

واحد علوم تحقیقات

دانشکده علوم انسانی – گروه مدیریت

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد”M.A.”در رشته مدیریت اجرایی

گرایش استراتژیک

 

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان: مطالعه موردی واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری تهران ، خراسان رضوی و سمنان

 

 

 

 

 

تابستان۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده                                                                                                                       1

فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه………………………………………………………………………………………..۲
 • بیان مساله……………………………………………………………………………….۲
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………۳
 • اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………۴

۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق………………………………………………………….۴

۱-۴-۲ هدف آرمانی تحقیق…………………………………………………………………۴

۱-۴-۳ هدف کاربردی تحقیق……………………………………………………………..۵

۱-۴-۴ بهره وران و ذینفعان از نتایج تحقیق…………………………………………..۵

 • سوالات و فرضیه های تحقیق……………………………………………………۵

۱-۵-۱ سوالات تحقیق………………………………………………………….۵

۱-۵-۲ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………..۵

۱-۵-۲-۱ فرضیه اصلی………………………………………………………………….۵

۱-۵-۲-۲ فرضیه های فرعی………………………………………………………………….۵

 • تعریف واژگان کلیدی تحقیق………………………………………………………….۶

۱-۶-۱ هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………………….۶

۱-۶-۲ هوشمندی بازار………………………………………………………………………………۶

۱-۶-۳ هوشمندی رقبا………………………………………………………………۶

۱-۶-۴ هوشمندی فناورانه…………………………………………………………………………۶

۱-۶-۵ هوشمندی راهبردی………………………………………………………………….۶

۱-۶-۶ هوشمندی اجتماعی ………………………………………………………………….۶

۱-۶-۷ تجاری سازی فناوری…………………………………………………………………۶

 • چارچوب و طرح تحقیق……………………………………………………………………۶

۱-۷-۱ متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی………………………………..۷

۱-۷-۲ گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………..۸

۱-۷-۳ جامعه آماری و حجم نمونه………………………………………………………..۸

۱-۷-۴ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………۸

 • جمع بندی………………………………………………………………………………..۸

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ هوشمندی کسب و کار……………………………………………………………….۱۰

۲-۱- ۱ مبانی نظری سیستم های هوشمندی کسب و کار: ………………………………………۱۰

۲-۱- ۲ تاریخچه هوشمندی کسب و کار: ………………………………………………..۱۱

۲-۱-۳- تعریف هوشمندی کسب و کار: ……………………………………………………….۱۱

۲-۱- ۴ ضرورت استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان ها: ………………….۱۳

۲-۱-۵ مهم ترین مزایای هوشمندی کسب و کار مورد توجه سازمان ها: …………………….۱۴

۲-۱-۶ اهداف استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان ها: …………………………..۱۵

۲- ۱- ۷ اجزاء اصلی هوشمندی کسب و کار: …………………………………………………۱۸

۲-۱-۸ مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار: ………………………….۱۹

۲-۱- ۹ عوامل تاثیرگذار بر هوشمندی کسب و کار: ………………………………۱۹

۲-۱- ۱۰پیشینه تحقیق هوشمندی کسب و کار……………………………………..۲۰

۲- ۱- ۱۰- ۱ مطالعات انجام شده داخلی: ………………………………….۲۰

۲-۱- ۱۰- ۲ مطالعات انجام شده خارجی: ………………………………۲۶

۲-۱- ۱۱ موفقیت هوشمندی کسب و کار: ……………………………………….۲۹

۲- ۱ – ۱۲ مجموعه ای از عوامل موفقیت هوشمندی کسب و کار برگرفته شده از ادبیات تحقیق:….۳۰

۲-۱- ۱۲- ۱  ارتباطات: ……………………………………………………۳۰

۲- ۱- ۱۲- ۲ رهبری: ……………………………………………………..۳۱

۲- ۱- ۱۲- ۳ انطباق پذیری: …………………………………………………۳۲

۲- ۱- ۱۲- ۴ همکاری: ………………………………………………………….۳۳

۲- ۱- ۱۲- ۵ مشارکت کارکنان: ……………………………………………..۳۳

۲- ۱- ۱۲- ۶ نوآوری: ……………………………………………………………….۳۴

۲- ۱- ۱۲- ۷ چشم انداز: ………………………………………………….۳۴

۲- ۱- ۱۲- ۸ انعطاف پذیری: ……………………………………………….۳۵

۲-۱- ۱۲- ۹ هماهنگی: …………………………………………………………..۳۵

۲- ۱- ۱۲- ۱۰ برنامه ریزی: ……………………………………………………۳۶

۲- ۱- ۱۲- ۱۱ منابع انسانی: ………………………………………………………۳۶

۲- ۱-۱۲- ۱۲ منابع مالی: ……………………………………………………….۳۶

۲- ۱- ۱۲- ۱۳ تکنولوژی مناسب: …………………………………………………….۳۷

۲- ۱- ۱۲- ۱۴ بهبود مستمر: ……………………………………………..۳۷

۲- ۱- ۱۲- ۱۵ مدیریت تغییر: ………………………………………………………..۳۷

۲- ۱- ۱۲- ۱۶ مشتری مداری: ……………………………………………………..۳۸

۲- ۱- ۱۲- ۱۷ یکپارچگی اطلاعات سازمان: ……………………………..۳۸

۲- ۱- ۱۲- ۱۸ اعتماد سازی: ……………………………………………………۳۸

۲- ۱- ۱۲- ۱۹ مدیریت دانش: ……………………………………………….۳۹

۲- ۲ تجاری سازی فناوری…………………………………………………………………….۴۱

۲- ۲- ۱ مقدمه : …………………………………………………………………………………..۴۱

۲- ۲- ۲ تجاری سازی،تعاریف و مفاهیم: ………………………………………………….۴۲

۲-۲- ۳ دیدگاه های متمایز در مورد تجاری سازی: ……………………………………….۴۳

۲- ۲- ۴ مراحل تجاری سازی: ……………………………………………………………۴۵

۲- ۲- ۴- ۱ تولید ایده : …………………………………………………………..۴۷

۲- ۲-۴-۲  ارزشیابی و غربالگری ایده ها : ……………………………………..۴۷

۲-۲- ۴-۳  بررسی کاربردی کردن ایده، تحلیل تجاری کالا و اقدام برای توسعه :………………….۴۸

۲-۲- ۴-۴  تولید آزمایشی و انجام تست معتبرسازی : ……………………………………………………..۴۸

۲-۲- ۴-۵ اقدام برای تجاری سازی با توجه به جنبه های فنی و اجرایی : …………………………..۴۸

۲-۲- ۴-۶ تجاری شدن،تولید صنعتی و ورود به بازار : …………………………………………………….۴۹

۲- ۲-۴-۷ ارزیابی دستاوردها و انجام اصلاحات : ……………………..۴۹

۲- ۲- ۵ انواع روش های تجاری سازی: …………………………………………………..۴۹

۲- ۲-۶ موانع و مشکلات تجاری سازی: ……………………………………………………..۵۱

۲- ۲-۶-۱  پیشرفت سریع فناوری: ………………………………………………………….۵۳

۲- ۲-۶-۲  تغییر سلایق مشتری: …………………………………………………………..۵۳

۲- ۲-۶-۳  عوامل فردی: ………………………………………………………………………..۵۳

۲- ۲-۶-۴ کمبود اطلاعات: ………………………………………………………………..۵۳

۲- ۲-۶-۵  توانمندی ناکافی نیروی انسانی: ……………………………………………….۵۴

۲- ۲-۶-۶  مالکیت فکری طرح و ایده: ………………………………………………..۵۴

۲- ۲-۶-۷  تفاوت میان صنعت و دانشگاه: ……………………………………………….۵۵

۲- ۲-۶-۸  موانع سیاسی و اقتصادی: ………………………………………………….۵۵

۲- ۲-۶-۹  موانع ساختاری و سازمانی: ………………………………………………………۵۵

۲- ۲-۶-۱۰  موانع ذاتی خود فناوری: ………………………………………………………..۵۵

۲- ۲-۶-۱۱  موانع حقوقی و ارتباطی: ……………………………………………………………۵۶

۲- ۲-۶-۱۲ عدم درک بازار و فقدان بازار واقعی: ……………………………………..۵۶

۲- ۲-۶-۱۳ واکنش رقابتی: …………………………………………………………………………………………..۵۶

۲- ۲-۶-۱۴ بازده سرمایه گذاری ناکافی: …………………………………………………۵۶

۲- ۲-۶-۱۵ چالش استاندارد سازی: ……………………………………………۵۷

۲- ۲-۶-۱۶ فقدان مراکز تجاری سازی فناوری در چرخه تحقیق تا تولید: …………………………..۵۷

۲- ۲-۶-۱۷ فقدان نظام حمایتی لازم بعد از تحقیقات: …………………………………………..۵۷

۲- ۲-۷  ساز و کارهای بهبود تجاری سازی: ………………………………………………۵۸

۲-۲-۷-۱ ارزش و ویژگی های محصول: ……………………………………………….۵۹

۲-۲-۷-۲ سادگی و عدم پیچیدگی محصول: ………………………………………………۵۹

۲- ۲-۷-۳ نام تجاری(Brand): ……………………………………………………………..60

۲- ۲-۷-۴  نیروی اقتصادی و تعامل بازار : …………………………………………………..۶۰

۲- ۲-۷-۵ مشتریان و مشتری مداری : ……………………………………………..۶۰

۲-۲- ۷-۶ توجه به فاکتورهای اقتصادی(هزینه و منفعت) …………………………………….۶۱

۲- ۲- ۷-۷ رقبا و رقابت پذیری : …………………………………………………۶۱

۲- ۲- ۷-۸  بینش های مردمی : …………………………………………………………۶۱

۲-۲- ۷-۹  قوانین تسریع کننده نیروهای دولتی : …………………………………………………………….۶۲

۲-۲-۷-۱۰  برنامه ها و قوانین کلان : ……………………………………………….۶۲

۲-۲- ۷-۱۱  توسعه و گسترش شرکت های دانش بنیان : …………………………………………………۶۲

۲-۲-۷-۱۲ همکاری دانشگاه و صنعت : ………………………………………………۶۳

۲- ۲-۷-۱۳  چشم انداز بلند مدت : ……………………………………………..۶۳

۲-۲-۷-۱۴  تاثیر مستقیم بر سلامت انسان با راحتی زندگی : …………………………………………….۶۳

۲- ۲-۷-۱۵  شناخت فرآیند تجاری سازی : …………………………………..۶۳

۲-۲-۷-۱۶  پشتیبانی مدیریت ارشد،هم راستایی راهبردهای کلان سازمان …………………………..۶۴

۲-۲-۷-۱۷  منابع کافی مناسب و مطابق با نیازهای شرکت ……………………………………………….۶۴

۲-۳ شرکت های دانش بنیان………………………………………………………………..۶۴

۲- ۳- ۱شرکت های دانش بنیان ؛ تعاریف و مفاهیم : ………………………………………………………………۶۴

۲-۳-۲ فعالیتهای شرکت های دانش بنیان: …………………………………….۶۶

۲-۳-۳ اهمیت شرکت های دانش بنیان : ……………………………………………..۶۶

۲- ۳- ۴ تمایز شرکت های دانش بنیان با سایر شرکت ها: ………………………………………………………..۶۸

۲-۳- ۵ مشکلات شرکت های دانش بنیان :………………………….۶۹

۲-۳-۵-۱  نبودن نیروی انسانی متخصص: ……………………………………۶۹

۲-۳-۵-۲  مناسب نبودن فرآیند ارائه تسهیلات در بانک: …………………………………………………..۶۹

۲-۳-۵-۳  محدودیت سرمایه: …………………………………………………….۶۹

۲-۳-۵-۴  فقدان بستر مناسب: ……………………………………………………….۶۹

۲-۳-۵- ۵ گرایش تعاونی به دانشگاه و دولت: …………………………………………۷۰

۲-۳- ۵-۶ کوتاه نبودن مسیر ثبت شرکت: …………………………………………۷۰

۲-۳- ۵-۷ بالا بودن نرخ سود بانکی و نحوه بازپرداخت برای طرح ها: ………………………………۷۰

۲-۳- ۵- ۸ وجود قوانین: ………………………………………………………………۷۰

۲-۳- ۵- ۹ عدم توانمندی های مدیریتی متقاضیان: ………………………………………………………….۷۰

۲-۳- ۵-۱۰ ارزیابی عملکرد نامشخص: ……………………………………….۷۰

۲-۳- ۵- ۱۱ رفع مشکل وثیقه برای دریافت وام بانکی: ……………………………………………………۷۱

۲-۳- ۵- ۱۲ کم کاری مراکز رشد: …………………………………………..۷۱

۲-۳- ۵- ۱۳ عدم مسئولیت پذیری اعضا: ……………………………..۷۱

۲- ۳- ۶ راه های توسعه شرکتهای دانش بنیان: ………………………………………..۷۱

۲- ۳- ۶-۱  بستر سازی و آماده سازی: ……………………………………….۷۱

۲- ۳- ۶-۲ فرهنگ سازی : ………………………………………………………….۷۲

۲- ۳- ۶-۳ ایجاد توسعه بسترهای عملیاتی : ………………………………………..۷۲

۲- ۳- ۶-۴ زیرسازی و زیرساخت : …………………………………………………۷۲

۲- ۴ جمع بندی: ……………………………………………………………..۷۳

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………۷۴

۳-۲-مدل مفهومی………………………………………………………………………..۷۵

۳-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………….۷۶

۳-۴- دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها…………………………………..۷۷

۳-۵- جامعه آماری و نمونه آماری………………………………………………………………….۷۹

۳-۵-۱ جامعه آماری………………………………………………………………………۷۹

۳-۵-۲- نمونه آماری……………………………………………………………………۷۹

۳-۵-۳-  روش نمونه گیری…………………………………………………………….۸۰

۳-۵-۴-  حجم نمونه………………………………………………………………….۸۱

۳-۶- روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………….۸۲

۳-۶-۱- مطالعات کتابخانه­ای و جستجوی اینترنتی………………………………۸۲

۳-۶-۲- پرسشنامه……………………………………………………………….۸۲

۳-۶-۳- نحوه تنظیم پرسشنامه……………………………………………………………….۸۳

۳-۶-۴- شرح پرسشنامه……………………………………………………………….۸۳

۳-۶-۵- مقیاس اندازه گیری تحقیق………………………………………………..۸۴

۳-۶-۶-  روایی (قابلیت اعتبار) پرسشنامه…………………………………………۸۴

۳-۶-۷-  تعیین پایایی[۱] (قابلیت اعتماد) پرسشنامه……………………………….۸۵

۳-۷- روش­های تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق………………………………………………..۸۶

۳-۷-۱- آزمون ضریب همبستگی …………………………………………………….۸۷

۳-۷-۲- آزمون رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر……………………………..۸۷

۳-۷-۳- بررسی ضریب تعیین………………………………………………………۸۸

 3-7-4- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن ………………………………………….۸۸

۳-۸- جمع بندی………………………………………………………………………………….۸۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………….۹۰

۴-۱-روش تجزیه و تحلیل داده ها:……………………………………………………………۹۰

۴-۲- تحلیل توصیفی داده ها:………………………………………………………………………۹۱

۴-۲-۱- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری………………………………………..۹۱

۴-۲-۱-۱- آمار توصیفی متغیر سن…………………………………..۹۲

۴-۲-۱-۲- آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات………………………………۹۲

۴-۲-۱-۳- آمار توصیفی متغیر جنسیت………………………………………..۹۲

۴-۲-۱-۴- آمار توصیفی متغیر سطح سازمانی…………………………۹۳

۴-۲-۱-۵- آمار توصیفی متغیر سابقه کار در حوزه تجاری سازی……………………………………….۹۴

۴-۳- آمار استنباطی………………………………………………………………….۹۵

۴-۳-۱- بررسی پایایی پژوهش……………………………………………………..۹۶

۴-۳-۲- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………….۹۶

۴-۳-۲-۱- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی بازار……………………۹۶

۴-۳-۲-۲- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی رقبا…………………….۹۷

۴-۳-۲-۳- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی فناورانه……………….۹۷

۴-۳-۲- ۴- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی اجتماعی…………….۹۸

۴-۳-۲- ۵-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی بعد هوشمندی راهبردی………………۹۸

۴-۳-۲-۶- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی معیار هوشمندی کسب و کار………..۹۹

۴-۳-۲-۷- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی معیار تجاری سازی فناوری…………..۹۹

۴-۴- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته……………………………..۱۰۰

۴-۴-۱- همبستگی بین بعد هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی……………………………………۱۰۰

۴-۴-۲-  همبستگی بین بعد هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری سازی………………………………….۱۰۱

۴-۴-۳-  همبستگی بین بعد هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری سازی …………………………………۱۰۲

۴-۴-۴-  همبستگی بین بعد هوشمندی رقبا و  موفقیت تجاری سازی…………………………………………۱۰۳

۴-۴-۵-  همبستگی بین بعد هوشمندی بازار و موفقیت تجاری سازی……………………………………….۱۰۴

۴-۴-۶-  همبستگی بین بعد هوشمندی کسب و کار و موفقیت تجاری سازی …………………………….۱۰۵

۴-۵- رتبه بندی ابعاد هوشمندی کسب و کار با آزمون فریدمن………………………………………………………..۱۰۶

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

۵-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………..۱۰۷

۵-۲- یا فته های تحقیق در حوزه های جمعیت شناختی:……………………………………………………………….۱۰۸

۵-۳- مقایسه یافته های پژوهش با دیگر پژوهش های صورت گرفته……………………………………………….۱۱۰

۵-۴-پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۵-پیشنهاداتی جهت پژوهش های آینده:…………………………………………………..۱۱۴

۵-۶- محدودیتهای پژوهش:………………………………………………………………۱۱۴

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………۱۱۵

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………….۱۱۵

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………..۱۱۸

پیوست ها و ضمائم……………………………………………………………………..۱۱۹

پیوست۱:پرسشنامه………………………………………………………………………..۱۱۹

پیوست ۲:خروجی های نرم افزار SPSS …………………………………….123

 1. آزمون ضریب همبستگی- خروجی نرم افزار……………………………۱۲۳
 2. آزمون نرمال بودن جوامع- خروجی نرم افزار……………………………۱۲۵
 3. آزمون فریدمن – خروجی نرم افزار………………………………………۱۲۵
 4. آزمون پایایی- خروجی نرم افزار………………………………………۱۲۶
 5. خروجی آزمون رگرسیون………………………………………….۱۲۷

۵-۱- خروجی رگرسیون هوشمندی بازار و موفقیت تجاری سازی………………………………..۱۲۷

۵-۲- خروجی رگرسیون هوشمندی رقبا و موفقیت تجاری سازی………………………………..۱۲۷

۵-۳- خروجی رگرسیون هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری سازی…………………………۱۲۸

۵-۴- خروجی رگرسیون هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری سازی…………………………۱۲۸

۵-۵- خروجی رگرسیون هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی…………………………..۱۲۹

۵-۶- خروجی رگرسیون هوشمندی کسب و کار و موفقیت تجاری سازی…………………….۱۲۹

پیوست ۳ : لیست واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری …………………………………………………….۱۳۰

 1. پارک علم و فناوری پردیس تهران…………………………………………….۱۳۰
 2. پارک علم و فناوری خراسان رضوی………………………………………..۱۳۷
 3. پارک علم و فناوری سمنان………………………………………………….۱۳۹

چکیده انگلیسی………………………………………………………………….۱۴۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

 

جدول۱-۱- روشهای جمع آوری اطلاعات…………………………………..۸

جدول ۲- ۱- عوامل کلیدی موفقیت هوشمندی کسب و کار با توجه به ادبیات تحقیق………………………..۳۹

جدول۲-۲- شاخص های یک سازمان موفق در هوشمندی کسب و کار بر اساس ادبیات پژوهش………..۴۰

جدول ۳-۱- شرح پرسشنامه…………………………………………………..۸۳

جدول ۳-۲- مقیاس اندازه گیری(طیف پنج نمره ای لیکرت)……………………………………………………………۸۴

جدول ۳-۳- ضریب آلفای کرونباخ ……………………………………………۸۶

جدول ۴-۱- توزیع فراونی آزمودنی ها بر حسب  سن…………………………………………………………………….۹۱

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سطح تحصیلات……………………………………………………۹۲

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت……………………………………………………………….۹۲

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سطح سازمانی………………………………………………………۹۳

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه کار……………………………………………………………..۹۴

جدول۴-۶- آزمون های مورد استفاده جهت آمار استنباطی……………………………………………………………….۹۵

جدول ۴-۷- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال بعد هوشمندی بازار………………۹۶

جدول۴-۸- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال بعد هوشمندی رقبا………………..۹۷

جدول۴-۹- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال بعد هوشمندی فناورانه…………..۹۷

جدول۴-۱۰- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال بعد هوشمندی اجتماعی……….۹۸

جدول۴-۱۱- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال بعد هوشمندی راهبردی……….۹۸

جدول۴-۱۲- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال معیار هوشمندی کسب و کار….۹۹

جدول۴-۱۳- آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع نرمال معیار تجاری سازی فناوری……۹۹

جدول۴-۱۴- آزمون همبستگی پیرسون بین بعد هوشمندی فناورانه و موفقیت تجاری سازی………………۱۰۰

جدول ۴-۱۵- آزمون همبستگی رگرسیون بین بعد هوشمندی فناورانه و موفقیت………………………………۱۰۰

جدول ۴-۱۶- آزمون همبستگی پیرسون بین بعد هوشمندی اجتماعی و موفقیت……………………………….۱۰۱

جدول ۴-۱۷- آزمون رگرسیون بین بعد هوشمندی اجتماعی و موفقیت تجاری سازی………………………..۱۰۱

جدول ۴-۱۸- آزمون همبستگی پیرسون بین بعد هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری سازی……………۱۰۲

جدول ۴-۱۹- آزمون رگرسیون بین بعد هوشمندی راهبردی و موفقیت تجاری سازی………………………..۱۰۲

جدول ۴-۲۰- آزمون همبستگی پیرسون بین بعد هوشمندی رقبا و موفقیت تجاری سازی…………………..۱۰۳

جدول ۴-۲۱- آزمون رگرسیون بین بعد هوشمندی رقبا و موفقیت تجاری سازی……………………………….۱۰۳

جدول ۴-۲۲- آزمون همبستگی پیرسون بین بعد هوشمندی بازار و موفقیت تجاری سازی………………….۱۰۴

جدول ۴-۲۳- آزمون رگرسیون بین بعد هوشمندی بازار و موفقیت تجاری سازی………………………………۱۰۴

جدول ۴-۲۴- آزمون همبستگی پیرسون بین هوشمندی کسب و کار و موفقیت تجاری سازی………………۱۰۵

جدول ۴-۲۵- آزمون رگرسیون بین هوشمندی کسب و کار و موفقیت تجاری سازی…………………………..۱۰۵

جدول۴-۲۶- آزمون فریدمن به­منظور بررسی عوامل مرتبط با هوشمندی کسب و کار…………………………۱۰۶

جدول ۴-۲۷- آزمون فریدمن برای ابعاد هوشمندی کسب وکار……………………………………………………….۱۰۶

جدول ۵-۱- نتیجه آزمون فریدمن……………………………………………………………………………………………….۱۱۲

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

نمودار ۲-۱- مزایای مورد انتظار از فعالیت های هوشمندی کسب و کار…………………………………………….۱۵

نمودار ۴-۱- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سن……………………………..۹۱

نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب  متغیرتحصیلات…………………..۹۲

نمودار ۴-۳- نمودار دایره ای متغیرجنسیت………………………………………………۹۳

نمودار ۴-۴- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سطح سازمانی……………………………………۹۴

نمودار ۴-۵- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب سابقه کار…………………………………۹۵

نمودار۵-۱- سن پاسخ دهندگان………………………………………………۱۰۸

نمودار۵-۲- سطح تحصیلات………………………………………………….۱۰۸

نمودار۵-۳- جنسیت………………………………………………………………۱۰۹

نمودار۵-۴- سطح سازمانی…………………………………………………………………..۱۰۹

نمودار۵-۵- سابقه کار در حوزه تجاری سازی…………………………………………….۱۰۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………۷

شکل۱-۲- گام های روش انجام تحقیق…………………………………………..۹

شکل۲-۱- سیستم های هوشمندی کسب و کار(اولژاک و زمبا،۲۰۰۷) ………………………………………………۱۶

شکل۲-۲- اجزاء هوشمندی کسب و کار(بندریان ، ۱۳۸۸) ……………………………………………………………..۱۸

شکل ۳-۱- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………..۷۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

فناوری های نوین با سرعتی سرسام آور در حال پیشرفت و تغییر هستند به طوری که جوامع به صورت عام و بازار به صورت خاص با شتابی وصف ناپذیر به دنبال ترفندهایی می گردند که بقایشان را در این عرصه آشفته و متلاطم تضمین کنند.سازمان ها باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است و در حال حاضر فعالیت و زنده بودن سازمانها و بنگاه ها به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نیست.اکنون سازمان ها باید به دنبال رقابت و ابزار آن باشند،چرا که امروزه کمتر شرکتی در این عرصه به صورت سنتی و به دور از قواعد جدید بازی،کسب و کار می کند و برای اینکه بتواند پا به پای رقبا پیشرفت کند و در صحنه رقابت باقی مانده و یا به سختی و با مهارت بسیار بتواند یک قدم از آنها پیشی بگیرد،می بایست به قواعد جدید بازی کاملا مسلط شود تا شاید روزی بتواند خود یک قاعده جدید بنگارد.بنابراین تسلط بر فناوری های جدید مانند هوشمندی کسب و کار یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می شود.از آنجا که مطالعات اخیر، هوشمندی کسب و کار را یک الزام برای موفقیت معرفی می کند،در این پژوهش کوشش شده است تا به شناسائی عوامل کلیدی هوشمندی کسب و کار در موفقیت تجاری سازی فناوری در شرکت های دانش بنیان پرداخته شود.شناسائی این عوامل کلیدی برای موفقیت تجاری سازی  هر شرکت دانش بنیان و رسیدن به اهداف آن ضروری و لازم است.

 

 

کلمات کلیدی : هوشمندی کسب و کار –  موفقیت تجاری سازی –  شرکت های دانش بنیان

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه :

در این فصل کلیات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد به این ترتیب که در ابتدا به شرح و بیان مساله پژوهشی پرداخته می شود تا مبانی لازم جهت توجیه چرایی انجام پژوهش حاضر فراهم آید سپس در ادامه اهداف و ضرورت پژوهش بیان می شوند و به تبع اهداف پژوهش ،پرسش های پژوهش ارائه می شوند.سپس جامعه آماری و حجم نمونه و متغیرها معین می گردند.در نهایت نیز به تعریف کاربردی واژه های پژوهش پرداخته تا مطالعه پژوهش حاضر به صورتی ساده و قابل فهم میسر شود.

۱-۲ بیان مساله :

باز موضوع تکراری و همیشگی انشاء که علم بهتر است یا ثروت و به عبارتی توجه به این که در کشور ما همیشه گفته شده بنویسید علم بهتر است یا ثروت؟ در زندگی پیشرفته بشری امروز می نویسند ثروتی بهتر است که از علم بدست آید و علمی بهتر است که بتوان از آن ثروت بدست آورد و مصداق این موضوع ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان هستند. ایده ای که می تواند از مهاجرت نخبگان کشورمان به خارج از کشور جلوگیری کند.(جلیل نژادماسوله، ۱۳۸۹)

دستاوردهای پژوهشی در شرکتهای دانش بنیان نقش بسزای خویش را در جهت ارتقای کیفیت زندگی بشر و توسعه سطح رفاه جامعه و تحولات اقتصادی ایفا می کنند.(عباسپور ، پاشازاده و گوهری، ۱۳۹۱)

تجربه چند ساله انجام فعالیتهای تحقیقاتی نشان می دهد که انجام تحقیقات محض به تنهایی مفید نبوده و انگیزه ای را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای ایجاد نمی کند.(یداللهی فارسی و کلاتهایی ،۱۳۹۱)همچنین عدم استفاده از نتایج تحقیقات در صنعت موجب به هدر رفتن انرژی و سرمایه ملی که به این منظور صرف شده ، می گردد.(سلطانی ،۱۳۹۱)

مطالعات نشان می دهد که از حدود سه هزار ایده خام تنها یک یا دو ایده در بازار به موفقیت               می رسند.(کیارسی حیدر،۱۳۹۰)ایده ها برای تبدیل شدن به یک کسب و کار موفق و سودآور باید تجاری شوند.(بغدادی و شاوردی، ۱۳۸۹)تجاری سازی فناوری ، فرایندی پیچیده و متاثر از عوامل متعدد زیر ساختی ، فناوری ، کسب و کار ، اجتماعی ، سیاسی ، تاریخی و… است،عواملی که هرکدام می توانند از یک سو عامل موفقیت تجاری سازی و از سوی دیگر مانع موفقیت آن باشند.(رادفر ، خمسه و مدنی،۱۳۸۸)

در کشور ما راهکارها و رهنمودهای تجاری سازی به خوبی شناسایی و تدوین نشده و در عمل این فرآیند که نیازمند مهارتهای مختلف است به تجربه ، ذوق و سلیقه و ابتکار شخص کارآفرین و هوشمندی آن شخص بستگی دارد.(بغدادی و شاوردی، ۱۳۸۹) لذا در شرایط کنونی که به سرعت شرایط تجاری و اقتصادی تغییر می کند به کار بستن هوشمندی کسب و کار می تواند چتری برای مصون ماندن سازمان در کوران های اقتصادی باشد.(ملک اخلاق و حیدر نیای کهن، ۱۳۹۲)

بنابراین در این پژوهش سعی داریم مولفه های هوشمندی کسب و کار را شناسایی کرده و سپس به ترتیب اهمیت ، آنها را اولویت بندی کنیم تا مدیران شرکت های دانش بنیان با اتکا به آنها، نبض امور کسب و کار شرکت خود را در دست گرفته و آن را به سر منزل هدف رهنمون کنند. از این رو در این تحقیق به دنبال پاسخ تجربی به این سوالات هستیم که آیا هوشمندی کسب و کار به موفقیت تجاری سازی فناوری در یک شرکت دانش بنیان کمک می کند؟ همچنین کدامیک از مولفه های هوشمندی کسب و کار بیشترین تاثیر گذاری را در موفقیت تجاری سازی شرکت های دانش بنیان دارد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

تحقق توسعه اقتصاد دانش بنیان نیازمند تحقیقات علمی و سازمان یافته ای است که منجر به دستاوردهای نوآورانه و فناورانه مورد نیاز برای ارتقای رقابت پذیری صنایع کشور گردد.(سلطانی ،۱۳۹۱) اما این دستاوردهای فناورانه تا هنگامی که تجاری نشده و در عمل به کار گرفته نشوند و منجر به عملکرد بهتر و برتر نشوند نمی توانند منشا ایجاد ثروت برای جامعه باشند. از اینرو باید زیر ساخت ها و نیازمندی های تجاری سازی دستاوردهای فناورانه ای که محصول توسعه علمی و اقتصاد دانش بنیان هستند،فراهم گردد.(بندریان ،۱۳۹۲)

از آنجا که طی چند سال گذشته بحث توسعه علمی و فناورانه شرکت های دانش بنیان به طور جدی در کشور مطرح شده است،ضروری است که الزامات بهره گیری هرچه بیشتر از این فعالیت ها به منظور ایجاد ثروت در کشور مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس در اینگونه شرکت ها به منظور دستیابی به تجاری سازی موفق باید زیر ساخت ها و توانمندی های لازم ایجادگردد. (بندریان ،۱۳۹۲)

همانطور که از تعاریف متعدد استنباط می شود، هوش کسب و کار در قالب هر تعریفی به دنبال افزایش سود آوری سازمان با اتخاذ تصمیمات هوشمند و دقیق است. (گلستانی،۱۳۸۷) امروزه سازمانهای دانش بنیان مزایای مورد انتظارشان از فعالیت های هوشمندی کسب و کار را انتخاب می کنند و به طور اعم     می توان اهداف زیر را برای این رویکرد نوین عنوان کرد:

 • تعیین گرایش های تجاری سازمان که موجب می شود تا سازمان بدون اتلاف وقت و هزینه و انرژی در سایر مسیرها براهداف کلان و اساسی خود متمرکز شود.
 • تحلیل عمیق بازار و پیش بینی آن که می تواند قبل از اینکه رقبا سهم بازار خود را توسعه دهند ، منافع جدید به وجود آمده در بازار را عاید سازمان کند.
 • بالابردن سطح رضایت مندی مشتریان و شناسایی مشتریان دائمی که وفادارند و می توان با پیگیری رفتار آنان ، جهت گیری های کلان و استراتژیک را انجام داد.
 • تقسیم بندی مشتریان و متعاقبا ایجاد تنوع در روش برخورد با هر گروه از مشتریان
 • استاندارد سازی و ایجاد سازگاری بین ساختارهای سازمان
 • تسهیل در تصمیم گیری که جزء اهداف اساسی هوش تجاری محسوب می شود.
 • حصول اطمینان از دوباره اختراع نکردن چرخ (گلستانی،۱۳۸۷)

لذا با توجه به اهمیت موفقیت شرکت های دانش بنیان در شرایط کنونی کشور در تجاری سازی و تبدیل ایده به محصول و خلق ثروت و ارزش، تعیین عوامل موفقیت در تجاری سازی از نگاه هوشمندی کسب و کار ضروری بود.

۱-۴ اهداف مشخص تحقیق :

۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق:

با توجه به اینکه در دنیای کنونی ، تحقیقات به عامل اقتصادی تبدیل گردیده است و مراحل گذر از علم ناب طی شده است لذا باید در تحقیقاتمان به دنبال ساز و کارهایی باشیم که روش تبدیل ایده به محصول را به ما یاد دهد و با توجه به اهمیت شرکت های دانش بنیان در وضعیت کنونی کشورمان در رشد وشکوفایی اقتصاد و کمک به اقتصاد مقاومتی ،روند تبدیل علم به ثروت سرعت بخشد. لذا تعیین مؤلفه هایی از هوشمندی کسب و کار که بتواند موجب خلق ثروت و ارزش آفرینی بیشتر تجاری سازی شرکت های نوپای دانش بنیان شود هدف اصلی از انجام این پژوهش  می باشد.

۱-۴-۲ هدف آرمانی تحقیق:

هدف آرمانی این تحقیق توسعه و موفقیت  کلیه شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی با بهره گرفتن از نتایج  و یافته های این پژوهش و رشد و بالندگی اقتصاد کشور می باشد.

 

 

۱-۴-۳ هدف کاربردی تحقیق:

از آنجا که هر دو مقوله این پژوهش ((هوشمندی کسب وکار)) و (( شرکت های دانش بنیان)) در کشور ما نوظهور و نوپا می باشند و تا کنون هیچ مقاله ای از این نگاه به موفقیت در تجاری سازی اینگونه شرکت ها نپرداخته است لذا تمامی نتایج این پژوهش کاربردی خواهد بود.

[۱] –  Reliability

تعداد صفحه :۱۲۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com