پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (M.A)

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی

شهریور۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲  بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۴  هدف اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵  اهداف ویژه……………………………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۶  اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷   فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۸  تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۸-۱ تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم: شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک

۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲ تفکر استراتژیک چیست؟……………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵  تفکر استراتژیک در جذب دانشجویان خارجی…………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۶  فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۶-۱  تفکر استراتژیک در سطح فردی……………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۶-۲  تفکر استراتژیک در سطح گروهی……………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۶-۳  تفکر استراتژیک در سطح سازمانی…………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۷  مدل مفهومی(نظری) تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۸   خلاصه ای از بحث های ارائه شده در این فصل……………………………………………………………………. ۴۹

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۲  متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۳  تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۴  جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۵  نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۶   ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۶-۱  روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۶-۱-۱  پایایی……………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۶-۱-۲  روایی……………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۷  روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۷-۱  آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۷-۲  آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………… ۶۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۲  آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۴-۳  آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱  بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۵-۲  محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۷۷

۵-۳  پیشنهادات آتی………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

۵-۴  پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………… ۷۸

منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

چکیده

     تفکر استراتژیک ابزار مهمی است که مدیران ارشد امروزی باید بدان مجهز باشند و به عنوان یک برگ برنده در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته می شود و همچنین به مدیران این امکان را می دهد که ریسک، سود و هزینه های حاصل از تصمیماتشان را ارزیابی کنند. تفکر استراتژیک بیش از جنبه های فرایندی و متدولوژیک به استراتژی به عنوان یک هنر نگاه می کند و در محیط پرتحول و غیرقابل پیش بینی امروز رویکرد مناسب و راهبری سازمان شمرده می شود رویکردی که می تواند برای سازمان یک مزیت رقابتی بیافریند. بنابراین هدف از تدوین این رساله، شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک، جهت جذب دانشجویان خارجی است که یکی از سیاست های اصلی دانشگاه های معتبر جهان می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد هر سه سطح تفکر استراتژیک ارتباط معنی دار و مثبتی با تفکر استراتژیک دارند، به طوری که مهم ترین نقش و بالاترین ضریب مربوط به سطح سازمانی ۴۵۶۳/۰ ، پس از آن سطح گروهی ۳۲۵۶/۰ ، و در نهایت سطح فردی ۲۳۱۰/۰ ، می باشد.

واژه های کلیدی: تفکر استراتژیک، عناصر تفکر استراتژیک.

            1-1 مقدمه

     تفکر استراتژیک به عنوان یکی از دو قابلیت اصلی رهبران دارای عملکرد برجسته برشمرده شده است (کالینز[۱]، ۲۰۰۰). از دیدگاه مینتزبرگ، تقویت تفکر استراتژیک، به تدوین استراتژی های بهتر منجر می شود.

     وی معتقد است مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر استراتژیک هستند قادرند، سایر کارکنان را به یافتن راهکارهای خلاقانه برای موفقیت سازمان ترغیب کنند(مینتزبرگ[۲]، ۱۹۹۴). این دست از مدیران، سازمان را آنگونه که باید باشد می بینند نه آنگونه که هست(ناصحی فر، ۱۳۸۷). به این ترتیب می تون تفکر استراتژیک را پیش درآمدی بر طراحی آینده سازمان دانست(پیلگرینو[۳]، ۲۰۰۱). این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک بلند مدت مورد نظر برای کسب و کار است(مرلین[۴]، ۲۰۰۸). تفکر استراتژیک فعالیت هایی چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط حاکم بر سازمان(ارلی[۵]، ۲۰۰۶) و در شرکت های دارای فعالیت های متنوع، پاسخگویی به سؤلات اساسی در مورد پورتفوی سازمان را شامل می شود(نادلر[۶]، ۲۰۰۴).

     آبراهام، تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژی های قابل اطمینان و یا مدل های کسب و کاری می داند که به خلق ارزش برای مشتری منجر شود. او معتقد است جستجو برای یافتن گزینه های استراتژیک مناسب، که معمولاً به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک انجام می گیرد، در واقع نتیجه عملی تفکر استراتژیک است(آبراهام[۷]، ۲۰۰۵). گرتس نیز نقش تفکر استراتژیک را تلاش برای نوآوری و تجسم آینده ای جدید و     بسیار متفاوت برای سازمان می داند که ممکن است منجر به تعریف مجدد استراتژی های اصلی و یا حتی صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند شود(گراتز[۸]، ۲۰۰۲). بنابراین می توان گفت تفکر استراتژیک یک فرآیند مداوم است که هدف آن رفع ابهام و معنا بخشیدن به یک محیط پیچیده است(بون[۹]، ۲۰۰۵). این فرآیند تجزیه و تحلیل موقعیت و همچنین ترکیب خلاقانه نتایج تحلیل در قالب یک برنامه استراتژیک موفقیت آمیز را در بر می گیرد(واگفای[۱۰]، ۱۹۹۸).

     تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر مؤثر است و کدامیک مؤثر نیست و چرا، و چگونه عوامل مؤثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ این بصیرت نسبت به عوامل تأثیر گذار در خلق ارزش، قدرت تشخیص ایجاد می کند. بدون این تشخیص، صرف منابع(مادی و غیر مادی) سازمان برای دستیابی به موفقیت بی حاصل خواهد بود. از دیدگاه مینتزبرگ، تقویت تفکر استراتژیک به تدوین استراتژی های بهتر منجر می شود. او معتقد است مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر استراتژیک هستند قادرند، سایر کارکنان را به یافتن راهکارهای خلاقانه برای موفقیت سازمان ترغیب کنند. آنها سازمان را به گونه ای که باید باشد می نگرند و نه به گونه ای که هست. به این ترتیب می توان تفکر استراتژیک را پیش درآمدی بر طراحی آینده سازمان دانست(کریمی و فرحناک، ۱۳۹۱).

اکثر اندیشمندانی که در زمینه تفکر استراتژیک به مطالعه و پژوهش می پردازند، این نوع تفکر را به عنوان سبک جداگانه ای از اندیشیدن، در برابر انواع دیگر تفکر از قبیل تفکر سیستمی، شهودی، تحلیلی مطرح می کنند. به عنوان مثال، کن ایچی اومای[۱۱] که از مشاوران برجسته در شرکت مک کینزی است، تفکر استراتژیک را در برابر تفکر سیستمی و شهودی مطرح کرده و به مقایسه آنها پرداخته است. او می گوید: یک متفکر استراتژیک، در زمان مواجه شدن با مشکلات، رویدادها یا موقعیت هایی که در ظاهر یک “کل” هماهنگ را تشکیل می دهند، آنها را به اجزای تشکیل دهنده اش تقسیم می کند. پس از شناخت اجزا و اهمیت آنها، با بهره گرفتن از توان فکری، مجدداً آنها را طوری ترکیب می کند که بیشترین مزیت را برایش داشته باشد(کریمی و فرحناک، ۱۳۹۱).

      از دید کیلروی و مکینلی[۱۲] یک استراتژیست باید قادر باشد از انواع تفکر خطی و غیر خطی به طور همزمان استفاده کرده و بتواند واگرایی حاصل از تفکر غیرخطی را با تفکر خطی همگرا کند. تفکر پیوندی که در آن یک متفکر، سبک های فکر کردن خطی و غیرخطی را با هم ادغام می کند، نیرومندتر از یک رویکرد خطی برای تفکر است، که در حال حاضر در اکثر سازمان ها رایج است. روشی که اکثر مدیران امروزی در تفکر از آن استفاده می کنند، عمدتاً بر مبنای یک سیستم خطی تفکر بوده و از استدلال منطقی منتج می شود. این نوع تفکر، در برگیرنده جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها، داوری، استدلال و نقد و بررسی است. در سال های اخیر، در دسترس بودن کامپیوترهای شخصی و افزایش قدرت پردازش، باعث استفاده بیشتر از سبک تفکر خطی در دنیای کسب و کار شده است (کیلروی و مکینلی[۱۳]، ۱۹۹۷).

      برای اینکه فردی بتواند در فرایند کسب و کار بطور مؤثر فکر کند، باید تا زمانی که ماهیت مشکل یا موضوعی که در مورد آن فکر می کند به خوبی درک نشده و یا راه حل های ممکن شناسایی نشده اند، بکارگیری استدلالات منطقی را به تعویق بیاندازد. در عصر حاضر، تعداد زیادی از مدیران، قبل از اینکه به اندازه کافی به مسأله ای که در جستجوی حل آن هستند فکر کنند، و یا حتی قبل از اینکه آن را به خوبی تعریف کنند، به کامپیوترهای شخصی خود روی آورده و شروع به ایجاد صفحات گسترده می کنند. در حالی که، برای حل مشکلات در عصر حاضر، یک فرایند تفکر پیوندی مورد نیاز است(کیلروی و مکینلی، ۱۹۹۷).

     دانشگاه، یکی از سازمان هایی است که با اهداف مختلف می تواند موجبات جذب دانشجویان خارجی را برای تحصیل در دانشگاه های کشور فراهم سازد. به عنوان مثال یکی از مهمترین اهداف وزارت علوم در این زمینه ترویج فرهنگ و زبان فارسی است و هنگامی که این دانشجویان برای تحصیل به ایران می آیند، باید زبان فارسی را فرا بگیرند و همین باعث آشنایی این دانشجویان با فرهنگ و رسوم ایران می شود. بنابراین این افراد با فرهنگ ما آشنا شده و توانمندی کشور ایران را می بینند، و هنگامی که به کشور خود بازمی گردند به صورت غیر مستقیم سفیر فرهنگی ایران در کشورهای خود می شوند.

   از سوی دیگر، جذب دانشجویان خارجی، یکی از سیاست های اصلی دانشگاه های معتبر جهان است و این دانشگاه ها بیشترین درآمد شهریه ای خود را از دانشجویان غیر بومی دریافت می کنند. در واقع با این که دانشجویان غیر بومی سهم کمتری از تعداد دانشجویان دانشگاه ها را تشکیل می دهند، اما عمده درآمدهای دانشجویی این دانشگاه ها از این طریق به دست می آید. به همین دلیل، این دانشگاه ها تلاش می کنند با فراهم کردن امکانات رفاهی خوب و افزایش اعتبار دانشگاه، به جذب دانشجویان خارجی بپردازند. بنابراین تأمین هزینه های مالی دانشگاه نیز می تواند یکی دیگر از دلایل جذب دانشجویان خارجی باشد. لذا با توجه به این گفته ها، ضرروت شناسایی و رتبه بندی استراتژی های تفکر مشخص می شود. رساله حاضر با توجه به اهمیت این موضوع در پی شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک در دانشگاه با بهره گرفتن از معادلات ساختاری می باشد که نتایج مربوطه در فصل های آتی ارائه گردیده است.

۱-۲  بیان مسأله

   موضوع “تفکر استراتژیک” در بیش از یک دهه گذشته در حوزه مدیریت استراتژیک بسیار مورد توجه بوده و در تحقیقات بسیاری به اهمیت دار بودن قابلیت تفکر استراتژیک برای مدیران اشاره شده است (کالینز، ۲۰۰۰). اگر یک مدیر یا رهبر، بخواهد مؤثر واقع شود، باید مهارت های مربوط به تفکر استراتژیک خود را بهبود بخشد. تفکر استراتژیک، فرآیندی است که طی آن مدیر یا رهبر می آموزد که چگونه آرمان تجاری خود را به وسیله کار گروهی و تفکر انتقادی تعریف نماید. تفکر استراتژیک، ابزاری است که به مدیران کمک می کند تا با تغییرات روبرو شده و برای ایجاد تحول، برنامه ریزی نموده و فرصت های جدید را تجسم نماید. لازمه تفکر استراتژیک، داشتن تفکر استراتژیک است (سلطانی، ۱۳۸۴). یک بنگاه یا شرکت می تواند بدون تفکر استراتژیک رسمی به حیات خود ادامه دهد ولی بقای آن، بدون داشتن تفکر استراتژیک، امکان پذیر نخواهد بود. مینتزبرگ معتقد است تفکر استراتژیک عبارت است از فرآیند تجزیه و تحلیل و تقسیم یک هدف در قالب مراحلی قابل پیش بینی و اجراء، و تفکر استراتژیک فرآیند ترکیب، شم و خلاقیت است که با ایجاد چارچوبی یکپارچه از دیدگاه آرمان ها، سازمان را جلوتر از رقبا قرار می دهد (طبیبی و ملکی، ۱۳۸۶). تفکر استراتژیک به سازمان ها کمک می کند تا برنامه ریزی استراتژیک خود را به صورت مؤثری تدوین نمایند. ترکیب فرآیندهای تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک و اجرای برنامه، در ایجاد مزیت های رقابتی پایدار به سازمان ها کمک می کند. تفکر استراتژیک پیش نیاز اساسی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک بوده و وجود آن، هدف گذاری و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات و استراتژی های منتج از آنها را تسهیل می نماید (فروزنده، ۱۳۸۷). تفکر استراتژیک در اقدام استراتژیک نیز مؤثر بوده و اثربخشی و کارایی مدیریت در تخصیص منابع، تغییر ساختار، تغییر فرهنگ، مدیریت مقاومت در برابر تغییر و مدیریت تعارضات، تحت تأثیر آن قرار دارد. 

     تفکر استراتژیک به عنوان یکی از دو قابلیت اصلی رهبران دارای عملکرد برجسته برشمرده شده است (کالینز، ۲۰۰۰). از دیدگاه مینتزبرگ، تقویت تفکر استراتژیک، به تدوین استراتژی های بهتر منجر می شود. وی معتقد است مدیرانی که مجهز به قابلیت تفکر استراتژیک هستند قادرند، سایر کارکنان را به یافتن راهکارهای خلاقانه برای موفقیت سازمان ترغیب کنند (مینتزبرگ، ۱۹۹۴). این دست از مدیران، سازمان را آن گونه که باید باشد می بینند نه آن گونه که هست (ناصحی فر، ۱۳۸۷). به این ترتیب می توان تفکر استراتژیک را پیش درآمدی بر طراحی آینده سازمان دانست (پیلگرینو، ۲۰۰۱). این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک بلند مدت مورد نظر برای کسب و کار است (مرلین، ۲۰۰۸). تفکر استراتژیک فعالیت هایی چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط حاکم بر سازمان (ارلی، ۲۰۰۶) و در شرکت های دارای فعالیت متنوع، پاسخگویی به سؤالات اساسی در مورد پورتفوی سازمان را شامل می شود (نادلر، ۲۰۰۴). بر اساس نتایج تحقیقی که با هدف شناسایی مهارت های مدیریتی مورد نیاز برای مدیران کشورهای آسیایی انجام شده است، تفکر استراتژیک از سوی تمامی پاسخ دهندگان به عنوان اولین و یا دومین مهارت مورد نیاز برای بهبود عملکرد مدیران شناسایی شده است (واکابایشی[۱۴]، ۲۰۰۱).

     بنابراین می توان گفت، شرایطی که امروزه در بسیاری از سازمان های دنیا و ایران حاکم است، تفاوت شگرفی با گذشته پیدا کرده است. مدیران روز به روز بیشتر متوجه این حقیقت شده اند که کوشش های پراکنده ی جزئی برای حل مسائل پیچیده ی سازمانی کافی نیست و امروزه تفکر جامعتری لازم است تا بتوان راهبردهای هماهنگ شده ای را برای بهبود سازمان تدوین نمود که با شرایط و الزامات قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی سال های آینده منطبق و سازگار باشند. ازآنجا که مدیریت، مهم ترین عامل در بهبود و توسعه ی سازمان ها محسوب می شود (بهرامی، ۱۳۸۹)، مدیران و مسئولین در چنین شرایطی برای حفظ موقعیت خود در درون محیط رقابت و اداره فعالیت های چند بعدی و پیچیده به ابزارها و تکنیک های جدیدی نیازمندند. ابزارهایی که امکان عکس العمل مناسب را برای آنان در برخورد با رویدادهای غیرقابل انتظار و ناگهانی فراهم سازد (قاسم پور، ۱۳۷۸). و تفکراستراتژیک از جمله مفاهیم و ابزارهایی است که برای این منظور در کشورهای مختلف مورد عنایت جدی مدیران ارشد و عالی و صاحب نظران قرار گرفته است. و از آنجا که نهادهای آموزشی، خصوصاً مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها از جمله سازمان های بزرگ و پیچیده ای هستند که بیشتر از سایر سازمان ها با نیروی انسانی در ارتباطند و عهده دار تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در جامعه هستند، بنابراین از حساسیت ویژه ای برخوردار می باشند، لذا مدیریت مؤثر در آنها مهم، و نیازمند روش مناسبی است. بدین منظور با توجه به اهمیت و حساسیت نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت شناسایی و رتبه بندی استراتژی های تفکر مشخص می شود. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت این موضوع در پی شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک در دانشگاه با بهره گرفتن از سیستم معادلات ساختاری می باشد.

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

     اهمیت برنامه ریزی استراتژیک فقط در پیش بینی دقیق آینده نبوده، بلکه در پاسخگویی به آینده نیز می باشد و این موضوع نیز از طریق تفکر استراتژیک مستمر، امکان پذیر است. تفکر استراتژیک به سازمان ها کمک می کند تا برنامه ریزی استراتژیک خود را به صورت مؤثری تدوین نمایند. ترکیب فرایندهای تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک و اجرای برنامه، در ایجاد مزیت های رقابتی پایدار به سازمان ها کمک می کند(گلکار و ناصحی فر، ۱۳۸۱).

     در یک چارچوب کلی، تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک و اقدام استراتژیک، مانند مغز، قلب و دست ها فرض می شوند. بدین ترتیب، دست ها وظیفه اجرای استراتژی(اقدام استراتژیک) را برعهده داشته، قلب به دنبال جمع آوری و تخصیص منابع( برنامه ریزی استراتژیک) بوده و مغز(تفکر استراتژیک) وظیفه عملی ساختن برنامه ریزی استراتژیک با توجه به متغیرهای داخل و خارج سازمان را بر عهده دارد. در حقیقت تفکر استراتژیک بر برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک تأثیر حیاتی دارد، چرا که شناخت متغیرهای فرصت ها و تهدیدات، نقاط قوت و ضعف و استراتژی های منتج از آنها تحت تأثیر قدرت فکر استراتژیست های یک سازمان بوده و از طرفی اجرای استراتژی نیز بدون تفکر استراتژیک انجام نخواهد شد(گلکار و ناصحی فر، ۱۳۸۱).

     بنابراین می توان گفت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک، استراتژی های لازم برای رسیدن به هدف هایی که در راستای مأموریت سازمان می باشند را تعیین می کنند ولی در اجرای این استراتژی ها وجود تفکر استراتژیک ضروری است. بدون تفکر استراتژیک، تغییر ساختار، تغییر فرهنگ، حذف مقاومت کارکنان، تخصیص بهینه ی منابع، حل تعارضات و انگیزش کارکنان، بدرستی انجام نخواهد شد. در حقیقت لازمه تفکر استراتژیک، برخورداری از توانایی لازم برای تحلیل کلی سازمان و صنعت است و یکی از روش های توسعه تفکر استراتژیک، بکارگیری مدیران توانمندی است که بر روی چشم اندازهای مختلف سازمان، فکر می کنند.

     بررسی ادبیات موضوع در زمینه شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک، حاکی از آن است که اگرچه تحقیقات پیشین در این زمینه دارای شباهت هایی هستند اما تا کنون نتایج این مطالعات به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته و عناصر تفکر استراتژیک در قالب یک مدل منسجم که بیانگر روابط میان اجزاء باشد ارائه نشده است.

۱-۴  هدف اصلی پژوهش

 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با ابعاد فردی آن.
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با ابعاد گروهی آن.
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با ابعاد سازمانی آن.

۱-۵  اهداف ویژه

 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با دیدگاه سیستمی(بعد فردی).
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک(بعد فردی).
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با خلاقیت(بعد فردی).
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با استفاده هوشمندانه از فرصت ها(بعد فردی).
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با تفکر فرضیه محور(بعد فردی).
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با تنوع مرتبط با شغل(بعد گروهی).
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با تعارض مرتبط با وظیفه(بعد گروهی).
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با تعارض رابطه ای(بعد گروهی).
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با فرهنگ سازمانی(بعد سازمانی).
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با مشارکت مدیریت میانی(بعد سازمانی).
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با ساختار سازمانی(بعد سازمانی).
 • بررسی رابطه تفکر استراتژیک با فرآیندها و سیستم ها(بعد سازمانی).

۱-۶  اهداف کاربردی

 • این مطالعه می تواند مورد استفاده محققان، پژوهشگران، دانشجویان مدیریت اجرایی و مدیران سازمان ها و دانشگاه ها قرار گیرد.

۱-۷   فرضیه های پژوهش

 • فرضیه اصلی ۱ : تفکر استراتژیک با ابعاد فردی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با دیدگاه سیستمی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با تمرکز بر قصد و نیت استراتژیک تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با خلاقیت تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با استفاده هوشمندانه از فرصت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با تفکر فرضیه محور تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • فرضیه اصلی ۲ : تفکر استراتژیک با ابعاد گروهی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با تنوع مرتبط با شغل تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با تعارض مرتبط با وظیفه تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با تعارض رابطه ای تأثیر مثبت و معنی داری دارد
 • فرضیه اصلی ۳ : تفکر استراتژیک با ابعاد سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با مشارکت مدیریت میانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با ساختار سازمانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 • تفکر استراتژیک با فرآیندها و سیستم ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

تعداد صفحه :۹۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com