پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده­سازی موفقیت آمیز سیستم ERP در پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

پردیس بین المللی ارس

 

شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده­سازی موفقیت آمیز سیستم ERP در پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته  MBA

 

اسفند ۱۳۹۲

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده­سازی موفقیت آمیز سیستم ERP در پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات

چکیده :

سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، هم اکنون به عنوان جدیدترین و مؤثرترین ابزار برنامه ریزی کل منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام بهم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یک سازمان را با نگرشی فرایندی برآورده می­کند. پیاده سازی ERP علاوه بر پر هزینه و وقت گیر بودن با ایجاد تغییرات بنیادین در فرایندها، در صورتی که با مدیریت صحیح اجرا نگردد، باعث ایجاد چالشهایی در اکثر بخشهای سازمان می شود و قطعاً با شکست مواجه خواهد شد. لذا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) به عنوان بازوی تحقیقاتی و مشاورره ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف استراتژیک خود خواهان شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازیERP است تا از شکست احتمالی این پروژه اجتناب نماید. از این رو، مسئله اصلی این تحقیق شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده سازی موفقیت آمیز ERP در پژوهشگاه است و در این راستا، مهم ترین معیارهای انتخاب ERP در پژوهش­های پیشین خارجی و داخل کشور بررسی گردیده است. این تحقیق در سال ۱۳۹۲ با مراجعه و نظرخواهی از ۱۸۵ نفر از مدیران، متخصصان و کارشناسان پژوهشگاه مذکور با ابزار پرسشنامه و نیز نظر خواهی از خبرگان و محققان دانشگاهی صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر آماری توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است. این پرسشنامه ۳۲ سوالی از روایی و پایایی بالایی (۹۳/۰) برخوردار بوده است. برای شناسایی عوامل زیربنایی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای رتبه بندی عوامل، از تحلیل فریدمن استفاده شده است. یافته­ های حاصل از تحلیلهای مربوطه، بیانگر کشف ۵ عامل (کاربرپسند، انعطاف پذیر و سازگاربودن، مدیریت پروژه استقرار، همسویی با نیازهای کاربران، مدیریت تغییر سازمانی، رعایت اصول طراحی) در پیاده سازی موفقیت آمیز ERP در پژوهشگاه مذکور است. لذا پیشنهاد می گردد مدیران ارشد و بدنه اجرایی پژوهشگاه با تمرکز بر عوامل مذکور استقرار موفقیت آمیز ERP را تضمین نمایند.

واژگان کلیدی: سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، عوامل کلیدی موفقیت

 

فهرست مطالب

عنـــوان                                                                                                                           صفحـــه

فصل اول : کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۱مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۵

۱-۴  اهداف تحقیق.. ۶

۱-۵ سؤالات پژوهش… ۶

۱- ۶ قلمرو پژوهش… ۷

۱-۷ متغیرهای پژوهش… ۷

۱-۸ تعریف عملیاتی متغیرها ۸

۱-۹ ساختار پژوهش… ۹

فصل دوم : پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱  مقدمه. ۱۳

۲-۲ تعریف ERP. 14

۲-۳ مزایای پیاده سازی ERP. 14

۲-۴ زمینه های مشکل ساز در ERP. 16

۲-۵ روندهای جدید ERP. 18

۲-۶ چرا سازمانها به ERP نیاز دارند؟ ۱۹

۲-۷ ERP  و تکنولوژی.. ۲۰

۲-۸ عوامل مؤثر بر استقرار ERP. 20

۲- ۹ تعیین معیارهای انتخاب سیستم ERP. 23

۲-۱۰ سنجش موفقیت سیستم های اطلاعاتی.. ۲۵

۲-۱۱ بررسی مقالات بین المللی و تعیین CSFهای اولیه. ۲۵

۲-۱۲ مدلهای عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان. ۳۲

۲-۱۲-۱ مدل   Nah, Lou, Kuang. 32

۲-۱۲-۱-۱ سیستمهای کسب وکار وتکنولوژی اطلاعات مناسب موجود در سازمان. ۳۲

۲-۱۲-۱-۲  ارتباطات ۳۳

۲-۱۲-۱-۳  ترکیب سیستم کاری پروژهERP 33

۲-۱۲-۱-۴  قهرمان پروژه ۳۳

۲-۱۲-۱-۵  مدیریت پروژه ۳۴

۲-۱۲-۱-۶  حمایت وپشتیبانی مدیریت عالی سازمان ۳۴

۲-۱۲-۱-۷  توسعه،تست ومشکل زدایی نرم افراز ۳۴

۲-۱۲-۱-۸  برنامه و فرهنگ مدیریت تغییر ۳۵

۲-۱۲-۱-۹  طراح کسب وکار و آرمان ۳۵

۲-۱۲-۱-۱۰  نظارت و ارزیابی عملکرد ۳۵

۲-۱۲-۲  مدل Majed AL-mashari ,Abdullah AL-mudimigh ,Mohammad Zairi 36

۲-۱۲-۲-۱  مدیریت و رهبری.. ۳۶

۲-۱۲-۲-۲  آینده نگری و برنامه ریزی.. ۳۷

۲-۱۲-۲-۳  انتخاب بسته نرم افزاری ERP. 38

۲-۱۲-۲-۴  ارتباطات.. ۳۸

۲-۱۲-۲-۵ مدیریت فرآیند ۳۹

۲-۱۲-۲-۶  آموزش و تعلیم. ۳۹

۲-۱۲-۲-۷  مدیریت پروژه ۴۰

۲-۱۲-۲-۸  مدیریت سیستم های موجود در سازمان. ۴۰

۲-۱۲-۲-۹  یکپارچه سازی سیستم ERP. 41

۲-۱۲- ۲- ۱۰ آزمایش سیستم. ۴۱

۲-۱۲-۲- ۱۱  تغییرات فرهنگی و ساختاری.. ۴۲

۲-۱۲-۲-۱۲  مدیریت و ارزیابی عملکرد ۴۲

۲-۱۲-۳  مدل Somers and  Nelson. 43

۲-۱۲-۳-۱ پشتیبانی مدیریت عالی سازمان. ۴۵

۲-۱۲-۳-۲  قهرمان پروژه ۴۵

۲-۱۲-۳-۳  آموزش و تعلیم کاربر ۴۶

۲-۱۲-۳-۴  مدیریت انتظارات.. ۴۶

۲-۱۲-۳-۵  شراکت فروشنده- مشتری.. ۴۷

۲-۱۲-۳-۶  استفاده از ابزارهای توسعه فروشنده نرم افزار ۴۷

۲-۱۲-۳-۷  انتخاب ERP مناسب.. ۴۷

۲-۱۲-۳-۸  مدیریت پروژه ۴۸

۲-۱۲-۳-۹  کمیته راهبری.. ۴۸

۲-۱۲-۳-۱۰  استفاده از مشاوران. ۴۸

۲-۱۲-۳-۱۱  حداقل کردن سفارشی سازی.. ۴۹

۲-۱۲-۳-۱۲  تجزیه و تحلیل و تبدیل داده ها ۴۹

۲-۱۲-۳-۱۳  مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کاری.. ۴۹

۲-۱۲-۳-۱۴  تعریف معماری.. ۵۰

۲-۱۲-۳-۱۵  منابع تخصیص داده شده ۵۰

۲-۱۲-۳-۱۶  ترکیب تیم  پروژه ۵۰

۲-۱۲-۳-۱۷  مدیریت تغییر ۵۱

۲-۱۲-۳-۱۸  اهداف و مقاصد روشن.. ۵۱

۲-۱۲-۳-۱۹ آموزش فرآیندهای کسب و کار جدید. ۵۱

۲-۱۲-۳-۲۰  ارتباطات بین بخشی.. ۵۱

۲-۱۲-۳-۲۱  هماهنگی بین بخشی.. ۵۲

۲-۱۲-۳-۲۲  پشتیبانی مستمر فروشنده ۵۲

۲-۱۲-۴  مدل Holland and Light 52

۲-۱۲-۴-۱ عوامل استراتژیک… ۵۳

۲-۱۲-۴-۱-۱  آرمان کسب و کار ۵۴

۲-۱۲-۴-۱-۲  پشتیبانی مدیریت عالی.. ۵۴

۲-۱۲-۴-۱-۳  برنامه ریزی و زمان بندی پروژه ۵۴

۲-۱۲-۴-۱-۴  سیستمهای موجود (قدیمی) در سازمان. ۵۴

۲-۱۲-۴-۱-۵  استراتژی ERP. 54

۲-۱۲-۴-۲ عوامل تاکتیکی.. ۵۵

۲-۱۲-۴-۲-۱  پرسنل.. ۵۵

۲-۱۲-۴-۲-۲  مشاوره فروشنده نرم افزار ۵۵

۲-۱۲-۴-۲-۳  پیکربندی نرم افزار و مهندسی مجدد ۵۵

۲-۱۲-۴-۲-۴  پذیرش کاربر ۵۶

۲-۱۲-۴-۲-۵  نظارت و بازخورد ۵۶

۲-۱۲-۴-۲-۶  ارتباطات.. ۵۶

۲-۱۲-۴-۲-۷  مشکل زدایی.. ۵۶

۲-۱۲-۵  مدل   Pastor and Esteves 57

۲-۱۲-۵-۱ دیدگاه سازمانی.. ۵۸

۲-۱۲-۵-۱-۱  حمایت مدیریت عالی سازمان. ۵۸

۲-۱۲-۵-۱-۲  مدیریت تغییر سازمانی.. ۵۹

۲-۱۲-۵-۱-۳  مدیریت گسترده پروژه ۵۹

۲-۱۲-۵-۱-۴  ترکیب مناسب تیم پروژه ۵۹

۲-۱۲-۵-۱-۵  مهندسی مجدد جامع فرآیندهای کسب و کار ۵۹

۲-۱۲-۵-۱-۶  قهرمان پروژه ۶۰

۲-۱۲-۵-۱-۷  مشارکت کاربران. ۶۰

۲-۱۲-۵-۱-۸  اعتماد بین ذی نفعان پروژه ۶۰

۲-۱۲-۵-۱-۹  افراد متخصص و  مشاوران. ۶۱

۲-۱۲-۵-۱-۱۰  ارتباطات  قوی  داخلی و  خارجی.. ۶۱

۲-۱۲-۵-۱-۱۱  برنامه و زمان بندی مشخص پروژه ۶۱

۲-۱۲-۵-۱-۱۲  برنامه آموزشی مناسب.. ۶۲

۲-۱۲-۵-۱-۱۳  کاهش مشکل زدایی.. ۶۲

۲-۱۲-۵-۱-۱۴  استفاده مناسب از مشاوران. ۶۲

۲-۱۲-۵-۱-۱۵  تصمیم گیران قوی.. ۶۳

۲-۱۲-۵-۲  دیدگاه تکنولوژیکی.. ۶۳

۲-۱۲-۵-۲-۱  استراتژی مناسب پیاده سازی ERP. 63

۲-۱۲-۵-۲-۲  اجتناب از سفارشی سازی.. ۶۳

۲-۱۲-۵-۲-۳  نسخه مناسب از سیستم های ERP. 64

۲-۱۲-۵-۲-۴  پیکر بندی مناسب نرم افزار ۶۴

۲-۱۲-۵-۲-۵ سیستم های سنتی.. ۶۴

۲-۱۲-۶  مدل  Mohammad Zairi 64

۲-۱۲-۶ -۱  حمایت وپشتیبانی مدیریت عالی سازمان. ۶۶

۲-۱۲-۶ -۲  مورد کاری.. ۶۷

۲-۱۲-۶-۳  مدیریت تغییر ۶۷

۲-۱۲-۶-۴  مدیریت پروژه ۶۷

۲-۱۲-۶-۵ آموزش… ۶۸

۲-۱۲-۶-۶  ارتباطات.. ۶۸

۲-۱۲-۶-۷  ارزیابی سیستم موجود ۶۸

۲-۱۲-۶-۸  آرمان پروژه ۶۹

۲-۱۲-۶-۹ استراتژی پیاده سازی.. ۶۹

۲-۱۲-۶-۱۰  استخدام مشاوران. ۶۹

۲-۱۲-۶-۱۱  محک زنی.. ۷۰

۲-۱۲-۶-۱۲  تغییر فرآیند کسب و کارBPC   70

۲-۱۲-۶-۱۳ انتخاب نرم افزار ۷۰

۲-۱۲-۶-۱۴ رویکرد پیاده سازی.. ۷۱

۲-۱۲-۶-۱۵ آزمایش سیستم ۷۱

۲-۱۲-۶-۱۶ یکپارچه سازی سیستم ERP. 71

۲-۱۲-۷  مدل  Umble، Haft،Umble. 72

۲-۱۲-۷-۱ عوامل کلیدی  موفقیت.. ۷۲

۲-۱۲-۷-۱-۱ درک و فهم روشن از اهداف استراتژیک… ۷۲

۲-۱۲-۷-۱-۲  حمایت مدیریت عالی سازمان. ۷۲

۲-۱۲-۷-۱-۳  مدیریت پروژه ۷۳

۲-۱۲-۷-۱-۴ مدیریت تغییر سازمانی.. ۷۳

۲-۱۲-۷-۱-۵ تیم پیاده سازی.. ۷۴

۲-۱۲-۷-۱-۶  صحت داده ای.. ۷۴

۲-۱۲-۷-۱-۷  آموزش و تعلیم گسترده ۷۴

۲-۱۲-۷-۱-۸  اندازه گیری عملکرد ۷۵

۲-۱۲-۷-۱-۹  استفاده چند محلی از ERP. 75

۲-۱۲-۸  مدل www.Buker.com.. 76

۲-۱۲-۸-۱  آموزش… ۷۶

۲-۱۲-۸-۲  رهبری.. ۷۷

۲-۱۲-۸-۳  ارزش حاصل از پروژه ۷۷

۲-۱۲-۸-۴ اندازه گیری عملکرد ۷۷

۲-۱۲-۸-۵ مسئولیت سازمانی.. ۷۸

۲-۱۲-۸-۶ مدیریت تغییر ۷۸

۲-۱۲-۸-۷ سازمان پروژه ۷۸

۲-۱۲-۸-۸  فرآیندهای کسب وکار ۷۹

۲-۱۲-۸-۹ ارزیابی تکنولوژی.. ۷۹

۲-۱۲-۸-۱۰ برنامه ریزی پروژه ۷۹

۲-۱۲-۸-۱۰-۱ مأموریت.. ۸۰

۲-۱۲-۸-۱۰-۲ برنامه عملیاتی.. ۸۰

۲-۱۲-۸-۱۰-۳  برنامه پیاده سازی سیستم. ۸۰

۲-۱۲-۸-۱۰-۴  برنامه آموزش و تعلیم. ۸۰

۲-۱۲-۹  مدل  Yingjie. 80

۱-۲-۴  مدل مفهومی پژوهش… ۸۲

۲-۱۳ جمع بندی.. ۸۷

فصل سوم : مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

۳-۱ مقدمه. ۹۱

۳- ۲ روش پژوهش… ۹۱

۳-۳ جامعه آماری.. ۹۳

۳-۴ توصیف سایت جامعه آماری.. ۹۴

۳-۵  نمونه آماری.. ۹۴

۳-۶  روش گردآوری داده ها ۹۴

۳-۷  توصیف پرسشنامه. ۹۵

۳- ۸  روایی و پایایی پرسش نامه. ۹۶

۳-۸۱ روایی پرسشنامه. ۹۷

۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه. ۹۷

۳- ۹  روش تحلیل داده ها ۹۸

۳-۹-۱  آمار توصیفی.. ۹۸

 

۳-۹-۲  آمار تحلیلی.. ۹۸

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۴-۱ مقدمه. ۱۰۳

۴-۲  آمارهای جمعیت شناختی.. ۱۰۴

۴-۲-۱ تجزیه و تحلیل داده های مربوط به جنسیت.. ۱۰۴

۴-۲-۲ تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سابقه کار ۱۰۶

۴-۲-۳ تجزیه و تحلیل داده های مربوط به حسب تحصیلات.. ۱۰۸

۴-۲-۴  تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سمت سازمانی.. ۱۱۰

۴-۳٫ آمارهای توصیفی.. ۱۱۲

۴-۳  آمارهای تحلیلی.. ۱۱۸

۴-۳-۱ استخراج عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی ERP. 119

۴-۴ استخراج مجموعه عوامل نهایی از طریق دوران. ۱۲۲

۴-۵ اهمیت رتبه ای عوامل.. ۱۲۳

۴-۶ مدل نهایی پژوهش… ۱۲۴

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۵

۵-۱ مقدمه. ۱۲۷

۵-۲ نتیجه گیری.. ۱۲۷

۵-۳ اهمیت رتبه ای عوامل.. ۱۲۸

۵-۴ سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین.. ۱۲۹

۵-۵ محدودیت های پژوهش… ۱۳۰

۵-۶  پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش… ۱۳۱

۵-۷  توصیه به پژوهشگران آتی.. ۱۳۳

فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۷

ضمائم و پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷

فهرست جدول ها

عنـــوان                                                                                                                صفحـــه

جدول ۲-۱: مجموعه مهمترین موانع کاربرد فناوری اطلاعات.. ۲۱

جدول ۲-۲: مهم ترین معیارهای انتخاب ERP در پژوهش های پیشین.. ۲۴

جدول ۲-۳: CSFهای اولیه بدست آمده از مطالعه ادبیات.. ۲۶

جدول ۲-۴ : ماخذ CSFهای اولیه. ۲۷

جدول ۲-۵ : عوامل بحرانی موفقیت سیستم ERP……………………………………………………………………………………………………………44

جدول ۲-۶ : عوامل بحرانی موفقیت در مراحل پروژه ERP………………………………………………………………………………………………..66

جدول ۲-۷: CSFهای مدل پژوهشی مورد استفاده و منابع آن. ۸۳

جدول ۳-۱: مقیاس لیکرت پرسشنامه. ۹۵

جدول ۳-۲:  ضریب پایایی عناصر پرسشنامه ERP. 98

جدول ۴-۱: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت.. ۱۰۵

جدول ۴-۲: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار ۱۰۶

جدول ۴-۳ : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. ۱۰۸

جدول ۴-۴: فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سمت سازمانی.. ۱۱۰

جدول ۴-۵: آمارهای توصیفی شاخص های عامل اول. ۱۱۲

جدول ۴-۶: آمارهای توصیفی شاخص های عامل دوم. ۱۱۴

جدول ۴-۷: آمارهای توصیفی شاخص های عامل سوم. ۱۱۵

جدول ۴-۸: آمارهای توصیفی شاخص های عامل چهارم. ۱۱۶

جدول ۴-۹: آمارهای توصیفی شاخص های عامل پنجم. ۱۱۷

جدول ۴-۱۰:  نتایج آزمون کرویت بارتلت وKMO.. 118

جدول ۴-۱۱: عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان. ۱۱۹

جدول ۴-۱۲: اهمیت رتبه ای عوامل تأثیر گذار ۱۲۳

فهرست نمودارها

عنـــوان                                                                                                              صفحـــه

نمودار ۴-۱ : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت.. ۱۰۵

نمودار ۴-۲ : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سابقه کار ۱۰۷

نمودار ۴-۳ : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تحصیلات.. ۱۰۹

نمودار ۴-۴ : فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سمت سازمانی.. ۱۱۱

نمودار ۴-۵ : مدل نهایی پژوهش (عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز ERP) 124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنـــوان                                                                                                              صفحـــه

شکل ۲-۱ :  زمینه های مشکل آفرین در سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………….۱۷

شکل ۲-۲ :  مدلسازی جریان اطلاعات برای کل سازمان. ۱۹

شکل ۲ -۳ :  اندازه گیری موفقیت سیستم های اطلاعاتی.. ۲۵

شکل ۲-۴  :طبقه بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی موفق پروژه های ERP. 32

شکل ۲-۵ :  طبقه بندی عوامل بحرانی ERP. 36

شکل ۲-۶ :  مدل فاکتورهای بحرانی موفقیت با عوامل استراتژیکی و تاکتیکی.. ۵۳

شکل ۲-۷ :  عوامل کلیدی موفقیت ERP. 58

شکل ۲-۸ :  عوامل بحرانی موفقیت و سطوح ارتباطات.. ۶۵

شکل ۲-۹ :  هرم آموزش… ۷۷

شکل ۲-۱۰ :  سازمان پروژه ۷۹

شکل ۲-۱۱ :  مدل مفهومی پژوهش… ۸۸

شکل ۳-۱:  مدل پیاز تحقیق.. ۹۲

شکل ۵-۱ :  عوامل کلیدی مؤثر بر استقرار ERP. 129

 

 

 ۱-۱مقدمه

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم و گرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم
کرد (دکتر نوردال، رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری: پیام مدیریت).

جهانی شدن رقابت سازمانها و شرکت ها جهت عرضه محصولات و خدمات خود، آنها را ناگزیز به پیوستن به بازارهای جهانی کرده است. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات در سازمان دارد و از شروط اصلی پیوستن به بازار جهانی است، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) است. این سیستم هم اکنون به عنوان جدیدترین و مؤثرترین ابزار برنامه ریزی کل منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام بهم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یک سازمان را با نگرشی فرایندی (در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه سازی تمام عملیات) برآورده می کند. ERP با یک نگاه متفاوت روند کلیه فعالیتهای شرکتها را از حالت وظیفه گرایی به فرایند محوری تغییر جهت می دهد.

پیاده سازی ERP علاوه بر پر هزینه و وقت گیر بودن با ایجاد تغییرات بنیادین در فرایندها باعث ایجاد تنشهایی در اکثر بخشهای سازمان می شود که اگر سازمان بدون توجه و اطلاع از مشکلات و چالشهایی که هنگام پیاده سازی ERP با آنها مواجه خواهد شد، اقدام به پیاده سازی کند، قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.

۱-۲ بیان مسئله

بر اساس برنامه های چهارم و پنجم توسعه، دولت موظف است، نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی­ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، زمینه نوسازی و بازسازی سیاست ها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی را جهت رفع نیاز های کشور با عنایت به فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی فراهم نماید.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) قصد دارد در چارچوب ماموریت سازمانی خود یعنی تحقیقات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاست های فوق الذکر را در تدوین برنامه های خود مد نظر قرارداده و به یکپارچه سازی اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمانی اقدام کند. زیرا نبود یکپارچگی اطلاعات در سازمان، بخشهای مختلف را تبدیل به جزایری مستقل از هم کرده و نبود توزیع مناسب و یکپارچه اطلاعات بین اجزای مختلف باعث شده است که هر بخشی تنها به بهینه کردن منافع خود بیندیشد. ERP یکی از فناوریهای بسیار پیشرفته برای یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی در سازمان است، اما سازمانهای مختلف در پیاده سازی آن شکست های قابل توجهی را تجربه کرده اند (سوه، کین و تای یاپ[۱]، ۲۰۰۲؛ و ریبرز و اسکو[۲]، ۲۰۰۰). از این رو، دغدغه خاطر مسئولین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات شناسایی عوامل کلیدی در پیاده سازی موفقیت آمیز آن است تا از شکست احتمالی پروژه اجتناب کنند.

همانگونه که استیوز و پاستور[۳] (۲۰۰۲) بیان کرده اند با وجود اینکه اجرای ERP مزایای مشهود و غیرمشهودی برای سازمان دارد، اما چگونگی پیاده سازی آن یکی از مسائل کلیدی در مدیریت سازمانهاست. اجرای موفقیت آمیز ERP مستلزم شناسایی عوامل بازدارنده و جلوبرنده است. از این رو، لازم است در استقرار چنین سیستمی بر شرایط وضعی خاص سازمانها متمرکز شویم. استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی فرایند بسیار پیچیده ای است که علیرغم تلاش اندیشمندان و پژوهشگران برای شفاف سازی آن (بنگی، شارما و گودلا[۴]، ۱۹۹۹؛ هولند و لایت[۵]، ۱۹۹۹؛ هونگ و کیم[۶]، ۲۰۰۲؛ سامرز و نلسون[۷]، ۲۰۰۱)، جنبه های مجهول و مبهم آن نیازمند بررسی مجدد است. یکی از این جنبه های مجهول فقدان مدل های بومی و نامشخص بودن عوامل کلیدی تاثیرگذار است. ضروری است با تجمیع تحقیقات صورت گرفته و آزمون آنها در شرایط وضعی سازمانهای دولتی و غیردولتی مدل هایی را احصاء کرد که از برازش بالایی برای تبیین شرایط بومی کشور برخوردار باشد. بنابراین، این تحقیق در پی شناسایی عوامل مؤثر در پیاده سازی موفقیت آمیز ERP در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که مسئله اصلی این تحقیق محسوب می­شود.

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

همه کسب وکارها نیاز اساسی به پردازش عملیات دارند. از این رو، سازمانها سیستم های کاربردی مختلفی را برای وظایف گوناگون ایجاد می­کنند، اما در اکثر موارد این سیستم های کاربردی به صورت جزیره ای ایجاد می­شوند. ایجاد سیستم های جزیره­ای توسط سازمان­ها به دلایل مختلف قابل توجیه است. یک دلیل این است که سیستم ها اغلب از واحدهای وظیفه­ای سازمان پیروی می کردند؛ و هیچ دستورالعمل مدیریتی برای یکپارچه سازی وظایف وجود ندارد. امروزه، متناسب با رقابتی شدن فضای کسب و کار، سیستمی طراحی شده است که تمام عملیات اصلی سازمان­های مختلف را مدیریت کند و این مجموعه نرم افزاری به­عنوان بسته برنامه­ریزی منابع سازمانی (ERP) شناخته می شوند.

هرچند مطالعه در خصوص چگونگی استقرار ERPدر کشورهای صنعتی از دهه گذشته شروع شده است، اما گستره آن با در نظر گرفتن فرهنگ های مختلف در حدی نیست که بتوان به حکم کلی و فراگیر در این خصوص دست یافت. درضمن، در خصوص شناسایی عوامل مؤثر در استقرار ERP در بین نظریه پردازان اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برادفورد[۸] (۲۰۰۳) با رویکرد مدیریتی عوامل مؤثر در استقرار ERP را بررسی کرده است، در حالیکه لو و کوانگ[۹] (۲۰۰۱) بر جنبه های نرم افزاری در استقرار ERP تأکید دارد. بنابراین، تحقیقاتی از این دست می تواند در ترمیم شکاف پژوهشی در خصوص پیاده سازی موفقیت آمیز ERP کارساز باشد.

اکنون که به دلیل شکل گیری فضای اَبَر رقابتی، دستگاه های اجرایی ناچار هستند در مسیر استقرار کسب و کار الکترونیکی حرکت کنند، مطالعه و بررسی در خصوص عوامل مؤثر بر استقرار سازوکارهای مختلف کسب و کار الکترونیکی از جمله برنامه­ریزی منابع سازمانی (ERP) یک ضرورت اجتناب ناپذیر است تا بتوان برمبنای عوامل تاثیرگذار، سازوکارهای مدیریتی مناسبی را طراحی و بکار گرفت و این امر میزان نیاز به تحقیق در خصوص استقرار موفقیت آمیز ERP را نشان می دهد.

به علت تفاوت در شرایط محیطی کشورهای مختلف، این احتمال را نباید نادیده گرفت که ممکن است تمامی عوامل مؤثر مطرح شده در ادبیات برنامه­ریزی منابع سازمانی (ERP) در شرایط فرهنگی و اجتماعی بخش دولتی ایران، نقش تعیین کننده ای در استقرار ERP نداشته باشند. بنابراین، یافته­های چنین پژوهش هایی هم از نظر علمی و هم کاربردی قابل توجه است و نمی­توان پیشاپیش در خصوص سازگاری آن با دیگر یافته های پژوهشی قضاوت کرد زیرا شرایط یک سازمان منحصر به فرد است. از این رو، این احتمال را نباید از نظر دور داشت که یافته های این پژوهش در غنای ادبیات ERP و همچنین راهنمای عملی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای برنامه ریزی استقرار بسیار اثر گذار باشد. به طور کلی، در اهمیت این پژوهش همین بس که یافته های آن می تواند در تدوین خط مشی های اداری برای استقرار ERP بسیار کارساز باشد.

۱-۴  اهداف تحقیق

اهداف علمی:

ارتقای دانش بومی کشور در زمینه استقرار موفقیت آمیز برنامه­ریزی منابع سازمانی (ERP) با امعان نظر در شرایط وضعی سازمان های ایرانی است.

اهداف کاربردی :

هدف این پژوهش شناخت عوامل کلیدی مؤثر در پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم ERP  در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) و تعیین اهمیت رتبه ای هریک از عوامل تاثیرگذار است.

[۱] -Soh, Kien & Tay-Yap

[۲] – Ribbers & Schoo

[۳] – Esteves & Pastor

[۴] – Bingi, Sharma & Godla

[۵] – Holland & Light

[۶] – Hong & Kim

[۷] – Somers & Nelson

[۸] -Bradford

[۹] -Lou & Kuang

تعداد صفحه :۱۸۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com