پایان نامه سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی – عملکردی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش : شهرسازی- برنامه­ریزی شهری

عنوان : بررسی سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی – عملکردی

دانشکده هنر و معماری

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته

شهرسازی- برنامه ­ریزی شهری

 

 

 

بررسی سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی – عملکردی

 

 

استاد راهنما

دکتر محمدرضا بذرگر

 

 

 

شهریور ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

بررسی سیر تحول و شاخت عناصر مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان

و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی – عملکردی

 

 

 

مطالعه و شناخت مولفه ها و عوامل موثر در شکل گیری شهرها، از مهمترین مباحثی است که از گذشته های دور توجه  اندیشمندان زیادی در رشته های مرتبط را به خود معطوف داشته است. ساخت هر شهر از یک سو نمایانگر هماهنگی کالبدی و از سوی دیگر گویای چگونگی جریان فعالیتهای اصلی شهر می باشد. امروزه عدم انسجام ساختار شهر با گسترش شبکه ارتباطی و تسلط خودرو در شهرهای ما به حدی افزایش یافته که زندگی اجتماعی بیش از گذشته در معرض خطر قرار گرفته است. این عوامل به تدریج باعث تضعیف استخوانبندی شهر شده و در نهایت موجب تکه تکه شدن آن می­شود. با توجه به اهمیت نقش عناصر و پیکره­های ساختاری شهر در انسجام فضایی-کالبدی ، پژوهش درصدد است مفهوم استخوانبندی را با تاکید بر عناصر اصلی شکل دهنده ساختار شهر تبیین نماید و تاثیر این عناصر را در ایجاد یک کلیت منسجم در شهر شمالی گرگان، مورد مطالعه قرار دهد. باتوجه به این هدف، نیاز به ارائه فرآیندی­ است که در ابتدا استخوانبندی شهر شناخته شده و روند شکل گیری و عناصر موثر در این امر مورد بررسی قرار گیرد و درنهایت با بهره گرفتن از تحلیل مولفه ها و پیوستگی عناصر شکل دهنده ساختار شهر، به الگویی دست یافته شود که ساماندهی عملکردی – فعالیتی محدوده استخوانبندی اصلی شهر و در نهایت کلیت شهر تضمین گردد. برای این منظور، ابتدا به تحلیل نظریات پیرامون ساخت اصلی شهر پرداخته شد و با اخذ معیارها و قانونمندی های کلی ساماندهی استخوانبندی اصلی شهر، به چارچوب نظری شناخت استخوانبندی شهر گرگان به همراه معیارهای اصلی شناخت این کلیت دست یافته شد.  نتایج این مطالعه حاکی از این امر می­باشد که شبکه ارتباطی مهمترین عنصر پیوند دهنده میان عناصر اصلی شهر می باشد و عناصر اداری و تجاری موجب پیدایش هسته های جدید درساخت شهر می باشد.

 

واژه های کلیدی : ساختارگرایی، استخوانبندی اصلی، شهر گرگان، ساماندهی فعالیتی – عملکردی استخوانبندی

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                            صفحه

 

فصل اول: مقدمه

۱-۱- کلیات………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲-  طرح مسئله………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷

۱-۵- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶- فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۷- روش تحقیق پژوهش………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۸- مراحل تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………….. ۱۷

۱-۱۰- جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری………………………………. ۱۷

۱-۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………… ۱۸

 

فصل دوم: مفاهیم، نظریه ها، رویکرد

۲-۱  مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲ تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۱ ساخت……………………………………………………………………………………… ۲۱

عنوان                                                                            صفحه

 

۲-۲-۲ اسکلت اصلی…………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۳ ساختارگرایی …………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۳ نظریات ساخت و ساخت اصلی …………………………………………………………… ۲۵

۲-۳-۱ ساخت و ساختار فضایی در شهر ………………………………………………….. ۲۶

۲-۳-۲ دیدگاه­های اساسی در ارتباط با ساختار فضایی …………………………….. ۲۷

۲-۴ انگاره ها ……………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۵ مزایا و معایب طراحی بر اساس استخوان­بندی اصلی شهر…………………….. ۵۴

۲-۶ جمع بندی نظریه های ساختار اصلی شهر (Main Structure)……………… 57

۲-۷ بخش دوم : بررسی مصادیق و نمونه ­های موردی کاربردی استخوانبندی در شهرهای ایران و جهان……………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۷-۱  قسمت اول : بررسی تجارب طراحی بر اساس استخوانبندی اصلی در ایران …………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۸ بخش سوم : جمع­بست مبانی نظری و تدوین چارچوب نظری پژوهش….. ۸۵

۲-۸-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………. ۸۵

۲-۸-۲ تدقیق معیارهای شناخت استخوان بندی اصلی شهر……………………. ۸۷

۲-۸-۳ معیارهای شناخت استخوانبندی اصلی شهر…………………………………. ۸۹

 

فصل سوم: پیش درآمد مورد پژوهی و روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۳-۲ نگاهی اجمالی به موقعیت شهرستان و شهر گرگان……………………………. ۱۰۵

۳-۲-۱- تاریخچه استراباد( شهرستان گرگان کنونی ) …………………………. ۱۰۶

۳-۲-۲- شهر گرگان …………………………………………………………………………. ۱۰۷

۳-۳ شناخت بستر طبیعی شهر گرگان ……………………………………………………. ۱۰۸

۳-۳-۱ عوارض طبیعی و مصنوعی شهر………………………………………………. ۱۰۹

 

عنوان                                                                            صفحه

 

۳-۴ دوره های تاریخی رشد و تحول شهر…………………………………………………. ۱۱۴

۳-۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۳-۴-۲- وجه تسمیه شهر گرگان (استرآباد قدیم)……………………………….. ۱۱۵

۳-۴-۳- تاریخچه……………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۳-۴-۳-۱- شهر گرگان (استرآباد قدیم) قبل از اسلام …………………….. ۱۱۶

۳-۴-۳-۲- شهر گرگان (استرآباد قدیم) در دوره پس از اسلام ……….. ۱۱۷

۳-۴-۴- بافت و سازمان شهری ………………………………………………………….. ۱۳۵

۳-۵ کاربری ها و کارکردهای شهری………………………………………………………… ۱۳۷

۳-۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………. ۱۳۷

۳-۵-۲- نحوه استفاده از اراضی شهر ………………………………………………….. ۱۳۷

۳-۵-۲-۱-  مطالعه کاربری اراضی ………………………………………………… ۱۳۷

۳-۶ شبکه معابر شهر………………………………………………………………………………. ۱۴۲

۳-۶-۱- مفاهیم و تعاریف سلسله مراتب شبکه معابر…………………………….. ۱۴۳

۳-۶-۲-  سلسله مراتب شبکه معابر گرگان…………………………………………… ۱۴۴

۳-۶-۳- بررسی وضعیت ساختار شبکه معابر ……………………………………….. ۱۴۶

۳-۷ جمع­بندی شناخت شهر گرگان………………………………………………………… ۱۴۹

۳-۷-۱ بررسی تحقق توسعه کالبدی ………………………………………………….. ۱۴۹

۳-۷-۲ دلایل انتخاب شهر گرگان……………………………………………………….. ۱۵۱

۳-۸ بررسی سیاست های طرح های فرادست …………………………………………….. ۱۵۱

۳-۸-۱ طرح جامع ناحیه ای استان گلستان………………………………………… ۱۵۲

۳-۸-۲ طرح جامع و تفصیلی سال ۱۳۷۵ طرح و معماری……………………. ۱۵۳

۳-۸-۳ طرح جامع سال ۱۳۹۰ مهندسین مشاور پارت…………………………. ۱۵۵

۳-۸-۴ جمع­بندی بررسی طرح­های فرادست……………………………………….. ۱۵۶

۳-۹ تبیین فرآیند شناخت استخوانبدی شهر گرگان…………………………………. ۱۵۷

عنوان                                                                            صفحه

 

فصل چهارم: تحلیل شهر گرگان بر اساس استخوانبندی اصلی

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۱۶۱

۴-۲ روند شناخت استخوانبندی اصلی …………………………………………………….. ۱۶۳

۴-۳ شناخت استخوانبندی اصلی بر اساس معیارها  …………………………………. ۱۶۴

۴-۳-۱ : عوامل محدوده کننده یا مانع ……………………………………………….. ۱۶۴

۴-۳-۲ : معیار ثبات ( پایداری درطول زمان )……………………………………… ۱۷۱

۴-۳-۲-۱ : دوره های تاریخی در عملکردهای شهری ……………………….. ۱۷۱

۴-۳-۳ : مقیاس عملکردی و کالبدی عناصر………………………………………… ۲۰۴

۴-۳-۴ : عناصر و فضاهای تسهیل کننده روابط اجتماعی……………………… ۲۰۷

۴-۳-۵ : عرصه های مهم و تأثیرگذار فعالیتی و کارکردی…………………….. ۲۱۴

۴-۳-۶ : شبکه ترکیبی گذرها شامل مراکز و محورها……………………………. ۲۲۶

۴-۳-۶-۱- شناخت وضعیت کلی شبکه معابر شهر ………………………….. ۲۲۶

۴-۳-۶-۲- شناسایی شبکه اصلی گذرهای ارتباطی پایدار در طول تاریخ ……………………………………………………………………………………………………. ۲۲۸

۴-۳-۶-۳- شناسایی حجم تردد در شبکه معابر اصلی………………………. ۲۳۱

۴-۳-۶-۴- مراکز و گره های ترافیکی……………………………………………… ۲۳۳

۴-۳-۷ : نشانه های شهری و جنبه های نمادین…………………………………… ۲۳۶

۴-۳-۷-۱- شناسایی نشانه های شهری…………………………………………… ۲۳۷

۴-۳-۷-۲- شناسایی نمادهای شهری……………………………………………… ۲۳۸

۴-۳-۷-۳-  تحلیل تاثیر نشانه ها بر شهر………………………………………… ۲۳۹

۴-۳-۷-۴- تحلیل تاثیر نمادها بر استخوانبندی شهر………………………… ۲۴۰

۴-۴ شناخت استخوانبندی موجود شهر گرگان…………………………………………. ۲۴۲

۴-۴-۱ : شناخت الگوی توسعه و تحول استخوانبندی اصلی شهر گرگان…. ۲۴۵

۴-۴-۲ : ارزیابی الگو موجود فعالیتی استخوانبندی شهر………………………… ۲۴۸

عنوان                                                                            صفحه

 

۴-۴-۳ : ارزیابی الگوی شبکه گذرهای استخوانبندی شهر در وضع موجود. ۲۴۹

۴-۵ جمع بندی فصل شناخت و تحلیل استخوانبندی شهر گرگان…………….. ۲۵۱

 

فصل پنجم: طراحی استخوانبندی اصلی و ارائه الگوی ساماندهی عملکری فعالیتی

۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۲۵۳

۵-۲ تحلیل استخوانبندی شهر گرگان………………………………………………………. ۲۵۴

۵-۳ تدوین راهبرد جهت دستیابی به الگوی پیشنهادی…………………………….. ۲۵۸

۵-۳-۱- تدوین راهبرد به کمک SWOT  …………………………………………… ۲۵۸

۵-۳-۲- تدوین جدول سوات (SWOT)………………………………………………. 259

۵-۳-۳- استخراج راهبردها ……………………………………………………………….. ۲۶۵

۵-۴ ارائه ایده کلی ساماندهی استخوانبندی اصلی شهر……………………………… ۲۶۶

۵-۴-۱- الگوی توسعه فیزیکی …………………………………………………………… ۲۶۷

۵-۴-۱-۱- الگوی های توسعه……………………………………………………….. ۲۶۷

۵-۴-۱-۲- انتخاب الگوی مناسب توسعه استخوانبندی…………………… ۲۶۹

۵-۴-۱-۳- پیشنهاد الگو ………………………………………………………………. ۲۷۰

۵-۴-۲- الگوی توزیع فعالیتی – عملکردی………………………………………….. ۲۷۰

۵-۴-۲-۱-  الگوهای شکل یابی مراکز فعالیتی………………………………….. ۲۷۰

۵-۴-۲-۲- الگوی پیشنهادی توزیع عرصه های فعالیتی…………………….. ۲۷۳

۵-۴-۳- الگوی شبکه گذرها……………………………………………………………….. ۲۷۴

۵-۴-۳-۱- الگوهای پیشنهادی شبکه گذرها………………………………….. ۲۷۴

۵-۴-۳-۲-انتخاب الگوی مناسب شبکه گذر…………………………………… ۲۷۵

۵-۵ پیاده سازی الگوی پیشنهادی……………………………………………………………. ۲۷۶

۵-۶ تحقق اهداف پژوهش……………………………………………………………………….. ۲۸۰

عنوان                                                                            صفحه

 

۵-۷ پاسخ به سوالات پژوهش………………………………………………………………….. ۲۸۱

۵-۸ بیان یافته ­های پژوهش……………………………………………………………………. ۲۸۲

 

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. ۲۸۳

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………. ۲۹۱

منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………. ۲۹۳

 

پیوست

پیوست شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۹۵

پیوست شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۳۰۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                            صفحه

 

(جدول شماره ۱ -۱) تجارب داخلی در خصوص استخوانبندی شهر و ساختار اصلی

در ایران…………………………………………………………………………………………………………… ۸

(جدول شماره ۱-۲ ) برنامه زمان بندی انجام پژوهش………………………………………. ۱۵

( جدول شماره ۲- ۱ ) مزایا و معایب ساماندهی شهر بر اساس استخوانبندی اصلی……………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

( جدول شماره ۲-۲ ) نظریه های موجود پیرامون ساختار اصلی شهر………………… ۵۷

( جدول شماره ۲- ۳ ) ویژگی های استخوانبندی شهر اصفهان در دوره های تاریخی…………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

( جدول شماره ۲-۴ ) ویژگی­های استخوانبندی شهر شیراز در دوره­های تاریخی.. ۶۹

­جدول شماره ۲-۵: ویژگی های محتوایی استخوانبندی شهر– مشخصات عملکردی……………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

جدول شماره ۲-۶ : ویژگی های محتوایی استخوانبندی شهر– مشخصات کالبدی ۷۴

جدول شماره ۲-۷ : ویژگی های محتوایی استخوانبندی شهر– مشخصات بصری و هماهنگی فرمها………………………………………………………………………………………………. ۷۵

( جدول شماره ۲-۸ ) مشخصات طرح فیلادلفیا……………………………………………….. ۸۰

(جدول شماره ۲-۹ ) مشخصات طرح خلیج توکیو اثر تانگه………………………………. ۸۳

( جدول شماره ۲-۱۰ ) تحلیل دیدگاه­های محققین پیرامون معیارهای شناخت ساخت اصلی شهر………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

( جدول شماره ۲-۱۱ ) قانونمندی­های ساماندهی استخوانبندی اصلی شهر – ویژگی­های کالبدی…………………………………………………………………………………………………… ۸۶

 

عنوان                                                                            صفحه

 

( جدول شماره ۲-۱۲ ) قانونمندی­های کلی ساماندهی استخوانبندی اصلی– ویژگی­های عملکردی………………………………………………………………………………………………… ۹۹

( جدول شماره ۲-۱۳ ) قانونمندی­های کلی ساماندهی استخوانبندی اصلی شهر ۱۰۰

( جدول شماره ۲-۱۴ ) نحوۀ سنجش معیارهای شناخت استخوانبندی اصلی شهر…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

( جدول شماره ۳-۱ ) مساحت، درصد تشکیل دهنده از کل مساحت شهر و سرانه کاربریهای شهری………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

(جدول شماره ۴-۱ ) تغییر و تحولات کالبدی شهر گرگان در طول زمان………… ۱۷۲

( جدول شماره ۴-۲ ) عناصر و کاربری­های تحت تحول شهر در طول تاریخ…….. ۱۷۹

( جدول شماره ۴-۳ ) سطح عملکرد عناصر مهم و حیاتی فعالیتی شهر گرگان… ۲۰۳

( جدول شماره ۴-۴ ) عناصر و فضاهای تسهیل کننده روابط اجتماعی……………. ۲۱۰

جدول شماره ۴-۵ : عناصر و عملکردهای تسهیل کننده روابط اجتماعی به ترتیب اولویت

در شهر………………………………………………………………………………………………………… ۲۱۱

( جدول شماره ۴-۶ ) وضعیت تولید سفر در نواحی ترافیکی شهر گرگان……….. ۲۲۱

( جدول شماره ۴-۷ ) سهم سفرهای مختلف در سفرهای جذب شده به نواحی ترافیکی

شهر گرگان…………………………………………………………………………………………………. ۲۲۲

( جدول شماره ۴-۸ ) سهم وسایل نقلیه مختلف در سفرهای شهر گرگان و

وسایل نقلیه فعال………………………………………………………………………………………… ۲۲۲

( جدول شماره ۴-۱۰ ) نمادها و المانهای شهری گرگان………………………………… ۲۳۸

( جدول شماره ۴-۱۱ ) تاثیر نشانه­های شهری و عناصر نمادین بر استخوانبندی

شهر گرگان…………………………………………………………………………………………………. ۲۴۰

( جدول شماره ۴-۱۲ )  الگوهای تحول استخوانبندی شهر گرگان در دوره های تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴۶

جدول شماره ۴-۱۳ : اطلاعات شبکه معابر شهر گرگان بر اساس Space Syntax 250

( جدول شماره ۵-۱ ) ایدئوگرام کلی جدول SWOT …………………………………….. 259

( جدول شماره ۵-۲ ) ماتریس swot معیار عوامل محدود کننده…………………….. ۲۶۱

عنوان                                                                            صفحه

 

( جدول شماره ۵-۳ ) ماتریس swot معیار مقیاس عملکردی عناصر……………… ۲۶۱

( جدول شماره ۵-۴ ) ماتریس swot معیار عوامل پایدار در طول زمان……………. ۲۶۲

( جدول شماره ۵-۵ ) ماتریس swot معیار عناصر و فضاهای تسهیل کننده

روابط اجتماعی……………………………………………………………………………………………. ۲۶۲

( جدول شماره ۵-۶ ) ماتریس swot معیار عرصه های مهم و تأثیرگذار فعالیتی

و کارکردی………………………………………………………………………………………………….. ۲۶۳

( جدول شماره ۵-۷ ) ماتریس swot معیار نشانه های شهری و شبکه نمادین…. ۲۶۳

( جدول شماره ۵-۸ ) ماتریس swot معیار شبکه ترکیبی گذرها شامل مراکز و محورها……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶۴

( جدول شماره۵-۹ ) معیارهای انتخاب الگوی مناسب شبکه گذرها………………… ۲۷۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

 

 

عنوان                                                                            صفحه

 

(تصویر شماره ۱-۱) فرمول محاسب حجم نمونه کوکران………………………………….. ۱۸

(تصویر شماره ۲-۱ ( عناصر ۵ گانه خوانایی لینچ……………………………………………… ۴۳

(تصویر شماره ۲-۲) تئوری­های طراحی راجر ترانسیک…………………………………….. ۴۵

تصویر شماره ۲-۳ : شهر اصفهان و میدان نقش جهان………………………………………. ۶۳

( تصویر شماره ۲-۴ ) عوامل موثر در ساختار فضایی شیراز……………………………….. ۶۸

( تصویر شماره ۲-۴ ) نقشه تئوتیهواکان…………………………………………………………… ۷۶

( تصویر شماره ۲-۵ ) شهر فیلادلفیا، ۱۶۸۳ اجرا شده توسط هلم…………………….. ۷۷

( تصویر شماره ۲-۶ ) ایده ساختاری طرح توماس هلم……………………………………… ۷۸

( تصویر شماره ۲-۷ ) استخوانبندی شهر فیلادلفیا…………………………………………… ۷۹

( تصویر شماره ۲-۸ ) طرح فیلادلفیا……………………………………………………………….. ۸۱

( تصویر شماره ۲-۹ ) طرح فیلادلفیا……………………………………………………………….. ۸۱

تصویر شماره ۲-۱۰: ایده اصلی طرح……………………………………………………………….. ۸۱

تصویر شماره ۲-۱۱: طرح اجرا شده…………………………………………………………………. ۸۱

( تصویر شماره ۲-۱۲ ) موقعیت خلیج توکیو……………………………………………………. ۸۲

( تصویر شماره ۲-۱۳ ) ایده ساختاری طرح خلیج توکیو…………………………………… ۸۴

( تصویر شماره ۲-۱۴ ) طرح خلیج توکیو – تانگه…………………………………………….. ۸۴

( تصویر شماره ۲-۱۵ ) عوامل محدود کننده……………………………………………………. ۸۹

( تصویر شماره ۲-۱۶ ) پایداری در طول زمان………………………………………………….. ۹۰

عنوان                                                                            صفحه

 

( تصویر شماره ۲- ۱۷ ) فضاهای تسهیل کننده روابط اجتماعی………………………… ۹۲

( تصویر شماره ۲-۱۸ ) عرصه های  تأثیرگذار فعالیتی و کارکردی…………………….. ۹۳

( تصویر  شماره ۲-۱۹ ) الگوی گستره و محور………………………………………………… ۹۴

( تصویر۲-۲۰ ) نشانه های شهری و نمادین…………………………………………………….. ۹۵

( تصویر شماره ۳-۱ ) پارک جنگلی ناهارخوران……………………………………………… ۱۱۰

( تصویر شماره ۳-۲ ) منظر شهر از ارتفاعات هزارپیچ…………………………………….. ۱۱۱

( تصویر شماره ۳-۳ ) پارک جنگلی النگ دره………………………………………………… ۱۱۲

( تصویر شماره ۳-۴ ) مناره مسجد جامع گرگان – مربوط به دوران سلجوقی…… ۱۱۹

( تصویر شماره ۳-۵ ) تپه قلعه خندان گرگان – دارای ثبت اثر ملی………………… ۱۲۳

( تصویر شماره ۳-۶ ) الگوی تجریدی پیشنهادی طرح جامع سال ۱۳۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۵۳

تصویر شماره ۴-۱ : فضاهای برخوردار از روابط اجتماعی شهر گرگان………………. ۲۱۲

تصویر شماره  ۴-۲ : المانها و نمادهای شهری گرگان……………………………………… ۲۳۹

( تصویر شماره ۴-۳ ) تحلیل پیوستگی شبکه معابر مرکزی شهر گرگان………….. ۲۴۹

( تصویر شماره ۵-۱ ) الگوی شماتیک فعالیتی شهر گرگان…………………………….. ۲۵۵

( تصویر شماره ۵-۲ ) الگوی شماتیک استقرار عرصه­های فعالیتی نسبت به

استخوانبندی شهر……………………………………………………………………………………….. ۲۵۶

( تصویر شماره ۵-۳ ) الگوی شماتیک توسعه محدوده استخوانبندی شهر گرگان ۲۶۸

( تصویر شماره ۵-۴ ) الگوی فعالیتی تکی قطبی ( مرکزی )………………………….. ۲۷۱

( تصویر شماره ۵-۵ ) الگوی آرایش فعالیتی خطی…………………………………………. ۲۷۲

( تصویر شماره ۵-۶ ) الگوی فعالیتی چند مرکزی………………………………………….. ۲۷۲

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

 

عنوان                                                                            صفحه

 

( نقشه شماره ۲-۱ ) بستر طبیعی شهر شیراز………………………………………………….. ۶۷

( نقشه شماره ۳-۱ ) تقسیمات سیاسی استان گلستان…………………………………… ۱۰۶

( نقشه  شماره ۳-۲ ) نقشه تقسیمات سیاسی گرگان…………………………………….. ۱۰۷

( نقشه شماره ۳-۳ ) نقشه گردشگری شهر گرگان…………………………………………. ۱۰۸

( نقشه شماره ۳-۴ ) جایگاه عوارض طبیعی و مصنوع در توسعه شهر……………… ۱۱۳

( نقشه شماره ۳-۵) مسیردیواردفاعی گرگان………………………………………………….. ۱۱۷

( نقشه شماره ۳-۶ ) جبال و دیلم و طبرستان و گرگان (قرن ۴ ه ق)……………… ۱۱۸

( نقشه شماره ۳-۷ ) نقشه گرگان در سال ۱۲۳۶ه . ش – ۱۲۷۹ ه.ق……………… ۱۲۴

( نقشه شماره ۳-۸ )  سازمان فضایی شهر در دوران قاجاریه…………………………… ۱۲۶

( نقشه شماره ۳-۹ ) فضاها و عناصر شاخص محلات گرگان در اواخر دوره قاجاریه………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

( نقشه شماره ۳-۱۰ ) بافت شهر در انتهای دوره پهلوی اول…………………………… ۱۳۰

( نقشه شماره ۳-۱۱ ) توسعه شهر تا سال ۱۳۵۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۴

( نقشه شماره ۳-۱۲ ) نقشه شهر گرگان  – سال ۱۳۶۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۳۴

( نقشه شماره ۳-۱۳ ) مراحل توسعه کالبدی شهر…………………………………………. ۱۳۶

نقشه شماره ۳-۱۴: کاربری اراضی موجود شهر………………………………………………. ۱۴۱

( نقشه شماره ۳-۱۵ ) سلسله مراتب شبکه دسترسی معابر…………………………….. ۱۴۶

( نقشه شماره ۳-۱۶ ) الگوی ساختار شبکه معابر وضع موجود………………………… ۱۴۷

( نقشه شماره ۳-۱۷ ) الگوی توسعه پیشنهادی سازمان فضایی شهر در سال ۱۳۷۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۵۴

عنوان                                                                            صفحه

 

( نقشه شماره ۳-۱۸ ) الگوی توسعه پیشنهادی سال ۱۳۹۰ مهندسین پارت….. ۱۵۶

( نقشه شماره ۴-۱ ) عوارض طبیعی محدود کننده توسعه پیرامون شهر…………. ۱۶۷

( نقشه شماره ۴-۱ ) عوارض طبیعی داخل محدوده شهر……………………………….. ۱۶۸

( نقشه شماره ۴-۳ ) عوارض مصنوعی داخل و پیرامون شهر…………………………… ۱۶۹

( نقشه شماره ۴-۴ ) عوامل محدود کننده یا مانع استخوانبندی شهر گرگان…… ۱۷۰

( نقشه شماره ۴-۵ ) عناصر پایدار شهر گرگان در دوره های تاریخی ……………… ۲۰۳

( نقشه شماره ۴-۶ ) عناصر دارای عملکرد شهری در شهر گرگان…………………… ۲۰۵

( نقشه شماره ۴-۷ ) عناصر دارای عملکرد فراشهری در شهر گرگان……………….. ۲۰۶

( نقشه شماره ۴-۸ ) عناصر و فضاهای تسهیل کننده روابط اجتماعی در سطح شهر گرگان۲۱۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

( نقشه شماره ۴-۹ ) نقشه زون بندی سرشماری فعالیتی کارگاه­ها ۱۳۸۷……….. ۲۱۵

( نقشه شماره ۴-۱۰ ) توزیع کارگاه­ها در سطح شهر………………………………………. ۲۱۶

( نقشه شماره ۴-۱۱ ) تراکم کارگاه­ها در بلوک­های آماری سطح شهر گرگان….. ۲۱۷

( نقشه شماره۴-۱۲ ) ناحیه بندی ترافیکی شهر گرگان …………………………………. ۲۲۰

( نقشه شماره ۴-۱۳ ) تولید سفر در نواحی ترافیکی شهر گرگان……………………. ۲۲۳

( نقشه شماره ۴-۱۴ ) جذب سفر در نواحی ترافیکی شهر گرگان……………………. ۲۲۳

( نقشه شماره ۴-۱۵ ) شدت جذب سفر در نواحی ترافیکی شهر گرگان………….. ۲۲۴

( نقشه شماره ۴-۱۶ ) عرصه های مهم و تأثیرگذار فعالیتی و کارکردی…………… ۲۲۵

( نقشه شماره ۴-۱۷ ) شبکه معابر اصلی شهر گرگان……………………………………… ۲۲۷

( نقشه شماره ۴-۱۸ ) راه­های ارتباطی قدیمی و پایدار سطح شهر گرگان……….. ۲۳۰

( نقشه شماره ۴-۱۹ ) سطح سرویس معابر شهر گرگان در صبح، ظهر و عصر…. ۲۳۲

( نقشه شماره ۴-۲۰ ) گره ها و مراکز تجمع فعالیتی و ترافیکی……………………… ۲۳۴

( نقشه شماره ۴-۲۱ ) شبکه گذرها و مراکز اصلی شهر گرگان……………………….. ۲۳۵

( نقشه شماره ۴-۲۲ ) نشانه­ها و شبکه نمادین در شهر گرگان……………………….. ۲۴۲

 

عنوان                                                                            صفحه

 

( نقشه شماره ۴-۲۳ ) استخوانبندی موجود شهر گرگان………………………………… ۲۴۴

( نقشه شماره ۴-۲۴ ) الگوی فعالیتی استخوانبندی موجود شهر گرگان………….. ۲۴۸

( نقشه شماره ۵-۱ ) محدودیت­ها و امکانات توسعه شهر گرگان……………………… ۲۶۹

( نقشه شماره ۵-۲ ) الگوی پیشنهادی فعالیتی – عملکردی استخوانبندی شهر گرگان…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست دیاگرام

 

 

عنوان                                                                            صفحه

 

(دیاگرام شماره ۱-۱ ) فرایند شناخت و ساماندهی استخوان بندی اصلی شهر گرگان…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

(دیاگرام شماره ۲ -۱ ) دیدگاه های رایج در خصوص ساختار فضایی شهر………….. ۲۷

( دیاگرام شماره ۲-۲ ) نظریه پردازان ساخت اصلی شهر…………………………………… ۳۱

( دیاگرام شماره ۲-۳ ) معیارهای شناخت استخوانبندی اصلی شهر…………………… ۸۸

( دیاگرام شماره ۳-۱ )  عناصر و فضاهای خدماتی شهر گرگان دوران قاجاریه…. ۱۲۸

(دیاگرام شماره ۳-۲) نمودار فرآیند شناخت استخوانبندی شهر………………………. ۱۵۷

( دیاگرام شماره ۴-۱ ) معیارهای شناخت استخوانبندی اصلی شهر………………… ۱۶۲

( دیاگرام شماره ۴-۲ ) روند شناخت استخوانبندی اصلی شهر گرگان……………… ۱۶۳

( دیاگرام شماره ۴-۳ ) مقاطع تاریخی مورد بررسی ………………………………………. ۱۷۱

( دیاگرام شماره ۴-۴ ) عناصر پایدار شهر در طول زمان…………………………………. ۲۰۲

( دیاگرام شماره ۴-۵ ) اولویت بندی معیارهای اجتماعی بودن فضاها

بر اساس پرسشنامه …………………………………………………………………………………….. ۲۱۱

( دیاگرام شماره ۴-۶ ) پایدارترین راه­های ارتباطی شهر گرگان………………………. ۲۲۹

( دیاگرام شماره ۴-۷ ) نشانه های طبیعی و مصنوع شهر گرگان…………………….. ۲۳۷

( دیاگرام شماره ۴-۸ ) کارکردهای نمادهای شهری……………………………………….. ۲۴۰

( دیاگرام شماره ۴-۹ ) انواع المانها و نمادها در سطح شهر……………………………… ۲۴۱

 

 

عنوان                                                                            صفحه

 

( دیاگرام شماره ۴-۱۰  ) انواع الگوهای تحول و توسعه استخوانبندی شهر………. ۲۴۵

( دیاگرام شماره ۵-۱ ) راهبردهای استخراجی به منظور ارائه الگوی

استخوانبندی پیشنهادی………………………………………………………………………………. ۲۶۵

( دیاگرام شماره ۵-۲ ) ابعاد مختلف ساماندهی استخوانبندی اصلی شهر…………. ۲۶۶

( دیاگرام شماره ۵-۳ ) الگوی توسعه پیشنهادی استخوانبندی شهر………………… ۲۶۷

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

  • کلیات

 

شهر به عنوان عالی ترین نوع مجتمع زیستی انسان تحت تاثیر عوامل مختلف فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی ، اقلیمی و … در گذر زمان اشکال فضائی خاصی پیدا کرده اند. مطالعه و شناخت مؤلفه­ها و عوامل موثر در شکل­گیری و توسعه شهرها، از مهمترین مباحثی است که از گذشته­های دور توجه اندیشمندان مختلف در رشته­های مرتبط را به خود معطوف داشته و نظریه­ها و مدل­های مختلفی جهت تحلیل این پدیده ارائه گردیده شده است. ساخت فضائی هر شهر از یک­سو نمایانگر هماهنگی فضای کالبدی شهر با شرایط و عوامل مزبور و از سوی دیگر گویای چگونگی جریان فعالیت­های اصلی شهر می باشد.

ساخت[۱] یک مفهوم کلی و دارای کاربرد وسیع در علوم اجتماعی می­باشد. در برداشتی عام، یک ساخت اجتماعی مجموعه یا کلی است اجتماعی، متشکل از اجزایی سازمان یافته، کم و بیش وابسته به هم و دارای پیوندی بادوام با یکدیگر(بیرو، ۱۳۶۶: ۳۸۲). بدین ترتیب هرگاه میان عناصر و اجزای یک مجموعه که کلیت آن مورد نظر است رابطه­ای نسبتاً ثابت و پابرجا برقرار باشد، به مفهوم ساخت و انسجام دست یافته می­شود.

امروزه بحران­های گوناگونی شهرهای ما را تهدید می­نماید و انسجام شهری در معرض اغتشاش و بی­سامانی قرار گرفته است. وحدت و هویت شهری – که از مشخصه های ویژه شهرسازی کهن ماست- کم کم به بوته فراموشی سپرده می­شود. آشفتگی و عدم انسجام ساختار شهر با گسترش شبکه ارتباطی سواره و تسلط خودرو در شهرهای ما به حدی افزایش یافته که زندگی اجتماعی و آئین شهروندی بیش از گذشته در معرض خطر قرار گرفته و انسان­مداری و انسان­گرایی را تحت الشعاع خود قرار داده است. سواره­ها و پیاده­ها در کشمکشی دائمی در تمامی عرصه­های شهری درگیر شده­اند.

نیازهای جدید باعث تغییر ساختار شهرها شده و فرصت انطباق ساختار قدیم با عملکرد جاری از شهرها گرفته شده است. این عوامل به تدریج باعث تضعیف ساختار و استخوانبندی شهر شده و در نهایت انتظار جدایی و تکه تکه شدن آن می­رود. از همین رو ساماندهی نظام حرکتی و ساختار فعالیت­های شهری به طور موازی و هماهنگ، به نحوی که مسیرهای حرکتی شهر به صورت یک کل منسجم و یکپارچه عمل نماید و ادراک شوند، کاملا ضروری است.

با توجه به اهمیت نقش عناصر و پیکره­های ساختاری شهر در انسجام فضایی-کالبدی بافت شهری، این پژوهش درصدد آن می­باشد تا مفهوم استخوانبندی را با تاکید بر عناصر اصلی شکل دهنده­ی ساختار شهر تبیین نماید و تاثیر این ویژگی را در ایجاد یک ساختار منسجم پیرامون یکی از شهرهای شمالی کشور؛ شهر گرگان، مورد بررسی قرار دهد.

 

 

  • طرح مسئله

 

اولین فعالیت در هر پژوهشی انتخاب و بیان مساله پژوهش می­باشد (خورشیدی و قریشی, ۱۳۸۱: ۴۰). یک مساله زمانی­که صورت خارجی پیدا می­کند که احساسی به پژوهشگر مبنی بر اینکه پدیده­ای یا رویدادی درست نیست یا آنطور که باید باشد، نیست یا نیاز به تبیین بیشتری دارد، دست دهد (دلاور،۱۳۸۲: ۷۸) و بیان آن مرحله اقدام را برای تحقیق مهیا می­سازد.

گسترش روز افزون شهرها، اقدامات عاجل عمرانی را طلب می­نماید و شهر ناگزیر از پذیرفتن تغییرات می­باشد. عدم شناخت و درک ساختار و استخوانبندی شهرها و عدم تلاش درحفظ و ساماندهی آن، موجب بروز لطمات فراوانی به ارزش­های نهفته در شهرها و الگوهای شهرسازی گردیده است. (حمیدی, ۱۳۷۶: ۴)

اقدامات شهرسازانه دردوره پهلوی که شامل خیابان کشی­های وسیع بود باعث ازهم گسیختگی استخوانبندی قدیمی اکثر شهرهای ایران گردید. لذا آگاهی و تسلط طراحان وسیاست­گذاران، از ساختار گذشته و حال شهرها امری ضروری می­باشد.

این نکته که توسعه شهرها تا چه اندازه بر مبنای استخوانبندی می­باشد، مسئله­ای است که در این پژوهش پیرامون شهر گرگان، به عنوان مجموعه شهری دارای پتانسیل، بدان پرداخته خواهد شد.

دردوران اخیر پراگندگی عناصر شهری و فعالیت­های عمومی به عبارت دیگر تغییر الگوی ساختاری مراکز و بخش­های عمومی شهر در سازمان مرکز شهر و استخوانبندی اصلی آن موجب اغتشاش گریده است. فقدان سیاست­های صحیح توسعه و نابسامانی توزیع کاربری­های شهری موجب ازهم گسیختگی در استخوانبندی اصلی شهرها که برخوردار از وحدت و یکپارچگی و پیوند مناسب بوده اند، شده است. از مشکلات اساسی دیگر ناشی از ساختار فضایی نامناسب، توسعه و رشد بی­رویه می­باشد. این رشد بی­رویه ناشی از اثر متقابل و پیچیده بین نیروهای بازار، سرمایه­گذاری­های عمومی و اجرای نامناسب ضوابط و مقررات بوده است.

همچنین در عصر حاضر، آشفتگی و عدم انسجام ساختار شهر با گسترش شبکه ارتباطی سواره و تسلط خودرو در شهرهای ما به حدی افزایش یافته که زندگی اجتماعی و آئین شهروندی بیش از گذشته در معرض خطر قرار گرفته و انسان مداری را تحت الشعاع خود قرار داده است. سواره­ها و پیاده­ها در کشمکشی دائمی در تمامی عرصه­های شهری درگیر شده­اند.

نیازهای جدید باعث تغییر ساختار شهرها شده و فرصت انطباق ساختار قدیم با عملکرد جاری از شهرها گرفته شده است و به تدریج باعث تضعیف ساختار و استخوانبندی شهر شده و در نهایت انتظار جدایی و تکه تکه شدن آن می­رود. از همین­رو ساماندهی نظام حرکتی و ساختار فعالیت­های شهری به طور موازی و هماهنگ، به نحوی که مسیرهای حرکتی شهر به صورت یک کل منسجم و یکپارچه عمل نماید و ادراک شوند، کاملا ضروری است.

طراحی کل شهر در مقیاس بزرگ ممکن نیست. از نظر اقتصادی و اجرایی نیز غیر این اقدام غیر عملی می­نماید و از طرف دیگر مطلوب هم نیست؛ زیرا موجب ایستایی، عدم امکان رشد و ایجاد تصور کلی  توسط ساکنین شهر می­شود. لذا ضرورت طراحی و ساماندهی استخوانبندی شهر به شیوه­ای که وسیله ایجاد یک حوزه مشترک و ارتباطی بین عناصر خاص شود، مطرح می­گردد. برای جلوگیری ازافزایش نابسامانی­ها در شهر ضروری است، اقدامات منفرد و پراکنده در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و ساختاری واحد و یکپارچه درکلیت شهر به وجودآورد (حمیدی، ۱۳۷۶: ۵). ساماندهی استخوانبندی شهر، فرصتی را پدید می­آوردکه تمام عملکردهای شهری و انواع ارتباطات انسانی در یک شبکه درهم تنیده و نزدیک به هم قرار گیرند.

ضرورت طرح موضوع شناخت و ساماندهی استخوانبندی اصلی شهرها، از دو نقطه نظر مطرح است.

نخست آنکه بی توجهی به استخوانبندی شهرها به ویژه در شهرهای کهن، چه عواقبی را در پی داشته است و دیگر آنکه با توجه به شرایط کنونی چه روشی می­تواند برای ساماندهی و توسعه شهرها دارای حداکثر کارایی باشد.

توسعه شهری همواره تحت تاثیر نیروهای اقتصادی بیرونی است و بقاء آن بستگی به راه حل­های خلاق و سریع برای مسائل و مشکلاتی که در طی زمان پیش می­آید دارد.

از نقطه نظر اقتصادی، شهر یک بازارکار و بازار مصرف بزرگ است و ساختار فضایی ناکارامد باعث پراکندگی بازار کار و فعالیت و در نتیجه تحمیل هزینه اضافی از لحاظ جابه­جایی (حمل و نقل) و کاهش درآمد و … می­شود و نیز می­تواند باعث پایین آمدن کیفیت زیست محیطی شود که همه این عوامل باعث غیرقابل رقابتی گردیدن شهر می­شود.

ازضرورت­های دیگر ساماندهی شهر براساس احیاء استخوانبندی این نکته می­.باشد که اگر در روند رشد کلان شهرها، توسعه به سوی نواحی حومه­ای صورت گیرد، جایی که مظاهر شهری پراکنده پراکندگی بسیاری می­یابند، مراکز قدیمی نهایتاً از اعتبار خواهند افتاد و همه فعالیت­های شهری به صورت پراکنده، درسراسر منطقه گسترده می­شوند.

به تدریج درهیچ کجا گره شهری وجود نخواهد داشت و هیچ محدوده­ای به عنوان هسته مرکزی شهر قابل درک نخواهد بود و این عامل موجب کاهش روابط اجتماعی و تعاملات بین شهروندان می­گردد.

برخی فضاها و عملکردهای شهری می­توانند موجد خوانایی شهر و تمایز آن شده و بیان کننده هویت ملی و برانگیزنده احساس غرور در مردم شهر شوند، که تعداد این نوع عناصر در شهرهای کشور ما، ایران؛ کم نیست. اما باید دید در طول ادوار گذشته و رشد سریع این شهرها آیا به استخوانبندی اصلی شهر توجهی شده است؟! باید دید این شهر به عنوان مرکزی که سالانه جاذب گردشگران بسیاری است و جمعیت عدیده­ای را درخود جای داده، تا چه حد در توسعه­های اخیر خود ارتباطات فضایی استخوانبندی را مدنظر قرارداده است؟ آیا این توجه موجب تقویت آن شده و یا موجب تضعیف گردیده است؟

 

 

  • اهداف تحقیق

 

اهداف و پیامدهای این تحقیق را می توان در دو بخش و رده در نظر گرفت :

۱- اهداف کلان و راهبردی                                                 ۲- اهداف اجرایی و عملیاتی

 

الف : اهداف کلان

هدف کلان این طرح را می توان « بررسی سیر تحول استخوانبندی شهر گرگان و شناخت عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری آن و ارائه طرح ساماندهی » اشاره نمود.

 

ب : اهداف اجرایی و عملیاتی

اهداف اجرایی و عملیاتی ساماندهی استخوانبندی شهر را می توان به شرح زیر اشاره نمود :

  • شناخت معیارها و عوامل اصلی ساختار شهر گرگان در جهت تقویت استخوانبندی اصلی شهر؛
  • بررسی شیوه شکل گیری استخوانبندی اصلی شهر گرگان به منظور دستیابی به معیارهای استخوانبندی اصلی شهر ؛
  • دستیابی به الگوی مطلوب سازماندهی استخوانبندی شهر گرگان به منظور تقویت جایگاه شهر به عنوان مرکز استان.

 

 

 

  • سؤالات تحقیق

 

  • عناصر مهم و تاثیرگذار بر شکل گیری و تقویت استخوانبندی شهر گرگان کدامند؟
  • الگوی شکل گیری و تغییر استخوانبندی شهر گرگان به چه شیوه ای می­باشد؟
  • چه الگویی می تواند موجب ارتقاء جایگاه شهر گرگان در استان را به عنوان مرکز سیاسی – اداری شود ؟

[۱] Structure

تعداد صفحه : ۳۱۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***