پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A.) )

گرایش مشاوره

عنوان:

مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان

استاد راهنما:

دکتر ژاله رفاهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
-۱) مقدمه                                                                                                                                   ۲
۱-۲) بیان مسئله                                                                                                                               ۵
۱-۳) ضرورت و اهمیت                                                                                                                 ۸
۱-۴) اهداف تحقیق                                                                                                                       ۹
۱-۵) فرضیات تحقیق                                                                                                                   ۱۰
۱-۶) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق                                                                             ۱۱
فصل دوم ادبیات تحقیق
۲-۱) مقدمه                                                                                                                                ۱۶
۲-۱-۱) ازدواج                                                                                                                          ۱۶
۲-۱-۲) مفهوم تعارضات زناشویی                                                                                               ۱۸
۲-۱-۳) علل تعارضات زناشویی                                                                                                  ۲۲
۲-۱-۴) منابع عمده تعارض                                                                                                         ۲۳
۲-۱-۵) مزایای تعارض                                                                                                                ۲۸
۲-۱-۶) انواع تعارض                                                                                                                   ۲۹
۲-۱-۷) فرآیند تعارضات زناشویی                                                                                              ۳۰
۲-۱-۸) فرایند حل تعارض                                                                                                        ۳۱
۲-۲) رویکرد نظریه عقلانی- عاطفی الیس                                                                                      ۳۲
۲-۲-۱) مروری بر نظریه درمان عقلانی- عاطفی آلبرت الیس                                                       ۳۳
۲-۲-۲) تعارض های زناشویی و حل آن از دیدگاه درمان عقلانی- عاطفی                                  ۳۴
۲-۲-۳) مقایسه باورها و عقاید زوجهای سالم و غیرسالم                                                               ۳۶
۲-۲-۴) نارضایتی زناشویی                                                                                                          ۳۸
۲-۲-۵) رشد ودائمی شدن آشفتگی زناشویی                                                                              ۳۹
۲-۲-۶) فرآیند درمان تعارضهای زناشویی                                                                                  ۴۰
۲-۲-۷) فنون زوج درمانی در روش عقلانی- عاطفی                                                                  ۴۱
۲-۲-۸) فنون درمانی کاهش تعارض زناشویی                                                                             ۴۲
۲-۲-۹) رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی                                                                                 ۵۰
۲-۲-۹-۱) مروری بر نظریه واقعیت درمانی گلاسر                                                                 ۵۰
۲-۲-۹-۲) تحول نظریه گلاسر از واقعیت درمانی تا نظریه انتخاب                                           ۵۱
۲-۲-۹-۳) مفاهیم اساسی نظریه شخصیت                                                                               ۵۴
۲-۲-۹-۴) احساسات و نیازهای انسانی                                                                                  ۵۴
۲-۲-۹-۵) مشاوره زناشویی واقعیت درمانی ساخت یافته                                                         ۵۹
۲-۲-۹-۶) مقایسه نظریه عقلانی- عاطفی و نظریه واقعیت درمانی                                            ۶۰
۲-۲-۹-۷) فنون واقعیت درمانی                                                                                               ۶۲
۲-۳) پیشینه پژوهشی                                                                                                                    ۶۶
۲-۳-۱) تحقیقات انجام شده در داخل کشور                                                                           ۶۶
۲-۳-۲) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                                                                        ۶۸
۲-۳-۳) جمع بندی و نتیجه گیری                                                                                               ۷۱
فصل سوم- روش پژوهش
۳-۱ ) مقدمه                                                                                                                     ۷۳
۳-۲) طرح پژوهش                                                                                                                      ۷۴
۳-۳) جامعه آماری                                                                                                                      ۷۵
۳-۴) نمونه و روش نمونه گیری                                                                                                       ۷۵
۳-۵) ابزار اندازه گیری                                                                                                                ۷۶
۳-۶) روش اجرای پژوهش                                                                                                             ۷۹
۳-۷) طرح جلسات                                                                                                                     ۸۰
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل آماری                                                                           ۸۴
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه                                                                                                                                ۸۵
۴-۲) توصیف آماری داده ها                                                                                                        ۸۵
۴-۳) یافته های استنباطی فرضیات                                                                                                  ۹۵
فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادات
۵ -۱) خلاصه تحقیق                                                                                                     ۱۰۷
۵-۲) محدودیتهای تحقیق                                                                                                        ۱۲۰
۵-۳) پیشنهادهای تحقیق                                                                                                          ۱۲۱
منابع
فهرست منابع فارسی                                                                                                 ۱۲۳
فهرست منابع انگلیسی                                                                                           ۱۲۸
پیوستها و ضمائم
پرسشنامه تعارضات زناشویی                                                                                                 ۱۳۴
فراوانی پاسخهای ۵۴ سوال توسط ۶۰ پاسخ دهنده                                                                   ۱۳۸
چکیده انگلیسی                                                                                                                       ۱۴۶
فهرست جداول
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی                                                                                                                         ۸۶
جدول ۴- ۲) پیش آزمون نمرات تعارض                                                                                                       ۸۷
جدول ۴- ۳ )پس آزمون نمرات تعارض                                                                                                        ۸۷
جدول ۴-۴ ) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون گروه واقعیت درمانی                                               ۸۸
جدول ۴- ۵ ) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون گروه عقلانی عاطفی                                             ۸۹
جدول ۴-۶) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه کاهش همکاری                             ۸۹
جدول ۴-۷) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه کاهش رابطه جنسی                       ۹۰
جدول۴ -۸) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه واکنش های هیجانی                                   ۹۱
جدول ۴-۹) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه جلب حمایت فرزند                                    ۹۱
جدول ۴-۱۰) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه کاهش رابطه خانوادگی                             ۹۲
جدول ۴-۱۱) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه رابطه فردی با خویشاوندان خود                 ۹۲
جدول۴-۱۲)اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه جدا کردن امور مالی از یکدیگر                   ۹۳
جدول۴-۱۳) اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در مولفه کاهش رابطه موثر                                    ۹۴
جدول ۴- ۱۴) نتایج تحلیل واریانس سه گروه آزمایشی                                                                              ۹۵
جدول۴ – ۱۵) اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون فرضیه اول                                                             ۹۶
جدول۴-۱۶) اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون درفرضیه دوم                                                              ۹۷
جدول۴-۱۷)آماره توصیفی اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون واقعیت درمانی درفرضیه سوم               ۹۸
جدول۴-۱۸)نتایج آزمون t اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون واقعیت درمانی فرضیه سوم                   ۹۸
جدول۴-۱۹) آماره توصیفی اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون عقلانی عاطفی درفرضیه چهارم           ۱۰۰
جدول۴-۲۰)نتایج آزمون t اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون عقلانی عاطفی فرضیه چهارم           ۱۰۰
جدول۴-۲۱)نتایج نحلیل واریانس گروههایآزمایشی                                                                                     ۱۰۲
جدول۴-۲۲)اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون مولفه های تعارض زناشویی با بهره گرفتن از
آزمون شفه                                                                                                                                                ۱۰۴
فهرست نمودارها
نمودار ۴- ۱ ) توزیع آزمودنی ها به تفکیک جنسیت و گروه آزمایشی                                                            ۸۶
نمودار ۴-۲ ) پیش آزمون و پس آزمون نمرات تعارض زناشویی در سه گروه                                                   ۸۸
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه و بررسی میزان اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه شناختی الیس و واقعیت درمانی گلاسر در کاهش تعارضات زناشویی بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد ۱۴۰ نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان بوده اند که تعداد ۶۰ نفر بعنوان نمونه بصورت هدفمند انتخاب و در ۳ گروه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی و کنترل به تعداد مساوی و بصورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه ۵۴ سوالی تعارضات زناشویی “ثنایی و ترابی” که ۸ مولفه از تعارضات را می سنجد ، است . هر یک از زوجین گروه آزمایش مورد مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی قرار گرفتند . تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که : مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات زوجین موثر است . بین مشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی و شیوه عقلانی – عاطفی تفاوت معناداری وجود ندارد . همچنین شیوه عقلانی – عاطفی در زنان بیش از مردان بر کاهش تعارضات موثر است و درنهایت مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی فقط بر کاهش تمام مولفه های تعارضات زناشویی به غیر از همکاری و رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر داشته در حالیکه درمشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی فقط بر مولفه های افزایش واکنش هیجانی و کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر نداشته است.
۱-۱) مقدمه
خانواده یکی از اصلی ترین ارکان اجتماعی و در عین حال یکی از آسیب پذیرترین ارکان می باشد.از هر چه بتوانیم فاصله بگیریم ، از خانواده نمی توانیم. چون بدون وجود خانواده ، در هر شکل و صورتی که باشد ، مفهوم زندگی و حیات انسانی مصداقی نخواهد داشت. مفهوم خانواده و ارزش این نهاد اجتماعی برای هر دولت و جامعه ای اساس کار تلقی می شود و هر جامعه متناسب با ارزشهای خود ابتدا به سراغ خانواده می رود تا از درون آن، شهروندان آتی خویش را بپروراند. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که جامعه بخاطر تحولات ساختاری و زیربنایی به شهروندان جدید با طرز فکری نو نیاز داشته باشد. به همین خاطر است که خانواده یکی از اولین نهادهایی است که در جامعه باید تغییر کند و تغییری حاصل نخواهد شد ، مگر از طریق درک و شناخت علمی از کارکردها و بدکاریها.
بروز تعارض[۱] در روابط انسانها با یکدیگر اجتناب ناپذیر است.یعنی بحث و جدل و مشاجره در تمام رابطه ها بروز می کند، در خانواده ها فراوان دیده می شود که حتی دو خواهر و برادر کوچک بطور متناوب با یکدیگر دعوا و بازی می کنند.مهرورزی و تعارض از رایج ترین پدیده ها در روابط انسانهاست.تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری صورت می گیرد و همچنین ستیزه ایی بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراک مختلف( کبیری ۱۳۷۷؛ به نقل از شریعتمداری ۱۳۸۳).
هالفورد[۲] (۲۰۰۱، ترجمه تبریزی ، ۱۳۸۴ ) ضمن بحثی در مورد آشفتگی روابط زناشویی به گزارش نارضایتی مهم و مداوم در رابطه توسط حداقل یکی از زوجین اشاره می نماید.
افزایش روزافزون تعارضهای زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان موجب شده است تا مشاوران بخصوص آنانکه با خانواده کار می کنند، نظریه ها و طرح هایی را برای کمک به زوجین دچار تعارض و در حال طلاق ارائه دهند. تعارض با خطر فزاینده انواع اختلالات روانی از جمله افسردگی خصوصاً در زنان، سوء مصرف مواد مخصوصاً در مردان ، نا کارآمدی جنسی در هر دو جنس و مشکلات رفتاری رو به افزایش در فرزندان خصوصاً اختلالات رفتاری پسران ارتباط دارد (فارل[۳] ۱۹۸۹).
علاوه بر اختلالات روانی ، تعارض بر سلامتی جسمی نیز تاثیر دارد. همچنین تعارضات زناشویی[۴] تاثیر مستقیمی بر فرآیندهای فیزیولوژیک مانند ، کاهش ایمنی بدن ، افزایش فشار خون و… برجای می گذارد ( شیلینگ و شر[۵] ۱۹۷۷، به نقل از امید نیا ۱۳۷۶).
تعارض زناشویی با پدیده خشونت نیز مرتبط است. تعارض در روابط زناشویی بر کل رابطه تاثیر می گذارد. پژوهش نشان می دهد زوجین متعارض کمترین میزان رضایتمندی از ازدواج و بیشترین احتمال طلاق را نشان می دهند(فاورز و السون[۶] ۱۹۹۲به نقل از سعیدیان۱۳۸۲).
در کشور ما بر اساس آمارهای موجود میزان طلاق در سالهای مختلف بین ۱۱ تا ۱۶ درصد در حال نوسان است که در کل حاکی از افزایش آن می باشد( سالنامه آماری جمهوری اسلامی، ۱۳۸۰).
درباره تعارضات زناشویی نظریه و دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است و روشهای گوناگونی بر اساس آنها تدوین گردیده است. دو نظریه مشهور در این زمینه: نظریه عقلانی- عاطفی[۷] الیس و نظریه واقعیت درمانی[۸] گلاسر است. این دو نظریه مشکلات رفتاری و رابطه بین فردی را بصورت متفاوتی توصیف می کنند و راه حل های متفاوتی برای آنان ارائه می دهند. از دیدگاه الیس علل اکثر مشکلات رفتاری و تعارضهای بین فردی از جمله تعارضهای زناشویی مربوط به باورهای غیر منطقی است (شفیع آبادی ۱۳۸۳؛ فلانگان و فلانگان[۹] ۲۰۰۴؛ الیس[۱۰] ۱۹۹۷).
از نظر گلاسر رفتار غیر عادی ناشی از هویت شکست و عدم توجه به واقعیت و ناتوانی در ارزشیابی از رفتار خود و انتخاب رفتارهایی است که پیامد نامطلوبی به دنبال دارد( شفیع آبادی ۱۳۸۵؛ شیلینگ ترجمه آرین ۱۳۸۲؛ شارف[۱۱] ۱۹۹۶؛ گلاسر[۱۲] ۲۰۰۰).
در پژوهش حاضر دو روش درمانی که متمرکز بر دو رویکرد فوق است بر روی دو گروه از زوجین دارای تعارض اجرا خواهد شد تا مشخص شود کدام روش در مقایسه با گروه کنترل و روش دیگر موثرتر خواهد بود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۵۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***