پایان نامه روانشناسی گرایش مشاوره: بررسی مقایسه‌ی دغدغه‌های شغلی پرستاران در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشکی شهر اصفهان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره وراهنمائی

عنوان:

بررسی مقایسه ی دغدغه های شغلی پرستاران در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان

استاد راهنما:

دکتر فرشاد بهاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
       فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۲ شرح و بیان مساله پژوهشی………………………………………………………………. ۶
۱-۳ اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………… ۹
۱-۳-۱ اهمیت نظری……………………………………………………………………………… ۹
۱-۳-۲ اهمیت کاربردی…………………………………………………………………………. ۹
۱-۴ اهداف………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۴-۱ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۵ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………. ۱۰
۱-۶ تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………………. ۱۱
۱-۶-۱ دغدغه شغلی…………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۶-۲ تعریف پرستاری:……………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۶-۳ تعریف کار:……………………………………………………………………………… ۱۱
 
       فصل دوم پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲ پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-۱ دغدغه مسیر شغلی چیست؟…………………………………………………………. ۱۳
۲-۲-۲ اصول نظریه رشدی سوپر …………………………………………………………… ۱۴
۲-۲-۳ خودپنداره…………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۲-۴ مراحل رشد شغلی……………………………………………………………………… ۱۶
۲-۲-۵ بلوغ مسیر شغلی………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۶ انتخاب شغل و شخصیت……………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۷ آرزوهای شغلی………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۲-۸-نظریه گاتفردسون……………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۲-۹ دغدغه های شغلی در نظریه سازه مندی مسیر شغلی……………………………. ۲۵
۲-۲-۱۰ اصول نظریه سازه مندی شغلی…………………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۱۱ ابعاد انطباق پذیری شغلی …………………………………………………………….. ۲۸
۲-۳ مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۳-۱ مطالعات انجام شده در خارج کشور………………………………………………… ۲۹
۲-۳-۲ مطالعات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………. ۳۲
۲-۳-۳ نتیجه گیری از تحقیقات قبلی…………………………………………………………… ۳۳
     فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱ روش پژوهش………………………………………………………………………………….. ۳۵
۳-۲ جامعه آماری…………………………………………………………………………………… ۳۵
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….. ۳۵
۳-۴ ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………. ۳۹
۳-۴-۱ پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان سوپر…………………………………….. ۳۹
۳-۴-۲ پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک…………………………………………………….. ۴۱
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………….. ۴۲
 
فصل چهارم یافته های پژوهش
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۴-۲ بررسی یافته های توصیفی………………………………………………………………….. ۴۴
۴-۳ بررسی سوال های تحقیق………………………………………………………………….. ۵۵
۴-۳-۱ سوال اول…………………………………………………………………………………… ۵۵
۴-۳-۱-۱ متغیر جنسیت…………………………………………………………………………… ۵۵
۴-۳-۱-۲ متغیر سن………………………………………………………………………………… ۵۵
۴-۳-۱-۳ متغیر تحصیلات……………………………………………………………………….. ۵۷
۴-۳-۱-۴ متغیر تأهل………………………………………………………………………………. ۵۷
۴-۳-۱-۵ متغیر درآمد…………………………………………………………………………….. ۵۸
۴-۳-۲ سوال دوم…………………………………………………………………………………… ۵۸
۴-۳-۲-۱ متغیر وضعیت استخدام………………………………………………………………. ۵۸
۴-۳-۳ سوال سوم………………………………………………………………………………….. ۵۹
۴-۳-۳-۱ متغیر سابقه کار………………………………………………………………………… ۶۰
۴-۳-۴ سوال چهارم………………………………………………………………………………… ۶۱
۴-۳-۴-۱ متغییر محل کار (بخش)…………………………………………………………….. ۶۲
۴-۳-۵ سوال پنجم………………………………………………………………………………….. ۶۴
۴-۳-۵-۱ متغیر نوبت کاری……………………………………………………………………… ۶۴
 
       فصل پنجم: نتایج پژوهش
۵-۱ مقدمه:……………………………………………………………………………………………. ۶۶
۵-۲ خلاصه طرح و نتایج پژوهش………………………………………………………………. ۶۶
۵-۳ بحث در یافته ها……………………………………………………………………………………… ۶۷
۵-۳-۱ بحث در مورد سوالات تحقیق ……………………………………………………………… ۶۷
۵-۳-۱-۱-۱ متغیر جنسیت……………………………………………………………………………… ۶۷
۵-۳-۱-۱-۲ متغیر سن…………………………………………………………………………………… ۶۷۷
۵-۳-۱-۲سوال دوم………………………………………………………………………………………. ۶۸
۵-۳-۱-۲-۱ متغیر وضعیت استخدام………………………………………………………………… ۶۸
۵-۳-۲-۳ سوال سوم…………………………………………………………………………………….. ۶۹
۵-۳-۲-۳-۱ متغیر سابقه کار…………………………………………………………………………… ۶۹
۵-۳-۲-۴ سوال چهارم………………………………………………………………………………….. ۷۰
۵-۳-۲-۴-۱ متغیر محل کار (بخش)………………………………………………………………… ۷۰
۵-۳-۲-۵ سوال پنجم……………………………………………………………………………………. ۷۱
۵-۳-۲-۵-۱ متغیر شیفت کاری……………………………………………………………………….. ۷۱
۵-۴ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………. ۷۱
۵-۵ پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………….. ۷۲
پیوست ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۴
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………. ۷۸
                                           فهرست جدول ها
جدول (۱-۳) فراوانی و درصد افراد در نمونه آماری به تفکیک جنسیت…………………… ۳۶
جدول (۲-۳) میانگین، حداقل و حداکثر سن افراد در نمونه آماری…………………………. ۳۶
جدول (۳-۳) فراوانی و درصد وضعیت تاهل افراد در نمونه آماری به تفکیک جنسیت.. ۳۶
جدول (۴-۳) فراوانی و درصد تفکیکی میزان تحصیلات افراد در نمونه آماری………….. ۳۷
جدول (۵-۳) فراوانی و درصد تفکیکی وضعیت استخدامی افراد در نمونه آماری……… ۳۷
جدول (۶-۳) فراوانی و درصد تفکیکی وضعیت شیفت کاری افراد در نمونه آماری…… ۳۷
جدول (۷-۳) فراوانی و درصد میزان درآمد افراد در نمونه آماری………………………….. ۳۸
جدول (۸-۳) فراوانی و درصد افراد در نمونه آماری به تفکیک بخش محل خدمت……. ۳۸
جدول (۹-۳) بخشهای مختلف پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان…………………….. ۴۰
جدول(۱۰-۳)نتایج آلفای کرونباخ مراحل و نمره کل پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان    ۴۱
جدول (۴-۱) گروه بندی متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………… ۴۵
جدول(۴-۲) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر جنسیت……. ۴۵
جدول(۴-۳) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر سن……….. ۴۶
جدول(۴-۴) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر میزان تحصیلات     .۴۷
جدول(۴-۵) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر وضعیت تأهل        ۴۸
جدول(۴-۶) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر درآمد……… ۴۹
جدول(۴-۷) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر وضعیت استخدام۵۰
جدول(۴-۸) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر سابقه کار… ۵۱
جدول(۴-۹) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر محل کار (بخش)                       ۵۲
جدول(۴-۱۰) میانگین و انحراف استاندارد نمرات افراد نمونه برحسب متغیر شیفت کاری        ۵۳
جدول(۴-۱۱) آزمون لوین برای تساوی واریانس های گروه های متغیر سن………………. ۵۴
جدول(۴-۱۲) آزمون t برای تساوی بین میانگین های گروه های متغیر جنسیت………….. ۵۵
جدول(۴-۱۳) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های گروه های متغیر سن………………… ۵۶
جدول(۴-۱۴) آزمون تعقیبی شفه برای تساوی میانگین های گروه های متغیر سن……….. ۵۶
جدول(۴-۱۵) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های گروه های متغیر تحصیلات……….. ۵۷
جدول(۴-۱۶) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های گروه های متغیر تأهل………………. ۵۷
جدول(۴-۱۷) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های گروه های متغیر درآمد…………….. ۵۸
جدول(۴-۱۸) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های متغیر وضعیت استخدام…………….. ۵۸
جدول(۴-۱۹) آزمون تعقیبی شفه برای تساوی میانگین های طبقه های متغیر وضعیت استخدام.۵۹
جدول(۴-۲۰) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های متغیر سابقه کار………………………. ۶۰
جدول(۴-۲۱) آزمون تعقیبی شفه برای تساوی میانگین های طبقه های متغیر سابقه کار… ۶۱
جدول(۴-۲۲) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های متغیر محل کار (بخش)……………. ۶۲
جدول(۴-۲۳) آزمون تعقیبی شفه برای تساوی میانگین های طبقه های متغیرمحل کار(بخش).۶۳
جدول(۴-۲۴) آزمون مانوا برای تساوی میانگین های متغیر شیفت کاری…………………… ۶۴
فهرست نمودارها
نمودار(۴-۱) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی جنسیت………….. ۴۶
نمودار(۴-۲) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی سن………………. ۴۷
نمودار(۴-۳) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی تحصیلات………. ۴۸
نمودار(۴-۴) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی وضعیت تأهل…. ۴۹
نمودار(۴-۵) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی درآمد……………. ۵۰
نمودار(۴-۶) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی وضعیت استخدام……….. ۵۱
نمودار(۴-۷) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی سابقه کار………. ۵۲
نمودار(۴-۸) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی محل کار (بخش)……….. ۵۳
نمودار(۴-۹) میانگین نمره کل نگرانی شغلی در متغیر جمعیت شناختی شیفت……………. ۵
چکیده
زمینه. با توجه به حساسیت شغل پرستاری شناخت دغدغه های آنها در مسیر انتخاب شغل از ضروریات است تا این عزیزان از مراحل شغلی خود و دغدغه های آن مطلع شوند و انتخاب آگاهانه تری انجام دهند.
هدف. هدف پژوهش حاضرمقایسه دغدغه های شغلی پرستاران در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه ع.پ اصفهان در سال ۱۳۸۹ بود.
روش. پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای و روش نمونه گیری دسترس بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران و نمونه آماری براساس توان آزمون عبارت از ۲۸۶ پرستار و بهیار شاغل در بیمارستانهای مذکوربود. . ابزار پژوهش پرسشنامه دغدغه های شغلی بزرگسالان سوپر بود که در این تحقیق پایایی آن۷۴/ محاسبه شد. آزمونهای آماری عبارت بودند از t گروه های مستقل با حجم نابرابر، تحلیل وارایانس یک راهه، و آزمون تعقیبی شفه.
یافته ها. نتایج نشان دادند که دغدغه های شغلی بر اساس سن در مراحل اصلی بقا (۰۰۱/۰ P=) و نمره کلی (۰۲۴/۰ P=)؛ وضع استخدام در مرحله بقا (۰۲۳/۰ P=)؛سابقه کاردر مرحله ایجاد (۰۲/۰ P=)،بقا (۰۱/۰ P=) و نمره کلی (۰۴۵/۰ P=)؛ و سرانجام، بر اساس محل کار (بخش) در مرحله قطع همکاری(۰۳/۰ P=) معنادار شده اند.
بحث و نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان داد که بیشترین دغدغه پرستاران در متغییرسن و وضعیت استخدام از مراحل اصلی در مرحله بقا یعنی مرحله ای که فرد یا در شغلش تثبیت می شود یا آن را تغییر می دهد که با بالا رفتن سن افراد به مرحله واقعی انتخاب خود می رسند همچنین متغییر سابقه کار در مراحل بقا و ایجاد ، که دغدغه در این مرحله به معنی آن است که با افزایش سابقه کار افراد در شغل خود به ثبات بیشتری دست می یابند و و به واقعیت بیشتر توجه می کنند و به شغل علاقمند می شوندو سپس در شغل خود به ثبات می رسند و محل کار ( بخش) در مرحله قطع همکاری است که به معنی آن است که افراد با کار کردن در بخشهای مختلف دچار دغدغه های آن بخش شده و توانایی هایشان کاهش می یابد در نهایت به قطع همکاری یا بازنشستگی بیش از موعد می رسند.
۱-۱ مقدمه
انتخاب شغل تصمیمی است که اگر با شناخت و آگاهی کامل انجام شود منجر به رضایت شغلی و آرامش انسان می شود و اگر با ناآگاهی صورت گیرد چه بسا نگرانی و دغدغه هایی برای انسان چه در بعد شغل و چه ابعاد دیگر زندگی ایجاد کند. انسانها با کامل شدن، تصمیم های کاملتری نیز می گیرند و تصمیم شعلی نیز از این قاعده مستثنی نیست. چه بسا شغلی که تا دیروز رضایت فرد را جلب کرده است امروز مایه نگرانی و دغدغه او شود و ناچار به تفکری راجع به نگرانی ها و یا حتی در صدد تغییرات شغلی برآید. پس تصمیم خود را بهبود بخشیده و نسبت به رفع دلواپسی های خود اقدا می موثر انجام می دهد.
انتخاب شغل یکی از مراحل زندگی است که فرد در آن مفهو می را که از خویش دارد، نشان می دهد. اما بدان حد صریح و روشن نیست که قطعا بگوید: من چنین یا چنان شخصی هستم به همین طریق، نگهداری و سازگاری شغلی برای یک فرد مبتدی عملی است تا دریابد اولا شغل به او اجازه می دهد که نقشی را که مایل است، ایفا کند. ثانیا نقشی که کار اجازه ایفای آن را می دهد آیا با مفهومی که او از خویشتن دارد مطابقت می نماید؟ آیا عناصر پیش بینی نشده در آن را می توان با خود هماهنگ کردو یا به نحوی اصلاح نمود که با وی متناسب شود؟ و بالاخره روش آزمایش خویش در قبال واقعیت ها است تا معلوم شود فرد می تواند عملا با تصویری که از خویش دارد زندگی کند یا نه ؟ (هاپاک،ترجمه اردبیلی، ۱۳۴۹، ص۱۲۴)
ماهیت هر شغل تحت تاثیر سطح اقتصادی- اجتماعی فرد،توانایی ذهنی، خصوصیات شخصیتی و فرصت های مناسب پیش آمده قرار دارند و اینها دست به دست هم محدودیت ها یا فرصت هایی در اختیار فرد قرار می دهند. با این وجود، به دست آوردن شغل برای هر کس فرایند توسعه و تحقق تصویر شخصی فرد از خود است. بطوری که رضایت شغلی هر کس تا حدود زیادی بستگی دارد به اینکه تا چه میزان کار یا زندگی، خروجی های شخصیتی و ارزش های فرد را فراهم می آورند.
افرادی که خصوصیات حرفه ای خویش را می شناسند بیشتر احتمال دارد که از زندگی حرفه ای خود کسب رضایت کنند، سوپر که نظریه رشد حرفه ای او بیش از نظریه های دیگر مورد قبول مشاوران است بر این فرض است که انتخاب شغل کاربرد مفهوم خویشتن پنداری[۱] یا درک فردی خویش است. یعنی مردم مشاغلی را انتخاب می کنند که معتقدند به آ نها امکان می دهد تا آنچه که تصور می کنند هستند بشوند (سوپر، ۱۹۵۷، نقل از هیلی). خویشتن پنداری در نتیجه تاثیر متقابل ارث و محیط توسعه می یابد. خویشتن پنداری فرد منعکس کننده استعدادهای درونی و صفات خلقی اوست که از طریق تجارب وی در نقشهای مختلف و همانندی با مدل های متفاوت گسترش یافته است. رشد و تکامل خویشتن پنداری جریانی مداوم است. هرکس از مراحل سیر شغلی که توام با وظایف مخصوصی می باشند می گذرد و تجارب او با این وظایف حرفه ای خویشتن پنداری حرفه ای او را شکل می دهد. از آنجا که تصمیم گیری و انتخاب در سراسر زندگی حرفه ای رخ می دهد کوشش مستمر فرد بر این است که این خویشتن پنداری حرفه ای گسترش یابنده را تکمیل نماید. (هیلی،ترجمه زندی پور، ۱۳۶۶).
به عقیده پارسونز[۲] انتخاب شغل به عوامل بسیار وسیع و گسترده ای بستگی دارد که از بین آنها سه مرحله را می توان نام برد:
۱-شناسایی کامل توانایی[۳] ها، استعداد[۴]ها، رغبت[۵] ها و محدودیت[۶] های فرد
۲-شناسایی مشاغل متعدد و آگاهی از عواملی که به موفقیت، رضایت شغلی منجر می شود.
۳-ایجاد سازشی منطقی بین خصوصیات شخصی و شرایط شغلی که به موفقیت و رضایت شغلی بینجامد.(شفیع آبادی، ۱۳۸۶،ص ۲۳)
عوامل زیر در طرح ریزی شغلی و حرفه ای حائز اهمیت خاصی هستند:

  • توانایی ذهنی: احراز هر شغل به میزان معینی از رشد و توانایی ذهنی نیاز دارد.
  • استعداد: مشاغل مختلف به استعدادهای خاص و معینی نیاز دارند. برای استعداد تعاریف متعددی ارائه شده است سوپر و کرایتز[۷] (۱۹۶۲) معتقدند که کلمه توانایی را می توان به جای استعداد بکار برد. (شفیع آبادی، ۱۳۸۶،ص۶۴)
  • رغبت: عبارت از تحریکی احساساتی است که با توجه و علاقه زیاد به چیزی توام باشد رغبت وقتی به وجود می آید که انسان به سمت چیزی گرایش داشته باشد وبه آن بیندیشد و از آن لذت ببرد. (شفیع آبادی، ۱۳۸۶،ص۶۶)
  • شخصیت: به نظر گیلفورد[۸] (۱۹۵۹)، شخصیت هرفرد مجموعه ویژگی های یکتا و یگانه ای است که مختص آن فرد است. ( شفیع آبادی، ۱۳۸۶،ص ۶۸)

عوامل محیطی، عواملی نظیر فرهنگ، خانواده و طبقه اجتماعی و وضع جغرافیایی در انتخاب شغل فرد موثر هستند (شفیع آبادی، ۱۳۷۵، ص۶۹).
انتخاب شغل یک فرآیند پیچیده و مبهم است و به عوامل متعددی بستگی دارد و نیز با مشکلاتی همراه است. هر فردی ممکن است در هر کدام از مراحل انتخاب خود با مشکلاتی مواجه شده و نگرانی هایی داشته باشد.
هاپاک [۹] (۱۹۵۷، به نقل از حسینی، ۱۳۷۱). حداقل ۵ دلیل عمده را در انتخاب یک شغل دارای اهمیت می داند که عبارتند از:
۱-انتخاب شغل در زندگی افراد تعیین کننده است.
۲- انتخاب شغل موفقیت یا شکست افراد در مراحل بعدی را باعث می شود.
۳-انتخاب یک شغل برای فرد لذت یا نفرت به همراه خواهد داشت (درصورت انتخاب درست، لذت و انتخاب نادرست، نفرت در پی خواهد داشت).
۴-انتخاب شغل تک بعدی نیست و بر روی تمام جنبه های زندگی افراد تاثیر می گذارد.
۵- نحوه انتخاب شغل درجامعه ای که افراد آن از آزادی برخوردار هستند، میزان استفاده آن جامعه از نیروی انسانیش را تعیین می کند.
پرستاری نظامی بی نظیر در راستای ارتقاء سلامت است که شامل ارائه خدمات بر مبنای دانش و مهارتهایی است که برای دیگران فراهم می گردد. پرستاری حرفه ای پویا است که حیطه عمل آن به طور مداوم در حال تحول است شغلی با ماهیت انسانی و مقدس که هدف آن کمک و خدمت به بشریت است از آنجا که هدف اصلی مشاوره شغلی تسهیل رشد حرفه ای و هدایت شغلی است و با توجه به مسئولیت خطیر و سنگین این عزیزان، لزوم دانستن دغدغه ها و نگرانیهای آنها در راه مسیر رشد شغلشان ضروری به نظر می رسد.
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***