پایان نامه روانشناسی گرایش تربیتی: بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی (M.A)

گرایش تربیتی

عنوان:

بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده                                                                                                                  ۱
فصل اول: چارچوب تحقیق                                                                                        ۲ 
مقدمه                                                                                                                   ۳
بیان مسئله                                                                                                             ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                           ۱۰
اهداف تحقیق                                                                                                         ۱۲
سؤال های تحقیق                                                                                                      ۱۳
فرضیه های تحقیق                                                                                                    ۱۳
تعریف مفاهیم                                                                                                        ۱۴
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                           ۱۶
مقدمه                                                                                                                  ۱۷
ماهیت و مفهوم زمان                                                                                                 ۱۸
تاریخچه مختصر از زمان                                                                                            ۲۰
مفهوم مدیریت زمان                                                                                                 ۲۴
مبانی نظری مدیریت زمان                                                                                           ۲۴
مفهوم نوجوانی                                                                                                       ۴۰
نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام                                                                                ۴۰
نوجوانی و رشد آن در نظریه های معاصر                                                                          ۴۲
نظریه های رشد نوجوانی                                                                                             ۴۴
ویژگی های نوجوانی                                                                                                 ۶۰
جوانی                                                                                                                 ۶۳
جوانی و رشد آن در اسلام                                                                                          ۶۳
جوانی و رشد آن در نظریه های معاصر                                                                             ۶۴
شرایط زیستی ـ غریزی جوانی                                                                                     ۶۶
شرایط ذهنی جوانی                                                                                                  ۶۷
شرایط روانی جوانی                                                                                                 ۶۸
شرایط عاطفی و اخلاقی جوانی                                                                                    ۶۹
ویژگی های رشد جوانی                                                                                              ۷۲
رشد اجتماعی و اخلاقی                                                                                             ۷۵
ویژگی های تفکر دوره جوانی                                                                                       ۷۶
مفهوم روانشناختی مدیریت زمان                                                                                    ۸۰
اصول مدیریت زمان                                                                                                  ۸۴
دیدگاه های مدیریت زمان                                                                                            ۸۵
تکنیک های مدیریت زمان                                                                                            ۸۶
قوانین مرتبط با مدیریت زمان                                                                                       ۹۱
نسل های مدیریت زمان                                                                                               ۹۳
عوامل اصلی در عدم استفاده بهینه از زمان                                                                         ۹۵
عوامل اتلاف وقت                                                                                                    ۹۹
مبانی نظری رسانه                                                                                                     ۱۰۵
پیشینه تحقیق                                                                                                          ۱۱۴
تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان                                                       ۱۱۵
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان                                                     ۱۲۲
جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                                ۱۳۰
فصل سوم: روش تحقیق                                                                                           ۱۳۷        
مقدمه                                                                                                                  ۱۳۸
روش تحقیق                                                                                                          ۱۳۹
جامعه آماری                                                                                                          ۱۴۰
نمونه و روش نمونه گیری                                                                                            ۱۴۰
حجم نمونه                                                                                                             ۱۴۲
ابزار اندازه گیری                                                                                                       ۱۴۲
نمره گذاری پرسشنامه مدیریت زمان                                                                                 ۱۴۳
روایی                                                                                                                  ۱۴۳
پایایی                                                                                                                  ۱۴۴
روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                        ۱۴۴
روش اجرا                                                                                                          ۱۴۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                              ۱۴۷
مقدمه                                                                                                                  ۱۴۸
ویژگی پاسخگویان نوجوانان و جوانان                                                                            ۱۵۰
جنسیت                                                                                                               ۱۵۰
سن                                                                                                                    ۱۵۱
میزان تحصیلات                                                                                                        ۱۵۲
طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                                                             ۱۵۳
وضعیت تماشای تلویزیون                                                                                            ۱۵۴
وضعیت زمان تماشای تلویزیون در شبانه روز                                                                       ۱۵۵
وضعیت زمان تماشای تلویزیون در طول هفته                                                                      ۱۵۶
بررسی چگونگی نقش صداوسیما در ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان                                       ۱۵۸
بررسی عملکرد صداوسیما در آموزش مدیریت زمان                                                              ۱۵۹
بررسی مهمترین عامل اتلاف وقت در بین نوجوانان و جوانان                                                    ۱۶۰
بررسی شاخص هدفگذاری در مدیریت زمان                                                                       ۱۶۱
بررسی شاخص اولویت بندی در مدیریت زمان                                                                     ۱۶۲
بررسی شاخص برنامه ریزی در مدیریت زمان                                                                       ۱۶۳
بررسی نمره شاخص های مدیریت زمان                                                                             ۱۶۴
بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                                       ۱۶۵
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص های مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان                                  ۱۶۶
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص های مدیریت زمان به تفکیک جنس                                       ۱۶۹
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص های مدیریت زمان برحسب تحصیلات                                   ۱۷۱
بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص های مدیریت زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                   ۱۷۴
فصل پنجم: بحث و بررسی نتایج                                                                                 ۱۷۶       
مقدمه                                                                                                                  ۱۷۷
خلاصه نتایج                                                                                                          ۱۷۸
بحث و نتیجه گیری                                                                                                   ۱۸۷
پیشنهادهای کاربردی صداوسیما                                                                                    ۱۹۰
محدودیت های تحقیق                                                                                                ۱۹۲
پیشنهادات                                                                                                             ۱۹۴
منابع ومآخذ                                                                                                            ۱۹۵
منابع فارسی                                                                                                          ۱۹۵
منابع انگلیسی                                                                                                         ۲۰۳
پیوست                                                                                                                  ۲۰۴
فهرست جداول 
جدول شماره ۴-۱ توزیع پاسخگویان برحسب جنس                                                                                              ۱۵۰
جدول شماره ۴-۲ توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                   ۱۵۱
جدول شماره ۴-۳ توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                                    ۱۵۲
جدول شماره ۴-۴ توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                          ۱۵۳
جدول شماره ۴-۵ توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم                                 ۱۵۴
جدول شماره ۴-۶ توزیع پاسخگویان برحسب زمان تماشای تلویزیون در شبانه روز                               ۱۵۵
جدول شماره ۴-۷توزیع پاسخگویان برحسب میزان تماشای برنامه های تلویزیون در طول هفته                  ۱۵۶
جدول شماره ۴-۸ توزیع پاسخگویان در مورد روش های ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان                   ۱۵۸
جدول شماره ۴-۹ توزیع پاسخگویان درخصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان          ۱۵۹
جدول شماره ۴-۱۰ توزیع پاسخگویان درباره مهمترین عامل اتلاف وقت                                          ۱۶۰
جدول شماره ۴-۱۱ توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                               ۱۶۱
جدول شماره ۴-۱۲ توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت بندی                                              ۱۶۲
جدول شماره ۴-۱۳ توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه ریزی                                               ۱۶۳
جدول شماره ۴-۱۴ شاخص های مدیریت زمان به تفکیک تعداد سؤالات، دامنه نمرات و میانگین شاخص ها                    ۱۶۴
جدول شماره ۴-۱۵ میانگین شاخص ها در پاسخگویان                                                              ۱۶۴
جدول شماره ۴-۱۶ رابطه همبستگی بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                ۱۶۵
جدول شماره ۴-۱۷ میانگین نمره شاخص های مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان                           ۱۶۶
جدول شماره ۴-۱۸ نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس های                   ۱۶۸
مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان
جدول شماره ۴-۱۹ میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت           ۱۷۰
جدول شماره ۴-۲۰ میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس های مدیریت زمان به تفکیک تحصیلات        ۱۷۱
جدول شماره ۴-۲۱ نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس های مدیریت        ۱۷۳
زمان برحسب تحصیلات پاسخگویان
جدول شماره ۴-۲۲ میانگین خرده مقیاس های مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان          ۱۷۴
جدول شماره ۴-۲۳نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس های مدیریت          ۱۷۵
زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان
نمودار ۴-۱ توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت                                                                    ۱۵۰
نمودار ۴-۲ توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                           ۱۵۱
نمودار ۴-۳ توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات                                                                   ۱۵۲
نمودار ۴-۴ توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                  ۱۵۳
نمودار ۴-۵ توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم                                         ۱۵۴
نمودار ۴-۶ توزیع پاسخگویان در خصوص زمان تماشای تلویزیون                                                 ۱۵۵
نمودار ۴-۷ توزیع پاسخگویان در خصوص میزان تماشای برنامه های تلویزیون در طول هفته                     ۱۵۷
نمودار ۴-۸ توزیع پاسخگویان در خصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان                 ۱۵۹
نمودار ۴-۹ توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                                         ۱۶۱
نمودار ۴-۱۰ توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت بندی                                                     ۱۶۲
نمودار ۴-۱۱ توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه ریزی                                                       ۱۶۳
نمودار ۴-۱۲ میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس های مدیریت زمان بر حسب سن                       ۱۶۶
نمودار ۴-۱۳ میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت                   ۱۷۰
 
چکیده
این تحقیق با هدف« بررسی میزان مهارت مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان تهرانی و ارائه راهکارهای رسانه ای برای تقویت آن» به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، نوجوانان و جوانان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران می باشند، بدین منظور نمونه مورد مطالعه ۸۵۶ نفر از نوجوانان و جوانان ( نوجوانان۴۳۶ نفر و جوانان ۴۲۰ نفر) و (۴۲۷ نفر پسر و ۴۲۹ نفر دختر)، به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. پرسشنامه محقق ساخته توسط پرسشگران آموزش دیده برروی پاسخگویان اجرا شد. پس از گردآوری داده ها از آزمون های آماری T مستقل برای متغیر جنسیت و سن و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای تعیین تفاوت بین متغیرهای سن، تحصیلات و طبقه اقتصادی ـ اجتماعی با بهره گرفتن از نرم افزار   SPSS   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت   .
نتایج نشان داد بیشتر جوانان از مهارت مدیریت زمان و تعداد کمی از نوجوانان از این مهارت بهره می گیرند. بین مهارت مدیریت زمان در شاخص هدفگذاری از نظر جنسیت تفاوت معنی داری وجود ندارد ،ولی در شاخص های اولویت بندی و برنامه ریزی بین جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین سن و تحصیلات با مهارت مدیریت زمان تفاوت معنی داری وجود دارد ، بین مهارت مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
مقدمه
مهمترین چیزدر زندگی انسان که از ارزش والایی برخوردار است،زمان (وقت)می باشد.در واقع وقت شیرازه حیات ما را تشکیل می دهد.ارزش وقت از آن جا دانسته می شود که خداوند در قرآن کریم سوره ای را به نام “والعصر”یعنی وقت یا زمان نازل کرده ودر جاهای دیگری از قرآن به برهه هایی از زمان اشاراتی داشته است ؛” والضحی والیل اذا سجی”   (قسم به روز روشن وبه شب ان دم که آرام گیرد).”والفجر والیال عشر” (به سپیده دم و شب های دهگانه سوگند). در احادیث نیز مواردی در این زمینه آمده است ، اینها بیانگر ارزش و اهمیت زمان می باشد. در طول تاریخ، زمان و ابعاد مختلف آن، مورد توجه انواع تمدن ها بوده و امروزه این توجه بیش از پیش اهمیت یافته است، به گونه ای که فناوری های نو، محیطی فراهم آورده اند که تقریباً در کوتا مدت می توان به اطلاعات بی شماری دسترسی پیدا کرده و کارها را بسیار سریع تر و آسان تر از پیش انجام داد. لذا تمایل به سرعت عمل در انجام کارها روز به روز بیشتر می شود. با چنین تمایلی این احساس در افراد بوجود می آیدکه از زمان عقب مانده و نمی توانند از آن به طور موثر بهره مند شوند. وقت (زمان)، سرمایه بشری است، زندگی تنها زمانی پربار می شود که براساس مفهوم صحیح زمان، بنا شده باشد.( این عقیده که افراد چگونه تصمیم می گیرند از وقتشان به نحو مطلوب استفاده کنند، هسته نظریه مدیریت زمان را تشکیل می دهد (سواری،۱۳۸۸)).
ضرورت به کارگیری مدیریت زمان وتنظیم منطقی اوقات در اختیار افراد چه در بعد سازمانی و یا خصوصی، به درستی نشانگر این است که زمان منتظر کسی نمی ماند. مدیریت بر وقت ،مدیریت بر کار و مدیریت بر خود سه امر تجزیه ناپذیر هستند و می توان به جرات گفت که مدیریت زمان در واقع همان مدیریت بر خود است. اصولاً مدیریت زمان یک امر همگانی و عمومی است. آگاهی از مفهوم مدیریت زمان هم در زندگی فردی و هم در زندگی حرفه ای جوانان ونوجوانان مثمرثمر خواهد بود ، در واقع آنان را به نوعی خود مدیریتی سوق می دهد. با استناد به این دیدگاه هدف از مدیریت زمان،جلوگیری از اتلاف وقت و تنظیم زمان کاری است. مسلماً در این حکایت نباید شک کرد که جوانان و نوجوانان در مورد چگونگی مدیریت، با هم تفاوت دارند.نوجوانان به دلیل ورود به دوره بحرانی با تحولات گسترده فیزیولوژیکی،شناختی،هیجانی و اجتماعی روبرو می شوند واین تغییرات می تواند مشکلاتی را برای نوجوانان فراهم آورد،از این قبیل عوامل می توان به مواردی از قبیل حواسپرتی،دقت کم و غیره اشاره کرد که مدیریت کردن زمان در نوجوانان مهمتر می باشد. مدیریت زمان، فعالیتهای نوجوانان و جوانان را نیز می تواند تحت تاثیر قرار دهد. عموماً اگر ساعات مشخصی از روز را برای درس خواندن برنامه ریزی کنند خیلی زود به آن عادت خواهند کرد.یکی از مهمترین لایه های اجتماعی جامعه ما و هر جامعه ای، قشر جوان و نوجوانان می باشند که سعی می شود مسائل مربوط به مهارت آن ها در مدیریت زمان مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق میزان مهارت نوجوانان و جوانان در مدیریت زمان با تأکید بر چگونگی پرداختن به فعالیتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. امید است نتایج این تحقیق به عنوان تلاشی در سیاست گذاری و تصمیم گیری مربوط به نوجوانان و جوانان مؤثر واقع شود و به راه کارهای معینی در زمینه هدایت «وضع موجود» به «وضع مطلوب» منتهی گردد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۱۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.