پایان نامه روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنایی: اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش آموزش کودکان استثنایی

عنوان:

     اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی

استاد راهنما:

معصومه پور محمدرضای تجریشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….آ
فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ب
فهرست جداول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ج
فهرست نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ح
فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………۱
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
فصل دوم: گستره نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۱۶
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷…
نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
شیوع نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
ویژگی­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
سیر و پیش­آگهی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
علائم بالینی نارساخوانی…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
تشخیص افتراقی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
جنسیت و نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
مشکلات هیجانی- رفتاری کودکان نارساخوان………………………………………………………………………………………………۲۳
دیدگاه­ها و سبب­شناسی نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………۲۵
طبقه­بندی نارساخوانی……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
مفهوم اسناد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
شکل­گیری سبک اسناد……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
نظریه­های اسناد………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
درماندگی آموخته شده…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
تلفیق نظریه­های اسناد با درماندگی آموخته شده………………………………………………………………………………………….۳۹
خوش بینی، نظریه ها، همبسته ها و عوامل سبب­ساز…………………………………………………………………………………..۴۰
مولفه های خوش بینی از دیدگاه سلیگمن………………………………………………………………………………………………….۴۳
بدبینی، نظریه­ها و عوامل سبب­ساز……………………………………………………………………………………………………………۴۷
سبک اسناد و سلامتی………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
سبک اسناد در کودکان نارساخوان …………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
روانشناسی مثبت­نگر……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
شیوه­های تغییر سبک اسناد. و ایمن سازی روانی………………………………………………………………………………………..۵۸
رویکرد شناختی – رفتاری………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
آموزش ایمن­سازی روانی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۶۹
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
جامعه آماری، نمونه آماری ، روش نمونه­گیری…………………………………………………………………………….۷۰
معیارهای ورود…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
معیارهای خروج…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
ابزارهای اندازه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ)………………………………………………………………………………………………..73
متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
محتوای برنامه مداخله ایمن سازی روانی……………………………………………………………………………………………………….۷۶
روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
فصل چهارم: توصیف داده­ها و تحلیل­های آماری…………………………………………………………………………………….. ۸۲
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
توصیف داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۸۴
تحلیل داده­ها در چهارچوب فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………..۹۲
تحلیل داده­ها در چهارچوب سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………….۹۹
یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
بحث و تفسیر یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
محدودیت­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳
پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶
فهرست جداول
جدول ۱-۳٫ ضرایب همبستگی پیرسون برای سنجش پایایی CASQ ………………………………………………………………….91
جدول ۲-۳٫ ضرایب آلفای کودرریچاردسون برای محاسبه روایی CASQ……………………………………………………….92
جدول ۱-۴٫٫ آزمون t مقایسه تفاوت دو گروه از لحاظ متغیر سن…………………………………………………………………………..۱۰۳
جدول۲-۴٫ میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه پسران دو گروه آزمایش و کنترل…………………….۱۰۳
جدول۳-۴٫ میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه پسران دو گروه آزمایش وکنترل……………………………۱۰۴
جدول ۴-۴٫ میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه دختران دو گروه آزمایش و کنترل………………..۱۰۵
جدول ۵-۴٫ میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه دختران دو گروه آزمایش و کنترل……………………….۱۰۶
جدول ۶-۴٫ میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد خوش بینانه کل افراد دو گروه آزمایش و کنترل……………….۱۰۷
جدول ۷-۴٫میانگین و انحراف استاندارد متغیر سبک اسناد بدبینانه کل افراد دو گروه آزمایش و کنترل………………………۱۰۸
جدول ۸-۴٫ شاخص های توصیفی متغیر سبک های اسنادی خوش بینانه و بدبینانه دو گروه آزمایش…………………………۱۰۹
جدول ۹-۴٫ بررسی نرمال بودن توزیع متغیر سبک اسناد با بهره گرفتن از آزمون شاپیرو – ویلک…………..……..…..۱۱۱
جدول ۱۰-۴٫ نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات درون گروهی آزمودنی ها………………………………۱۱۱
جدول۱۱ -۴٫ نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد خوش بینانه…………………………………۱۱۲
جدول۱۲-۴٫ نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی برسبک اسناد بدبینانه…………………………………………۱۱۲
جدول۱۳-۴٫ آزمون ماشلی به منظور بررسی مفروضه کرویت……………………………………………………………………………۱۱۳
جدول۱۴-۴٫ نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر اثر مداخله بر سبک اسناد خوش بینانه گروه آزمایش در موقعیت پیگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
جدول ۱۵-۴٫ نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی اثر مداخله بر سبک اسناد خوش بینانه گروه آزمایش………………………….۱۱۵
جدول۱۶-۴ آزمون ماشلی به منظور بررسی مفروضه کرویت……………………………………………………………………………….۱۱۶
جدول۱۷-۴٫ نتایج تحلیل اندازه گیری های مکرر مداخله بر سبک اسناد بدبینانه گروه آزمایش در موقعیت پیگیری…………۱۱۶
جدول۱۸-۴٫ نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی اثرمداخله ­بر سبک اسناد بدبینانه ……………………………………………………..۱۱۷
جدول۱۹-۴٫ نتایج آزمون t مستقل در مقایسه تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان دختر و پسر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
جدول۲۰-۴٫ نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد خوش بینانه دانش آموزان نارساخوان پسر دو گروه آزمایش و کنترل………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹
جدول۲۱-۴٫ نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد خوش بینانه دانش آموزان نارساخوان دختر دوگروه آزمایش و کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
جدول۲۲-۴٫ نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان نارساخوان پسر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰
جدول۲۳-۴٫ نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان نارساخوان دختر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱
 
فهرست نمودار ها
نمودار ۱-۴٫ مقایسه میانگین سبک اسناد خوش بینانه پسران دو گروه کنترل و آزمایش………………………………۱۰۳
نمودار ۲-۴٫ مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه پسران دو گروه کنترل و آزمایش ………………………………………..۱۰۴
نمودار ۳-۴٫ مقایسه میانگین سبک اسناد خوش بینانه دختران دو گروه کنترل و آزمایش…..……………………..۱۰۵
نمودار ۴-۴٫ مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه دختران دو گروه کنترل و آزمایش………………………………………..۱۰۶
نمودار ۵-۴٫ مقایسه میانگین سبک اسناد خوش­بینانه دو گروه آزمایش و کنترل……………………………………………..۱۰۷
نمودار ۶-۴٫ مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه دو گروه آزمایش و کنترل…………………………………………………..۱۰۸
نمودار ۷-۴٫ مقایسه میانگین سبک اسناد خوش بینانه در گروه آزمایش در سه موقعیت پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
نمودار ۸-۴٫ مقایسه میانگین سبک اسناد بدبینانه درگروه آزمایش در سه موقعیت پیش­آزمون، پس آزمون و پیگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
 
چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل ۶۰ دانش آموز دختر و پسر نارساخوان ۹-۷ سال بود که در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ از مراکز ناتوانی یادگیری نواحی ۲ و ۴ شهر اصفهان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و دوگروه کنترل (به تفکیک جنس، هر گروه ۱۵ نفر) جایگزین شدند. دو گروه آزمایش طی ۱۰ جلسه (هرهفته دو جلسه و هر جلسه ۶۰ دقیقه) برنامه ایمن سازی روانی را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل تنها از آموزش های متداول در مراکز ناتوانی های یادگیری بهره مند شدند. قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ) توسط گروه های کنترل و آزمایش تکمیل شد و داده ها با بهره گرفتن از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. شش هفته پس از اتمام مداخله، گروه آزمایش مجددا پرسشنامه سبک اسناد کودکان را تکمیل کردند و در انتها داده های حاصل با بهره گرفتن از روش اندازه گیری مکرر تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش برنامه ایمن سازی روانی منجر به تغییر سبک اسناد بدبینانه به خوش بینانه در دانش آموزان نارساخوان شد (p<0/001 ) ولی بین سبک اسناد دختران و پسران گروه آزمایش تفاوت معنادار به وجود نیامد. بنابراین انتظار می رود برنامه ایمن سازی روانی سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان را بهبود بخشد و می توان از آن به منظور ایجاد اسناد های مثبت و خوش بینانه که به سازگاری بیشتر می انجامد استفاده نمود و از طریق آن از بروز بسیاری از مشکلات تحصیلی که در نتیجه اسنادهای بدبینانه حاصل می شود جلوگیری به عمل آورد.
مقدمه
نارساخوانی[۱] (دیسلکسیا) عبارت است از حالتی که در آن پیشرفت خواندن، پایین تر از حدی است که می توان برحسب سن، آموزش و هوش کودک از وی انتظار داشت. این اختلال به میزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی یا فعالیت های روزانه مستلزم خواندن می شود و در صورت وجود یک اختلال عصبی یا حسی، میزان ناتوانی خواندن بیش تر از آن حدی است که معمولا با اختلال های دیگر همراه است (پورافکاری، ۱۳۸۶/۲۰۰۷). نارساخوانی یکی از انواع مشکلات خواندن است که در طبقه کلی ناتوانی های یادگیری قرار می گیرد. دانش آموزانِ دارای ناتوانی های یادگیری به واسطه داشتن سبک اسناد بدبینانه و منفی در مقایسه با همسالان عادی خود موفقیت ها و شکست ها را به میزان بالاتری به شانس یا عوامل بیرونی، غیر قابل کنترل و ناپایدار و با احتمال کمتری به توانایی و عوامل درونی، قابل کنترل و پایدار نسبت می دهند (تارنوسکی[۲] و نَی[۳]، ۱۹۸۹). آن ها شکست های پیاپی خود را به جای فقدان کوشش به فقدان توانایی نسبت می دهند (میراندا[۴]، ویلاسکوزا[۵] و ویدال آپارکا[۶]، ۲۰۰۰؛ پیترسون[۷]، مایر[۸]و سلیگمن[۹]، ۲۰۰۱)، با احتمال کمتری فعالیت های جدید را شروع می کنند، احساس می کنند که بر محیط خود کنترل ندارند و بدشانسی های متناوبی را تجربه می کنند (زیلند[۱۰]، ۲۰۰۴). تأکید دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری بر نسبت دادن ناکامی ها و شکست های تحصیلی به عوامل بیرونی، غیر قابل کنترل و ناپایدار، به تدریج موجب شکل گیری خودپنداره ی تحصیلی[۱۱] ضعیف تر در آن­ها می شود (بانکز[۱۲]، ۲۰۰۶)، که به تدریج احساس درماندگی آموخته شده[۱۳] را در آنها به وجود می آورد (پیرل[۱۴]، بریان[۱۵] و دوناهه[۱۶]، ۱۹۸۰؛ سلیگمن،۲۰۰۱؛ بلوم[۱۷]، ۱۹۸۲، به نقل از زیلند، ۲۰۰۴ ؛ نِکی[۱۸]، ۱۹۹۶). احساس درماندگی در یادگیری مهارت­های پایه همچون خواندن، نوشتن و محاسبات ریاضی، کودک را در موقعیتی قرار می دهد که علی رغم داشتن توانایی هوشی بهنجار، احساس عدم شایستگی و بی کفایتی می کند. دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری در مقایسه با دانش آموزان عادی، از لحاظ انگیزش پیشرفت (دان[۱۹]و شاپیرو[۲۰]، ۲۰۰۰؛ اولیور[۲۱] و استینکمپ[۲۲]، ۲۰۰۴؛ پینتریچ[۲۳]، آندرمن[۲۴] و کلبوکار[۲۵]، ۱۹۹۴؛ علایی خرایم، نریمانی و علایی خرایم، ۱۳۹۱)، افسردگی (دان و شاپیرو، ۲۰۰۰) حرمت خود (ریدیک[۲۶]، استارلینگ[۲۷]، فارمر[۲۸]، و مورگان[۲۹]، ۱۹۹۹)، احساس تنهایی[۳۰]، درماندگی (والاس[۳۱]، ۲۰۰۱) و خود تنظیمی (فولک[۳۲]، بریگام[۳۳] و لوهمان[۳۴]، ۱۹۹۸) تفاوت قابل ملاحظه ای دارند. به علاوه این دانش آموزان با نگرش های منفی اجتماعی که شامل بی حرمتی، تحقیر و برچسب زدن است بسیار مواجه می شوند
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***